Den nye folkeskolelov - PowerPoint PPT Presentation

Den nye folkeskolelov
Download
1 / 22

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Den nye folkeskolelov. Forældre Skødstrup Skole sept. 2013. Mål. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Den nye folkeskolelov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den nye folkeskolelov

Den nye folkeskolelov

Forældre Skødstrup Skole sept. 2013


Den nye folkeskolelov

Mål

 • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.


3 indsatsomr der

3 indsatsområder:

 • Længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.

 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.

 • Få mål og regelforenklinger


Elementer der har betydning for elevernes faglige f rdigheder l ring og trivsel

Elementer der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

 • Alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer.

 • Alsidige læringsstrategier.

 • Bedre undervisningsmiljø og trivsel.

 • Tilegnelse af viden og kreativitet, motivation, refleksion.

 • Kobling af teori og praksis.

 • Bevægelse og motion.

 • Mulighed for lektiehjælp.

 • Samarbejde mellem lærere og pædagoger.

 • Åbning mod samfundet.


L ngere skoledag form l

Længere skoledag – formål

 • Dansk og matematik styrkes.

 • Styrke klasseundervisningen.

 • Varierede og differentierede læringsformer.

 • Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer.

 • Tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet.

 • Understøttende læringsakt./lektiehjælp

 • Fysisk aktivitet i gennemsnit 45 min. dagl.


L ngere skoledag

Længere skoledag

 • 0. – 3. Klasse30 timer

 • 4. – 6. Klasse33 timer

 • 7. – 9. Klasse35 timer


Den nye folkeskolelov

 • Dansk 4. – 9.

 • Matematik 4. – 9.

 • Engelsk

 • Idræt

 • Musik

 • Tysk/fransk

 • Natur/teknik

 • Valgfag (bl.a. 3 sprog)

 • +1 lek. ugtl.

 • +1 lek. ugtl.

 • +1 lek. i 1. + 2. klasse

 • +1 lek. i 1. klasse

 • +1 lek. i 1. + 5. klasse

 • +1 lek. i 5, + 2 lek. i 6

 • +1 lek. i 2 + 4. klasse

 • indføres på 7. kl. trin med 2 lektioner

 • Håndværk og design: erstatter håndarbejde og sløjd.

 • Madkundskab erstatter hjemkundskab.


Mere tid til

Mere tid til:

 • Fagopdelte timer.

 • Understøttende undervisning: Motion, lektielæsning, projekter, kreativitet, udeliv, praktiske læringsformer?


P dagoger

Pædagoger

Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer.


Skolen skal bne sig i forhold til det omgivende samfund

Skolen skal åbne sig i forhold til det omgivende samfund

 • Inddragelse af idræts-, kultur- og foreningsliv

 • Musik- og billedskoler

 • Erhvervsliv..f.eks. deltagelse i skolebestyrelsen


Pr cisering og forenkling af f lles m l

Præcisering og forenkling af Fælles Mål

 • Understøtte skolens arbejde med målstyret undervisning.

 • Understøtte arbejdsformer for fremtidens skole.

 • Sammenhæng med dagtilbuddenes læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål.

 • Øget brug af IT.


Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser

Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser:

 • Valgfag fra 7. klasse.

 • Valgfag obligatorisk.

 • Åbning for nye valgfag (godkendes af skolebestyrelse og kommune).

 • Valgfag eleven har skal indgå i projektopgaven.

  Eliteklasser:

 • Musik

 • Idræt


Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser1

Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser:

 • 95% målsætningen.

 • Øget fokus på at eleverne bliver uddannelsesparate.

 • Elevplan – uddannelsesplan lægges sammen (samme dokument fra 0. – 9.).

 • Arbejde med UEA styrkes.


Afgangspr ver m l alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik

AfgangsprøverMål: Alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik

 • Afgangsprøverne får øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.

 • Fag/kurser fra Ungdomsskolen indgår i 9.klasse prøvebevis.

 • Idræt indgår som prøvefag til udtræk.

 • Videreudvikling af afgangsprøverne , hvor fokus bl.a. vil være på det tværfaglige-, projekt- og produktorienterede.

 • Skal understøtte og motivere en moderne og tidssvarende undervisning, der også er rettet mod verden udenfor skolen.


Inklusion

Inklusion

Mål: Flere elever skal inkluderes

 • Nationalt rådgivningsteam

 • Mulighed for dispensation for klasser på skolen har kortere skoledag..men to lærere.


Styrket for ldresamarbejde

Styrket forældresamarbejde

 • Skolebestyrelsens principper for samarbejde mellem skole og hjem, skal omfatte principper for forældreansvar. (s.16).

 • Kompetenceudviklings-indsats i forhold til skolebestyrelser.

 • Mulighed for afdelingsrepræsentation i skolebestyrelsen.


Styrket elevinddragelse

Styrket elevinddragelse

 • Inddrage eleverne i planlægning og evaluering af undervisningen.

 • Generelt øge elevernes inddragelse på skolen.

 • Elev- til elevaktiviteter.


Bedre undervisningsmilj ro i klassen gode kammeratskaber god klasserumsledelse etc

Bedre undervisningsmiljø: Ro i klassen, gode kammeratskaber, god klasserumsledelse..etc.

 • Lærere, pædagoger og leder skal klædes bedre på til at arbejde med undervisningsmiljø og trivsel.

 • Der udvikles klare, obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden.

 • Måltal og løbende digitale målinger.

 • Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse, mindske uro.


Kompetenceudvikling af l rere p dagoger og ledere

Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere

 • Lærere, kompetencer svarende til linjefag i de fag de underviser i (opnås i 2020).

 • 1 mia. afsættes til efteruddannelse af lærere og pædagoger.


Ny struktur sk dstrup skole

Ny struktur – Skødstrup Skole

 • Pædagoger og lærere følger generelt børnene fra 0. – 4. klassetrin.

 • Generelt er lærerne enten lærer på 0. – 4. klassetrin eller 5. – 9. klassetrin.

 • En af lærerne kan følge klassen videre op på ældste trin, det vil så være muligt at afgive klassen f.eks. efter 6. kl.

 • Der kan være forhold, der gør, at lærere kan få eller afgive klasser på andre trin end efter 4.kl.


Fokus p rgangssamarbejde

Fokus på årgangssamarbejde

 • Der er fagligt, pædagogisk og socialt vægt på årgangssamarbejdet.

 • Lærerne lægger deres timer primært på årgangen, og søger at have så mange timer som muligt her.


Hvad er rgangen sammen om

Hvad er årgangen sammen om?

 • Undervisningsprojekter

 • Holddeling/undervisningsdifferentiering

 • Fællesskab

 • Godt læringsmiljø

 • Børn med særlige behov

 • Erfaringsudveksling

 • Udvikling af pædagogik og faglighed


 • Login