Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Keliais aspektais aptariamas “Anykščių šilelis” PowerPoint PPT Presentation


 • 368 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Keliais aspektais aptariamas “Anykščių šilelis”. Atsakas Varnių kunigų seminarijos retorikos dėstytojui, neigiamai atsiliepusiam apie lietuvių kalbą. Lenkų romantikų (A.Mickevičiaus, J.Kraševskio) lietuviškos tematikos kūriniai. “Anykščių šilelio” parašymo aplinkybės.

Download Presentation

Keliais aspektais aptariamas “Anykščių šilelis”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis

Keliais aspektais aptariamas Anyki ilelis


Anyk i ilelio para ymo aplinkyb s

Atsakas Varni kunig seminarijos retorikos dstytojui, neigiamai atsiliepusiam apie lietuvi kalb.

Lenk romantik (A.Mickeviiaus, J.Kraevskio) lietuvikos tematikos kriniai

Anyki ilelio paraymo aplinkybs


Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis

3.Tautikai susipratusi Varni seminarist, lietuvi inteligent (M. Valaniaus) taka.

4. A.Mickeviiaus Pono Tado gamtos vaizdai.

5. Anyki krato gamtos grois.


Anyk i ilelis romantin poema

Patriotinis sumanymas-apginti gimtj kalb.

Gimtojo krato praeities ir dabarties antitez. Praeities idealizavimas.

Gamtos vaizdais atskleidia epochos nuotaikas ir lkesius.

ventoji

Anyki ilelis- romantin poema


Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis

4. Peizaas padeda ireikti kilniausi jausm-tvyns meil.

5. Tautosakiniai motyvai poemoje (pasak, padavim elementai, patarls ir prieodiai).

6. Pasauljautos giedrumas, verlumas, emocingumas.


Mi kas ir lietuvis

Mikas ir lietuvis

1. Mikas- ventov, teikianti malonum, ugdanti dvasi, krybines galias bei adinanti tyriausius jausmus:

Vat taip linksmina di, uu irdies tveria/ Kad net, irdiai apsalus, ne kart dmojai :/ Ar mike a ia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!


Mi kas ir lietuvis1

Mikas ir lietuvis

2. Lietuviai nuo sen pagonybs laik garbin mik, j tausoj. Matomi vidiniai ryiai su ir miku.

Ir nei vieno liemenio lietuviai nekirt,/.../ Nes ir mikas lietuv, kaip tiktai galjs,/ Taip visados ramins, visados myljs.


Mi kas ir lietuvis2

Mikas ir lietuvis

3. Mikas mog stichini nelaimi, kov, politini represij laikotarpiais gelbjs, ne tik buitines reikmes tenkindavs.

Sunkioj dienoj duodavs slaptus nuo baisybi,/ Lidnoj dienoj paveiksl visoki ramybi, / Linksmoj dienoj daugum visoki graybi, / Konam mete dl kono - visoki gerybi.


Mi kas ir lietuvis3

Mikas ir lietuvis

4. Galiausiai lietuvius uvaldo godumas. I miko galima usidirbti pinig, dingsta miko ventumas:

Proankiai veimais miestelin veioj;/ Po keturias deimtis veim pardav,/ Diaugdavsi, ant dienos po mutin gav. /../ tai vis dl arielkos daugiausia ileid: Visi buv kaip yd eimyna pasleid.


Mi kas ir lietuvis4

Mikas ir lietuvis

5. Pagaliau ilel visikai inaikino kumeisteriai", caro biurokratins administracijos atstovai, o lietuviai jo negyn.

Atvaiavo kumeistras, il apirjo,/ Ravus ant keli kas, liesvinius padjo,/ Ir pagani agyn, ir grybaut agyn;/ Slapta pardavinjo ir par naktis skyn.


Mi ko naikinimo pasekm s

Miko naikinimo pasekms

 • Egoistikas, savanaudikas moni elgesys visikai sunaikino mik:

  Ir liko itie kalnai pliki ir kelmuoti/

  Aplaistyti aarom, giesme apdainuoti.

 • Miko naikinimo vaizdais daromos aliuzijos tautos gyvenim, reikiamas protestas prie socialin ir tautin priespaud. Miko likimas yra paralel ir visos tautos dramatikam likimui:

  Ant dios labai sunku ir neramu tapo./ Mat toj pati galyb, k mikus sugrau,/ ird, di apgriuvo... ir giesm nulau.


A baranausko anyk i ilelis ir v kr v s skerd ius

A.Baranausko Anyki ilelis ir V.Krvs Skerdius

 • Abu krinius jungia gamtos ir mogaus darna, itin glauds ryiai.

 • Vinco Krvs krinio pagrindinis herojus Skerdius mik laik Dievo dovana visai gyvasiai, tikjo, kad Dievas yra visoje gamtoje ir kiekvienas gyvas augalas yra maas stebuklas.

 • Skerdius inojo, jog mogus nra atsiejamas nuo gamtos, kaip antai j ir Grainio liep siejo glaudus ryys: jeigu bus nukirsta liepa, mirs irjis.


Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis

 • Skerdius visada pabrdavo nuo gamtos nusigrusiems kaimo monms, jog ne sodinti giri reikia, bet mylti.

 • Kaip sakoma Skerdiuje: Kaipgi gali bti gera, kur nra miko! Be miko suskursta mogus. ia tau ir kuoja pavokia, ir epus lapais paskambina, ir egl pasibuoja.


A baranausko anyk i ilelis ir s daukanto b das

A.Baranausko Anyki ilelis ir S.Daukanto Bdas

 • Krinius jungia aprayta Lietuvos krato gamta, jos grois ir didyb, skatinusi vienytis vis lietuvi taut, uguit carins Rusijos.

 • Bde pateikiama turtinga Lietuvos gamta: neiengiami puynai, eglynai, berynai, lazdynai, alksnynai, blendynai, eerai tyvuliavo, upmis ir tiktai upelmis ivagota.

 • Galima velgti ir tai, jog Bde giri vaizdai yra kiek hiperbolizuoti: Neiengiami puynai, uolynai nuo ami amiais suaug niksojo ir visi vien viena giria buvo, amin nakt dar, ir kame ne kame tiktai tose tamsybse saul spindullis spygsojo.

 • mogus tenai ingsnio engti negaljo, bet ropoti turjo per gulinias drktas drktesnes sankritas.


Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis

 • Kaip ir Baranauskas, S.Daukantas savo istoriniuose veikaluose pabria, kad mikas lms lietuvio gyvenim, bd, charakter. Mikas skatins lietuvi vienyb, nes uguiti lietuviai tik ir tegaljo didiuotis didingais mikais, ne kart gynusiais ir apsaugojusiais juos nuo prie.


Tautosaka poemoje

Tautosaka poemoje

1. Stebuklin pasaka Egl- ali karalien: ia uolai ir uosiai prie egli sustojo,/ Lyg tartum ia altien pat apraudojo...

2. Pasaka apie sedull:

Savo seser skundia liekna sedull.

3. Daina apie baravyk- gryb pulkaunyk.


Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis

Sedula


Pasaka apie sedul l

Pasaka apie sedull

Buv dvi seseri. Atjoj pirliai. Abi grai, abi tekti akvati. Jaunikis negaljs isirinkti, atsidavs ant motinos. Motina isiuntusi uog rinkt, kad kurioj pirma auklel pririnksianti, toj teksianti.Jaunesnja pririnkus. Vyresnja pavyddama j amuus, po velna pakius.Toj vietoj sedul idygus. Vyresnja, niekam nesisakydama, k padar,itekjus. Turjus sn muzikant. Atsitik kart vaiuoti veselijai keliu pro an sedull. Muzikantui smiius pals. Nes ko daryt. Tai irpasilaus an sedull, susilenk smii. Bet kaip ms skripkuot dyvai! skripka mogaus balsu ir raikiais odiais mus verkti ir rentaut vis an istorij. Tai tenai ne sedulls bta, bet anos jauns umutosios sesers. Ir taip visa tiesa aiktn ijus.


Keliais aspektais aptariamas anyk i ilelis

4.Padavimas apie Puntuko akmen: nes velnias akmen, didumo kaip gryios, ir sudauyt norjs Anykibanyios....

5. Onommatopjos:ia paupj ri-u, ir-u, r-iu tilvikas suuko.

6. Liaudies medicina: sald med dars, ligas visas lietuvi su prakaitu vars.


Rai kos tobulumas

Raikos tobulumas

 • Asociacijos su buitimi ir aplinka. Voveruk leikels, gryb pulkai-sodybos...

 • Dinamiki miko vaizdai. Uogienojai uogas isirpusias kelia, grybai marguoja, kyi auga , dygsta.

 • odio taupumas ir talpumas. akom kekes rieui lazdynai ikl atokaitoj brendina, - vos 7 odiai.

 • Tapybikumas (spalvos- rausvos, melsvos, pilkos umds, ali gliai), faktra (musmirs raupuotos), forma (baravykas- platus, storas, paspts)


 • Login