การบริหารงบประมาณ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 104

 • 480 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การบริหารงบประมาณ. แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์. ลัดดา แกล้วกล้า วปค. ความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ. รับบริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ. รับการดูแล คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความคิดเห็น. รับการช่วยเหลือในการประกอบกิจการ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การบริหารงบประมาณ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5185175

.


5185175


5185175

NEEDS

WANTS


5185175

GOAL

2

Strategic Execution

3

3

Strategic Formulation

Strategic Formulation

Strategic Execution

Strategic Execution

1

1

Strategic Analysis

Strategic Analysis


5185175

(Strategic Analysis)

(Strategic Formulation)

(Strategic Execution)


5185175

SWOT Analysis

Vision/Mission/Objectives

Strategics

Project and Budget

+

Performance Measurement


5185175

/ / /

CSFS

& KPIs

BSC


5185175

SPBB

6


Competency

Competency :

/


Competency1

Competency:()


5185175

SPBB

6


5185175


5185175


5185175

3


5185175


5185175


5185175

+


5185175

3


5185175


5185175

1.

2.

3.

4.

5.

6.


5185175

/


5185175

PROGRAM BUDGET ING

PERFORMANCED BASED BUDGETING

(PBB)

STRATEGIC PERFORMANCED BASED

BUDGETING

(SPBB)


5185175

SPBB


5185175

Concept

 • (Top-down Budgeting)

 • (output / outcome-oriented)

24


5185175

/

25


5185175

(Policy Driven)

 • ()

26


5185175

( 3 )

1. (/)

2.

3. 3

-

-

-


5185175

28


5185175

SPBB

/

National/GovernmentStrategy

Major

Key Success Factors

Key Success Factors

4

(Strategic Target)

GFMIS

Government Strategic Direction

r

4

(PSA/SDA)

Key Performance Indicators

4

Output Performance

(QQTC)

BIS

(Output)

Ev MIS

(Delivery Process)

PART

AMIS

(Resources)

Evaluation

29


5185175

SPBB

1.

2.

3.

3

4.

5. (Block Grant)

6. 4

7.

8.

9.


5185175

7 (7 Hurdles)

2


5185175

- 7 Hurdles *

Performance Based Budgeting : PBB

1

2

3

4

/

5

6

7

3


5185175

1

+

( STRATEGIC & ROUTINEPLAN)

(MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK: MTEF)

4


5185175

2

( Activity - Based Costing )

5


5185175

( Procurement management )

3

:-

6


5185175

( Financial managment & Budget control )

4


5185175

(Financial & Performance Reporting)

5


5185175

(Asset management)

6

9


5185175

( Internal Audit )

7

- ( Activity )

- ( Program )

- ( Project )

-


5185175

*

PBB

*

/

*


5185175

 • .

 • MTEF

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

1

5

2

4

3

41


5185175

7HURDLES


5185175

-

-

-

-


5185175

1..

2.. .

3..

4.. +

5. .

6. .

7. .

8. . .

9. . .... .

10. . .... +


5185175

()

 • 2

 • 3 105

 • 20


5185175

( + + )

1.

2.

3.

4.

5.


5185175

 • .. 2550

 • .. 2502

 • .. 2548

 • .

.. 2551

 • . 7 .. 2550


5185175

.. 2550

6

143

...


5185175

.. 2550

8

168

... . 105 20


5185175

.. 2550

8

169

 • /

 • ... / +


5185175


5185175

1.

2.

3.


Balanced budget

BALANCED BUDGET

53


5185175

54


5185175

3

 • -

  - Share Cost


5185175

.. 2554

1.

2.

3.

4.

5.


5185175

.. 2554

6.

7.

8.

9.


5185175

...

1

3

2

 • //

//

6

5

7

4

4

 • /

58


5185175

1.

2.

3.

4.

5.

59


5185175

1.

.

1

60


5185175

1.

. 3

15


5185175

2.

.

. ...

62


5185175

3.

63


5185175

64


5185175

4.

65


5185175

2

2.

.. 2548

1.

66


5185175

5.

 • . 60

67


5185175


5185175


5185175

1.

2.

3.

4.

5.

6.


5185175

.

... .

.


5185175

...


5185175

...


5185175

(... ..2551)


5185175


5185175


5185175

()


5185175

..2554

GPP (5%)

(50%)

(35%)

(10%)

50

10

35

5 (Gross Provincial Products : GPP)


5185175

.. 2554

420,000 .

20.3%

.2554

2,070,000


5185175

2554

(34,353,623,300)

2,038,894,400

(5.9 %)

40,330,000

2,866,421,100

(0.10%)

(8.3%)

29,407,977,800

(85.6%)


5185175

2554

(34,353,623,300)

513,127,800

( 1.5 %)

440,121,200

591,300,600

( 1.3 %)

( 1.8 %)

4,968,580,400

( 14.4 %)

27,840,493,300

( 81%)


5185175

2554

(34,353,623,300)

40,330,000

2,866,421,100

1,514,940,100

(9.8%)

(.10%)

(5.1%)

27,893,037,700

2,038,894,400

(78,8%)

(6.2 %)

: .

:

:

:

:


5185175

2554

(34,353,623,300)

2,866,421,100

2,079,224,400

(9.8%)

(6.3%)

29,407,977,850

(83.9%)


5185175

2555

1. . 50 () 11

2.

3.

4.


5185175

2555

1.

2.

3.

4.

5.

6.


5185175

:

:


5185175

SOCIAL MARKETING

CSR

C = CORPORATE

S = SOCIAL

R = RESPONSIBILITY

PHILIP KOTLER


5185175

()

()


5185175


5185175

/

1 .

10 .

// / 10


5185175

96


5185175

97


5185175

 • ( K)

98


5185175

 • / (.)

 • (.)


5185175

.

100


Central fund

(CENTRAL FUND)

10 .

..

. . .

10 .

100 .

.

101


5185175

 • 1

 • .

102


5185175

.

.

103


5185175

5.

 • . 60

104


 • Login