การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา
Download
1 / 16

JAVA - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA. Keyword & Data Type. มหาวิทยาลัยเนชั่น http:// www. nation. ac.th. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ . ปรับปรุง 15 มิถุนายน 2552. 49 Java Keywords (Sorting).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JAVA' - fanchon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA

Keyword & Data Type

มหาวิทยาลัยเนชั่น

http://www.nation.ac.th

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ .

ปรับปรุง 15 มิถุนายน 2552


49 java keywords sorting
49 Java Keywords (Sorting)

abstract boolean break byte case catch char class const continue default do double else extends final finally float for goto if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while assert


49 java keywords 4 groups
49 Java Keywords (4 Groups)

DATA

boolean byte char double final float int long short static strictfp transient void

CONTROL

assert break case catch continue default do else finally for if return switch synchronized throw throws try while

OBJECTS

abstract class extends implements import instanceof interface native new package private protected public super this volatile

Unused

const goto


49 java keywords 9 groups 1 5
49 Java Keywords (9 Groups 1 /5)

1. Access Modifiersprivate : Makes a method or a variable accessible only from within its own class. protected : Makes a method or a variable accessible only to classes in the same package or subclasses of the class. public : Makes a class, method, or variable accessible from any other class.


49 java keywords 9 groups 2 5
49 Java Keywords (9 Groups 2 /5)

2. Class, Method, and Variable Modifiersabstract : Used to declare a class that cannot be instantiated, or a method that must be implemented by a nonabstract subclass. class : Keyword used to specify a class. extends : Used to indicate the superclass that a subclass is extending. final : Makes it impossible to extend a class, override a method, or reinitialize a variable. implements : Used to indicate the interfaces that a class will implement. interface : Keyword used to specify an interface. native : Indicates a method is written in a platform-dependent language, such as C. new : Used to instantiate an object by invoking the constructor. static : Makes a method or a variable belong to a class as opposed to an instance. strictfp : Used in front of a method or class to indicate that floating-point numbers will follow FP-strict rules in all expressions. synchronized : Indicates that a method can be accessed by only one thread at a time. transient : Prevents fields from ever being serialized. Transient fields are always skipped when objects are serialized. volatile : Indicates a variable may change out of sync because it is used in threads.


49 java keywords 9 groups 3 5
49 Java Keywords (9 Groups 3 /5)

3. Flow Controlbreak : Exits from the block of code in which it resides. case : Executes a block of code, dependent on what the switch tests for. continue : Stops the rest of the code following this statement from executing in a loop and then begins the next iteration of the loop. default : Executes this block of code if none of the switch-case statements match. do : Executes a block of code one time, then, in conjunction with the while statement, it performs a test to determine whether the block should be executed again. else : Executes an alternate block of code if an if test is false. for : Used to perform a conditional loop for a block of code. if : Used to perform a logical test for true or false. instanceof : Determines whether an object is an instance of a class, superclass, or interface. return : Returns from a method without executing any code that follows the statement (can optionally return a variable). switch : Indicates the variable to be compared with the case statements. while : Executes a block of code repeatedly while a certain condition is true.


49 java keywords 9 groups 4 5
49 Java Keywords (9 Groups 4 /5)

4. Error Handlingcatch : Declares the block of code used to handle an exception. finally : Block of code, usually following a try-catch statement, which is executed no matter what program flow occurs when dealing with an exception. throw : Used to pass an exception up to the method that called this method. throws : Indicates the method will pass an exception to the method that called it. try : Block of code that will be tried, but which may cause an exception. assert : Evaluates a conditional expression to verify the programmer’s assumption. 5. Package Controlimport : Statement to import packages or classes into code. package : Specifies to which package all classes in a source file belong.


49 java keywords 9 groups 5 5
49 Java Keywords (9 Groups 5 /5)

6. Primitivesboolean : A value indicating true or false. byte : An 8-bit integer (signed). char : A single Unicode character (16-bit unsigned) double : A 64-bit floating-point number (signed). float : A 32-bit floating-point number (signed). int : A 32-bit integer (signed). long : A 64-bit integer (signed). short : A 16-bit integer (signed). 7. Variable Keywordssuper : Reference variable referring to the immediate superclass. this : Reference variable referring to the current instance of an object. 8. Void Return Type Keywordvoid : Indicates no return type for a method. 9. Unused Reserved Wordsconst : Do not use to declare a constant; use public static final. goto : Not implemented in the Java language. It’s considered harmful.


Boolean char byte short int long
boolean, char, byte, short, int, long

// 1. boolean true of false

boolean b = true;

System.out.println("boolean = "+b);

// 2. character (2 Byte)

char y;

y = 'a';

System.out.println("character = "+y);

// 3. byte -2^7 to 2^7-1 (1 Byte)

byte c;

c = 127;

System.out.println("byte = "+c);

// 4. short -2^15 to 2^15-1 (2 Byte)

short a;

a = 32767;

System.out.println("Short = "+a);

// 5. integer -2^31 to 2^31-1 (4 Byte)

int x;

x = 2147483647;

System.out.println("Integer = "+x);

// 6. long -2^63 to 2^63-1 (8 Byte)

long b;

b = 9223372036854775807L;

System.out.println("long = "+b);


Float double
float, double

// 7. float -3.4e38 to 3.4e38 (4 Byte)

float d;

d = 340000000000000000000000000000000000000f;

System.out.println("float = "+d);

// 8. double -1.7e308 to 1.7e308 (8 Byte)

double e;

e = 17900000000000000000000000000000000000000d;

System.out.println("double = "+e);


Literals casting
Literals & Casting

float f = 1.0f, 1.0F

double d = 1.0, 1.0f

boolean b = true, false

char c = (char)70000; = 4464 (0-66535)

byte b = (byte)300;

error on byte b = 300;

Hexadecimal Literals 0x001, 0xcafe;

error on 0xone, 0xjava

Octal Literals 011, 071

error on 081, 099

char c = 'e', '\u0065' (hex)

error on '\u065', '\u00065', 'aa', "a"


Convert of number and string
Convert of Number and String

String aa = Double.toString(123.45);

String bb = Integer.toString(123);

double cc = Double.parseDouble("123") + 1;

int dd = Integer.parseInt("456") + 2;

String xx = Double.toString(Double.parseDouble("123") + 1);

String yy = Integer.toString(Integer.parseInt("456") + 2);

ข้อมูลจาก http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/lang/String.html


String class
String Class

String z ="ThaiAll";

System.out.println("string = "+z);

System.out.println(z.substring(0,4)); // Thai

System.out.println(z.substring(2,5)); // aiA

System.out.println(z.substring(4)); // All

System.out.println(z.toUpperCase()); // THAIALL

System.out.println(z.toLowerCase()); // thaiall

char ar[] = new char[128];

ar = z.toCharArray();

System.out.println((char)ar[0]); // T

System.out.println(ar[0]); // T

System.out.println(ar[2] + ar[4]); // 162 (97+65)

ข้อมูลจาก http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/lang/String.html


Argument of main
Argument of Main

// java j0100 abc def

class j0100 {

public static void main(String args[]) {

System.out.println(args.length);

System.out.println(args[0]); // abc

}

}


Data structure
Data Structure

Size

TeraByte

Database

Relation

GigaByte

Table

MegaByte

Record

KiloByte

Field

Data Type

Byte

Character

BIT


Stack memory
Stack Memory

1

2

c

d

Stack Memory

Heap Memory

a = 1

a

b

4

4

b = 2

c

int a = 1;

int b;

b = a;

a = 2;

int c[]={3};

int d[]= c;

c[0] = 4;

System.out.println(“”+a+b+c[0]+d[0]);

d


ad