uppsala 10 mars
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uppsala 10 mars

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Uppsala 10 mars - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Uppsala 10 mars. Elmire af Geijerstam [email protected] EU påverkar alla verksamhetsområden. Samhälls- byggnad. Arbetsgivare. Kommun/landsting region. Service- producent. Tillsyn. Inre marknaden Offentlig upphandling Konsumentfrågor Allmännyttiga tjänster Tjänstedirektivet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uppsala 10 mars' - eunice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eu p verkar alla verksamhetsomr den
EU påverkar alla verksamhetsområden

Samhälls-

byggnad

Arbetsgivare

Kommun/landstingregion

Service-producent

Tillsyn

bevakade fr gor
Inre marknaden

Offentlig upphandling

Konsumentfrågor

Allmännyttiga tjänster

Tjänstedirektivet

Fri rörlighet för patienter

Arbetskraftsmobilitet

Arbetsgivarfrågor

Jämställdhet

Arbetstidsdirektivet

Deltids- och visstidsdirektivet

Anställningsskydd

Arbetsmiljö, etc

Miljö, energi och klimat

Transporter (TEN)

Vattenkvalitet

Avfall, etc.

Sammanhållningspolitik

Regional utveckling

Strukturfonder, etc.

Bevakade frågor

EG-lagstiftning

”Soft law”

Skola, utbildning

Socialpolitik

Forskning och utveckling

eEurope

Sysselsättning, arbetsmarknad

Krishantering/Räddningstjänst

Integration, asylfrågor

Folkhälsa, åldrande befolkning

Hälso- och sjukvård, etc.

Fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för tjänster

Fri rörlighet för personer

Mainstreamade frågor

Institutionella frågor

Lokalt och regionalt självstyre

Decentraliserat samarbete

(vänorter, etc.)

den ppna samordnings metoden
Den öppna samordnings-metoden
 • Används för pensioner, sysselsättning, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social integration,utbildning samt FoU
 • Gemensamma mål
 • Olika vägar
 • Nationella handlingsplaner (NAPs)
 • Kommissionen gör en utvärdering där länderna jämförs med varandra
 • Rekommendationer
uppsala kommunfullm ktige 23 februari 2009 i urval
Uppsala kommunfullmäktige 23 februari 2009 (i urval)
 • Val av justerare
 • Anmälningsärenden
 • Valärenden
 • Förvärv av fastigheterna Funbo Bodarna
 • Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2008
 • Krafttag mot nedskräpning i Uppsala kommun
 • Försämringar i förskolans modersmålsverksamhet
 • Uppsalas klimatarbete
 • Eget val-systemet inom hemvården
 • Busstaxa för hundägare
 • Satsningar och ägarstruktur för Upplands Lokaltrafik
 • Uppsala kommun som en jämställd kommun
 • Skärpta rutiner för efterlevnad av Plan och bygglagen
 • Kommunen bör bygga hus helt i trä
 • Billigare bussbiljetter för barn och unga
uppsala kommunfullm ktige 23 februari 2009 i urval1
Uppsala kommunfullmäktige 23 februari 2009 (i urval)

Ingen EU-påverkan

 • Val av justerare
 • Anmälningsärenden
 • Valärenden
 • Förvärv av fastigheterna Funbo Bodarna
 • Krafttag mot nedskräpning i Uppsala kommun
 • Busstaxa för hundägare
 • Kommunen bör bygga hus helt i trä
 • Billigare bussbiljetter för barn och unga
 • Direkt/indirekt EU-påverkan
 • Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2008
 • Uppsalas klimatarbete
 • Eget val-systemet inom hemvården
 • Försämringar i förskolans modersmålsverksamhet
 • Satsningar och ägarstruktur för Upplands Lokaltrafik
 • Uppsala kommun som en jämställd kommun
 • Skärpta rutiner för efterlevnad av Plan och bygglagen
slide7

Internationellt arbete i Sveriges kommuner, landsting och regioner

AER

CPMR

EURO-

CITIES

EURO-

TOWNS

etc.

Region-

kommittén

CEEP

CEMR

UCLG

Nätverk för enskilda sakfrågor

etc.

Kommuner

Svenska

Staten

EU

Landsting

Regioner

Europa-

rådet

 • Bilaterala kontakter
 • Interregionalt samarbete
 • Projekt etc.
 • Vänorter
 • Egna Brysselkontor

CLRAE

eu s institutioner och organ
EU:s institutioner och organ

27

10 - 37 %

Kommissionen 1

785

236 - 30 %

27

23 %

Europaparlamentet 19

Ministerrådet 1

344

ca 15 %

344

ca 20 %

Europeiska Ekonomiska

och Sociala Kommittén12

Regionkommittén 12

27 domare8 generaladvokater6 – 17%

274 – 15%

Domstolen 1

Revisionsrätten 1

eu s beslutsprocess1
EU:s beslutsprocess

Förslag Kommissionen

Första läsning

Parlamentet &Rådet

RemissRegionkommittén& Ekonomiska och Sociala Kommittén

Reviderat förslagKommissionen

Andra läsning och beslutParlamentet & Rådet

inflytande ver politiken
Inflytande över politiken

Sverige

RegeringskanslietRiksdagen

Sveriges Kommuner ochLandsting

styrelse beredningar SKL:s kansli

Europeiska Unionen

RegionkommitténKommissionenParlamentetRådet

Internationellt

EuroparådetCEMR/UCLG

Nätverk/samarbeten

Kommuner,landsting ochregioner

Påverkan genom: lagar, förordningar, direktiv, budgetramar, statens regeltolkning, öppen samordning, internationella avtal etc.

slide12

På gång i EU 2009

 • Sveriges ordförandeskap i EU
 • EU-budgeten och sammanhållningspolitiken
 • Statsstöd
 • EU:s östersjöstrategi
 • Lissabonstrategins fortsättning
 • Stockholmsprogrammet för migration och asyl
 • Den lokala och regionala nivåns ställning i EU
svenska delegationen i regionkommitt n
Svenska delegationen i Regionkommittén

Kristina Alvendal

Stockholm

Uno Aldegren

Region Skåne

Ann Beskow

Orsa

Carl Fredrik Graf

Halmstad

Susanna Haby

Göteborg

Tore Hult

Alingsås

Kent Johansson Västra Götaland

Lotta Håkansson Harju

Järfälla

Paul Lindquist

Lidingö

Bernth Johnson

Lt Blekinge

Anders Knape

Karlstad

Jens Nilsson Östersund

Mona Lisa NorrmanJämtlands LLt

Kenth Lövgren

Gävle

Annelie Stark Västra Götaland

Agneta Lipkin

Norrbottens LLt

Ewa-Maj Karlsson

Vindeln

Ingela Nylund Watz

Stockholms LLt

Yoomi Renström

Ovanåker

IImar

ReepaluMalmö

Carl Johan Sonesson

Region Skåne

Rolf Sällryd

Lt Kronoberg

Maria Wallhager

Stockholms LLt

Catarina Segersten Larsson

Lt Värmland

ad