Bankarski menad žment - PowerPoint PPT Presentation

Bankarski menad ment
Download
1 / 8

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bankarski menad žment. js. Uvod. Bankarski menadžment – posebna naučna disciplina koja se bavi u pravljanjem bankarski m poslovima . Ima veliki značaj u savremenom bankarstvu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bankarski menad žment

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bankarski menad ment

Bankarskimenadžment

js


Bankarski menad ment

Uvod

 • Bankarski menadžment – posebna naučna disciplina koja se bavi upravljanjem bankarskim poslovima.

 • Ima veliki značaj u savremenom bankarstvu.

 • Procesi ubrzanih bankarskih promena, transformacija, koncepcija i dr. ukazuju da će bankarstvo i u narednom periodu sve manje ličiti na tzv. tradicionalno bankarstvo.

 • Zbog toga je neophodno praćenje i proučavanje savremenih razvojnih i operativnih bankarskih trendova u razvijenim zemljama i razmatranje mogućnosti primene u našem bankarstvu.

 • Pred bankama se postavljaju slobodni zadaci da kreiraju poslovnu politiku koja će obezbediti kontrolu rizika i neizvesnosti u tržišnim uslovima poslovanja.

 • Posebnu ulogu ima strateški bankarski menadžment.


Faktori novih trendova

Faktori novih trendova

 • U finansijskom sektoru, posebno u razvijenimtržišnimekonomijama, ostvaruju se jakitransformacioniprocesi.

 • Vodeći pokretačkifaktoriovihprocesa:

 • Globalizacija

 • Deregulacija

 • Informacione tehnologije i dr.


Globalizacija

Globalizacija

 • Multinacionalnebankedeluju u pravcuintegracijeiglobalizacijefinansijskihtržišta.

 • Ovebankemogudaproširesvojeposlovanjenadrugezemljenajedanodsledecihnacina: 

 • da same izgradesvojufilijalskumrežu u drugimzemljama, 

 • daizvršeakviziciju (kupovinustranebanake)

 • daizvršekupovinumanjinskogpaketaakcijskogkapitalanekestranebanke.

 • Pretpostavkezaulazakstranebanke u domaćibankarskisistem je dobijanjeodgovarajuće licenceoddomaće centralnebanke (ilinekedrugenadležneinstitucije).

 • Najpoznatijeglobalnebankarskeinstitucijesu Citigroup (SAD), Deutsche Bank (Nemacka), UBS (Švajcarska), HSBC (Britanija) itd.


Deregulacija

Deregulacija

 • Smanjenjedržavneregulacije u bankarskom sistemu predstavljaglavnupokretačku snagukojadovodi do transformacionihprocesa.

 • Osnovnirazlogzakorišćenjeintervencionističkogpristupa u regulisanjufinansijskestrukturebilo je nastojanjeda se u prvomreduobezbedisistemskastabilnost finansijskogsistema.

 • Putemograničenjafinansijskihinstitucijanastojalo se da se smanjerizici u funkcionisanjufinansijskogsistema.

 • Deregulacijomstvara se konkurencijabanakaidrugihfinansijskihinstitucija.


Informacione tehnologije

Informacione tehnologije

 • Brzrazvojinformacionihtehnologija (IT) je izuzetnobitanfaktor u formiranjutrendabankarstvaifinansijskestrukture.

 • Savremenitelekomunikacioniikompjuterskisistemipredstavljajutehničkubazuzamomentalnoprenošenjeiobradupodataka.

 • Dolazi do stvaranjaelektronskogbankarstva i virtuelnih banaka.


Novi stil u upravljanju

Novi stil u upravljanju

 • Strategijski menadžmentpredstavljasavremenistilupravljanjaorganizacijomkojipolaziodnovebiznisfilozofije u upravljanjufinansijskimirealnimfaktorimarastaorganizacije.

 • Strategijskimenadžmentuključuje:ciljeve, sredstvaiinstrumentestrategijarastairazvoja organizacije.

 • Strateškimenadžmentodnosi se na:

 • planiranjepravca, razvojaiakcije,

 • planiranjestrategije, 

 • sprovođenjeizabranestrategije,

 • akcione programe.

  Danas, sveveće bankeprimenjujustrateškoplaniranjekaosredstvozasvojepozicioniranjenavisokokonkurentnomtržištukaoizatraženjenajpovoljnijihmetodazajačanjetepozicije u narednimgodinama.


S trate ki bankarski menad ment

Strateški bankarski menadžment

 • Zadatak strateškog menadžmenta je u sagledavanju srednjoročne pozicije bankarske politike. To će dovesti do mogućih revizija određenih planova, ali će omogućiti optimalno prilagođavanje finansijskim promenama.

 • Bankarski menadžment će se u savremenim tržišnim ekonomijama sve više razvijati. Banke će uvoditi nove aktivnosti u bankarskim uslugama, tehnološkim inovacijama, kadrovskim potencijalima itd.

 • Posebno će se insistirati na adekvatnom formiranju cene bankarskih resursa kao i odgovarajućoj naknadi za bankarske usluge.

 • Elektronsko bankarstvo će imati posebnu ulogu u bankarskom menadžmentu, posebno u organizacionom delu poslovanja banaka i modelima pružanja bankarskih usluga.

 • Polaznu osnovu bankarskog menadžmenta u savremenom bankarstvu čini planiranje i razvojna politika banke.


 • Login