Tuotteen palvelun resurssitehokkuuden ja ymp rist ominaisuuksien viestint b2b ja b2c
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Tuotteen/palvelun resurssitehokkuuden ja ympäristöominaisuuksien viestintä, B2B ja B2C PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tuotteen/palvelun resurssitehokkuuden ja ympäristöominaisuuksien viestintä, B2B ja B2C. TUORE keskustelutilaisuus 30.9.2014. Euroopan komission tiedonanto 2013. 9.4.2013 komission tiedonanto “ Sisämarkkinoiden luominen v ihreille t uotteille – Single Market for Green Products (SMGP)”

Download Presentation

Tuotteen/palvelun resurssitehokkuuden ja ympäristöominaisuuksien viestintä, B2B ja B2C

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tuotteen palvelun resurssitehokkuuden ja ymp rist ominaisuuksien viestint b2b ja b2c

Tuotteen/palvelun resurssitehokkuuden ja ympäristöominaisuuksien viestintä, B2B ja B2C

TUORE keskustelutilaisuus 30.9.2014


Euroopan komission tiedonanto 2013

Euroopan komission tiedonanto 2013

 • 9.4.2013 komissiontiedonanto“Sisämarkkinoidenluominenvihreilletuotteille – Single Market for Green Products (SMGP)”

 • Tiedonannossaesitetäänkaksiarviointimenetelmääjaperiaatteet, jotkakoskevattuotteiden ja organisaatioidenympäristötehokkuudenarviointiasekäsitäkoskevaatiedottamista

  • Tuotteidenympäristöjalanjälki – Product Environmental Footprint (PRF)

  • OrganisaatioidenympäristöjalanjälkiOrganisation Environmental Footprint (OEF)

 • Jäsenvaltioita ja yksityistäsektoriakannustetaankäyttämäänmenetelmiä

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Vihre tuote m riteltyn komission tiedonannon mukaan

Vihreä tuote määriteltynä komission tiedonannon mukaan

”Vihreättuotteet” voidaanmääritellätuotteiksi, joidentuotannossakäytetäänresurssejamuitasamaanluokkaankuuluviatuotteitatehokkaammin ja jotkaaiheuttavatvähemmänympäristöhaittojakokoelinkaarensaaikanaainaraaka-aineidenhankkimisestatuotteidenvalmistukseen, jakeluun, käyttöönsekäkäytöstäpoistamiseen.

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Vihre t tuotteet kolmivuotisen eu n pilottivaiheen toimenpiteit

Vihreät tuotteet – kolmivuotisen EU:n pilottivaiheen toimenpiteitä

 • Komissio on käynnistänyt toukokuussa 2013 kolme vuotta kestävän testausvaiheen, jonka aikana testataan esitettyjen menetelmien toimivuutta ja tehokkuutta

 • Räätälöidään PEF- ja OEF- menetelmät tuoteluokka- tai alakohtaisiksi säännöiksi, joiden perusteella voidaan keskittyä

  • kolmeen tai neljään tärkeimpään ympäristövaikutukseen 14 keskeisen ympäristöindikaattorin joukossa

  • kaikkein tärkeimpiin prosesseihin tai

  • eri vaiheisiin tietyn tuotteen tai sektorin osalta

 • Testataan PEF- ja OEF- menetelmien toimivuutta valituilla tuotealueilla ja sektoreilla

 • Kehitetään systeemejä ja työkaluja tulosten verifiointiin

 • Yritysten ja kuluttajien sekä yritysten välisen viestinnän testaaminen sidosryhmien kanssa

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Vaikutusten arviointi vaikutusluokat international reference life cycle data system ilcd handbook

Vaikutustenarviointi– Vaikutusluokat: International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook

MIDPOINTindikaattorit

VAIKUTUSLUOKKA

ENDPOINTindikaattorit

Ilmastonmuutos

Otsonikerros

Myrkyllisyys (aiheuttaa /ei aiheuta syöpää)

PM/epäorgaaniset hiukkaset ilmassa

Ionisoiva säteily (terveys/ekosysteemi)

Photochemicalozoneformation

Happamoituminen

Maan rehevöityminen

Vesistöjen rehevöityminen

Eksitologia (luonnossa esiintyvät/sinne joutuvat) myrkyt

Maankäyttö

Vesivarantojen ehtyminen

Luonnonvarojen ehtyminen( fossiiliset/uusiutuvat varat)

Terveys

Ympäristö

Luonnonvarat

Peruvirrat

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Tuoteketjun hallinta elinkaariajattelu

Tuoteketjun hallinta – Elinkaariajattelu

Tuotannon apuaineet

Lisäaineet

Muut komponentit

Raaka-aine 1

Energia

JÄLIKÄSITTELY

Käytön jälkeen

Uudelleenkäyttö

Kierrätys

Hyödyntäminen

Hävitys

KÄYTTÖ

TUOTANTO

vaihe 1

TUOTANTO

vaihe 2

TUOTE

Raaka-aine 2

Raka-aine 3

Jätteet

Päästöt

Sivutuotteet

Raaka-aineiden KULJETUS

Puolivalmiiden tuotteiden KULJETUS

Tuotteen KULJETUS

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Viestint k yt nt jen kehitt minen

Viestintäkäytäntöjen kehittäminen

 • Kaiken viestitettävän tiedon tulee olla selkeää, tarkkaa ja ymmärrettävää

 • Viestinnässä keskitytään tuoteketjun kaikkein merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin

 • Tuoteketjun kaikki vaiheet otetaan huomioon valittaessa viestitettäviä asioita

 • Viestintävälineen valintaan vaikuttaa kohderyhmä

 • Tuotteen ympäristövaikutuksista (PEF-metodi) viestitään sekä tuoteketjun muille taloudellisille toimijoille (B2B) että kuluttajille (B2C)

 • Organisaatioviestinnän (OEF-metodi) kohderyhmiä ovat erilaiset yritysten sidosryhmät esim. sijoittajat, julkinen hallinto ja kansalaisjärjestöt

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Examples of communication vehicles at the p oint of s ale 1 2

Examples of communicationvehicles at the point of sale (1/2)

On the packaging of the productorattached to it

1. Performancelabel

- for consumersmaximum 3 importantindicators

2. Performancelabel + QR code

- to provideadditionalinformation via websitesorapps.

3. Performamceinprovementlabel

- notfeasible to establish a bencmark and performanceclasses

4. Barcodes

5. On-shelfinformation

- informationprovided on the shelf

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Examples of c ommunication vehicles at the p oint of s ale 2 2

Examples of communicationvehicles at the point of sale (2/2)

6. Pictogram

- e.ginstructionsregarding the use of the product

7. At the Point of Sale Product Advertisement

- maybeused in combination with othervehicles

8. Declaration /productpassport

- B2B

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Examples of communicatin vehicles close to the point os sale

Examples of communicatinvehiclesclose to the pointossale

1. Consumer receipt – basketcomparision

2. On invoices

3. Loyaltyschemes

4. Printedinformationmaterial (leaflets, cataloguesetc)

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Examples of communication vehicles beyond the point of sale

Examples of communicationvehiclesbeyond the point of sale

1. Instructionmanuals

2. Websites (producer, vendor)

3. Websites (3rd party)

4. Appbased on performance

5. Campaignstargetinguserbahaviour

6. Marketing campaigns/advertising

7. PEF externalcommunication

8. Report

9. Performancetrackingreport

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Tiedon saavutettavuus

Tiedon saavutettavuus

 • Tiedon kattavuus, löydettävyys ja helppokäyttöisyys

 • Yksilöt hakevat itse tietoa

 • Googlaamalla löydettävissä

 • Tieto verkkosivuilla, samaa aineistoa on mahdollista hyödyntää myös sosiaalisen median muissa sovellutuksissa

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Y mp rist n k kohtien tunnistaminen ja arvioiminen

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja arvioiminen

 • Tunnistetaan tuotteiden elinkaareen liittyvät ympäristönäkökohdat

 • Organisaation on tunnistettava jokaisesta elinkaaren vaiheesta

  • syötteet (materiaalien, energia, veden ja muiden resurssien kulutus)

  • tuotokset (jätteet, päästöt jne.)

 • Arvioidaan ympäristönäkökohdat, jotta niiden merkittävyys voidaan määrittää

 • Tuotteen suunnittelussa tai muokkauksessa ympäristönäkökohtien merkittävyyden arviointi voidaan tehdä

  • tuotteen aiemman mallin pohjalta

  • markkinoilla olevan vastaavan tuotteen perusteella

  • arviointiin perustuvan teoreettisen tuotteen mukaan

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Tunnistetaan ja otetaan huomioon lakis teiset ja muut vaatimukset

Tunnistetaan ja otetaan huomioon lakisääteiset ja muut vaatimukset

 • Tunnistetaan soveltuvat lainsäädännölliset ja muut vaatimukset

 • Sidosryhmien vaatimuksia organisaatiolle ja tuotteille

  • ovat peräisin tuotetta koskevasta ympäristölainsäädännöstä, yhteiskunnan ja sijoittajien odotuksia koskevista tiedoista, toimittajilta, kansalaisjärjestöiltä, rahoituslaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä sekä asiakkaiden tarpeista, tottumuksista ja odotuksista jne.

 • Politiikan kehitys tulevaisuudessa

  • Lähitulevaisuudessa voimaan tuleva lainsäädäntö tuotespesifikaatioista, asiakkaalle toimitettavasta tuoteinformaatiosta ja pakkauksesta ja etiketeistä sekä kansallisista ja kansainvälisistä määräyksistä tulevat rajoitteet ja velvoitteet jne.

 • Tuotteisiin liittyvät ympäristöstandardit

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Tuotteen palvelun resurssitehokkuuden ja ymp rist ominaisuuksien viestint b2b ja b2c

Ympäristönäkökohdat- esimerkki perustuu direktiiviin 2005/32/EC energiaa käyttäville laitteille, liite 1

 • Materiaalien, energian ja muiden resurssien kulutus

 • Fysikaalisista vaikutuksista (kuten melu, tärinä, säteily ja sähkömagneettiset kentät) johtuva saaste

 • Jätteen syntyminen

 • Mahdollisuudet

  • materiaalien ja/tai energian uudelleenkäyttöön

  • kierrätykseen

  • hyödyntämiseen

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Tuotteen palvelun resurssitehokkuuden ja ymp rist ominaisuuksien viestint b2b ja b2c

Parametreja ympäristönäkökohtien tarkasteluun - esimerkkiperustuudirektiiviin2005/32/EC energiaakäyttävillelaitteille, liite1

 • Kierrätystoiminnasta saatujen materiaalien käyttö

 • Tuotteen paino ja tilavuus

 • Päästöt ilmaan, veteen ja maahan

 • Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden käyttö

 • Komponenttien ja kokonaisten laitteiden uudelleenkäytölle ja kierrätykselle haitallisten teknisten ratkaisujen välttäminen

 • Syntyvän jätteen ja vaarallisen jätteen määrä

 • Käyttöiän pidentäminen

 • Uudelleenkäytön ja kierrätyksen helppous

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


Tuore osaamisverkosto

TUORE osaamisverkosto

 • TUORE osaamisverkosto on tarkoitettu yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjujen hallintaan liittyvää osaamista. Tuotteen elinkaaren arviointi sisältää koko tuoteketjun materia- ja energiavirtojen vaikutusten selvittämisen

 • www.tuoreverkosto.fi –OHJAUS otsikon alta löytyy tietoa ja linkkejä

  • Ecodesign-direktiivi

  • Julkiset hankinnat

  • Resurssitehokkuuden edistäminen

  • Standardit ohjausvälineenä

  • Ympäristömerkki ohjauskeinona

  • Single Market for Green Products initiative

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy


 • Login