Tato prezentace byla vytvořena
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Orbis pictus 21. století PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO. 2. část. Subjekty oprávněné provozovat živnost. Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel .

Download Presentation

Orbis pictus 21. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

2. část


Subjekty oprávněné provozovat živnost

 • Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel .

 • Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba.

 • Podnikatel může být jen jedna osoba, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti.


Všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzických osob :

 • dosažení věku 18-ti let

 • plná způsobilost k právním úkonům

 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

 • předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad)


Zvláštní podmínky :

 • odborná a jiná způsobilost, pokud je živnostenským zákonem požadována.

  Pokud podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky k provozu živnosti, může tento nedostatek nahradit ustanovením odpovědného zástupce.

 • Jeden podnikatel může provozovat více živností,

  má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.

 • U právnických osob musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce.


Ohlášení živnosti

 • Ohlásit řemeslnou, vázanou nebo volnou živnost může fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt).

 • Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv

 • obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).


Podání žádosti o koncesi

 • Podat žádost o koncesi je oprávněna fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt).

 • Žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).


Překážky provozování živnosti :

 • živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno

 • fyzické nebo právnické osoby nemohou provozovat živnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. A dále po dobu 3 let, co soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

 • fyzická nebo právnická osoba nemůže též po dobu 3 let provozovat živnost, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.


Živnostenské oprávnění

 • Živnostenské oprávnění (oprávnění provozovat živnost) vzniká fyzickým a právnickým osobám, pokud splňují požadavky stanovené živnostenským zákonem:

 • u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo pokud je v ohlášení uveden pozdější den, tak tímto dnem

 • u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 • Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list, resp. koncesní listina.


Ty vystavují živnostenské úřady, které rovněž vedou živnostenské rejstříky, do nichž zapisují podnikatele, kteří

mají živnost v okruhu působnosti příslušného živnostenského úřadu.


 • u ohlašovacích živností /pokud jsou splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis

 • u koncesovaných živností /pokud jsou splněny všechny náležitosti stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.


 • Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti a koncesní listinu vydá do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

 • Živnostenské úřady také kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání.


V živnostenském rejstříku jsou zapsány tyto údaje :

 • jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní jméno právnické osoby a její sídlo, IČO

 • předmět podnikání

 • druh živnosti

 • podmínky pro provoz živnosti (pokud byly stanoveny)

 • provozovna a vedlejší provozovny (pokud byly zřízeny)


 • doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny

 • datum vzniku živnostenského oprávnění

 • datum zahájení provozování živnosti

 • změny výše uvedených údajů

 • pozastavení nebo přerušení provozování živnosti

 • datum zániku živnostenského oprávnění


 • údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci

 • rozhodnutí o úpadku a zrušení úpadku, prohlášení a zrušení konkurzu

 • vstup právnické osoby do likvidace

 • překážky provozování živnosti

 • přehled o uložených pokutách


 • Do živnostenského rejstříku může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem.

 • Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území republiky.

 • U živností koncesovaných může živnostenský úřad omezit územní rozsah oprávnění.

 • Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.


Pokračování živnosti po úmrtí podnikatele

 • Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví dědicové.

 • Musí však tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.

 • Po skončení dědického řízení musí do 1 měsíce oznámit živnostenskému úřadu, že nabyli majetková práva vztahující se k provozování živnosti.

 • Průkaz živnostenského oprávnění jim vydá příslušný živnostenský úřad.


Živnostenská provozovna

 • provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována (i stánek, pojízdná prodejna, automat apod.)

 • provozovna musí být způsobilá k provozu příslušné živnosti.

  To posuzují kromě živnostenského úřadu další státní orgány, např. po stránce stavební, bezpečnostní a hygienické


 • provozovna musí být viditelně označena obchodním jménem (firmou)nebo názvem anebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO) a popř. také uvedením předmětu podnikání

 • pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny

 • provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí mít vyznačenou prodejní nebo provozní dobu

 • jde-li o prodejnu, u zboží nabízeného k prodeji musí být uvedeny ceny


Podnikatelé jsou povinni dodržovat živnostenskoprávní a jiné předpisy, které jim mimo jiné ukládají :

 • dodržovat hygienické zásady a chránit životní prostředí,

 • umožnit zákazníkům, aby si ověřili správnost účtovaných cen a správnost vážení a měření zboží,

 • vydávat zákazníkům na požádání doklady o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby,


 • prokazovat kontrolorům původ a způsob nabytí zboží,

 • mít v provozovně inspekční knihu, kam kontrolní orgány zapisují výsledky kontrol a uložená opatření k nápravě zjištěných závad,

 • vést řádně účetnictví a plnit povinnosti vůči státu (daně),

 • uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.


Živnostenské oprávnění zaniká :

 • smrtí podnikatele (pokud v živnosti nepokračují)

 • zánikem PO

 • uplynutím doby, na kterou byl živnostenský list nebo koncesní listina vydána

 • z podnětu podnikatele (jestliže o to požádá)

 • rozhodnutím živnostenského úřadu (např. podnikatel nesplňuje podmínky provozování živnosti)


 • Login