Tam g n yasas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Tam Gün Yasası PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tam Gün Yasası. Dr.A.Özdemir AKTAN İstanbul Tabip Odası Başkanı. Sağlıkta Dönüşüm. Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması Sağlık hizmeti üreten bir kurum değil, koordinasyon ve sağlık piyasasının denetim ve düzenlenmesinden sorumlu bir birim Kamu Hastane Birlikleri

Download Presentation

Tam Gün Yasası

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tam Gün Yasası

Dr.A.Özdemir AKTAN

İstanbul Tabip Odası Başkanı


Sağlıkta Dönüşüm

 • Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması

  • Sağlık hizmeti üreten bir kurum değil, koordinasyon ve sağlık piyasasının denetim ve düzenlenmesinden sorumlu bir birim

 • Kamu Hastane Birlikleri

  • Bakanlık bünyesindeki sağlık kuruluşlarının “özerk sağlık işletmesi” statüsüne geçirilmesi ve daha sonra da işletme hakları devredilmek yoluyla özelleştirilmelerine olanak sağlanması

 • Tam Gün uygulaması


SGK Bütçesinin Dağılımı

SGK bütçesi (2009)

34.7 milyar

%42 iLAÇ

%42 İLAÇ

%58 Diğer Sağlık Harcamaları

Sağlık Bakanlığı %55

Özel Hastaneler % 28

Üniversiteler %17


Tam Gün Yasası

 • Öğretim elemanlarının üniversitede devamlı statüde çalışması öngörülüyor

 • Aşağıdaki bentlerden birinde mesleğini icra edebilir

  • Kamu kurum ve kuruluşları

  • SGK ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversiteleri

  • SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversiteleri; serbest meslek icrası


Tam Gün Yasası

 • Hekim ve diğer personelin döner sermaye gelirinden alacakları payın düzenlenmesi

  • Tıp fakültelerinde ek ödeme, aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan matrahın;

   • öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinde %800’ünü,

   • araştırma görevlilerinde %500’ünü geçemez

  • Nöbet hizmetleri dışında gelir getirici çalışmalara ek ödeme: Belirlenen oranların %30’unu geçemez


Tam Gün Yasası

 • Tıp fakültelerinde döner sermaye gelirlerinin asgari %35’i

  • Kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları

  • Bakım onarım, kiralama

  • Diğer ihtiyaçlar

  • Yönetici payları

 • Döner sermaye gelirlerinden elde edilen gelirlerin asgari %5’i

  • Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı

 • Bu oranlar üniversite yönetim Kurulu tarafından artırılabilir


1978 Tam Gün Yasası

 • Tüm sağlık çalışanlarına tam gün tazminatı

 • Bu gelir emekliliğe yansıtılıyor

 • Mahrumiyet bölgesi ve hizmetin niteliğine göre ek tazminat (tam gün tazminatının 3 katına kadar)


Tam Gün Yasası

 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması hâlinde, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin kısmî zamanlı olarak veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilmesi ve bunlara yaptıkları iş karşılığı döner sermayeden ödeme yapılması

 • Tıp fakültelerinde ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün ve saatlerinde görevlendirilebilir


Performansa Dayalı Prim

 • Hekimlerin motivasyonları olumsuz etkileniyor

 • Muayene süresinde azalma

 • Hastanedeki çalışma barışı olumsuz etkileniyor

 • Hastaların tedavi maliyetleri artıyor

 • Etik sorunlar

 • Mesleki saygı ve doyum duygusu olumsuz etkileniyor

 • Klinikler arasında gereksiz rekabet


Üniversite Hastaneleri

 • Öğretim üyelerini bekleyen açmaz

  • Daha fazla işlem, daha fazla kazanç anlayışının hakim olduğu “performans” uygulamaları

  • Eğitim, araştırma, nitelikli sağlık hizmeti sunumu gibi iyi hekimlik değerlerini sürdürme çabası

  • Büyük özel hastanelerde düşük ücretle çalışmak zorunda kalma seçeneği


Sabit Döner Sermaye Ödemesi Hekimlerin toplam gelirinde artış yapıyor mu?

Eğer;

 • pratisyen hekimin aylık döner sermaye ödemesi aylık 549 TL den,

 • Uzman hekimin 1.008 TL’den düşük değil ise

  toplam gelirlerde bir artış yok.


Döner sermaye ödemeleri artıyor mu?


Sağlık Hizmet Tazminatı(Madde 12)Tam Gün Yasa Tasarısına Göre Uzman Askeri Hekimlerin Maaşlarına Yapılacak İlave Artışlar (Net) Sağlık Bakanlığı hesaplamalarına göre*

*En üst oranlar esas alınarak hesaplanmıştır. Hangi oranda ödeme yapılacağı Genel Kurmay ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecektir.


Emeklilikle ilgili 14. Madde:

 • Madde yalnızca Sağlık Bakanlığına döner sermayesi bulunan sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diş hekimlerini kapsıyor.

 • Emekli hekimleri, tıp fakültesi çalışanlarını, kurum hekimlerini, belediye hekimlerini ve diğer sağlık personelini kapsamıyor.

 • Sabit döner sermaye ödemesinin brüt tutarının %20 ‘si oranında prim kesintisi yapıyor.

 • Yıllık olarak ödenen ilave primin bir yıllık tutarının belli bir oranını emekli maaşına ekliyor.


Bir yıllık prim karşılığında ödenecek ilave emekli maaşı:


30 Yıl ilave prim ödenmesi halinde:


TTB Ne İstiyor?

 • İş güvencesini,

 • İnsancıl bir ücretlendirme yöntemini,

 • Bir tek işte çalışarak insanca yaşama yetecek, emekliliğe yansıyan bir ücreti,

 • Mesleki gelişimi özendirici ve destekleyici bir sistemi,

 • Makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzenini,


TTB Ne İstiyor?

 • Sosyal ve ekonomik hakları demokratik bir biçimde güvence altına alacak toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikal hakları,

 • Her türlü şiddetten arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını,


TTB Ne İstiyor?

 • Hastalarla güvene dayanan insani ilişki ortamını tesis eden, hekimleri cezalandırmayı değil, tıbbi hataları önlemeyi ve hastaların zararlarını derhal karşılamayı amaç edinen kamusal bir zarar karşılama kurumunu içeren bir tam süre yasasını önermektedir.


 • Login