พืชตระกูลสน
Download
1 / 26

พืชตระกูลสน Gymnospermae - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

พืชตระกูลสน Gymnospermae. วสุ อมฤตสุทธิ์. วิชาหลักการขยายพันธ์พืช. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Class gymnospermae. gymnospermae เป็นภาษากรีก หมายถึง naked seed หรือ การที่ ovules ไม่ได้ถูกปิดด้วย pistil หรือไม่มีส่วนของผลห่อหุ้ม ซึ่งพืชชนิดนี้มีอยู่ประมาณ 720 species .

Related searches for พืชตระกูลสน Gymnospermae

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

พืชตระกูลสน Gymnospermae

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


พืชตระกูลสน

Gymnospermae

วสุ อมฤตสุทธิ์

วิชาหลักการขยายพันธ์พืช

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Class gymnospermae

 • gymnospermae เป็นภาษากรีก หมายถึง naked seed หรือ การที่ ovules ไม่ได้ถูกปิดด้วย pistil หรือไม่มีส่วนของผลห่อหุ้ม ซึ่งพืชชนิดนี้มีอยู่ประมาณ 720 species


Class gymnospermae

 • Subclass Cycadophytae

 • Order Cycado Filicales (เหลือเพียง fossil)

 • Order Bennettitales (เหลือเพียง fossi)

 • Order Cycadales-ปรง

 • Subclass Coniferophytae

 • Order Cordaitales (เหลือเพียง fossil)

  • Order Ginkgoales -แปะก๊วย

  • Order Coniferales -สน

  • Order Gnetales -มะเมื้อย


วงชีวิต

(Carl และ คณะ.1962)


Order cycadales

พืชในตระกูลปรง มีอยู่ประมาณ 100 species

-มีลักษณะคล้ายปาล์ม

-ลำต้นเป็นแบบไม่แตกกิ่ง (unbranched)

-มีส่วนยอดเป็นแบบ crown

-ลักษณะใบเป็นใบประกอบ (compound leaves)

-มีลักษณะเป็น “dioecious plant”

-ขบวนการ pollination เกิดขึ้นโดยการอาศัยลม


Order cycadales

ovules cone

staminate cone

(Carl และ คณะ.1962)


Order cycadales

(Lawrence, 1964)


Order cycadales

(Lawrence, 1964)


Order cycadales

(Lawrence, 1964)


Order cycadales

(Lawrence, 1964)


Order ginkgoales

-เหลืออยู่ specie เดี่ยวคือ Ginkgo bitoba หรือ แปะก๊วย -มีลำต้นขนาดใหญ่มีความสูงมากกว่า 100 ฟุต

-แตกกิ่งก้านสาขา ใบมีลักษณะเหมือนพัด (fan-shaped)

-ลักษณะเป็น dioecious ต้นตัวผู้และตัวเมียอยู่คนละต้น

-เมล็ดที่เกิดขึ้นมีสีเหลืองไม่มีผลห่อหุ้ม มีลักษณะคล้าย

ผลแบบ drupe


Order ginkgoales

(Victor และ Adams,1963)


Order gnetales

- order gnetales หรือ desert conifers มีประมาณ 75 species

มักพบในแถบทะเลทราย

- มีเมล็ดเป็นแบบ naked seed

- มี 3 genus คือ ephedra, welwitschia และ gnetum

- welwitschia พบในทะเลทรายใน อาฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ มี

ลักษณะรากขนาดใหญ่ (tuberous root) มีลำต้นแบบ crown

เหนือผิวดิน

- ephedra มักพบในพื้นที่แห้งแล้งของแถบ Texas และ Arizona

- gnetum มักพบในเขต tropical rainforests มีทั้งลักษณะยืนต้น

เป็นพุ่ม แต่ส่วนใหญ่เป็นไม้เลื่อย


Order coniferales


Order coniferales

- มีจำนวนประมาณ 520 species

- มีทั้งเป็นไม้ยืนต้น หรือเป็นไม้พุ่ม

- ลักษณะใบส่วนใหญ่เป็นแบบ needle like หรือรูปเข็ม

- แตกแบบกิ่งก้าน (branchlets) หรือ มีลักษณะแตกจาก

กระจุก (bundles)

- บางชนิดใบมีลักษณะแบบใบเกล็ด (scale leaves)


วงชีวิต


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


Order coniferales

(Carl และ คณะ.1962)


 • Login