Drejebog for biogasplanl gning december 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Drejebog for biogasplanlægning December 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Drejebog for biogasplanlægning December 2011. Biogassekretariatet. Biogassekretariatet. PAGE 1. Klik på de enkelte faser for at se en nærmere beskrivelse af fasens indhold.

Download Presentation

Drejebog for biogasplanlægning December 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

Drejebog for biogasplanlægningDecember 2011

Biogassekretariatet

Biogassekretariatet

PAGE 1


Klik p de enkelte faser for at se en n rmere beskrivelse af fasens indhold

Klik på de enkelte faser for at se en nærmere beskrivelse af fasens indhold.

Tid afhænger i høj grad af omstændighederne Tid fastlagt af lovgivningTid til behandling i udvalg og byråd Tid afhænger af leverancer fra bygherre


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

B. Konkret projektplanlægning

Tid afhænger i høj grad af omstændighederne Tid fastlagt af lovgivningTid til behandling i udvalg og byråd Tid afhænger af leverancer fra bygherre


1 forberedende arbejde i kommunen

1. Forberedende arbejde i kommunen

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Kommunale, regionale og statslige oplysninger og data

 • Fx klima- og energiplan, varmeplan, kommuneplan, jordbrugsplanlægning og erhvervsområder til miljøklasse 7 eller virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Opgave / Produkt:

 • Overvejelser om visioner og målsætninger for planlægningen

 • Overordnede analyser af potentiale

 • Etablering af planlægningsorganisation (internt og eksternt) og udarbejdelse af tidsplan

 • Politisk beslutning om udarbejdelse af temaplan

 • Nødvendig beslutning:

 • Forventninger til planlægningen – Overordnet analyse / detaljeret analyse af konkrete områder?

 • Ønsker om særlige planlægningsfaktorer – fx minimumafstand til beboelse, beliggenhed i erhvervsområder/det åbne land, relation til landbrugsplanlægning for større husdyrproduktioner

 • Forventninger til politisk inddragelse – hvor ofte vil politikerne spørges og orienteres?

 • Faglig og politisk prioritering af analyse-resultat

 • Fastlæggelse af næste skridt

 • Hvilke interessenter skal involveres og på hvilket tidspunkt? Interessentanalyse.

Tilbage til tidsplan A


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

2 Dialog med interessenter

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Interessentanalyse – hvem kunne være interessenterne i den overordnede planlægning?

 • Opgave / Produkt:

 • Oplæg til potentielle interessenter

 • Tidlig dialog med Naturstyrelsen Fysisk planlægning og VVM

 • Dialog med interessenter

 • Nødvendig beslutning:

 • Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4) – bemærk at planlægningsniveauet spiller en rolle ved FødevareErhvervs prioritering af ansøgninger om anlægstilskud.

 • Faglig og politisk prioritering af analyse-resultat

 • Fastlæggelse af næste skridt

Tilbage til tidsplan A


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

3. Offentlig idéfase / fordebat

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling evt. med deltagelse af investor/investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Interessent analyse

 • Opgave / Produkt:

 • Forberedelse af debatoplæg og politisk behandling heraf – det anbefales at behandle fx lugt og risiko

 • Offentlig idefase og evt. interessentinddragelse

 • Høring af berørte myndigheder

 • Behandling af indkomne bemærkninger, sagsfremstilling og politisk behandling heraf

 • Nødvendig beslutning:

 • Vægtning af indkomne bemærkninger

 • Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4)

Tilbage til tidsplan A


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

4. Planforslag og miljøvurdering

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Dialog med Naturstyrelsen Fysisk planlægning og VVM

 • Input til emner der skal miljøvurderes (scopingresultat)

 • Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4)

 • Miljøvurdering fra fagområder på baggrund af intern høring

 • Opgave / Produkt:

 • Indkaldelse af ideer til emner der skal miljøvurderes – indkaldes fra berørte myndigheder (scoping)

 • Udarbejde skemaer til faglige miljøvurderinger

 • Udarbejdelse af miljørapport med miljøvurdering

 • Udarbejdelse af planforslag med retningslinjer, redegørelse og evt. udpegninger samt KP-rammer

 • Sagsfremstilling og politisk behandling heraf

 • Udarbejdelse af planforslag til offentliggørelse

 • Nødvendig beslutning:

 • Godkendelse af planforslag og miljørapport til offentliggørelse

Tilbage til tidsplan A


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

5. Offentlighedsfase

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling

 • Nødvendige input:

 • Politisk godkendt planforslag og miljørapport

 • Opgave / Produkt:

 • Offentliggørelse af planforslag og miljørapport i minimum 8 uger

 • Dialog med berørte interessenter i konkret udpegede områder

 • Afholdelse af møder med borgere og interessenter

 • Sammenfattende redegørelse af indsigelser og høringssvar

 • Revidering, evt. partshøring eller ny offentlighedsfase

 • Nødvendig beslutning:

Tilbage til tidsplan A


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

6. Vedtagelse af temaplan

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling

 • Nødvendige input:

 • Sammenfattende redegørelse af indsigelser og høringssvar

 • Temaplan med indarbejdelse af evt. ændringer

 • Opgave / Produkt:

 • Sagsfremstilling og politisk behandling heraf

 • Offentliggørelse af endelig vedtaget temaplan med klagevejledning

 • Nødvendig beslutning:

 • Endelig godkendelse af temaplan

Tilbage til tidsplan A


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

7. Anmeldelse og politisk beslutning

 • Ansvarlig:

 • Investor samt planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Investor/investors rådgiver og kommunens planafdeling

 • Nødvendige input:

 • Anmeldelse fra investor samt evt. ansøgning om miljøgodkendelse.

 • Anmeldelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at VVM-myndigheden kan afgøre, om sagen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, samt hvilke typer af miljøpåvirkninger, der må forventes fra anlægget. Oplysningerne bør som minimum omfatte anlæggets karakteristika – herunder art, dimensioner, placering og potentielle miljøpåvirkning svarende til kriterierne i bilag 3.

 • Opgave / Produkt:

 • Sagsfremstilling af konkret projekt samt af muligheden for koordinering med overordnet planlægning

 • Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg

 • Politisk beslutning om evt. koordinering med overordnet planlægning

 • Nødvendig beslutning:

 • Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg

 • Politisk beslutning om evt. koordinering med overordnet planlægning

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

8. Afklaring af habitat og indplacering i VVM

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Anmeldelse fra investor samt evt. ansøgning om miljøgodkendelse

 • Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg

 • Opgave / Produkt:

 • Habitat-screening / bilag 4 arter – kan tage lang tid og er afgørende for om projektet kan gennemføres

 • Klassificering/håndtering af affald efter affaldsbekendtgørelsen

 • Afgørelse af om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen

 • Indplacering i VVM – bilag 1 eller bilag 2?

 • Afgørelse om bilag 1 sendes til investor/bygherre – klagefrist 4 uger

 • Nødvendig beslutning:

 • VVM – bilag 1 eller bilag 2?

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

9. VVM-screening

 • Ansvarlig:

 • Kommunens VVM-ansvarlige

 • Udførende:

 • Kommunens VVM-afdeling eller evt. investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Anmeldelse fra investor

 • VVM-screening fra fagområder

 • Opgave / Produkt:

 • Høring af berørte myndigheder

 • Udarbejdelse og udfyldelse af screeningsskema

 • Evt. partshøring (Forvaltningsloven)

 • Afgørelse om VVM-pligt. Begrundes på grundlag af væsentlig miljømæssig belastning eller ej

 • Udarbejdelse af sammenfattet VVM-screening

 • Annoncering og offentliggørelse om VVM-pligt – klagefrist 4 uger

 • Nødvendig beslutning:

 • VVM-pligt eller ej.

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

10. Forberedende arbejde i kommunen

 • Ansvarlig:

 • Chef for planområdet

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Relevante oplysninger fra konkret ansøger

 • Kommunale, regionale og statslige oplysninger og data - fx klima/energiplan, varmeplan, kommuneplan, jordbrugsplanlægning og erhvervsområder til miljøklasse 7 / virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Opgave / Produkt:

 • Overordnede analyser af potentiale (geografisk analyse, afstandsanalyse, afsætningsanalyse, husdyranalyse)

 • Analyser af det konkrete område og påvirkning herpå (naboforhold, natur, planter, dyr, landskab, kulturarv)

 • Interessentanalyse vedr. det konkrete område

 • Kommunikationsplan: Strategi og plan for orientering og inddragelse af interessenter

 • Informationsmateriale eller kontakt til interessenter eller beboere (evt. via beboerforeninger, landboforeninger eller konkrete personer)

 • Etablering af planlægningsorganisation (eksternt og internt) og tidsplan

 • Udkast til overordnede kommuneplanrammer for biogasanlæg

 • Udkast til vilkår i miljøgodkendelsen

 • Evt. en risikoanalyse vedr. planlægningsprocessen

 • Nødvendig beslutning:

 • Investors og politikernes ønsker til hvilke interessenter skal involveres, hvornår og med hvilket formål?

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

11. Dialog med interessenter i det konkrete projekt

 • Ansvarlig:

 • Chef for planområdet

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Investors og politiske beslutning om formålet med interessentinddragelsen?

 • Opgave / Produkt:

 • Opstartsmøde med investor

 • Dialog med berørte beboere og interessenter (møder eller direkte kontakt)

 • Nødvendig beslutning:

 • Hvem skal involveres, hvor, hvornår og hvordan?

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

12.1 VVM-redegørelse

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens VVM/Miljø/Natur-afdeling eller evt. investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg

 • Afklaring af habitat og bilag IV arter – kan tage lang tid og er afgørende for om projektet kan gennemføres

 • VVM-scoping

 • Opgave / Produkt:

 • Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf

 • Annoncering af idéfase og VVM-pligt (herunder hvor man kan se materialet)

 • Offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)

 • Høring af berørte myndigheder

 • VVM-scoping til fastlæggelse af undersøgelsesområder (god idé at gøre det skriftligt)

 • Indsamling af materiale til VVM redegørelse inkl. Habitat og bilag 4

 • VVM-redegørelse og udarbejdelse af kommuneplantillæg (retningslinje vedr. VVM og miljøvurdering)

 • Intern høring

 • Opsamling på idefase, scoping, intern høring samt sagsfremstilling og politisk behandling af sagen

 • Nødvendig beslutning:

 • Vægtning af indkomne bemærkninger og evt. tilpasning af planlægningsgrundlaget

Til næste om VVM

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

12.2 VVM-redegørelse - offentlighedsfase

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens VVM-afdeling eller evt. investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg

 • Vægtet input fra idefase, scoping, intern høring samt politisk behandling af sagen

 • Opgave / Produkt:

 • Udarbejdelse af VVM-materiale til offentliggørelse

 • Annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder

 • Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)

 • Behandling af høringssvar og politisk sagsfremstilling (sammenfatning i hvidbog og evt. sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer)

 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase

 • Udarbejdelse af VVM-tilladelse

 • Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af kommuneplantillæg

 • Offentliggørelse af endelig vedtaget kommuneplantillæg - Klagefrist for VVM (4 uger)

 • Udstedelse af VVM-tilladelse

 • Nødvendig beslutning:

 • Vedtagelse af kommuneplantillæg

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

13.1 Udarbejdelse af kommuneplantillæg inkl. miljøvurdering og miljørapport, hvis der ikke er VVM-pligt

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg

 • Opgave / Produkt:

 • Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf

 • Annoncering om offentlig idéfase samt offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)

 • Høring af berørte myndigheder

 • Scoping - jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer

 • Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med MV

 • Intern høring af KPT

 • Opsamling på idefase, scoping, intern høring og sagsfremstilling til udvalg og byråd

 • Politisk behandling af sagen

 • Nødvendig beslutning:

 • Vægtning af indkomne bemærkninger

 • Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg

Til næste om KPT

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

13.1 Udarbejdelse af kommuneplantillæg – offentlighedsfase, hvis der ikke er VVM-pligt

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg

 • Scopingresultat fra kommunens forskellige fagområder samt berørte myndigheder

 • Opgave / Produkt:

 • Udarbejdelse af materiale til offentliggørelse samt annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder

 • Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)

 • Behandling af høringssvar og politisk sagsfremstilling (sammenfatning i hvidbog og evt. sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer)

 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase

 • Udarbejdelse af endelig plan

 • Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af kommuneplantillæg

 • Offentliggørelse af endelig vedtaget kommuneplantillæg - Klagefrist (4 uger)

 • Nødvendig beslutning:

 • Vedtagelse af kommuneplantillæg

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

14.1 Udarbejdelse af lokalplan

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg

 • Opgave / Produkt:

 • Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf

 • Offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)

 • Høring af berørte myndigheder

 • Scoping (skriftlig) - fastlæggelse af undersøgelsesområder

 • Udarbejdelse af lokalplan med miljøvurdering (miljørapport med alternativer, gennemførelse af høringer, hensyntagen til miljørapporten og resultaterne af høringerne ved beslutningstagning samt underretning om afgørelsen

 • Intern høring af lokalplan

 • Opsamling på idefase, scoping, intern høring samt sagsfremstilling og politisk behandling af LP og MV

 • Nødvendig beslutning:

 • Vægtning af indkomne bemærkninger

 • Vedtagelse af forslag til lokalplan

Til næste om LP

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

14.2 Udarbejdelse af lokalplan - offentlighedsfase

 • Ansvarlig:

 • Planudvalg og teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver

 • Nødvendige input:

 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg

 • Scopingresultat fra kommunens forskellige fagområder samt berørte myndigheder

 • Opgave / Produkt:

 • Udarbejdelse af materiale til offentliggørelse

 • Annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder

 • Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)

 • Behandling af høringssvar (sammenfatning i hvidbog) og politisk sagsfremstilling

 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase

 • Udarbejdelse af endelig plan

 • Politisk behandling/vedtagelse

 • Offentliggørelse af endelig vedtaget LP - Klagefrist (4 uger)

 • Nødvendig beslutning:

 • Vedtagelse af lokalplan

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

15. Udarbejdelse af risikodokumenter og miljøgodkendelse (MG)

 • Ansvarlig:

 • Teknikudvalg

 • Udførende:

 • Kommunens virksomheds/miljøafdeling / Beredskabsstyrelsen

 • Nødvendige input:

 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg

 • Opgave / Produkt:

 • Indsamling af materiale til MG inkl opsamling på VVM og evt. afvigelser fra standardvilkår K213

 • Partshøring og opsamling heraf

 • Udarbejdelse af udkast til MG som bilag til VVM-redegørelse

 • Udarbejdelse af notat om sikkerhed som bilag til VVM-redegørelse

 • Intern høring af udkast til MG og notat om sikkerhed

 • Sagsfremstilling og politisk godkendelse af udkast til MG

 • Offentlig høring (min. 8 uger)* med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)

 • Behandling af høringssvar samt sagsfremstilling og politisk behandling

 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase

 • Færdiggørelse af sikkerhedsdokument/sikkerhedsrapport afhængigt af kolonnevirksomhed og af MG

 • Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af KPT

 • Offentliggørelse af endelig vedtaget KPT – klagefrist (4 uger)

 • Udstedelse af miljøgodkendelse samt sikkerhedsdokument/sikkerhedsrapport

 • Nødvendig beslutning:

 • Vedtagelse af kommuneplantillæg

Tilbage til tidsplan B


Drejebog for biogasplanl gning december 2011

16. Supplerende godkendelser og tilladelser

 • Godkendelse af varmeplan/varmeforsyningsprojekt (Teknisk udvalg – varmeplanlægger)

 • Godkendelse efter biproduktforordningen (Fødevareregionen)

 • Byggetilladelse (Teknisk udvalg – Kommunens byggesagsafdeling)

 • Andre nødvendige tilladelser

Tilbage til tidsplan B


 • Login