Download

V seminaras Mokome mokytojus – mokomės patys:


Advertisement
/ 25 []
Download Presentation
Comments
eydie
From:
|  
(1130) |   (0) |   (0)
Views: 52 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
V seminaras Mokome mokytojus – mokomės patys:. PROJEKTAS: “Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5 - 6 klasės mokiniams pavyzdžiu”. Suaugusiųjų mokymosi organizavimo aspektai.
V seminaras Mokome mokytojus – mokomės patys:

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

V seminaras Mokome mokytojus – mokomės patys:

PROJEKTAS: “Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5 - 6 klasės mokiniams pavyzdžiu”

Suaugusiųjų mokymosi organizavimo aspektai.

Suaugusiųjų mokymosi teorijos,

sėkmės kriterijai, mentoriavimo pagrindai

Vytauto Didžiojo Universitetas

Švietimo studijų centras

Doc. Dr. Giedra-Marija Linkaitytė

Mokyklų tobulinimo centras

Eglė Pranckūnienė, Marina Vildžiūnienė

Vilnius

2007-12-12

Slide 2

Kompetencijomis pagrįstas ugdymas

 • ar tai nauja idėja?

 • ar kitoks pedagoginės veiklos organizavimo būdas?

Slide 3

Ugdymo samprata

Ugdymas –asmenybę kuriantis žmonių

bendravimas sąveikaujant su aplinka bei

žmonijos vertybėmis.

L.Jovaiša. Enciklopedinis edukologijos žodynas .2007

Slide 4

Elgsena

Žinios

Įgūdžiai

Gabumai

Asmeninės savybės

Kompetencijos samprata

Slide 5

Kompetencijos samprata pagrįstas ugdymas

Mokymo/si procesų dermė,

kurios rezultate

sukuriama bendra žinių, įgūdžių ,

gebėjimų ,vertybių perdavimo

sistema.

Slide 6

Mokymo procesas

 • Dalyko dėstymas

 • Mokymosi organizavimas

 • Stebėsena

 • Vertinimas

Slide 7

Mokymosi procesas

 • Aplinkos stebėjimas - asimiliacija

 • „Nufotografavimas“ - įsiminimas

 • „Konservavimas“ - disimiliacija

 • Naujovių ieškojimas- „eksperimentavimas” - integracija

 • Konceptualizacija ir apibendrinimas- dezintegracija

 • Informacijos vertinimas, tikrinimas ir jos išlaikymas

Slide 8

MOKYMOSI ASPEKTAI

MĄSTYMO NUKREIPIMAS TIKSLO LINK:

mokytis siekiant ugdytis konkrečius gebėjimus

JAUSMŲ ĮTRAUKIMAS Į MOKYMĄSI: pasitikėjimo, ryžtingumo ir intuicijos vystymas

PRIEŽASTIS

EMOCIJA

MOKYMASIS

VEIKSMAS

MOKYMASIS ATLIKTI VEIKSMUS: priimti sprendimus, imtis iniciatyvos, spręsti problemas ir t.t

Slide 9

MOKYMOSI SRITYS

TECHNINĖ

Mokymasis naudoti instrumentus (techniką) praktinėje veikloje ir gyvenime

SOCIALINĖ

VYSTYMOSI

Mokymasis bendradarbiauti siekiant abipusės naudos

Mokymasis tobulinti save

mokymasis

Slide 10

INDIVIDUALŪS BESIMOKANČIŲJŲ SKIRTUMAI

Mokymosi stiliai

Intelekto rūšys

Kognityviniai stiliai*

Bendrieji protiniai gabumai

KOGNITYVINIAI

Veiklos stiliai

Pirminės žinios ir pasiekimai

Dėmesingumas ir įsipareigojimas

ASMENYBĖS

ANKSTESNĖS ŽINIOS

Struktūruotos žinios

Laukimas ir skatinimas

* Kognityviniai stiliai – informacijos rinkimas ir organizavimas. Atspindi būdus, kuriuos besimokantysis naudoja informacijos kaupimui ir apdorojimui.

Slide 11

Mokymosi rezultatas- pagrindinių kompetencijų paketas

 • Komunikavimas gimtąja kalba

 • Komunikavimas užsienio kalba

 • Matematinis raštingumas ir pagrindinės kompetencijos gamtos moksluose ir technologijose

 • IKT gebėjimai

 • Mokėjimas mokytis

 • Tarpasmeniniai ir pilietiniai gebėjimai

 • Verslumas

 • Kultūrinė kompetencija

Slide 12

Bendrųjų kompetencijų samprata (1)

Visos šios kompetencijos turi būti įgytos iki mokyklos užbaigimo ir sudaryti pagrindą tolesniam mokymuisi, kuris yra mokymosi visą gyvenimą proceso dalis (Europos komisija, 2004)

Slide 13

Bendrųjų kompetencijų samprata (2)

 • Bazinis 8 sričių kompetencijų paketas - pagrindinis bendrojo lavinimo sistemos tikslas

 • Šių kompetencijų daugiafunkcionalumas. Jomis naudojantis galima siekti kelių tikslų ir atlikti skirtingas užduotis

 • Šių kompetencijų pritaikomumas daugelyje situacijų ir kontekstų

Slide 14

Bendrųjų kompetencijų samprata (3)

 • Pagrindinės kompetencijos – būtinos išankstinės sąlygos, siekiant trijų tikslų:

 • Adekvačios individo saviraiškos gyvenime

 • Įsitraukimo į tolimesnį mokymo/si procesą

 • Adekvataus darbingumo

Slide 15

Mokymo/simokytis kompetencija

 • Polinkis ir gebėjimas:

 • organizuoti bei reguliuoti savo paties mokymą/si;

 • efektyviai valdyti savo laiką;

 • spręsti problemas;

 • įgyti, apdoroti, įvertinti ir įsisavinti naujas žinias;

 • žinias ir gebėjimus pritaikyti įvairiuose kontekstuose: namuose, darbe, ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesuose.

Slide 16

Mokėjimas mokytis

 • Mokėjimo mokytis tikslas – skatinti moksleivius tapti savarankiškais mokymesi

Slide 17

Siekiant šio tikslo(Feurestein, 2001):

 • Moksleivius reikia mokyti mąstyti skirtingai;

 • Mokymosi procesas toks pat svarbus kaip ir rezultatas;

 • Moksleivius reikia išmokyti rinktis ir naudoti skirtingas problemos sprendimo strategijas;

 • Moksleiviams reikia duoti galimybę patiems mąstyti apie savo progresą ir jį įvertinti

Slide 18

Mokytojo profesijos kompetencijos

Slide 19

BENDRAKULTŪRINĖKOMPETENCIJA

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą žmogaus veiklą konkrečioje kultūroje

Į schemą...

Slide 20

PROFESINĖS PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, reikalingos sėkmingai bendrajai ugdymo veiklai jos nespecifikuojant pagal ugdymo turinio koncentrus/sritis

Į schemą...

Slide 21

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą konkrečiame ugdymo turinio koncentre/srityje

Į schemą...

Slide 22

BENDROSIOS KOMPETENCIJOS

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, reikalingos bet kuriai žmogaus veiklai ir galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą

Į schemą...

Slide 23

Mokytojo profesijos bendrosios kompetencijos

Slide 24

Reflektavimo ir Mokymosi mokytis kompetencija

Slide 25

Kompetencijomis pagrįstas ugdymas

 • ar tai nauja idėja?

 • ar kitoks pedagoginės veiklos organizavimo būdas?


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro