slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO. 2. část. Subjekty oprávněné provozovat živnost. Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Orbis pictus 21. století' - esma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století

subjekty opr vn n provozovat ivnost
Subjekty oprávněné provozovat živnost
 • Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel .
 • Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba.
 • Podnikatel může být jen jedna osoba, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti.
slide5
Všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzických osob :
 • dosažení věku 18-ti let
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
 • předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad)
slide6
Zvláštní podmínky :
 • odborná a jiná způsobilost, pokud je živnostenským zákonem požadována.

Pokud podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky k provozu živnosti, může tento nedostatek nahradit ustanovením odpovědného zástupce.

 • Jeden podnikatel může provozovat více živností,

má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.

 • U právnických osob musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce.
ohl en ivnosti
Ohlášení živnosti
 • Ohlásit řemeslnou, vázanou nebo volnou živnost může fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt).
 • Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv
 • obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
pod n dosti o koncesi
Podání žádosti o koncesi
 • Podat žádost o koncesi je oprávněna fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt).
 • Žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
p ek ky provozov n ivnosti
Překážky provozování živnosti :
 • živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno
 • fyzické nebo právnické osoby nemohou provozovat živnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. A dále po dobu 3 let, co soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů
 • fyzická nebo právnická osoba nemůže též po dobu 3 let provozovat živnost, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
ivnostensk opr vn n
Živnostenské oprávnění
 • Živnostenské oprávnění (oprávnění provozovat živnost) vzniká fyzickým a právnickým osobám, pokud splňují požadavky stanovené živnostenským zákonem:
 • u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo pokud je v ohlášení uveden pozdější den, tak tímto dnem
 • u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list, resp. koncesní listina.
slide12
Ty vystavují živnostenské úřady, které rovněž vedou živnostenské rejstříky, do nichž zapisují podnikatele, kteří

mají živnost v okruhu působnosti příslušného živnostenského úřadu.

slide14
u ohlašovacích živností /pokud jsou splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis
 • u koncesovaných živností /pokud jsou splněny všechny náležitosti stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.
slide15
Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti a koncesní listinu vydá do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
 • Živnostenské úřady také kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání.
slide16
V živnostenském rejstříku jsou zapsány tyto údaje :
 • jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní jméno právnické osoby a její sídlo, IČO
 • předmět podnikání
 • druh živnosti
 • podmínky pro provoz živnosti (pokud byly stanoveny)
 • provozovna a vedlejší provozovny (pokud byly zřízeny)
slide17
doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny
 • datum vzniku živnostenského oprávnění
 • datum zahájení provozování živnosti
 • změny výše uvedených údajů
 • pozastavení nebo přerušení provozování živnosti
 • datum zániku živnostenského oprávnění
slide18
údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci
 • rozhodnutí o úpadku a zrušení úpadku, prohlášení a zrušení konkurzu
 • vstup právnické osoby do likvidace
 • překážky provozování živnosti
 • přehled o uložených pokutách
slide19
Do živnostenského rejstříku může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem.
 • Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území republiky.
 • U živností koncesovaných může živnostenský úřad omezit územní rozsah oprávnění.
 • Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.
pokra ov n ivnosti po mrt podnikatele
Pokračování živnosti po úmrtí podnikatele
 • Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví dědicové.
 • Musí však tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.
 • Po skončení dědického řízení musí do 1 měsíce oznámit živnostenskému úřadu, že nabyli majetková práva vztahující se k provozování živnosti.
 • Průkaz živnostenského oprávnění jim vydá příslušný živnostenský úřad.
ivnostensk provozovna
Živnostenská provozovna
 • provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována (i stánek, pojízdná prodejna, automat apod.)
 • provozovna musí být způsobilá k provozu příslušné živnosti.

To posuzují kromě živnostenského úřadu další státní orgány, např. po stránce stavební, bezpečnostní a hygienické

slide23
provozovna musí být viditelně označena obchodním jménem (firmou)nebo názvem anebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO) a popř. také uvedením předmětu podnikání
 • pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny
 • provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí mít vyznačenou prodejní nebo provozní dobu
 • jde-li o prodejnu, u zboží nabízeného k prodeji musí být uvedeny ceny
slide24
Podnikatelé jsou povinni dodržovat živnostenskoprávní a jiné předpisy, které jim mimo jiné ukládají :
 • dodržovat hygienické zásady a chránit životní prostředí,
 • umožnit zákazníkům, aby si ověřili správnost účtovaných cen a správnost vážení a měření zboží,
 • vydávat zákazníkům na požádání doklady o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby,
slide25
prokazovat kontrolorům původ a způsob nabytí zboží,
 • mít v provozovně inspekční knihu, kam kontrolní orgány zapisují výsledky kontrol a uložená opatření k nápravě zjištěných závad,
 • vést řádně účetnictví a plnit povinnosti vůči státu (daně),
 • uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.
slide26
Živnostenské oprávnění zaniká :
 • smrtí podnikatele (pokud v živnosti nepokračují)
 • zánikem PO
 • uplynutím doby, na kterou byl živnostenský list nebo koncesní listina vydána
 • z podnětu podnikatele (jestliže o to požádá)
 • rozhodnutím živnostenského úřadu (např. podnikatel nesplňuje podmínky provozování živnosti)
ad