F rs kshandboken www ffe slu se
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Försökshandboken ffe.slu.se PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Försökshandboken www.ffe.slu.se. Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök Planering - utförande - bearbetning - redovisning Beställare och utförare Utlagd på FältForsks hemsida www.ffe.slu.se. Syfte : Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner

Download Presentation

Försökshandboken ffe.slu.se

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F rs kshandboken www ffe slu se

Försökshandbokenwww.ffe.slu.se

  • Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök

  • Planering - utförande - bearbetning - redovisning

  • Beställare och utförare

  • Utlagd på FältForsks hemsida www.ffe.slu.se


F rs kshandboken ffe slu se

Syfte:

  • Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner

  • Säkerställa spårbarhet

    • Dokumentation av: vad - hur - när - vem

  • Anpassning till GEP (Good Experimental Practice)

Kvalitetssäkra försöksarbetet


F rs kshandboken ffe slu se

Kvalitetssäkring - kontroll

  • Ackreditering

    • Tvingande för effektivitetsprovning av växtskyddsmedel (GEP, GLP)

  • Egenkontroll

    • Kan och bör tillämpas av alla

    • Minst en gång per år

    • Åtgärda ev. brister och följ upp

    • Dokumentera


F rs kshandboken ffe slu se

Planering - beställning av försök

  • Fältkort

    • Är en beställning till försöksutföraren

      • Ska innehålla all nödvändig information för att kunna utföra och avrapportera försöket

      • Vad som ska göras i försöket

  • PM

    • Är ett komplement till fältkortet

    • Beskriver hur olika moment i försöket ska utföras


F rs kshandboken ffe slu se

Kvittering av försöksbeställning

  • Fältkortskopia returneras till beställaren när försöket är utlagt

  • Med uppgift om:

    • Fältplan (blockfördelning, ev. ändringar i rutfördelning)

    • Karta

    • Norrpil

    • Datum för utläggning

    • Allmänna odlingsåtgärder

    • Försöksmässiga behandlingar


F rs kshandboken ffe slu se

Hantering av rådata

Rådata = allt som dokumenterar försöket

  • Medium

    • Elektroniskt, papper, annat

  • Original - kopior

    • T.ex. fältkortet

  • Arkivering


F rs kshandboken ffe slu se

Utläggning av försök

  • Krav på försöksplatsen (beställaren)

    • Specificera

    • Skilj på bör och ska

  • Utläggning i fält (försöksutföraren)

    • Topografi

      • Gradienter

    • Historik

    • Fribelägenhet

    • Försöksvärd


F rs kshandboken ffe slu se

Gränsning

Betydelse av en sneddragen gränslinje längs kort-sidorna

Avkastningsfel, kg/ha, vid en skördenivå på 8000 kg/ha

Avvikelse från avsedd längd, cm

10 20 30 40

Avsedd längd 15,00 m 50110 160 210

Avsedd längd 12,00 m 70130 200 270

Avsedd längd 9,00 m 90180 270 360

Avsedd längd 6,00 m130270 400 530


F rs kshandboken ffe slu se

Märkning och skyltning

  • Alla ska kunna hitta till och orientera sig i försöket

  • Hörnstakar i försökets ytterkanter och med särskild markering där försöket börjar

  • Orienteringstavla i block I framför första parcellen med ett försöksled.


F rs kshandboken ffe slu se

Allmänna odlingsåtgärder och skötsel

  • Normal praxis för grödan i det område försöket är utlagt i (god lantmannased)

  • Ev. krav måste specificeras av beställaren

    • Gäller främst växtskydd. Vad som ska göras och vad som inte får göras

    • Kemisk ogräsbekämpning är ett generellt krav i konventionella försök


F rs kshandboken ffe slu se

Parcellstorlek

Så små som möjligt med hänsyn till försökstyp och praktiska förutsättningar (maskiner och redskap)

Brutto - nettoparceller

Skördemaskinernas precision avgörande för hur små nettorutorna kan vara. Riktvärde minst 15 m2

OBS! Kanteffekter om nettobredd = bruttobredd


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd

  • Påverkan från parcellmellanrummet

    • Effekten ökar ju större mellanrum


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd

  • Påverkan från parcellmellanrummet

    • Effekten ökar ju större mellanrum

  • Påverkan från intilliggande parcell

    • Olika beståndshöjd

    • Olika stråstyrka

    • Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekt pga av olika strålängd i korn

(17 försök under 4 år. Efter Åsveen, M. 1991)

L = lång

M = medellång (- 9 cm jmf L)

K = kort (- 19 cm jmf L)

Nettoparcellbredd 1,5 m

LLL1005460 kg/haKKK1005310 kg/ha

LLM100KKM96

LLK102KKL98

MLM102MKM97

MLK104MKL93

KLK106LKL91


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd

  • Påverkan från parcellmellanrummet

    • Effekten ökar ju större mellanrum

  • Påverkan från intilliggande parcell

    • Olika beståndshöjd

    • Olika stråstyrka

    • Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)

  • Försök med olika radavstånd


F rs kshandboken ffe slu se

Graderingar

  • Procentgradering, 0-100

  • Datumgradering

    • Alltid i form av MMDD

  • Index

  • Index i stället för 0-100?


F rs kshandboken ffe slu se

Gradering av sjukdomar

  • Metoder och graderingsnycklar enligt EPPO Standards i när sådana finns

  • Stråsäd

    • Gradering av angripen bladyta på blad 1, 2 och 3 från 10 huvudskott per parcell,

    • Gradering av angripen bladyta direkt i parcellen på förutbestämd bladnivå

  • Övriga växtslag

    • Behov av alternativ till EPPO?

    • Behov av ”enklare” gradering?


F rs kshandboken ffe slu se

Gradering av sjukdomar (forts.)

  • Vem graderar?

    • Växtskyddsförsök: SLU, VSC-personal, (HS)

    • Sortförsök: HS, (SLU)

    • Övriga försök: HS, (SLU)

  • Problem

    • Ifrågasatta graderingsresultat

    • Varierande kunskap hos utförarna gällande diagnostisering och gradering

  • Lösning

    • Särskilda graderare?

    • Utbildning och fortbildning - vem tar ansvar för och tillgodoser behovet?


F rs kshandboken ffe slu se

Ogräsinventering

  • Räkning och vägning

  • Ogräsgradering


Avslutningsvis

Avslutningsvis

  • Fortsatt bearbetning av Försökshandboken under hösten

  • Synpunkter lämnas till Björn Andersson

  • Definitiv version läggs ut vid årsskiftet 2008/2009

  • Avsnittet om statistisk planering och analys planerad till 2009


  • Login