Ugdymo turinio atnaujinimas ir mokymosi kruviu ma inimas

Ugdymo turinio atnaujinimas ir mokymosi kruviu ma inimas PowerPoint PPT Presentation


  • 324 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Parenge dr. E.Motiejuniene,

Download Presentation

Ugdymo turinio atnaujinimas ir mokymosi kruviu ma inimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio atnaujinimas ir mokymosi kruviu mažinimas

2. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Dalyviu klausimai Projektas griozdiškas, mokytojo kruvis Ar mokymo turinys sumažes ivairiu dalyku Ar sumažejimas deres su egzaminu programa Nera priemoniu diferencijavimui

3. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ka jau darome, kad sumažetu mokymosi kruviai? Namu darbu mažinimas Sudvejintos pamokos (neleidžia higienos normos) Intensyvinimas – mokiniams patinka, nuo 7 kl.: biologija, Profesijos patarejos etatas – dirba su vaikais ir tevais del pasirinkimo Bendrajam kursui neužduodami namu darbai – tartasi Projektiniai darbai Integruotos pamokos – kaip asiekti, kad nebutu dirbtina Suderinti programas – fizikos ri matematikos, fizika- chemija

4. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ka dar galetume padaryti, kad sumažetu mokymosi kruviai? Derinti matematika – fizika, chemija-fizika, geografija – matematika, geografija- istorija, istorija-lietuviu literatura, menai - literatura BP Priemoniu Per sunkios programos, motyvacija prasta. Užsienyje sekasi geriau Grižusiu iš užsienio – neatitinka, pas musper aukštai Keisti pamokos struktura: naujos formos, metodai, atsirinkti turini –vadovelius. Kada mokytojui pasiruošti? Mažiau mokiniu klaseje, kaip suvaldyti 30? Higienos normos del suolu sustatymo. Higienistai neleidžia sedeti po 2 mokinius prie kompiuteriu

5. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Kas trukdo sumažinti mokymosi kruvius? Kruvi sukuria papildoma veikla, o ne mokykla Mokiniai nemoka planuoti Šeimos problema – nera pagalbos, per aukšti lukesciai Vadovai yra finansininkai, nes turi skaiciuoti išteklius, o ne rupintis ugdymu. Programos neparemiamos ištekliais. Gabiu vaiku problema – jie skriaudžiami, nes dirbama su kitais ir tai didina skaiciu nemotyvuotu vaiku Mokslo metu pratesimas nesumažins kruvio. Ar duos naudos? POŽIURIS VALSTYBEJE

6. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Turinys Kaip atsiranda mokymosi kruviai Ugdymo turini reglamentuojantys dokumentai skatina pritaikyti ugdymo turini pagal mokiniu poreikius Kaip panaudoti atnaujintas Bendrasias programas planuojant ugdymo turini Demesys mokinio poreikiams – galimybe sumažinti mokymosi kruvi.

7. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Kaip mokinys isitraukia i mokymasi? (R.J.Marzano)

8. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Mokiniai, kaip ir kiekvienas žmogus nori mokytis to, kas juos domina ir kas jiems sekasi, kame jie jauciasi stiprus (Changing teaching practices. UNESCO, 2004) Jeigu mokymo(si) medžiaga stimuliuoja mokini, siejasi su jo gyvenimu, patirtimi, mokinys mokosi su malonumu ir nejaucia per didelio kruvio Mokytojai gali to pasiekti leisdami mokiniams iš dalies valdyti savo mokymasi - pasirinkti ko jie nori arba ka jiems reikia išmokti Tai, kas siejasi su gyvenimu netelpa vieno ar poros dalyku ribose – nyksta dalyku ribos, pletojama ugdymo turinio integracija

9. Iš tyrimo “Mokymosi kruviai bendrojo lavinimo mokykloje” ataskaitos (M. Barkauskaite ir kt., 2004)

10. Iš tyrimo “Mokymosi kruviai bendrojo lavinimo mokykloje” ataskaitos (M. Barkauskaite ir kt., 2004)

11. Iš tyrimo “Mokymosi kruviai bendrojo lavinimo mokykloje” ataskaitos (M. Barkauskaite ir kt.)

12. Iš tyrimo “Mokymosi kruviai bendrojo lavinimo mokykloje” ataskaitos (M. Barkauskaite ir kt., 2004)

13. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio dokumentai skatina atsižvelgti i mokiniu poreikius ir pritaikyti mokymo turini Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. (LR švietimo ir mokslo ministres isakymas 2007 m. gegužes 23 d. Nr. ISAK-970) Bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos, 1994-2007 m. Mokiniu pasiekimu ir pažangos vertinimo samprata (LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. isakymas Nr. ISAK-256) Mokytoju darbo kokybes vertinimo metodikos

14. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. Ugdymo turinio strategijos paskirtis - apibrežti ugdymo turinio proceso tikslus ir principus, švietimo lygmenu funkcijas ir atsakomybe šiame procese, numatyti ugdymo turinio proceso iki 2012 m. prioritetus. Tikslas – pritaikyti ugdymo turini taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales brestu kaip asmenybe, igytu kompetenciju, butinu tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikineje visuomeneje.

15. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Esmines kompetencijos – rezultatas, kuri turi ir gali pasiekti kiekvienas - tai visu žmoniu asmeninei realizacijai, aktyviam pilietiškumui, socialinei itraukciai, mokymuisi visa gyvenima ir užimtumui butinos kompetencijos. Europos Parlamento ir Tarybos Rekomendacija (2005/0221(COD): komunikavimas gimtaja kalba komunikavimas užsienio kalbomis matematine kompetencija ir esmines kompetencijos mokslo ir technologiju srityse skaitmeninis raštingumas mokejimas mokytis socialines ir pilietines kompetencijos iniciatyvumas ir verslumas kulturinis samoningumas ir raiška

16. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Atnaujintos Bendrosios programos Projektai, 2007 Subalansuojama turinio apimtis, sumažinami kruviai: Daugiau demesio skiriama tarpdalykiniams ryšiams siekiant išvengti pasikartojimu Integracija su gyvenimo praktika – tai, kas artima, idomu, prasminga nesukelia nemalonaus kruvio jausmo Orientuojama i rezultatus (ko mokiniai turi išmokti), o ne indeli (ko mokyti): Patikslinti mokiniu pasiekimu aprašai, demesys gebejimams, kompetencijai Žinios - tik priemone ugdyti gebejimams ir nuostatoms Pritaikoma diferencijavimui ir individualizavimui - skirtingiems mokiniu poreikiams, galioms ir mokymosi stiliams Bendrais bruožais aprašyti mokiniu pasiekimu lygiai Aprašyta dalyko turinio apimtis ir išskirtas turinio minimumas.

17. Bendrasias programas sudaro 10 ugdymo turinio sriciu Ugdymo turinio sritis – apima giminingus, integraciniais ryšiais susietus dalykus, kuriu mokydamasis mokinys igyja kompetencija šioje srityje Dorinis ugdymas (etika, tikyba) Kalbos (gimtosios, valstybine lietuviu, užsienio) Matematika Gamtamokslinis ugdymas ( pasaulio pažinimas, gamtos pažinimas, biologija, chemija, fizika) Socialinis ugdymas (istorija, pilietiškumo pagrindai , geografija, ekonomika) Meninis ugdymas (daile ir technologijos, muzika, šokis, teatras, integruotas menu kursas) Technologinis ugdymas (daile ir technologijos, technologijos, integruota technologiju programa) Informacines technologijos Kuno kultura Bendruju kompetenciju ugdymas (Integruojamuju programu gaires, prevenciniu programu gaires)

18. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Bendruju kompetenciju ugdymo sritis – naujas, aktualus ugdymo turinys Integruojamuju programu gaires: Mokymasis mokytis – integruojama i visus dalykus Pilietiškumas – didžiausias demesys integracijai i dorinio ir socialinio ugdymo dalykus, kalbas, mokyklos gyvenima Ekonomika, verslumas – ypac integracija su matematika, geografija, technologiniu ugdymu Skaitmeninis raštingumas - integruojama i visus dalykus Darnusis vystimasis (gyvenimo igudžiai)- ypac integracija su gamtos mokslais, doriniu ir socialiniu ugdymu, mokyklos gyvenimu Kulturine kompetencija – didžiausias demesys integracijai i kuno kultura, menais, mokyklos gyvenima

19. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio integravimas – budas sustiprinti mokymosi ir gyvenimo ryšius Integracijos tikslas - mažinti, o ne didinti ugdymo turinio apimtis Ugdymo turinio integravimas, tai - mokiniams ir mokyklos bendruomenei aktualiu problemu sprendimas, vertybiniu nuostatu ugdymas yra visos mokyklos gyvenimo dalis projektiniai darbai, integruotos pamokos, renginiai, akcijos, kai keliu dalyku mokytojai integruoja dalyku turini tarpusavyje ir su gyvenimo aktualijomis dalyko turinio susiejimas su pasirinkta mokiniams aktualia integruojamaja ar prevencine programa, kuri atlieka dalyko mokytojas

20. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Bendruju programu struktura (1) Ugdymo srities ivadine dalis I. Bendrosios nuostatos 1. Srities paskirtis II. Tikslas, uždaviniai struktura 2. Tikslas 3. Uždaviniai 4. Struktura - veiklos sritys; gebejimai ir nuostatos; kompetencijos matrica III. Programos igyvendinimas: integravimo galimybes, didaktines nuostatos, mokymosi aplinka 5. Integravimo galimybes – tarpdalykine integracija, su integruojamosiomis programomis, gyvenimu 6. Didaktines nuostatos – ugdymo planavimas, organizavimas, mokiniu pasiekimu ir pažangos vertinimas 7. Mokymosi aplinka – esama ir pageidautina sukurti IV. Dalykas ar ugdymo turinio sritis (pvz., Lietuviu gimtoji kalba, gamtos mokslai): pasiekimai, turinys, vertinimas

21. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo srities struktura

22. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Bendruju programu struktura (2) 8. Mokiniu gebejimu raida. (Paskirtis - parodyti mokymosi testinuma ir spirališkuma)

23. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. Mokytojas priima sprendimus del: 1. Bendruju programu, mokyklos steigejo bei mokyklos keliamu ugdymo tikslu ir uždaviniu igyvendinimo, pritaikant klases ir atskiru mokiniu poreikiams, ugdymo proceso organizavimo, kad kiekvienas mokinys pagal savo išgales pasiektu kuo geresniu rezultatu

24. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Iš tyrimo “Mokymosi kruviai bendrojo lavinimo mokykloje” ataskaitos (M. Barkauskaite ir kt.) Skiriasi mokiniu ir mokytoju požiuris i mokymosi prasme.

25. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. Mokytojas priima sprendimus del: 2. Ugdymo proceso planavimo, orientuojantis i mokiniu mokymosi rezultatus, planu derinimo ir aptarimo su kolegomis ir mokiniais; pasirenkamuju kursu ar moduliu programu rengimo ir igyvendinimo valstybes ir mokyklos nustatyta tvarka;

26. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Mokymosi uždaviniai – apibrežia veikla ir jos rezultatus pamokoje Mokymosi uždaviniai pasako Ko mokiniai išmoks ŠIOJE pamokoje Kaip ir kokiomis salygomis MOKINIAI parodys, kad išmoko Kaip bus isivertinama, kaip ir už ka bus vertinama Mokymosi uždaviniai paaiškinami ir aptariami su mokiniais, pateikiami lentoje ar ekrane, nuolat apie juos prisimenama atliekant užduotis Mokymosi uždaviniai veda i Bendrosiose programose numatytus mokiniu pasiekimus

27. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 8.3, 8.4. ir 8.5. Mokiniu pasiekimai, ugdymo gaires, turinio apimtis, vertinimas

28. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Bendruju programu struktura (3) 8.3.2, 8.4.2 ir 8.5.2. Turinio apimtis (INDELIS - ko ir kiek mokyti ) (Paskirtis – nusakyti ne tik tematika, bet ir kaip placiai, kiek giliai reiketu mokyti(is) Turinio minimumas - matematikos 5-6, 7-8 ir 9-10 klasiu koncentruose, kitu dalyku 7-8 ir 9-10 klasiu koncentruose 8.3.2, 8.4.3 ir 8.5.3 Vertinimas (Paskirtis – aprašyti bendrasias vertinimo nuostatas, bendrais bruožais apibrežti vertinimo rodiklius, kurie rodo patenkinama, pagrindini ir aukštesniji mokiniu pasiekimu lygi, žr. lentele toliau. Aptarti vertybiniu nuostatu, požiuriu vertinima)

29. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. Mokytojas priima sprendimus del: 5. Mokymasi skatinancios aplinkos kurimo, tinkamo mokymo(si) priemoniu parinkimo ir panaudojimo.

30. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Mokytojas priima sprendimus del: 4. Mokiniu itraukimo i aktyvu mokymasi ir bendradarbiavima, tinkamu mokymosi motyvacijos skatinimo, mokiniu mokymo mokytis: kelti pasiekiamus tikslus, vertinti ir isivertinti, reflektuoti mokymasi, budu parinkimo Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m.

31. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Veiklos, užduotys, priemones pamokos mokymosi uždaviniams pasiekti (1) Naujos informacijos pateikimo metodai – indelio metodai Pateikimo metodai gali buti labai ivairus stebejimas, skaitymas, klausymas, praktine veikla mokytojas aprupina mokinius medžiaga ir šaltiniais, o mokiniai PATYS randa reikiama informacija Naudojamos ivairios technikos: sudaromos mokiniu poros ar grupes, kuriose vienas skaito, o kitas/kiti klauso rodomi paveikslai ir klausiama paklausiama mokiniu, ka jie jau žino paprašoma sužinoti iš tevu, kaimynu ir kt. Pritaikoma skirtingu poreikiu ir polinkiu mokiniams (bent 3 grupes)

32. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Veiklos ir užduotys numatytiems pamokos mokymosi uždaviniams pasiekti (2) Praktines veiklos ir užduociu atlikimo metodai – rezultatu metodai Šie metodai ir veiklos turi padeti mokiniui priimti nauja informacija, suprasti jos prasme ir pritaikyti – pasiekti rezultata Rezultato metodai - rašymas, kalbejimas, piešimas, kurimas, gaminimas Naudojamos ivairios technikos: mokiniai rašo trumpus rašinius grupeje kuria plakata; vaidina ir kt. Pritaikoma skirtingu poreikiu ir polinkiu mokiniams (bent 3 grupes)

33. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. Mokytojas priima sprendimus del: 3. Mokiniu pasiekimu ir pažangos vertinimo budu pritaikymo ir vertinimo informacijos panaudojimo mokiniu poreikiams nustatyti ir tolesniam mokymui(si) planuoti, savalaikei pagalbai užtikrinti; del mokiniu mokymosi rezultatu bei pagalbos aptarimo su mokiniais ir ju tevais

34. Mokiniu žiniu, supratimo ir gebejimu vertinimo rodikliai 5-6 klase

35. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Vertinimas ir refleksija – kaip pavyko pasiekti pamokos mokymosi uždavinius Mokiniu pasiekimu ir pažangos vertinimo samprata, 2004 Mokytis padedantis formuojamasis vertinimas Mokiniu vienas kito vertinimas Mokiniu isivertinimas Mokiniu ivertinimas Mokymo ir mokymosi pamokoje aptarimas - refleksija: Ko išmokome Kas pavyko Ka reikia tobulinti Ka kita karta darysime kitaip

36. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Vertinimas turi padeti mokytis pamokoje – greitas grižtamasis ryšys Mokytis padedancio (formuojamojo) vertinimo metodai: Stebejimas Klausymas Sudarymas salygu kalbeti PATIEMS mokiniams Mokiniu darbu peržiurejimas ir aptarimas itraukiant mokinius Klausimai Šie metodai padeda pažinti mokinius ir tinkamai planuoti ju tolesni mokymasi (Grižtame i planavima!) Šiais metodais renkama informacija apie tai: ka mokiniai jau žino ir geba ko jie dar nežino ir negali padaryti kas juos domina kokia jie turi mokymosi patirti kokie mokymosi stiliai jiems geriausiai tinka

37. 37 Diagnostinis vertinimas – esamo lygio rodikliai. Užduotys pritaikomos skirtingu poreikiu ir polinkiu mokiniams (bent 3 lygiai) Diagnostinio vertinimo budai: Mokiniai dirbdami individualiai, poromis ir/ar grupemis užrašo, ka jau žino ta tema, kurios mokymasi norima testi, parengia pristatymus Užduodami klausimai, i kuriuos atsakoma individualiai ir/ar dirbant grupemis Kontroliniai darbai Testai Kurybines užduotys

38. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. Mokyklos administracija priima sprendimus del: valstybes reglamentuojamo ir mokyklos steigejo teikiamo ugdymo turinio pritaikymo ir igyvendinimo atsižvelgiant i mokiniu ir mokyklos bendruomenes poreikius, mokytoju patirti bei turimus išteklius; ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokiniu pasiekimu ir pažangos vertinimo, vertinimo informacijos panaudojimo tvarkos; vertinimo informacijos kaupimo ir analizavimo, tobulintinu ugdymo turinio sriciu nustatymo, bendruomenes itraukimo i ugdymo turinio procesa;

39. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Ugdymo turinio formavimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012 m. Mokyklos administracija priima sprendimus del: galimybiu sudarymo 9-12 klasiu mokiniams pasirinkti ugdymo turini pagal savo interesus, poreikius ir mokyklos galimybes; salygu sudarymo mokytojams bendradarbiauti ir kurti aktyvu mokymasi skatinancia aplinka; del mokyklos ugdymo planu ir tvarkarašciu derinimo, aprupinimo vadoveliais ir kitomis mokymo(si) priemonemis, mokytoju kvalifikacijos tobulinimo; mokytoju atsiskaitymo apie ugdymo proceso eiga, mokiniu mokymasi ir rezultatus mokyklos administracijai; bendradarbiavimo su mokiniu tevais ir informacijos teikimo; vietos bendruomenes informavimo.

40. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Atnaujintu Bendruju programu projektu sklaida, tvirtinimas ir igyvendinimas Projekta parenge ŠPC ugdymo turinio specialistai kartu su ŠMM ministres isakymu patvirtintomis mokytoju ir universitetu destytoju grupemis Projektui pritare dalykines ekspertu komisijos Projektas skelbiamas tinklalapyje www.pedagogika.lt nuo 2007 m. pradžios, gauta pastabu ir pasiulymu Prieš spausdinant projektai aptarti mokytoju asociacijose, konferencijose, seminaruose Šiuo metu rengiama apie 400 konsultantu projekto aptarimui mokyklose, metodiniuose rateliuose Bendruju programu projektai tvirtinami 2008 m. Atnaujintos Bendrosios programos pradedamos igyvendinti 1, 3, 5, 7, 9 klasese 2008 rugsejo 1 d.

41. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Kaip pasiekti, kad mažetu mokymosi kruvis, o mokinys pasiektu kuo geresniu rezultatu? Planuojant mokyma ir mokant vadovautis bendruju programu reikalavimais, o ne laikytis nuostatos, kad reikia “išeiti” vadoveli ar “užpildyti” pratybu sasiuvini Skirtingiems mokiniams skirti pritaikytas užduotis, kad jos padetu užpildyti mokinio asmeniniu pasiekimu spragas butu nei per sunkios, nei per lengvos butu idomios, prasmingos, itraukiancios Daugiau demesio skirti mokiniu mokymuisi mokytis Pletoti mokytis padedancio vertinimo praktika Daugiau demesio skirti mokymo ir mokymosi refleksijai Sukurti mokymasi skatinancia aplinka mokykloje ir klaseje

42. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 Apibendrinimas Mokymas klausiant yra geriau negu mokymas sakant. Ieškodami atsakymu mokiniai turi priežasti dometis, mokytis ir tobulinti turima patirti. Mokytojo klausimai turi skatinti mokinius ne tik prisiminti ir suprasti, bet ir parodyti aukštesnius gebejimus: pagristi atsakyma, vertinti skirtingus požiurius ir galimybes, pateikti privalumus ir trukumus. Mokiniams turi buti skiriamos kurybinio mastymo reikalaujancios užduotys. Mokiniai patys turi priimti sprendimus, susiformuoti nuomone, butina juos itraukti i projektavima ir kuryba.

43. Parenge dr. E.Motiejuniene, ŠPC, 2007-10-25 DEKOJU UŽ DEMESI!

  • Login