Obligacje mbs i cmo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Obligacje MBS i CMO PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Obligacje MBS i CMO. a kryzys rynku hipotecznego w USA. Tomasz Woźniak MKNB Bankier. Sekurytyzacja. Polega na emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych oraz sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (np. kredytami hipotecznymi).

Download Presentation

Obligacje MBS i CMO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obligacje MBS i CMO

a kryzys rynku hipotecznego w USA

Tomasz Woźniak

MKNB Bankier


Sekurytyzacja

 • Polega na emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych oraz sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (np. kredytami hipotecznymi).

 • Transfer ryzyka do instytucji, które nie są przygotowane do zarządzania nim – źródło potencjalnych kryzysów.

 • Poprawa płynności banku - emitenta.

 • Dalsza akcja kredytowa.

 • Sekurytyzowane aktywa stają się przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, a wartość kazdego z nich nie może przekroczyć w USA 332 700 $.


Schemat sekurytyzacji


Emitenci papierów wartośćiowych zabezpieczonych kredytem hipotecznym w USA

 • Instytucja rządowa Ginnie Mae (The Government National Mortgage Corporation) – 1968 r.

 • Zależne od rządu spółki akcyjne Fannie Mae (Federal National Mortgage Association, 1938 r.) i Freddie Mac (The Federal Home Loan Mortgage Corporation, 1970 r.), podlegają one nadzorowi OFHEO (Office of Federal Housing Enterprise Oversight), unikając w ten sposób uciążliwych regulacji.

 • Powstały, aby umożliwić kupno nieruchomości gospodarstwom domowym.

 • Wykupiony przez nie kredyt hipoteczny musi zostać wykorzystany na sfinansowanie nieruchomości mieszkalnej.

 • Obligacje zyskują charakter papierów gwarantowanych przez państwo (dotacje, brak konieczności płacenia CIT).


Kryzys w USA

 • Bańka spekulacyjna a kredyty subprime.

 • Mało restrykcyjna polityka monetarna.

 • Hazard moralny – banki jako pośrednicy transferujący ryzyko poza sektor finansowy.

 • Podwyżki stóp procentowych w celu ograniczenia nadmiernej akcji kredytowej.

 • Kłopoty gospodarstw domowych ze spłacaniem kredytów hipotecznych, szczególnie rodziny o najniższych dochodach.

 • Przeszacowanie hipotek - ograniczenie popytu i spadek cen – nieopłacalność sprzedaży.

 • Mniejsza wartość udzielonych kredytów hipotecznych, a przez to mniejsza emisja obligacji zabezpieczonych hipoteką.


Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do dochodów osobistych


Wartość aktywów hipotecznych


Oprocentowanie kredytów hipotecznych


Sprzedaż mieszkań w USA na przestrzeni ostatnich 30 lat


Indeks cen domów i mieszkań (HPI)


Podstawowe rodzaje obligacji

 • MBS – Mortgage Backed Securities

 • CMO - Collateralized Mortgage Obligations

  Przygotowanie do emisji: tworzenie jednolitego portfela aktywów, analiza kredytowa, sprzedaż aktywów SPV.

  Lepszy rating: aktywa w pozycjach pozabilansowych – SPV w całości przejmuje ryzyko (np. rynkowe – zmiany stóp procentowych, kredytowe).

  Ryzyko związane z tymi papierami jest trudne do oszacowania, ponieważ zależy ono od nie dających się do końca przewidzieć strumieni pieniężnych generowanych przez kredyty hipoteczne, będące zabezpieczeniem.


MBS

Papiery wartościowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Instrument sprzedawany bezpośrednio inwestorom przez bank inwestycyjny.

Termin wykupu papierów wartościowych odpowiada terminowi spłaty kredytu – środki na bieżąco przekazywane inwestorom.

Ryzyko wcześniejszej spłaty kredytu.

CMO

Zabezpieczone obligacje hipoteczne.

Instrument wprowadzany do spółki powierniczej jako zabezpieczenie i dzielony na transze (od 3 do 30, o stałych kuponach, wypłacanych co 1, 3 lub 6 miesięcy).

Przed terminem wykupu spłaca się w proporcjonalnych częściach kapitał lub/i odsetki.

Odsetki równolegle dla wszystkich transz, kapitał najpierw 1. transzy, po spłaceniu – kolejnej.

Różnice


Fannie Mae - skup kredytów hipotecznych


Fannie Mae - emisja MBS


W 2003 roku Freddie Mac i Fannie Mae ponosiły około 60 % ryzyka kredytowego związanego z kredytami hipotecznymi.

Dziękuję za uwagę!


 • Login