BELEDYELERN WEB STELERNN
Download
1 / 37

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Büyükşehir Belediyeleri Örneği ). GİRİŞ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BELEDYELERN WEB STELERNN

KARILATIRMALI OLARAK

DEERLENDRLMES

(BykehirBelediyelerirnei)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


GR

amznhzlvegelienteknolojisikarsndaDnyagittikegloballemekte, dnyann en uzakcorafiblgeleri bile alt sosyo-ekonomikkltryaplarylabirlikte internet vetvaraclylaevlerimizeanndaulamaktadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Hzladeienvegeliendnyamzdateknolojiyeayakuydurmakgerektenglemektedir. Yaadmzdnyada, teknolojiylebirlikteinsanlarvelkelerdedeimektevearalarndakisetleryavayavaortadankalkmaktadr. Internetininsanlnhizmetinesunulmasylabirliktebirokyeniboyutortayakmtr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Internet araclylatoplumlaradetabtnlemi, lkelercorafisnrlarnsanalortamdaortadankaldrmakzorundakalmlar, Dnyalkelerivebulklerininsanlar (toplumlar) her alandadolayldolayszibirliiveetkileimegitmektedirler.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Internet, builevleriyleaynzamandainsanlarfarklalanlardaeitmevebilgilendirmeamacndayerinegetirmektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Trkiyedeyrrlktebulunan 5216 saylKanun; BykehirBelediyelerihizmetlerinplnl, programl, etkin, verimliveuyumiindeyrtlmesinedayanakoluturmaktadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Kanun; Belediyesnrlariindekivebusnrlara en fazla 10.000 metreuzaklktakiyerleimbirimlerinin son nfussaymnagretoplamnfusu 750.000'den fazlaolanilbelediyeleri, fizikyerleimdurumlarveekonomikgelimilikdzeyleri de dikkatealnarak, kanunlabykehirbelediyesinedntrlebilir hkmniermektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Kanun Bykehir, ile ve ilk kademe belediyelerinin grev ve sorumluluklar bal altndaki 7. Madde (h) fkrasilebykehirbelediyelerine Corafvekentbilgisistemlerinikurmak grevinivermektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


 • Yerel ynetim sistemi iinde en arlkl yere sahip olan belediyelerde, dier herhangi bir rgtte olduu gibi, sre be aamal ilerlemektedir.

 • Bilgisayarlama

 • Otomasyon

 • Internet kullancl

 • Web site kurma

 • Ynetimi internete tama

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Belediye web siteleri, genelolarakbirtr "tantmbror" niteliitamakta, gncellemesisrdrlensitelerdeise "e-reklam" yada "e-blten" grntsarbasmaktadr. Web sitelerinbirbakazellii, insansz olmasdr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Sitelerde ne kentliler ne personel ne de seilmiler vardr. nsan figr olarak grlen tek unsur, belediye bakanlarnn krs zerinden ykselen seslenileridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanl alm yzleri durumundadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Ynetimi internete tamak,belediyeler iin, kent bilgi sistemi tabannda ykselmek olarak adlandrlabilir

E-yerelynetimyadayerelynetimleriinternetetamak, bubirimlerinhizmetlerinideilhizmetlerinynetiminiinternetetamaktr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Tanmnbudorultudadzeltilmesi, yerelynetimlerin internet aracndannaslveniinyararlanacaklarnakbirbiimdeanlamalarvebeklentilerinbuaklktemelindeinasnkolaylatracaiingerekligrnmektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Web sitelerininilevsellii, onlarnniteliiileilgilidir. Niteliklibir web sitesininolumasnnelerinetkilediinebaklrkendikkatealnmasgereken en nemlizelliinsitenintasarmolduubelirtilmektedir

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Nitekim web siteleriaraclileiletiimsalamakonusundayaplanaratrmalarierik, tasarm, yapveprofesyonellikgibikriterlerikullanmaynermektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


YNTEM

Bu almada; taramayntemikullanlmtr. Aratrmamznevreni; 16 BykehirBelediyesi Web Sitesidir. Web sitelerinindeerlendirilmesiiindrtuzmandahancedenyaplmolan web sayfasdeerlendirilmelerineilikinalmalartarayarak 25 kriterbelirlemivebukriterlere de puandeerleritakdiretmilerdir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Taramaltmzdrtanablmdenolumaktadr. erikblmnde 10 alt balk, Grsellikblmnde 5 alt balk, Yapvenovigasyonblmnde 5 vegrseltasarmblmndeise 5 alt balkyeralmaktadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


erikvegrsellikblmlerindeki alt balklarbe, yapvenovigasyonblmndekiler, grseltasarmblmndekilerise 2 puaniledeerlendirilmitir. (6)

Aratrmabelirlenen 25 kriterilesnrldr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


BULGULAR

Aratrmabulgularna gore; ierikblm alt balklarndayeralan BilgiEdinmeHakk (%92,50) BakanveBelediyeYnetimiHakkndaBilgi (% 82,50) Sosyalvekltrelfaaliyetler (%81,25), kriterlerinemliderecenemsenmitir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Belediyenintarihesi (%66,25), Eskibykehirbelediyebakanlarhakkndabilgi (%48,80), lebelediyeleriHakkndaBilgi ise en okihmaledilenhususlardr. (% 35,00)

Grsellikasndanbakldnda; Yaynlanan Haber says (% 93,80), Gncelbilgiveduyurularayerverilmesi (% 87,50) nemsenmi,

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


ancak Sayfalarngncellenmesi (% 8,75) ihmaledildiigrlmtr.

GrselTasarmblmbulgularnabakldnda; Yaz tipi vebyklklerinintmsayfalardaaynolmas (% 58,00), SitedeAnimasyonBulunmas (%53,80) kriterlerinindeerleriyksekbulunmu,

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


ancak sayfadzenininilevsellii (%35,00) dkbulunmutur.

Yapvenovigasyonblmndeise; SiteninTmSayfalarnnalmas (% 26,25), SayfalarArasGeiKolaylSalanmas (% 25,00) nemsenmiiken, SayfadaAramaMotorununBulunmas, (% 15,00) deerleridktr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Yukardakibulgularirdelendiinde; bykehirbelediyelerinin web sitelerinidahaokbakanlarnuygungrdbilgilerinyeraldbirbltengibikullandnsylemekolasdr. Deerlendirmekriterlerineuygunalmasonunda; bykehirbelediyelerinin web siteleriarasndazmirBykehirBelediyesinin Web Sitesi en yksekpuanalmtr. (80) zmiristanbul (78), Bursa ve Antalya BykehirBelediyeleriizlemektedir. (77)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Tablo 1. DeerlendirmeSonundaBykehir B

elediyelerinin Web SitelerininAldPuanlar

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Diyarbakr (48), Sakarya (49), Erzurum (52) ve Adana (57) BykehirBelediyelerinin web sitelerininyenidengzdengeirilmesigerektiiortayakmtr. Bu web siteleribelediyeilevatandanyerelynetimhizmetlerineynelik dialog salamasndanemlibirrolstlenmigibigrlmemektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Tablo 2. DeerlendirmeSonundaBykehirBelediyelerinin Web SitelerininAldPuanlar (AlfabetikSra)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


BykehirBelediyelerininnfusyounluuasndanelealndnda, birmilyonunzerindenfusuolanillerin web sitelerinindahayksekpuanaldklargrlmtr.

Tablo 3. BykehirBelediyelerinin Web SitelerininAldPuanlar (Nfusubirmilyondanfazlaolaniller)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Nfusubirmilyondanfazlaolanillerin web sitelerinindahailevselolmas, hizmetlerinyerinegetirilmesindenemlibirrolstlenmektedir. Bykehirbelediyelerivatandangrlerininalnmasiin, link altndayeralantelefonvefaksnumaralarve e mail adresivermektedirler. Birokdenemesonunda en azbirhafta sonar yantalnanmesajlarnamacnauygunluutartlabilir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Tablo 4. BykehirBelediyelerinin Web Sitelerinin

AldPuanlar (Nfusubirmilyondanazolaniller)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


5216 saylkanunhkmlerigereince 750 bindenfazlanfusasahipillerdebykehirbelediyesikurulmasolasdr. Yukardakitablodadrtilinbunfusasahipolmadgrlmektedir. Kanunun 2004 ylndayrrlegirmesinden once 3030 SaylKanunhkmlerine gore oluturulmasnedeniylebu durum aklanabilir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


 • Tablo 5. BykehirBelediyeleriileValilik Web SitelerininAldPuanlar (6)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


SONU

Aratrmasonucunda; bykehirbelediyeleri web sitelerininyerelynetimleringerekletireceihizmetlerintantmvebenimsenmesiiinyeterliolmadgrlmtr. Metropolzelliitayanyerleimmerkezlerindeyaayanvatandalarngereklibilgilerekolaycaulaabilmeleriilevsel web siteleriiledahakolayolacaktr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Bykehirbelediyeleri web siteleriyenidendzenlenirkenaratrmasonularnndagznndebulundurulmasyararlolacaktr. Web sitelerinin bakannblteni olmaktankurtarlmasnerilmektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


KAYNAKA

1. DNDAR S., Ecer F., zdemir . (2007) Fuzzy TopsisYntemileSanalMaazalarn Web SitelerininDeerlendirilmesi Fuzzy TopsisYntemileSanalMaazalarn Web SitelerininDeerlendirilmesi , Atatrkniversitesi, BF Dergisi , Cilt 21, Say 1. Sf.287-305.

2. 5216 saylBykehirBelediyesiKanunu (2004) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html

3. GLER A.B. (2001) YerelYnetimlerve Internet

inet-tr.org.tr/inetconf7/Sunum/yerelyonetim.doc

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


4. Bayram M., Yayl A. (2009) Otel Web SitelerininerikAnaliziYntemiyleDeerlendirilmesi http://www.e-sosder.com/dergi/27347-379.pdf

5. AKST M, Eedemir E., Teberik M. (2009) niversite Web SitelerininKarlatrmalOlarakDeerlendirilmesi AkademikBiliim 09 Harran niversitesianlurfa.http://ab.org.tr/ab09/ozet/97.htm

6. AKST M., akn N., Akkuzu Y.Y., Cengiz D. (2009) Valilik Web SitelerininKarlatrmalOlarakDeerlendirilmesi BildirizetleriKitab Sf. 69-73 Biliim 09 18-20 Kasm 2009 Grand Rixos Ankara.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


ZGEM

MehmetAkst

AfyonKocatepeniversitesinde 2001 ylndaYardmcDoentolmutur. UakEitimFakltesiretimyesiiken 2008 MaysayndaEmekliolupve Mega EitimDanmanlkMerkezinikurmutur. TrkiyeBiliimDerneiUaklTemsilcisidir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


TEEKKRLER

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


ad
 • Login