Wype nianie zeznania podatkowego cit 8
Download
1 / 17

Wypelnianie zeznania podatkowego CIT-8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Termin skladania zeznania CIT-8. Podatek dochodowy od os

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Wypelnianie zeznania podatkowego CIT-8

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wype nianie zeznania podatkowego cit 8

Wypenianie zeznania podatkowego CIT-8


Termin sk adania zeznania cit 8

Termin skadania zeznania CIT-8

 • Podatek dochodowy od osb prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie kalendarzowego).

 • Podatnicy, ktrzy za rok podatkowy przyjli okres zgodny z rokiem kalendarzowym, maj obowizek zoenia zeznania CIT-8 za 2010r. w terminie do 31 marca 2011r. oraz wpacenia wykazanego w nim podatku.


Ustalenie obowi zku z o enia zeznania cit 8

Ustalenie obowizku zoenia zeznania CIT-8

 • Obowizek ten maj prawie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osb prawnych. Mog to by :

 • podmioty, ktre nabyy osobowo prawn z chwil wpisu do odpowiedniego rejestru,

 • podmioty, ktre posiadaj osobowo prawn z mocy szczeglnych ustaw np. Polski Zwizek owiecki,

 • jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej np. stowarzyszenia, wsplnoty mieszkaniowe.


Formularze

Formularze

 • Zeznanie podatkowe za 2010r. Naley zoy na formularzu CIT-8 wersja 21.

 • Zaczniki m.in:

 • CIT-8/0 Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku wersja 8. Na tym zaczniku poz. 10 wpisujemy kwoty dochodw organizacji poytku publicznego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w czci przeznaczonej na dziaalno statutow, z wyczeniem dziaalnoci gospodarczej.

 • CIT-D Informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach.

  Zaczniki stanowi integraln cz zeznania, informacja o ich iloci znajduje si w czci C formularza CIT-8.


Wype niamy cit 8

Wypeniamy CIT-8

 • Na pierwszej stronie formularza CIT-8 wpisujemy informacje oglne:

  - miejsce skadania i cel zeznania, dane podatnika, informacj o zacznikach,

 • Na nastpnej stronie wpisuje si dane dotyczce ustalenia dochodu/straty.

  Pod poz. 27 wpisujemy wszystkie przychody ze rde pooonych na terytorium RP, tj. zarwno opodatkowane, jak i zwolnione od podatku.

  Pod poz. 31 ujmujemy koszty uzyskania przychodw ze rde pooonych na terytorium RP.


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

Podstaw okrelenia kosztw wykazanych w wym. pozycji s koszty i straty ujte w ksigach rachunkowych. Jednak nie wszystkie koszty tam ujte s kosztami uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Kosztami tymi nie s te koszty, ktrych celem poniesienia nie byo osignicie przychodw lub zachowanie lub zabezpieczenie rda przychodw. Ponadto art.16 ust. 1 updop zawiera katalog wydatkw niezaliczonych do kosztw podatkowych do ktrych nale m.in.: darowizny, odsetki budetowe, kary umowne i odszkodowania, naliczone odsetki.

Po ustaleniu wysokoci przychodw i kosztw wyliczamy rnic pomidzy tymi kwotami wynik jest dochodem albo strat.


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

W czci E ustalamy podstaw opodatkowania/strat. Tu wykazujemy m. in. zwolnienia i odliczenia, ktre przenosimy z pozycji 20 zacznika CIT-8/0. Ostateczna podstawa opodatkowania/strata jest wykazana w czci E.5. Mnoc podstaw opodatkowania przez stawk podatku tj. 19% obliczmy podatek naleny, ktry wykazujemy w poz. 54. Nastpnie z poz. 64 za. CIT-8/0 przenosimy do poz. 55 zeznania odliczenia od podatku.

Zaliczki nalene (miesiczne lub kwartalne) wykazuje si odpowiednio w czci G lub H zeznania. W poz. 94 zeznania wpisuje si kwot zaliczek zapaconych. Co wane, zaliczki nalene a niewpacone do US lub wpacone w kwocie niszej ni wykazana mog by podstaw do naliczenia odsetek z tytuu zalegoci podatkowych.


Dokumenty sk adane wraz z zeznaniem

Dokumenty skadane wraz z zeznaniem

 • Stosownie do art. 27 ust 2 updop, podatnicy ktrzy podlegaj obowizkowi sporzdzenia sprawozdania finansowego, przekazuj do urzdu skarbowego sprawozdanie wraz z opini i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania. Obowizek zoenia opinii nie dotyczy podatnikw, ktrych sprawozdania, na podstawie ustawy o rachunkowoci, s zwolnione z obowizku badania.


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

 • CIT-8 naley zoy do urzdu skarbowego waciwego ze wzgldu na siedzib podatnika podatku dochodowego od osb prawnych, wynikajc z odpowiednie go rejestru, a jeli nie zosta ujawniony w rejestrze ze wzgldu na siedzib wynikajc ze statutu lub umowy.

 • Podatnicy, ktry w cigu roku podatkowego zmienili adres siedziby, powinni zoy zeznanie do urzdu skarbowego waciwego wedug adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za ktry jest skadane.

 • Zeznanie mona przekaza do urzdu osobicie, za porednictwem poczty lub drog elektroniczn poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym znajduj si interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcj.


Informacje inne

Informacje inne

 • Przepisy ustawy pdop stosuje si zarwno do stowarzysze podlegajcych rejestracji w KRS, jak i stowarzysze zwykych. Stowarzyszenia te maj obowizek zoy zeznanie CIT-8. Powinny one prowadzi ksigi rachunkowe, przy czym w przypadku stowarzysze zwykych mog to by ksigi rach. prowadzone w sposb uproszczony tj. zgodnie z rozporzdzeniem ministra finansw z 15 listopada 2001r. w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci dla niektrych jednostek niebdcych spkami handlowymi, nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

 • Zgodnie z wym. rozporzdzeniem sprawozdanie zawiera : bilans, rachunek wynikw, informacj dodatkow. Sprawozdanie nie podlega badaniu wg przepisw ustawy o rachunkowoci.

 • Stowarzyszenia posiadajce statusu organizacji poytku publicznego powinny uwzgldni przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 23.12.2004r. w sprawie obowizku badania sprawozda finansowych organizacji poytku publicznego (Dz. U. nr 285, poz. 2852).


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

Wg wym. przepisw badaniu podlegaj organizacje:

 • realizujce zadania publiczne,

 • ktre otrzymay w roku obrotowym czn kwot dotacji na realizacj zada okrelonych wyej w wysokoci co najmniej 50.000z

 • osigny w roku obrotowym przychody w wysokoci co najmniej 3.000.000z.


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

Organizacje poytku publicznego korzystaj ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy pdop. Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlega dochd organizacji poytku publicznego w czci przeznaczonej na dziaalno statutow, z wyczeniem dziaalnoci gospodarczej.


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

Jeeli organizacja poytku publicznego uzyska jednak dochd z dziaalnoci gospodarczej i dochd ten zostanie przeznaczony na cele statutowej dochd ten rwnie korzysta ze zwolnienia.

Powysze dotyczy rwnie sytuacji kiedy dochd zostanie przeznaczony na nabycie rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych sucych bezporednio realizacji celw statutowych oraz na opacenie podatkw niestanowicych kosztw uzyskania przychodw (art.. 17 ust. 1b ustawy pdop).


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

Zwolnienie wym. nie dotyczy dochodw uzyskanych z tzw. dziaalnoci akcyzowej.

Zwolnienie ma charakter warunkowy, gdy w przypadku wydatkowania dochodw na inne cele powstanie dochd do opodatkowania.

Opodatkowany jest rwnie dochd zwizany z wydatkami na cele niestatutowe, ktre nie stanowi kosztw uzyskania przychodw.

Od dochodw przekazanych na inne cele ni statutowe naley obliczy podatek dochodowy od osb prawnych. Wie si to rwnie z obowizkiem wpacania miesicznych zaliczek.


Wypelnianie zeznania podatkowego cit 8

Organizacje poytku publicznego mog by zobligowane do zoenia deklaracji CIT-D w zakresie otrzymanych lub udzielonych darowizn. W szczeglnoci, wykazaniu w zaczniku CIT-D wykazuje si darowizny otrzymane od osb prawnych jeli jednorazowa kwota darowizny przekroczya 15 ty. z lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w roku podatkowym od jednego darczycy przekroczya 35 ty. z. Jednoczenie w zaczniku tym wykazuje si udzielone darowizny, jeli dokonuje si odlicze tych darowizn.


ad
 • Login