Krajowy rejestr s dowy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 153

Krajowy Rejestr Sadowy PowerPoint PPT Presentation


 • 403 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Krajowy Rejestr Sadowy. Art.2.1.Rejestr prowadza w systemie informatycznym sady rejonowe (sady gospodarcze), obejmujace swoja wlasciwoscia obszar wojewdztwa lub jego czesc, zwane dalej sadami rejestrowymi". . Krajowy Rejestr Sadowy. Art.4.1.Minister Sprawiedliwosci utworzy Centralna Informa

Download Presentation

Krajowy Rejestr Sadowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Rejestr skada si z:

  • rejestru przedsibiorcw,

  • rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej,

  • rejestru dunikw niewypacalnych.

Dr Sylwia Morawska

KPAiFP KNoP SGH


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Art.2.1.Rejestr prowadz w systemie informatycznym sdy rejonowe (sdy gospodarcze), obejmujce swoj waciwoci obszar wojewdztwa lub jego cz, zwane dalej sdami rejestrowymi.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Art.4.1.Minister Sprawiedliwoci utworzy Centraln Informacj Krajowego Rejestru Sdowego, zwan dalej Centraln Informacj, z oddziaami przy sdach rejestrowych.


Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sdowego

 • Zadaniem Centralnej Informacji jest:

  • utworzenie i eksploatacja pocze Rejestru w systemie informatycznym,

  • prowadzenie zbioru informacji Rejestru,

  • udzielanie informacji z Rejestru.

  • przekazywanie z urzdu organom samorzdu gminnego, waciwym wedug miejsca zamieszkania (siedziby) przedsibiorcy, danych z Rejestru o wpisaniu przedsibiorcy i jego wykreleniu wraz z adresem i przedmiotem jego dziaalnoci, w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia tych danych do Rejestru.


Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sdowego

 • Centralna Informacja wydaje odpisy, wycigi i zawiadczenia z Rejestru, ktre maj moc dokumentw wydawanych przez sd.

 • Centralna Informacja pobiera opaty za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisw, wycigw lub zawiadcze z Rejestru.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Rejestr jest jawny.

 • Kady ma prawo dostpu do danych zawartych w Rejestrze za porednictwem Centralnej Informacji.

 • Kady ma prawo otrzyma powiadczone odpisy, wycigi i zawiadczenia o danych zawartych w Rejestrze.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi si odrbne akta rejestrowe obejmujce w szczeglnoci dokumenty stanowice podstaw wpisu.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Art.10.1.Kady ma prawo przegldania akt rejestrowych podmiotw wpisanych do rejestru przedsibiorcw.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • 2.Do przegldania akt rejestrowych innych podmiotw ni okrelone w ust. 1 stosuje si odpowiednio przepis art. 525 Kodeksu postpowania cywilnego.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Art.525.Akta sprawy dostpne s dla uczestnikw postpowania oraz za zezwoleniem przewodniczcego dla kadego, kto potrzeb przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporzdzanie i otrzymywanie odpisw i wycigw z akt.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Art.11.1.W aktach rejestrowych prowadzi si zbir wzorw podpisw osb upowanionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru. 2.Kady ma prawo zapozna si z wzorami podpisw, o ktrych mowa w ust. 1.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Wpisy do Rejestru podlegaj obowizkowi ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, chyba e ustawa stanowi inaczej.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Od dnia ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym nikt nie moe zasania si nieznajomoci ogoszonych wpisw. Jednak w odniesieniu do czynnoci dokonanych przed upywem szesnastego dnia od dnia ogoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie moe powoywa si na wpis wobec osoby trzeciej, jeeli ta udowodni, e nie moga wiedzie o treci wpisu.


 • W przypadku rozbienoci midzy wpisem do Rejestru a ogoszeniem w Monitorze Sdowym i Gospodarczym obowizuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia moe powoywa si na tre ogoszenia, chyba e podmiot wpisany do Rejestru udowodni, e osoba trzecia wiedziaa o treci wpisu.


 • Na kadym numerze Monitora Sdowego i Gospodarczego oznacza si dzie jego wydania, ktry jest dniem ogoszenia, oraz kolejny numer Monitora Sdowego i Gospodarczego.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Jeeli wpis do Rejestru nie podlega obowizkowi ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, to nikt nie moe zasania si nieznajomoci treci wpisu w Rejestrze, chyba e mimo zachowania naleytej starannoci nie mg wiedzie o wpisie.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Domniemywa si, e dane wpisane do Rejestru s prawdziwe.

 • Jeeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgoszeniem podmiotu lub bez tego zgoszenia, podmiot ten nie moe zasania si wobec osoby trzeciej dziaajcej w dobrej wierze zarzutem, e dane te nie s prawdziwe, jeeli zaniedba wystpi niezwocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupenienie lub wykrelenie wpisu.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek

 • Wniosek o wpis do Rejestru skada si na urzdowym formularzu. Skadajc wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opat sdow, a jeeli wpis podlega ogoszeniu - rwnie opat za ogoszenie w Monitorze Sdowym i Gospodarczym.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Art.19a.1.Do wniosku o wpis podmiotu podlegajcego obowizkowi wpisu do Rejestru docza si uwierzytelnione notarialnie albo zoone przed sdzi lub upowanionym pracownikiem sdu wzory podpisw osb upowanionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.


 • Art.19b.1.W przypadku gdy wnioskodawca wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do rejestru przedsibiorcw skada wniosek o wpis do krajowego rejestru urzdowego podmiotw gospodarki narodowej (REGON) oraz zgoszenie identyfikacyjne, o ktrym mowa w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw,


 • sd rejestrowy przesya z urzdu powyszy wniosek do urzdu statystycznego wojewdztwa, na terenie ktrego przedsibiorca ma siedzib, za zgoszenie identyfikacyjne do wskazanego przez przedsibiorc urzdu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zawiadczeniem o dokonaniu wpisu - niezwocznie, nie pniej ni w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sdu rejestrowego niezwocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwil zamieszczenia danych w Rejestrze.

 • W sprawach, w ktrych postanowienia sdu rejestrowego s skuteczne lub wykonalne z chwil uprawomocnienia, wraz z wpisem zamieszcza si wzmiank o jego nieprawomocnoci.


 • Art.20a.Wniosek o wpis sd rejestrowy rozpoznaje nie pniej ni w terminie 14 dni od daty jego zoenia.


 • Jeeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunicia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien by rozpoznany w cigu 7 dni od usunicia przeszkody przez wnioskodawc, co nie uchybia terminom okrelonym w przepisach szczeglnych.


 • Jeeli rozpoznanie wniosku wymaga wysuchania uczestnikw postpowania albo przeprowadzenia rozprawy, naley rozpozna go nie pniej ni w cigu miesica.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Wniosek o wpis do Rejestru powinien by zoony nie pniej ni w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniajcego dokonanie wpisu, chyba e przepis szczeglny stanowi inaczej.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • W razie stwierdzenia, e wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, ktrych zoenie jest obowizkowe, nie zostay zoone pomimo upywu terminu, sd rejestrowy wzywa obowizanych do ich zoenia, wyznaczajc dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postpowania cywilnego o egzekucji wiadcze niepieninych. W razie niewykonania obowizkw w tym terminie, sd rejestrowy nakada grzywn na obowizanych. Przepisw art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postpowania cywilnego nie stosuje si.

 • Sd rejestrowy moe ponawia grzywn.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • W jednym postanowieniu sd moe wymierzy grzywn nie wysz ni jeden tysic zotych, chyba e trzykrotne wymierzenie grzywny okazao si nieskuteczne. Oglna suma grzywien w tej samej sprawie nie moe przewysza stu tysicy zotych. W razie wykonania czynnoci przez dunika lub umorzenia postpowania grzywny nie zapacone do tego czasu ulegaj umorzeniu.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Jeeli pomimo stosowania grzywny osobowa spka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowizkw sd rejestrowy z urzdu moe, z wanych powodw, orzec o rozwizaniu spki oraz ustanowi likwidatora.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Jeeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsibiorcw nie wykonuje obowizkw sd rejestrowy moe ustanowi dla niej kuratora na okres nieprzekraczajcy roku. Sd rejestrowy moe przeduy ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczajcy 6 miesicy, jeeli czynnoci kuratora nie mogy zosta zakoczone przed upywem okresu, na ktry zosta ustanowiony.

 • Kuratorem moe by tylko osoba fizyczna, ktra nie bya karana za popenione umylnie przestpstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pienidzmi i papierami wartociowymi.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Kurator jest obowizany do niezwocznego przeprowadzenia czynnoci wymaganych do wyboru lub powoania wadz osoby prawnej.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Kurator moe podj czynnoci zmierzajce do likwidacji osoby prawnej, jeeli nie dojdzie do wyboru lub powoania jej wadz w terminie trzech miesicy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub powoane wadze nie wykonuj obowizkw, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1.

 • Kurator moe wystpi do sdu rejestrowego o rozwizanie osoby prawnej oraz ustanowienie likwidatora z powodu braku jej wadz lub z innej wanej przyczyny, jeeli czynnoci nie doprowadz do rozwizania osoby prawnej i wszczcia likwidacji.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • Podmioty wpisane do Rejestru s zobowizane umieszcza w owiadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie ich dziaalnoci, do oznaczonych osb, nastpujce dane:

  • firm lub nazw,

  • oznaczenie formy prawnej prowadzonej dziaalnoci,

  • siedzib i adres,

  • numer w Rejestrze.


Krajowy Rejestr Sdowy

 • W przypadku niewykonania obowizku sd rejestrowy, ktry stwierdzi niedopenienie takiego obowizku, moe naoy grzywn na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowizku.

 • Grzywna nie moe by wysza ni 5000 zotych.

 • Obowizek nie dotyczy owiadcze woli skierowanych do osb pozostajcych ze spk w staych stosunkach umownych.


Rejestr Przedsibiorcw

 • spek jawnych,

 • 2a)europejskich zgrupowa interesw gospodarczych,

 • spek partnerskich,

 • spek komandytowych,

 • spek komandytowo-akcyjnych,

 • spek z ograniczon odpowiedzialnoci,


Rejestr Przedsibiorcw

 • spek akcyjnych,

 • 7a)spek europejskich,

 • spdzielni,

 • przedsibiorstw pastwowych,

 • jednostek badawczo-rozwojowych,

 • przedsibiorcw okrelonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaalnoci gospodarczej w zakresie drobnej wytwrczoci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej przedsibiorstwami zagranicznymi,


Rejestr Przedsibiorcw

 • towarzystw ubezpiecze wzajemnych,

 • innych osb prawnych, jeeli wykonuj dziaalno gospodarcz i podlegaj obowizkowi wpisu do rejestru,

 • oddziaw przedsibiorcw zagranicznych dziaajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • gwnych oddziaw zagranicznych zakadw ubezpiecze.


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.37.Dane dotyczce poszczeglnych przedsibiorcw wpisanych do rejestru przedsibiorcw umieszcza si pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w szeciu dziaach tego rejestru.


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.38.W dziale 1 rejestru przedsibiorcw zamieszcza si nastpujce dane: 1)dla kadego podmiotu: a)nazw lub firm, pod ktr dziaa,b)oznaczenie jego formy prawnej,


Rejestr Przedsibiorcw

 • c)jego siedzib i adres,d)jeeli podmiot wpisany do rejestru przedsibiorcw posiada oddziay - take ich siedziby i adresy, e)oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sdowego lub numeru w ewidencji dziaalnoci gospodarczej,


Rejestr Przedsibiorcw

 • f)jeeli podmiot wpisany do rejestru przedsibiorcw utworzony zosta w wyniku przeksztacenia lub podziau innego podmiotu albo poczenia innych podmiotw, zamieszcza si w tym rejestrze wzmiank o sposobie powstania podmiotu, a take oznaczenia poprzednich numerw rejestru.


Rejestr Przedsibiorcw

 • g)wzmiank o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spki cywilnej,


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.39.W dziale 2 rejestru przedsibiorcw zamieszcza si nastpujce dane: 1)oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osb wchodzcych w jego skad, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spkach osobowych nie ma takiego organu


Rejestr Przedsibiorcw

 • - wskazanie wsplnikw uprawnionych do reprezentowania spki, a take sposobu reprezentacji; w przypadku oddziaw przedsibiorcw zagranicznych oraz gwnych oddziaw zagranicznych zakadw ubezpiecze dane te podlegaj ujawnieniu co do przedsibiorcw zagranicznych i zagranicznych zakadw ubezpiecze, odpowiednio z uwzgldnieniem odmiennoci struktury ich organw,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 3)dotyczce prokurentw oraz zakresu prokury;


Rejestr Przedsibiorcw

 • 4)oznaczenie osoby upowanionej przez przedsibiorc zagranicznego do reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastpcw dyrektora gwnego oddziau zagranicznego zakadu ubezpiecze oraz osoby upowanionej do reprezentacji zagranicznego zakadu ubezpiecze w zakresie dziaalnoci gwnego oddziau;


Rejestr Przedsibiorcw

 • oznaczenie penomocnika uprawnionego do dziaania w imieniu przedsibiorcy zagranicznego w zakresie przedsibiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego umocowania,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 5)wzmianki o zawieszeniu czonkw organu, o ile przepis szczeglny przewiduje zawieszenie czonka organu.


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.40.W dziale 3 rejestru przedsibiorcw zamieszcza si nastpujce dane: 1)wzmiank o zoeniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty jego zoenia, 2)wzmiank o zoeniu opinii biegego rewidenta, jeeli sprawozdanie podlegao obowizkowi badania przez biegego, na podstawie przepisw o rachunkowoci,


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.41.W dziale 4 rejestru przedsibiorcw zamieszcza si nastpujce dane: 1)zalegoci podatkowe i celne objte egzekucj, jeeli dochodzona naleno nie zostaa uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczcia egzekucji; dat wszczcia egzekucji tych nalenoci oraz wysoko pozostaych do wyegzekwowania kwot, dat i sposb zakoczenia egzekucji,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 2)nalenoci, do ktrych poboru jest obowizany Zakad Ubezpiecze Spoecznych, objte egzekucj, jeeli dochodzona naleno nie zostaa uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczcia egzekucji; dat wszczcia egzekucji tych nalenoci oraz wysoko pozostaych do wyegzekwowania kwot, dat i sposb zakoczenia egzekucji,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 3)oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelno, jeeli posiada tytu wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie zosta zaspokojony w cigu 30 dni od daty wezwania do spenienia wiadczenia; w przypadku wierzytelnoci solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszcy o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, e jest to wierzytelno wynikajca z zobowizania solidarnego,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 4) informacje o zabezpieczeniu majtku dunika w postpowaniu upadociowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogoszenie upadoci z uwagi na fakt, e majtek niewypacalnego dunika nie wystarcza na zaspokojenie kosztw postpowania,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 5)informacje o umorzeniu egzekucji sdowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsibiorcy, z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si sumy wyszej od kosztw egzekucyjnych.


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.42.Dane wymienione w art. 41 nie s objte domniemaniem okrelonym w art. 17 ust. 1, a wpisy tych danych nie podlegaj obowizkowi ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym. Art.43.W dziale 5 rejestru przedsibiorcw zamieszcza si wzmiank o powoaniu i odwoaniu kuratora.


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.44.1.W dziale 6 rejestru przedsibiorcw zamieszcza si nastpujce dane: 1)informacje o otwarciu i zakoczeniu likwidacji, ustanowieniu zarzdu i zarzdu komisarycznego, 2)dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarzdcy oraz zarzdcy komisarycznego, 3)informacj o rozwizaniu lub uniewanieniu spki,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 4)informacje o poczeniu z innymi podmiotami, podziale lub przeksztaceniu podmiotu w inny sposb,


Rejestr Przedsibiorcw

 • 5) informacje o wszczciu postpowania naprawczego, o ogoszeniu upadoci z okreleniem sposobu prowadzenia postpowania i jego zmianach, o zakoczeniu tych postpowa lub o uchyleniu ukadu, o osobie zarzdcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sdowego, zarzdcy, zarzdcy zagranicznego oraz o osobach powoanych w toku postpowania upadociowego do reprezentowania upadego (reprezentant upadego lub przedstawiciel upadego).


Rejestr Przedsibiorcw

 • Art.46.1.Dane, o ktrych mowa w art. 41, mog by wykrelone w przypadku, gdy po dokonaniu wpisu zapado orzeczenie sdowe lub decyzja administracyjna, z ktrych wynika, e wpisana do tego rejestru naleno nie istnieje lub wygaso zobowizanie, z ktrego ona wynika, albo gdy tytu wykonawczy, ktry stanowi podstaw wpisu, zosta prawomocnym orzeczeniem sdu pozbawiony wykonalnoci.


Rejestr stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej

 • Stowarzyszenia, inne organizacje spoeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakady opieki zdrowotnej podlegaj obowizkowi wpisu do rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej,


Rejestr stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej

 • Wpisy do rejestru, o ktrym mowa w ust. 1, nie podlegaj obowizkowi ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, z wyjtkiem wpisw dotyczcych ujawnienia informacji zwizanych wycznie ze statusem organizacji poytku publicznego.


 • Jeeli podmiot wpisany do rejestru podejmuje dziaalno gospodarcz, podlega obowizkowi wpisu take do rejestru przedsibiorcw, z wyjtkiem samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • Do rejestru dunikw niewypacalnych wpisuje si z urzdu:

  osoby fizyczne wykonujce dziaalno gospodarcz, jeeli ogoszono ich upado lub jeeli wniosek o ogoszenie ich upadoci zosta prawomocnie oddalony z tego powodu, e majtek niewypacalnego dunika nie wystarcza na zaspokojenie kosztw postpowania albo umorzono prowadzon przeciwko nim egzekucj sdow lub administracyjn z uwagi na fakt, i z egzekucji nie uzyska si sumy wyszej od kosztw egzekucyjnych,


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • wsplnikw ponoszcych odpowiedzialno caym swoim majtkiem za zobowizania spki, z wyczeniem komandytariuszy w spce komandytowej, jeeli ogoszono jej upado lub jeeli wniosek o ogoszenie jej upadoci zosta prawomocnie oddalony z tego powodu, e majtek niewypacalnego dunika nie wystarcza na zaspokojenie kosztw postpowania albo umorzono prowadzon przeciwko nim egzekucj sdow lub administracyjn z uwagi na fakt, i z egzekucji nie uzyska si sumy wyszej od kosztw egzekucyjnych,


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • dunikw, ktrzy zostali zobowizani do wyjawienia majtku w trybie przepisw Kodeksu postpowania cywilnego o postpowaniu egzekucyjnym,


Wyjawienie majtku

 • Wierzyciel, ktry wykae, e na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyska w peni zaspokojenia swej wierzytelnoci, moe da zobowizania dunika do zoenia wykazu majtku, z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie si znajduj, przypadajcych mu wierzytelnoci i innych praw majtkowych oraz do zoenia przyrzeczenia wedug roty: wiadomy znaczenia moich sw i odpowiedzialnoci przed prawem zapewniam, e zoony przeze mnie wykaz majtku jest prawdziwy i zupeny.


Wyjawienie majtku

 • Wierzyciel moe da wyjawienia majtku take przed wszczciem egzekucji, jeeli uprawdopodobni, e nie uzyska zaspokojenia w peni swej nalenoci ze znanego mu majtku albo z przypadajcych dunikowi biecych wiadcze periodycznych za okres szeciu miesicy.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • osoby, ktre przez sd upadociowy zostay pozbawione prawa prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek oraz penienia funkcji czonka rady nadzorczej, reprezentanta lub penomocnika w spce handlowej, przedsibiorstwie pastwowym lub spdzielni.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • Na wniosek wierzyciela posiadajcego tytu wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje si do rejestru dunikw niewypacalnych dunika, ktry w terminie 30 dni od daty wezwania do spenienia wiadczenia nie zapaci nalenoci stwierdzonej tytuem wykonawczym.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • W rejestrze dunikw niewypacalnych zamieszcza si nastpujce dane:

  • oznaczenie dunika,


 • podstaw wpisu wraz z sygnatur akt sprawy upadociowej lub postpowania o wyjawienie majtku w trybie przepisw Kodeksu postpowania cywilnego o postpowaniu egzekucyjnym; w sprawie dunikw, ktrzy nie zaspokoili wierzycieli, orazw sprawach dunikw, o ktrych mowa wart. 1086 4 Kodeksu postpowania cywilnego -


oznaczenie tytuu wykonawczego i wierzyciela oraz kwot wierzytelnoci - w przypadku wierzytelnoci pieninych lub opis wierzytelnoci - w przypadku wierzytelnoci niepieninych; w przypadku wierzytelnoci solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszcy o dokonanie wpisu z oznaczeniem, e jest to wierzytelno wynikajca z zobowizania solidarnego,


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • dat wpisu oraz dat zoenia wniosku o wpis, jeeli wpisu dokonano na wniosek.

 • Jeeli osoba, z rnych przyczyn, podlega obowizkowi wpisu dwa lub wicej razy, dane zamieszcza si osobno w przypadku kadego wpisu.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • Wpisy w rejestrze dunikw niewypacalnych nie podlegaj obowizkowi ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • Sd rejestrowy z urzdu wykrela wpisy z rejestru dunikw niewypacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na ktrego podstawie wpisy byy dokonane. Wpisy te nie podlegaj ujawnieniu.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • Sd rejestrowy z urzdu dokonuje wykrelenia wpisw, gdy uchylono orzeczenie o ogoszeniu upadoci, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dunikw niewypacalnych, gdy tytu wykonawczy, ktry stanowi podstaw wpisu, zosta prawomocnym orzeczeniem sdu pozbawiony wykonalnoci.


Rejestr dunikw niewypacalnych

 • Wpisy dokonane w rejestrze dunikw niewypacalnych podlegaj wykreleniu z urzdu po upywie 10 lat od dnia dokonania wpisu. Wpisy wykrelone w caoci nie podlegaj ujawnieniu.


 • ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOCI z dnia 21 grudnia 2004 r.w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sdowego oraz szczegowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sdowego


 • 4.1.Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy, wycigi, zawiadczenia i pozostae informacje z Krajowego Rejestru Sdowego na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokadnie odpowiadajcych danym zawartym we wniosku. 2.Centralna Informacja udostpnia bezpatnie, w oglnodostpnych sieciach informatycznych, aw szczeglnoci za porednictwem Internetu, na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci, informacje o podmiotach posiadajcych aktualnie status organizacji poytku publicznego.


 • 3.Informacje, o ktrych mowa w ust. 2, obejmuj dla kadego podmiotu nastpujce dane: 1)nazw podmiotu;

 • 2)numer KRS;

 • 3)numer REGON;

 • 4)siedzib;

 • 5)dat uzyskania statusu organizacji poytku publicznego.

 • 4.Informacje, o ktrych mowa w ust. 2, s aktualizowane raz w tygodniu.


 • 5.Odpis z rejestru moe by peny lub aktualny.

 • 6.1.Odpis peny zawiera tre wszystkich wpisw w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjtkiem wpisw niepodlegajcych ujawnieniu. 2.Odpis aktualny zawiera aktualn tre wpisw w rejestrze pod danym numerem KRS.

 • 7.Wycig z rejestru zawiera aktualn tre wpisw dotyczc podmiotu wpisanego do rejestru pod okrelonym numerem KRS, obejmujc wskazane przez wnioskodawc dziay rejestru.


 • 8.Centralna Informacja wydaje nastpujce zawiadczenia: 1)zawiadczenie, e dany podmiot jest wpisany do rejestru pod okrelonym numerem;

 • 2)zawiadczenie, e dany podmiot nie jest wpisany do rejestru;

 • 3)zawiadczenie o wykreleniu danego podmiotu z rejestru;

 • 4)zawiadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji poytku publicznego.


 • 11.1.Jeeli nie jest moliwe wydanie odpisu lub wycigu ze wzgldu na to, e podmiot o danych wskazanych na wniosku nie jest wpisany do rejestru, wydaje si pisemn informacj wskazujc okolicznoci uniemoliwiajce wydanie odpisu lub wycigu.


 • 2.Jeeli na podstawie danych wpisanych do rejestru nie jest moliwe wydanie zawiadcze, o ktrych mowa w 8, zgodnie ze zoonym wnioskiem, wydaje si pisemn informacj wskazujc okolicznoci uniemoliwiajce wydanie danego zawiadczenia.


 • 12.1.Centralna Informacja udziela pisemnych informacji o numerze KRS, pod ktrym jest wpisany dany podmiot.


 • 13.Centralna Informacja wydaje z rejestru dunikw niewypacalnych wycznie: 1)odpisy, ktre mog by:


 • a)pene, zawierajce tre wszystkich wpisw dokonanych w danej pozycji, b)aktualne, zawierajce aktualn tre wpisw dokonanych w danej pozycji,


 • 2)zawiadczenia, e dany podmiot jest wpisany do rejestru dunikw niewypacalnych i pod jakimi pozycjami, 3)zawiadczenia, e dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dunikw niewypacalnych.


 • 16.1.Wnioski o wydanie odpisu, wycigu, zawiadczenia lubo udzielenie innych informacji skada siw centrali Centralnej Informacji lub jej oddziale.


 • ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOCI z dnia 21 grudnia 2000 r.w sprawie okrelenia wysokoci opat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisw, wycigw i zawiadcze z Krajowego Rejestru Sdowego.


 • 1.Za wydawanie odpisw, wycigw, zawiadcze, pisemnych informacji z Krajowego Rejestru Sdowego przez Centraln Informacj Krajowego Rejestru Sdowego pobiera si nastpujce opaty:


 • 1)za odpis peny z rejestru przedsibiorcw, rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz rejestru dunikw niewypacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu penego - 60 z,


 • 2)za odpis aktualny z rejestru przedsibiorcw, z rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz z rejestru dunikw niewypacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego - 30 z,


 • 3)za wycig z rejestru przedsibiorcw, rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz wydany na wniosek o wydanie wycigu dotyczcy dziau 1 - 10 z, a za kady nastpny dzia - 5 z,


 • 4)za zawiadczenie z rejestru przedsibiorcw, rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz z rejestru dunikw niewypacalnych, wydane na wniosek o wydanie zawiadczenia - 15 z,


 • 5)za pisemn informacj z rejestru przedsibiorcw, rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej na wniosek o wydanie pisemnej informacji - 5 z.


 • 16.1.Wnioski o wydanie odpisu, wycigu, zawiadczenia lub o udzielenie innych informacji skada si w Centralnej Informacji lub jej oddziale.


Reprezentacja

 • W czynnoci prawnej, jak jest umowa, bior udzia strony.

 • Owiadczenie woli zawarcia umowy w imieniu strony powinna zoy osoba upowaniona do jej reprezentacji.


Spka cywilna

 • Art.865. 1.Kady wsplnik jest uprawniony i zobowizany do prowadzenia spraw spki.


Spka cywilna

 • 2.Kady wsplnik moe bez uprzedniej uchway wsplnikw prowadzi sprawy, ktre nie przekraczaj zakresu zwykych czynnoci spki. Jeeli jednak przed zakoczeniem takiej sprawy chociaby jeden z pozostaych wsplnikw sprzeciwi si jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwaa wsplnikw.


Spka cywilna

 • 3.Kady wsplnik moe bez uprzedniej uchway wsplnikw wykona czynno nag, ktrej zaniechanie mogoby narazi spk na niepowetowane straty.


Reprezentacja Spka cywilna

 • Art.866.W braku odmiennej umowy lub uchway wsplnikw kady wsplnik jest umocowany do reprezentowania spki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.


Reprezentacja - Spka jawna

 • Art.29.1.Kady wsplnik ma prawo reprezentowa spk. 2.Prawo wsplnika do reprezentowania spki dotyczy wszystkich czynnoci sdowych i pozasdowych spki. 3.Prawa reprezentowania spki nie mona ograniczy ze skutkiem wobec osb trzecich.


Reprezentacja - Spka jawna

 • Art.30.1.Umowa spki moe przewidywa, e wsplnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spki albo e jest uprawniony do jej reprezentowania tylko cznie z innym wsplnikiem lub prokurentem. 2.Pozbawienie wsplnika prawa reprezentowania spki moe nastpi wycznie z wanych powodw na mocy prawomocnego orzeczenia sdu.


Reprezentacja - Spka partnerska

 • Art.96.1.Kady partner ma prawo reprezentowa spk samodzielnie, chyba e umowa spki stanowi inaczej.


Reprezentacja - Spka partnerska

 • 2.Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spki moe nastpi tylko z wanych powodw uchwa powzit wikszoci trzech czwartych gosw w obecnoci co najmniej dwch trzecich oglnej liczby partnerw. Umowa spki moe przewidywa surowsze wymogi powzicia uchway.


Reprezentacja - Spka partnerska

 • 3.Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spki na podstawie 2 staje si skuteczne z chwil wpisu do rejestru.


Reprezentacja - Spka partnerska

 • Art.97.1.Umowa spki partnerskiej moe przewidywa, e prowadzenie spraw i reprezentowanie spki powierza si zarzdowi.


Reprezentacja - Spka komandytowa

 • Art.117.Spk reprezentuj komplementariusze, ktrych z mocy umowy spki albo prawomocnego orzeczenia sdu nie pozbawiono prawa reprezentowania spki.

 • Art.118.1.Komandytariusz moe reprezentowa spk jedynie jako penomocnik.


Reprezentacja - Spka komandytowa-akcyjna

 • Art.137.1.Spk reprezentuj komplementariusze, ktrych z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sdu nie pozbawiono prawa reprezentowania spki. 2.Pniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spki stanowi zmian statutu spki i wymaga zgody wszystkich pozostaych komplementariuszy.


Reprezentacja - Spka komandytowa-akcyjna

 • 3.Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spki wbrew jego sprzeciwowi moe nastpi jedynie z wanych powodw na mocy prawomocnego orzeczenia sdu. Art.138.1.Akcjonariusz moe reprezentowa spk jedynie jako penomocnik.


spka z ograniczon odpowiedzialnoci w organizacji

 • Art.161.1.Z chwil zawarcia umowy spki z ograniczon odpowiedzialnoci powstaje spka z ograniczon odpowiedzialnoci w organizacji.


 • 2.Spka w organizacji jest reprezentowana przez zarzd albo penomocnika powoanego jednomyln uchwa wsplnikw.


 • Art.169.Jeeli zawizanie spki nie zostao zgoszone do sdu rejestrowego w terminie szeciu miesicy od dnia zawarcia umowy spki albo jeeli postanowienie sdu odmawiajce zarejestrowania stao si prawomocne, umowa spki ulega rozwizaniu.


 • Art.11.1.Spki kapitaowe w organizacji, o ktrych mowa wart. 161iart. 323, mog we wasnym imieniu nabywa prawa, w tym wasno nieruchomoci i inne prawa rzeczowe, zaciga zobowizania, pozywa i by pozywane.


 • Art.13.1.Za zobowizania spki kapitaowej w organizacji odpowiadaj solidarnie spka i osoby, ktre dziaay w jej imieniu.2.Wsplnik albo akcjonariusz spki kapitaowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o ktrych mowa w 1, za jej zobowizania do wartoci niewniesionego wkadu na pokrycie objtych udziaw lub akcji.


Reprezentacja Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

 • Art.201.1.Zarzd prowadzi sprawy spki i reprezentuje spk.


Reprezentacja Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

 • Art.204.1.Prawo czonka zarzdu do prowadzenia spraw spki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynnoci sdowych i pozasdowych spki. 2.Prawa czonka zarzdu do reprezentowania spki nie mona ograniczy ze skutkiem prawnym wobec osb trzecich.


Reprezentacja Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

 • Art.205.1.Jeeli zarzd jest wieloosobowy, sposb reprezentowania okrela umowa spki. Jeeli umowa spki nie zawiera adnych postanowie w tym przedmiocie, do skadania owiadcze w imieniu spki wymagane jest wspdziaanie dwch czonkw zarzdu albo jednego czonka zarzdu cznie z prokurentem.


Reprezentacja Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

 • 2.Owiadczenia skadane spce oraz dorczenia pism spce mog by dokonywane wobec jednego czonka zarzdu lub prokurenta. 3.Przepisy 1 i 2 nie wyczaj ustanowienia prokury jednoosobowej lub cznej i nie ograniczaj praw prokurentw wynikajcych z przepisw o prokurze.


Reprezentacja Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

 • Art.207.Wobec spki czonkowie zarzdu podlegaj ograniczeniom ustanowionym w niniejszym dziale, w umowie spki oraz, jeeli umowa spki nie stanowi inaczej, w uchwaach wsplnikw.


Reprezentacja Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

 • Art.229.Umowa o nabycie dla spki nieruchomoci albo udziau w nieruchomoci lub rodkw trwaych za cen przewyszajc jedn czwart kapitau zakadowego, nie nisz jednak od 50 000 zotych, zawarta przed upywem dwch lat od dnia zarejestrowania spki, wymaga uchway wsplnikw, chyba e umowa ta bya przewidziana w umowie spki.


Reprezentacja Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

 • Art.230.Rozporzdzenie prawem lub zacignicie zobowizania do wiadczenia o wartoci dwukrotnie przewyszajcej wysoko kapitau zakadowego wymaga uchway wsplnikw, chyba e umowa spki stanowi inaczej. Przepisu art. 17 1nie stosuje si.


 • Art.17.1.Jeeli do dokonania czynnoci prawnej przez spk ustawa wymaga uchway wsplnikw albo walnego zgromadzenia bd rady nadzorczej, czynno prawna dokonana bez wymaganej uchway jest niewana.


 • 2.Zgoda moe by wyraona przed zoeniem owiadczenia przez spk albo po jego zoeniu, nie pniej jednak ni w terminie dwch miesicy od dnia zoenia owiadczenia przez spk. Potwierdzenie wyraone po zoeniu owiadczenia ma moc wsteczn od chwili dokonania czynnoci prawnej.


 • 3.Czynno prawna dokonana bez zgody waciwego organu spki, wymaganej wycznie przez umow spki albo statut, jest wana, jednake nie wyklucza to odpowiedzialnoci czonkw zarzdu wobec spki z tytuu naruszenia umowy spki albo statutu.


spka akcyjna w organizacji.

 • Art.323.1.Z chwil zawizania spki powstaje spka akcyjna w organizacji. 2.Do chwili ustanowienia zarzdu spka w organizacji jest reprezentowana przez wszystkich zaoycieli dziaajcych cznie albo przez penomocnika ustanowionego jednomyln uchwa zaoycieli.


Reprezentacja Spka akcyjna

 • Art.394.1.Umowy o nabycie dla spki jakiegokolwiek mienia, za cen przewyszajc jedn dziesit wpaconego kapitau zakadowego, od zaoyciela lub akcjonariusza albo dla spki lub spdzielni zalenej od zaoyciela lub akcjonariusza spki, zawarte przed upywem dwch lat od dnia zarejestrowania spki, wymagaj uchway walnego zgromadzenia, powzitej wikszoci dwch trzecich gosw.


Przedstawicielstwo

 • Art.95.1.Z zastrzeeniem wyjtkw w ustawie przewidzianych albo wynikajcych z waciwoci czynnoci prawnej, mona dokona czynnoci prawnej przez przedstawiciela. 2.Czynno prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociga za sob skutki bezporednio dla reprezentowanego.


Przedstawicielstwo

 • Art.96.Umocowanie do dziaania w cudzym imieniu moe opiera si na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na owiadczeniu reprezentowanego (penomocnictwo).


Przedstawicielstwo

 • Art.97.Osob czynn w lokalu przedsibiorstwa przeznaczonym do obsugiwania publicznoci poczytuje si w razie wtpliwoci za umocowan do dokonywania czynnoci prawnych, ktre zazwyczaj bywaj dokonywane z osobami korzystajcymi z usug tego przedsibiorstwa.


Penomocnictwo

 • Art.98.Penomocnictwo oglne obejmuje umocowanie do czynnoci zwykego zarzdu. Do czynnoci przekraczajcych zakres zwykego zarzdu potrzebne jest penomocnictwo okrelajce ich rodzaj, chyba e ustawa wymaga penomocnictwa do poszczeglnej czynnoci.


Penomocnictwo

 • Zwyky zarzd moe obejmowa przede wszystkim zachowanie mienia i innych dbr oraz osignicie z nich normalnych korzyci.


Penomocnictwo

 • Art.99.1.Jeeli do wanoci czynnoci prawnej potrzebna jest szczeglna forma, penomocnictwo do dokonania tej czynnoci powinno by udzielone w tej samej formie. 2.Penomocnictwo oglne powinno by pod rygorem niewanoci udzielone na pimie.


Penomocnictwo

 • Art.100.Okoliczno, e penomocnik jest ograniczony w zdolnoci do czynnoci prawnych, nie ma wpywu na wano czynnoci dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.


Penomocnictwo

 • Art.102.Po wyganiciu umocowania penomocnik obowizany jest zwrci mocodawcy dokument penomocnictwa. Moe da powiadczonego odpisu tego dokumentu; wyganicie umocowania powinno by na odpisie zaznaczone.


Penomocnictwo

 • Art.103.1.Jeeli zawierajcy umow jako penomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, wano umowy zaley od jej potwierdzenia przez osob, w ktrej imieniu umowa zostaa zawarta.


Penomocnictwo

 • 2.Druga strona moe wyznaczy osobie, w ktrej imieniu umowa zostaa zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje si wolna po bezskutecznym upywie wyznaczonego terminu.


Penomocnictwo

 • 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawar umow w cudzym imieniu, obowizany jest do zwrotu tego, co otrzyma od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, ktr druga strona poniosa przez to, e zawara umow nie wiedzc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.


Penomocnictwo

 • Art.104.Jednostronna czynno prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest niewana. Jednake gdy ten, komu zostao zoone owiadczenie woli w cudzym imieniu, zgodzi si na dziaanie bez umocowania, stosuje si odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.


Penomocnictwo

 • Art.105.Jeeli penomocnik po wyganiciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynnoci prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynno prawna jest wana, chyba e druga strona o wyganiciu umocowania wiedziaa lub z atwoci moga si dowiedzie.


Penomocnictwo

 • Art.106.Penomocnik moe ustanowi dla mocodawcy innych penomocnikw tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treci penomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego bdcego podstaw penomocnictwa.


Penomocnictwo

 • Art.107.Jeeli mocodawca ustanowi kilku penomocnikw z takim samym zakresem umocowania, kady z nich moe dziaa samodzielnie, chyba e co innego wynika z treci penomocnictwa. Przepis ten stosuje si odpowiednio do penomocnikw, ktrych penomocnik sam dla mocodawcy ustanowi.


Prokura

 • Art.1091.1.Prokurajestpenomocnictwem udzielonym przez przedsibiorc podlegajcego obowizkowi wpisu do rejestru przedsibiorcw, ktre obejmuje umocowanie do czynnoci sdowych i pozasdowych, jakie s zwizane z prowadzeniem przedsibiorstwa.


Prokura

 • 2.Nie mona ograniczy prokury ze skutkiem wobec osb trzecich, chyba e przepis szczeglny stanowi inaczej.Art.1092.1.Prokura powinna by pod rygorem niewanoci udzielona na pimie.


Prokura

 • 2.Nie mona ograniczy prokury ze skutkiem wobec osb trzecich, chyba e przepis szczeglny stanowi inaczej.Art.1092.1.Prokura powinna by pod rygorem niewanoci udzielona na pimie.


Prokura

 • Art.1093.Do zbycia przedsibiorstwa, do dokonania czynnoci prawnej, na podstawie ktrej nastpuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciania nieruchomoci jest wymagane penomocnictwo do poszczeglnej czynnoci.


Prokura

 • Art.1094.1.Prokura moe by udzielona kilku osobom cznie (prokura czna) lub oddzielnie.2.Kierowane do przedsibiorcy owiadczenia lub dorczenia pism mog by dokonywane wobec jednej z osb, ktrym udzielono prokury cznie.


Prokura

 • Art.1095.Prokur mona ograniczy do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziau przedsibiorstwa (prokura oddziaowa).Art.1096.Prokura nie moe by przeniesiona. Prokurent moe ustanowi penomocnika do poszczeglnej czynnoci lub pewnego rodzaju czynnoci.


Prokura

 • Art.1097.1.Prokura moe by w kadym czasie odwoana.2.Prokura wygasa wskutek wykrelenia przedsibiorcy z rejestru, a take ogoszenia upadoci, otwarcia likwidacji oraz przeksztacenia przedsibiorcy.


Prokura

 • 3.Prokura wygasa ze mierci prokurenta.4.mier przedsibiorcy ani utrata przez niego zdolnoci do czynnoci prawnych nie powoduje wyganicia prokury.


Prokura

 • Art.1098.1.Udzielenie i wyganicie prokury przedsibiorca powinien zgosi do rejestru przedsibiorcw.2.Zgoszenie o udzieleniu prokury powinno okrela jej rodzaj, a w przypadku prokury cznej take sposb jej wykonywania.


Prokura

 • Art.1099.Prokurent skada wasnorczny podpis zgodnie ze znajdujcym si w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazujcym na prokur, chyba e z treci dokumentu wynika, e dziaa jako prokurent.


 • Login