Program
Download
1 / 19

Prezentues: Geraldine Mcweeney Politikat e Auditimit dhe Kontabilitetit - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Program i Avancuar i rregullores së Auditimit dhe Kontabilitetit Moduli 12 Rritja e Kualitetit të Auditimit Ligjor nga Perspektiva e Rregullores Financiare. Prezentues: Geraldine Mcweeney Politikat e Auditimit dhe Kontabilitetit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Prezentues: Geraldine Mcweeney Politikat e Auditimit dhe Kontabilitetit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program i Avancuar i rregullores së Auditimit dhe Kontabilitetit Moduli 12 Rritja e Kualitetit të Auditimit Ligjor nga Perspektiva e Rregullores Financiare

Prezentues: Geraldine Mcweeney

Politikat e Auditimit dhe Kontabilitetit

Autoriteti Irlandez Rregullativ i Shërbimeve Financiare

22 Nëntor 2005


Përmbajtja

 • Përgjegjësia përkatëse e

  • Bordit të Drejtorëve/Personat e ngarkuar me qeverisje

  • Rregullatorëve Financiar

  • Auditorëve të jashtëm

  • Fushave të përbashkëta të interesit të Rregullatorëve Financiare dhe Auditorëve të jashtëm

  • Kufizimeve të kontributit që Auditorët mund t’i bëjnë/japin gjatë procesit të mbikqyrjes

 • Deklaratat e pajtueshmërisë së Drejtorëve dhe Raporti i Auditorëve mbi ato.

 • Ndërlidhja e Rregulluesve Financiar Irlandez me Auditorët e jashtëm

 • Themelimi i Autoriteti Mbikëqyrës të Auditimit dhe Kontabilitetit të Irlandës (IAASA)


 • 1. Përgjegjësitë përkatëse të:

  1.1 Bordit të Drejtorëve/Personat e ngarkuar me qeverisje

  • Promovo suksesin e entitetit për dobi të aksionarëve si tërësi

   • Siguro/Ofëro udhëheqësinë e ndërmarrjeve brenda kornizës kontrolluese të kujdesshme dhe efektive që mundëson ta vlerësoj dhe menaxhoj rrezikun

   • Themelo sisteme të përshtatshme për menaxhim të informatave

   • Siguro që entiteti rregullues ka politika dhe procedura të përshtatshme për menaxhim të rrezikut

   • Të kesh konsideratë për interese të të gjithë aksionarëve

   • Pajtueshmëri me ligjet dhe rregullativat

   • Cakto/Vendos vlerat dhe standardet e Entitetit

   • Burim primar i informatave për Rregullatorët


  1. Përgjegjësitë përkatëse të:

  1.2 Rregullatorit Financiar

  Mbikëqyrja e kujdesshme dhe Stabiliteti Financiar

  • Të promovohen institucionet financiare në mënyrë promovuese dhe solvente, që do t’i japin konsumatorit mirëbesim që depozitët dhe investimet e tyre janë të sigurta

   Mbrojtja e Konsumatorit

  • Ndihmoi konsumatorëve të marrin vendime inforamtive në lidhje me punët financiare dhe tregun e vërtetë


  1. Përgjegjësitë përkatëse të:

  1.3 Auditorëve të jashtëm

  • Të japin një mendim/opnion të pamvarur të Pasqyrave Financiare, nëse ato paraqesin një “pasqyrë të drejtë dhe vërtetë” mbi gjendjen e punëve të entitetit.

  • Detyra ligjore për t’i raportuar Rregullatorit Financiar dhe Organeve të tjera në rrethana të caktuara në mënyrë specifike.


  1.4Fushat e përbashkëta të interesit për Rregullatorët Financiar dhe Auditorët e jashtëm

  • Brengat e vazhdueshme

  • Sistem të përshtatshëm të kontrollit të brendshëm

  • Sistem të përshtatshëm të kontabilitetit

  • Qeverisje të mirë korporative


  1.5Kufizimet në kontribute që Auditorët mund t’i japin/bëjn gjatë procesit të mbikëqyrjes

  • Raportet e Auditorit janë shtesë e, dhe jo zavendësim i, raportimit të përshtatshëm nga entitetet rregullative.

  • Auditimi i pasyrave financiare siguron një lloj sigurie që ka vlerë të kufizuar në procesin rregullativ.

   • Pasqyrat financiare janë dokumente historike.

   • Auditimi i pasqyrës financiare nuk mund të supozohet që përfshinë konsideratë të të gjitha çështjeve që mund të jenë relevante për funksionin e rregullatorit.

   • Pragu/Porta material mund të jenë shumë të larta.

   • Rregullatori Financiare dhe Auditori i jashtëm duhet t’i njohin detyrat e tyre në mënyrë që të vëzhgojnë besueshmërinë me reciprocitet të informatave.


  2. Deklarata e pajtueshmërisë së Drejtorëve dhe Raportet e Auditorit të jashtëm, mbi ato

  2.1 Grupi rishikues i rekomandimeve audituese (RGA)

  • “Nga Drejtorët e kompanive duhet të kërkohet t’i raportojnë, në baza vjetore, aksionarëve mbi pajtueshmërinë e kompanisë me obligimet e saj nën ligjin e kompanisë, ligjin mbi tatimin dhe kërkesa të tjera relevante ligjore apo rregullative”.

  • “Kërkohet mendimi i Auditorit për të treguar nëse Deklarata e Pajtueshmërisë së Drejtorëve është e arsyeshme”

   • Imponon 100% pajtueshmëri me të gjitha legjislacionet

   • Parashikon/Imagjinon që do t’i aplikohen të të gjitha kompanive përveç atyre me qarkullim shumë të ulët që janë të liruar nga auditimi.

   • Parashikon/Imagjinon që gjithashtu do t’i aplikohet të gjitha institucioneve financiare


  2. Deklarata e Pajtueshmërisë së Drejtorëve dhe Raportet e Auditorit të jashtëm, mbi ato/pas kësaj

  2.2Legjislacioni i kompanive

  • Seksioni 45 i Aktit/Dekretit të Kompanive (Auditim dhe Kontabilitet), 2003 – ende nuk ka filluar

   • Qasja e “Politikave dhe Procedurave” më parë se sa pajtueshmëri 100%

   • E obligueshme për kompanitë e listuara publikisht (pIc’s) dhe kompanitë e mëdha private

   • “Obligimet relevante” të tjera kufizohen në

    (a) ato ligje që sigurojnë kornizë ligjore DHE

    (b) që mund materialisht të ndikojnë në pasqyrën financiare të një entitetit

   • Rishqyrtimi i Seksioni 45 ishte zhvilluar nga Grupa Rishqurtuese e Ligjit të Kompanisë (CLRG) si rezultat i lobimit nga palët e dëmtuara/prekura. Nga kjo Grupë pritet të rekomandojë ndryshime të dukshme/konsiderueshme për Seksioni 45.


  2. Deklarata e Pajtueshmërisë së Drejtorëve dhe Raportet e Auditorit të jashtëm mbi ato/pas kësaj

  2.3 Legjislacioni i Shërbimit Financiar

  • Seksioni 25 i Aktit/Dekretit të Bankës Qëndrore, 1997 siç është zëvendësuar nga Seksionin 26 Aktit/Dekretit të Bankës Qëndrore dhe Autoriteteve të Shërbimeve Financiare të Irlandës (CBFSAI), 2004

   • Më afër formulimit të Grupës Rishqyrtuese mbi Auditimin (RGA)

    • Qasja e ‘Politikave dhe Procedurave’ nuk përmendet

    • Nuk ka nivel material

   • Është një dispozitë e lejueshme (nuk është e obligueshme)

   • Rregullatori Financiar të lëshoj Udhëzues

   • Rregullatori Financiar së pari do të konsultohet gjërësisht me Palët e Interesuara.


  3. Ndërlidhja e Rregullatorit Financiar të Irlandës me Auditorët e jashtëm

  3.1 Fatura e auditimit të pasqyrave vjetore financire (asnjë raportë i veçantë i auditorit nuk mund të përgaditet nga auditori për Rregullatorin Financiar).

  3.2Detyra Ligjore e Auditorit t’i raportojë Rregullatorit Financiar.

  3.2.1Shembuj të rrethanave kur auditori duhet t’i raportojë Rregullatorit Financiar janë të përfshira në Seksionin 33 të Aktit/Dekretit Ndërmjetësuesit të Investuesit, 1995.


  3. Ndërlidhja e Rregullatorit Financiar të Irlandës me Auditorët e jashtëm

  3.2.2Shembuj të tjerë kur ekziston një Detyrë Ligjore e Auditorit t’i raportojë Rregullatorit Financiare janë të përfshira në Seksionin 27 të Aktit të Bankës Qëndrore, 1997 si seksionin zëvendësues i Aktit të Bankës Qëndrore dhe Autoritetit të Shërbimeve Financiare të Irlandës (CBFSAI), 2004

  • Seksioni 27B – Auditori i ofëruesit të shërbimeve financiare rregullative të akomodojë/përshtat raportin vjetor me Rregullatorin Financiar

  • Seksioni 27C – Detyra e auditorit ta sigurojë Rregullatorin Financiare me kopje të Raporteve që më janë dërguar personave të ngarkuar me qeverisje

  • Seksioni 27D – Detyra e auditorëve të sigurojë Rregullatorin Financiar me kopjet e Raporteve që më janë dërguar Drejtorëve të Korporatave Zbatuese


  3. Ndërlidhja e Rregullatorit Financiar të Irlandës me Auditorët e jashtëm

  3.3Rregullatori Financiar mund të mbaj takime dypalëshe (Rregullatori Financiar dhe Auditori) dhe takime tripalëshe (Rregullatori Financiar, Auditorit dhe Entiteti Rregullativ) në mënyrë që të shkëmbejnë informata. Rregullatori Financiar dhe auditori duhet t’i njohin detyrat e tyre në mënyrë që të/për të vëzhguar besueshmërinë.

  3.4Kooperimi dhe ndihma e dhënë Auditorit në zhvillimin e Udhëzuesve për Auditorët e Entiteteve Rregullative

  Shembujtë

  • Raportet mbi Mjetet e Klientëve

  • Detyrat Ligjore për tu raportuar

  • Shënimet praktike 19(I) (Bankat)

  • Shënimet Praktike Note 20(I)(siguruesit/kompanitë e sigurimeve)

  • Kërkesat mbi Auditorët e Unioneve Kreditore


  3. Ndërlidhja e Rregullatorit Financiar të Irlandës me Auditorët e jashtëm

  3.5 Ekziston Grupa Ndërlidhëse në mes të Rregullatorit Financiar dhe Organeve të Kontabilitetit/Llogaritëse.


  3. Ndërlidhja e Rregullatorit Financiar të Irlandës me Auditorët e jashtëm

  3.6 Dispozita tjera të mundshme në lidhje me auditorët në legjislacion

  3.6.1Raportet mbi kërkesat e Rregullatorit Financiar

  • Raporte mbi çështje tjera (Seksioni 27E i Aktit të Bankës Qëndrore 1997)

  • Qasje në letrat e punës së auditorit (Seksioni 27F i Aktit të Bankës Qëndrore 1997)

  • Raportet mbi Deklratat e Pajtueshmërisë së Drejtorëve (Seksioni 26 i Aktit të Bankës Qëndrore 1997)


  3. Ndërlidhja e Rregullatorit Financiar të Irlandës me Auditorët e jashtëm

  3.6.2 “Nivelet e Sigurisë”

  • Mendimi/Opinioni

  • Siguritë negative

  • Procedurat e specifikuara

  • Raportet e përpiluara

   3.6.3“Mungesë të parashikimeve”


  4.Themelimi i Autoritetit Mbikëqyrës së Auditimit dhe Kontabilitetit të Irlandes (IAASA)

  • Rishqyrtimi i Grupit mbi Rekomandimet Audituese (RGA) (Korrik 2000)

  • Legjisluar për brenda Dekretit/Aktit të Kompanisë (Auditim dhe Kontabilitet), 2003

   • Urdhëri nga Ministri kërkon që të niset/fillohet “legjislacioni”

 • Rregullatori Financiar ka një të nominuar në Bordin e Brendshëm të Autoriteti Mbikëqyrës së Auditimit dhe Kontabilitetit (IAASA)

 • 3 nga 15 anëtarë të Bordit janë të nominuar nga Organet e Llogaritjes.

 • Maksimum 5 kontabilistë nga 15 janë në Bord


 • Themelimi i Autoritetit Mbikëqyrës së Auditimit dhe Kontabilitetit të Irlandes

  • Financimi

   • 60% Organet Llogaritëse/ të Kontabilitetit

   • 40% Shteti

  • Qëllimi/Synimi

   • Të mbikëqyrin se si organet e përshkruara llogaritëse rregullojnë dhe monitorojnë anëtarët e tyre

   • Të promovojnë besnikërin ndaj standardeve të larta profesionale në profesionin e auditimit dhe kontabiliteti

   • Të monitorojnë nëse kontabilistët e klasave të caktuara të kompanisë dhe ndërmarrjeve të tjera janë në pajtim me Aktin e Komapnive, dhe

   • Të veprojnë si burim specialist gjatë këshillimit të Ministrit për çështjet e auditimit dhe kontabilitetit


  Thank you

  Ju Falemnderit


  ad
 • Login