ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข
Download
1 / 10

ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข. ทพ.สุธาเจียรมณีโชติชัย ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕. การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก. ร้อยละของเด็ก 3 ปีที่มีฟันผุ. 2545แม่ลูกฟันดี 102 ปีสมเด็จย่า. 2550 งานทันต ใน รพ.สายใยรัก. 2554 กองทุนทันตกรรม (ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข' - fallon-cooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

ทพ.สุธาเจียรมณีโชติชัย

ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕


การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเด็กการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก

ร้อยละของเด็ก 3 ปีที่มีฟันผุ

2545แม่ลูกฟันดี 102 ปีสมเด็จย่า

2550 งานทันต ในรพ.สายใยรัก

2554 กองทุนทันตกรรม (ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก)

2549 เด็กไทยไม่กินหวาน

National

Goal

2563

2553ประกวดCUPดีเด่น

2

Bureau of Dental Health


ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ

ร้อยละ

2552พัฒนาเกณฑ์ประเมินเครือข่ายรร.เด็กไทยฟันดี,ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังฯ

2550 ประกวดคู่หูโรงเรียน

พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

2553ขยายผลเครือข่ายรร.

พัฒนาแนวทางในเด็กอนุบาล

2548 เรียนรู้คู่วิจัยควบคุมขนม ประกวดรร.ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี พัฒนาระบบเฝ้าระวัง

2547 เกณฑ์ประเมิน HPS ประเมินแปรงฟันและควบคุมขนม

Bureau of Dental Health


ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม (ฟันหลัง 4 คู่สบ)

การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

ฟันเทียมพระราชทาน

10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี

บูรณาการใน LTC

บริการทันตกรรมป้องกัน

ชมรมผู้สูงอายุ

Bureau of Dental Health


การคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ

ร้อยละแปรงสีฟันผ่านมาตรฐานวิชาการ กรมอนามัย

ร้อยละแหล่งน้ำที่มีฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(< 0.7มก./ล)


พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด

๒. พัฒนาระบบกำลังคนทันตสาธารณสุข

๓. ศึกษาวิจัยระบบบริการสุขภาพช่องปาก

๔. พัฒนารูปแบบการจัดบริการ

ผลงานการพัฒนาระบบและกลไก


สรุปพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด

 • มีการพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยต่างๆ

  • แม่และเด็ก ..ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก

  • วัยเรียน ..โรงเรียนต้นแบบ..เครือข่ายโรงเรียน

  • ผู้สูงอายุ..ฟันเทียม/ชมรมผู้สูงอายุ ..LTC

 • มีนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่สนับสนุนงาน

  • มีการจัดการปัจจัยเสี่ยง ..ฟลูออไรด์/แปรง-ยาสีฟัน/น้ำตาล

 • มีการพัฒนาระบบและกลไกการทำงาน

  • กำลังคน..การบริหารงานทันตฯ..ข้อมูลสารสนเทศ

 • มีการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทำงานกับภาคีเครือข่าย

 • มีการพัฒนางานทันตสุขภาพในพื้นที่

  • แผนชุมชน..กองทุนสุขภาพตำบล..แผนงานสาธารณสุขของอปท.


 • “ตำบลฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

  แนวคิด

  ☻การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยมือประชาชน

  ☻ เสริมสร้างศักยภาพการดูแลและจัดการ

  ปัญหาโดยชุมชน

  ☻ สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

  ภาคีเครือข่าย

  ☻ เพิ่มการเข้าถึงบริการและพัฒนาคุณภาพ

  • ชุมชนเข้มแข็ง ภาคีมีส่วนร่วม บริการทั่วถึงมีคุณภาพ


  ยุทธศาสตร์ตำบลฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข:

  1. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นเป็นแกน และหน่วยงาน

  สาธารณสุขมีส่วนร่วมในการกระตุ้น ประสาน และสนับสนุน

  การดำเนินงาน

  2. สร้างกระแสและขับเคลื่อนสังคมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

  3. พัฒนาบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ

  (ครอบคลุม ได้มาตรฐาน คุณภาพ)

  4. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีครือข่าย/ แกนนำ

  ชุมชนหรือ อสม.

  5. พัฒนา กลไกการบริหารจัดการ และระบบ เฝ้าระวัง

  สารสนเทศ การติดตามประเมินผล


  ขอบคุณครับ สุขภาพดี ชีวีมีสุข