BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN
Download
1 / 37

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Büyükşehir Belediyeleri Örneği ). GİRİŞ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ' - everly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK

DEĞERLENDİRİLMESİ

(BüyükşehirBelediyeleriÖrneği)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


GİRİŞ

ÇağımızınhızlıvegelişenteknolojisikarşısındaDünyagittikçegloballeşmekte, dünyanın en uzakcoğrafibölgeleri bile alt sosyo-ekonomikkültüryapılarıylabirlikte internet vetvaracılığıylaevlerimizeanındaulaşmaktadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Hızladeğişenvegelişendünyamızdateknolojiyeayakuydurmakgerçektengüçleşmektedir. Yaşadığımızdünyada, teknolojiylebirlikteinsanlarveülkelerdedeğişmektevearalarındakisetleryavaşyavaşortadankalkmaktadır. Internet’ininsanlığınhizmetinesunulmasıylabirliktebirçokyeniboyutortayaçıkmıştır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Internet aracılığıylatoplumlaradetabütünleşmiş, ülkelercoğrafisınırlarınısanalortamdaortadankaldırmakzorundakalmışlar, Dünyaülkelerivebuülklerininsanları (toplumları) her alandadolaylıdolaysızişbirliğiveetkileşimegitmektedirler.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Internet, buişlevleriyleaynızamandainsanlarıfarklıalanlardaeğitmevebilgilendirmeamacınıdayerinegetirmektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Türkiye’deyürürlüktebulunan 5216 sayılıKanun; BüyükşehirBelediyelerihizmetlerinplânlı, programlı, etkin, verimliveuyumiçindeyürütülmesinedayanakoluşturmaktadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Kanun; “Belediyesınırlarıiçindekivebusınırlara en fazla 10.000 metreuzaklıktakiyerleşimbirimlerinin son nüfussayımınagöretoplamnüfusu 750.000'den fazlaolanilbelediyeleri, fizikîyerleşimdurumlarıveekonomikgelişmişlikdüzeyleri de dikkatealınarak, kanunlabüyükşehirbelediyesinedönüştürülebilir” hükmünüiçermektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Kanun “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 7. Madde (h) fıkrasıilebüyükşehirbelediyelerine “Coğrafîvekentbilgisistemlerinikurmak” görevinivermektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Belediye olan belediyelerde, diğer herhangi bir örgütte olduğu gibi, süreç beş aşamalı ilerlemektedir. web siteleri, genelolarakbirtür "tanıtımbroşürü" niteliğitaşımakta, güncellemesisürdürülensitelerdeise "e-reklam" yada "e-bülten" görüntüsüağırbasmaktadır. Web sitelerinbirbaşkaözelliği, “insansız” olmasıdır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Sitelerde ne kentliler ne personel ne de seçilmişler vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Yönetimi internete taşımak, vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.belediyeler için, kent bilgi sistemi tabanında yükselmek olarak adlandırılabilir

E-yerelyönetimyadayerelyönetimleriinternetetaşımak, bubirimlerinhizmetlerinideğilhizmetlerinyönetiminiinternetetaşımaktır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Tanımın vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.budoğrultudadüzeltilmesi, yerelyönetimlerin internet aracındannasılveniçinyararlanacaklarınıaçıkbirbiçimdeanlamalarıvebeklentilerinbuaçıklıktemelindeinşasınıkolaylaştıracağıiçingerekligörünmektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Web vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.sitelerininişlevselliği, onlarınniteliğiileilgilidir. Niteliklibir web sitesininoluşmasınınelerinetkilediğinebakılırkendikkatealınmasıgereken en önemliözelliğinsitenintasarımıolduğubelirtilmektedir

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Nitekim vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. web siteleriaracılığıileiletişimsağlamakonusundayapılanaraştırmalariçerik, tasarım, yapıveprofesyonellikgibikriterlerikullanmayıönermektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


YÖNTEM vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

Bu çalışmada; taramayöntemikullanılmıştır. Araştırmamızınevreni; 16 BüyükşehirBelediyesi Web Sitesi’dir. Web sitelerinindeğerlendirilmesiiçindörtuzmandahaöncedenyapılmışolan web sayfasıdeğerlendirilmelerineilişkinçalışmalarıtarayarak 25 kriterbelirlemişvebukriterlere de puandeğerleritakdiretmişlerdir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Tarama vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.ölçütümüzdörtanabölümdenoluşmaktadır. İçerikbölümünde 10 alt başlık, Görsellikbölümünde 5 alt başlık, Yapıvenovigasyonbölümünde 5 vegörseltasarımbölümündeise 5 alt başlıkyeralmaktadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


İçerik vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.vegörsellikbölümlerindeki alt başlıklarbeş, yapıvenovigasyonbölümündekilerüç, görseltasarımbölümündekilerise 2 puaniledeğerlendirilmiştir. (6)

Araştırmabelirlenen 25 kriterilesınırlıdır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


BULGULAR vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

Araştırmabulgularına gore; içerikbölümü alt başlıklarındayeralan “BilgiEdinmeHakkı” (%92,50) “BaşkanveBelediyeYönetimiHakkındaBilgi” (% 82,50) “Sosyalvekültürelfaaliyetler” (%81,25), kriterleriönemlidereceönemsenmiştir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Belediyenin vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.tarihçesi (%66,25), “Eskibüyükşehirbelediyebaşkanlarıhakkındabilgi (%48,80), “İlçebelediyeleriHakkındaBilgi” ise en çokihmaledilenhususlardır. (% 35,00)

Görsellikaçısındanbakıldığında; “Yayınlanan Haber sayısı” (% 93,80), Güncelbilgiveduyurularayerverilmesi (% 87,50) önemsenmiş,

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


ancak vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. “Sayfalarıngüncellenmesi” (% 8,75) ihmaledildiğigörülmüştür.

GörselTasarımbölümübulgularınabakıldığında; “Yazı tipi vebüyüklüklerinintümsayfalardaaynıolması (% 58,00), “SitedeAnimasyonBulunması” (%53,80) kriterlerinindeğerleriyüksekbulunmuş,

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


ancak vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. “sayfadüzenininişlevselliği (%35,00) düşükbulunmuştur.

Yapıvenovigasyonbölümündeise; “SiteninTümSayfalarınınÇalışması” (% 26,25), “ SayfalarArasıGeçişKolaylığıSağlanması” (% 25,00) önemsenmişiken, “SayfadaAramaMotorununBulunması”,” (% 15,00) değerleridüşüktür.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Yukarıdaki vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.bulgularirdelendiğinde; büyükşehirbelediyelerinin web sitelerinidahaçokbaşkanlarınuygungördüğübilgilerinyeraldığıbirbültengibikullandığınısöylemekolasıdır. Değerlendirmekriterlerineuygunçalışmasonunda; büyükşehirbelediyelerinin web siteleriarasındaİzmirBüyükşehirBelediyesinin Web Sitesi en yüksekpuanıalmıştır. (80) İzmir’iİstanbul (78), Bursa ve Antalya BüyükşehirBelediyeleriizlemektedir. (77)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Tablo vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. 1. DeğerlendirmeSonundaBüyükşehir B

elediyelerinin Web Siteleri’ninAldığıPuanlar

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Diyarbakır vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. (48), Sakarya (49), Erzurum (52) ve Adana (57) BüyükşehirBelediyelerinin web sitelerininyenidengözdengeçirilmesigerektiğiortayaçıkmıştır. Bu web siteleribelediyeilevatandaşınyerelyönetimhizmetlerineyönelik dialog sağlamasındaönemlibirrolüstlenmişgibigörülmemektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Tablo vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. 2. DeğerlendirmeSonundaBüyükşehirBelediyelerinin Web Siteleri’ninAldığıPuanlar (AlfabetikSıra)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Büyükşehir vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.Belediyelerininnüfusyoğunluğuaçısındanelealındığında, birmilyonunüzerindenüfusuolanillerin web sitelerinindahayüksekpuanaldıklarıgörülmüştür.

Tablo 3. BüyükşehirBelediyelerinin Web Siteleri’ninAldığıPuanlar (Nüfusubirmilyondanfazlaolaniller)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Nüfusu vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.birmilyondanfazlaolanillerin web sitelerinindahaişlevselolması, hizmetlerinyerinegetirilmesindeönemlibirrolüstlenmektedir. Büyükşehirbelediyelerivatandaşıngörüşlerininalınmasıiçin, link altındayeralantelefonvefaksnumaralarıve e mail adresivermektedirler. Birçokdenemesonunda en azbirhafta sonar yanıtalınanmesajlarınamacınauygunluğutartışılabilir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Tablo vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. 4. BüyükşehirBelediyelerinin Web Siteleri’nin

AldığıPuanlar (Nüfusubirmilyondanazolaniller)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


5216 vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.sayılıkanunhükümlerigereğince 750 bindenfazlanüfusasahipillerdebüyükşehirbelediyesikurulmasıolasıdır. Yukarıdakitablodadörtilinbunüfusasahipolmadığıgörülmektedir. Kanunun 2004 yılındayürürlüğegirmesinden once 3030 SayılıKanunhükümlerine gore oluşturulmasınedeniylebu durum açıklanabilir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


  • Tablo vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır. 5. BüyükşehirBelediyeleriileValilik Web Siteleri’ninAldığıPuanlar (6)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


SONUÇ vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

Araştırmasonucunda; büyükşehirbelediyeleri web sitelerininyerelyönetimleringerçekleştireceğihizmetlerintanıtımıvebenimsenmesiiçinyeterliolmadığıgörülmüştür. Metropolözelliğitaşıyanyerleşimmerkezlerindeyaşayanvatandaşlarıngereklibilgilerekolaycaulaşabilmeleriişlevsel web siteleriiledahakolayolacaktır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


Büyükşehir vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.belediyeleri web siteleriyenidendüzenlenirkenaraştırmasonuçlarınındagözönündebulundurulmasıyararlıolacaktır. Web sitelerinin “başkanınbülteni” olmaktankurtarılmasıönerilmektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


KAYNAKÇA vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

1. DÜNDAR S., Ecer F., Özdemir Ş. (2007) “Fuzzy TopsisYöntemiİleSanalMağazaların Web SitelerininDeğerlendirilmesi” Fuzzy TopsisYöntemiİleSanalMağazaların Web SitelerininDeğerlendirilmesi , AtatürkÜniversitesi, İİBF Dergisi , Cilt 21, Sayı 1. Sf.287-305.

2. 5216 sayılıBüyükşehirBelediyesiKanunu (2004) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html

3. GÜLER A.B. (2001) YerelYönetimlerve Internet

inet-tr.org.tr/inetconf7/Sunum/yerelyonetim.doc –

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


4. vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.Bayram M., Yaylı A. (2009)” Otel Web SitelerininİçerikAnaliziYöntemiyleDeğerlendirilmesi” http://www.e-sosder.com/dergi/27347-379.pdf

5. AKSÜT M, Eğedemir E., Teberik M. (2009) “Üniversite Web SitelerininKarşılaştırmalıOlarakDeğerlendirilmesi” AkademikBilişim 09 Harran ÜniversitesiŞanlıurfa.http://ab.org.tr/ab09/ozet/97.htm

6. AKSÜT M., Çakın N., Akkuzu Y.Y., Cengiz D. (2009) “Valilik Web SitelerininKarşılaştırmalıOlarakDeğerlendirilmesi” BildiriÖzetleriKitabı Sf. 69-73 Bilişim 09 18-20 Kasım 2009 Grand Rixos Ankara.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


ÖZGEÇMİŞ vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

MehmetAksüt

AfyonKocatepeÜniversitesi’nde 2001 yılındaYardımcıDoçentolmuştur. UşakEğitimFakültesiÖğretimÜyesiiken 2008 MayısayındaEmekliolupve Mega EğitimDanışmanlıkMerkezi’nikurmuştur. TürkiyeBilişimDerneğiUşakİlTemsilcisidir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


TEŞEKKÜRLER vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK


ad