stav technick ch p prav na zaveden eura v r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stav technických příprav na zavedení eura v ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Stav technických příprav na zavedení eura v ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Stav technických příprav na zavedení eura v ČR. Oldřich Dědek Exportní politika České republiky Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky. Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stav technických příprav na zavedení eura v ČR' - erol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stav technick ch p prav na zaveden eura v r

Stav technických přípravna zavedení eura v ČR

Oldřich Dědek

Exportní politika České republiky

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Senátu Parlamentu České republiky

Organizační výbor

Národní koordinační skupiny

pro zavedení eura v České republice

charakteristick rysy sou asn situace
Charakteristické rysy současné situace
 • Absence termínu zavedení eura
 • Duben 2007: vláda schválila Národní plán zavedení eura v ČR
  • První náčrt organizačně-technického zajištění procesu zavedení eura v ČR
  • Potvrzeno institucionální zajištění technických příprav: národní koordinátor, národní koordinační skupina, pracovní skupiny NKS
 • Duben 2008: vláda přijala Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR
  • Motto: „Zpráva je vedena názorem, že existuje celá řada aktivit souvisejících s budoucím zavedením eura, které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu jeho zavedení.“
  • Duben 2009: druhá etapa skládání účtů formou Zprávy o plnění NP
adaptace pr vn ho prost ed 1
Adaptace právního prostředí (1)
 • Obecný zákon o zavedení eura v ČR
  • Vytvoření obecných právních předpokladů a pokrytí nejzávažnějších právních aspektů při přechodu na euro
  • Kompetence Ministerstva financí za vypracování paragrafového znění
  • Zpracován materiál Obecný zákon o zavedení eura v ČR – hlavní principy
  • Připravenost zahájit práce na paragrafovém znění v druhé polovině roku 2009
 • Nový zákon o České národní bance
  • Zajištění plné slučitelnosti legislativy centrální banky českého státu s právem Evropského společenství
  • Zákon o ČNB je již po věcné stránce zpracován a projednáván v LRV (nabytí platnosti bude předcházet časově nespecifikovanému okamžiku nabytí účinnosti ke dni zavedení eura jako měny v ČR)
  • Při přípravě zákona o ČNB vyvstala též otázka, zde ke vstupu ČR do eurozóny není nutná změna Ústavy ČR. Byl přijat závěr, že ústavní změna není nutná.
adaptace pr vn ho prost ed 2
Adaptace právního prostředí (2)
 • Zákon o změně zákonů v souvislosti se zavedením eura (tzv. Změnový zákon)
 • Velký počet právních předpisů dotčených zavedením eura
  • ASPI systém (dotaz Kč) : cca 300 zákonů dotčených zavedením eura (plus nařízení vlády a vyhlášky)
  • Řada dalších zákonů dotčena nepřímo (odkaz na diskontní sazbu ČNB, aj.)
 • Alternativní právní názory na způsob adaptace právního prostředí
  • Minimalistický přístup: drtivou většinu novel lze provést odkazem na přímou účinnost legislativy ES (koruna jako neceločíselný násobek eura) ⇒ jednoduchost
  • Maximalistický přístup: z důvodu právní jistoty je žádoucí přímo novelizovat co nejvíce právních předpisů, avšak pochybnosti o technické zvládnutelnosti
  • Jednoduchost adaptace versus právní jistota
 • Připraven materiál pro rozhodnutí vlády
  • Volba metody adaptace
  • Harmonogram legislativního procesu
  • Jednotný přístup k zaokrouhlování a zarovnávání eurových peněžních částek
zaveden hotovostn ho a bezhotovostn ho eura
Zavedení hotovostního a bezhotovostního eura
 • Řada dílčích projektů
  • Příprava mincí a bankovek v euroměně
  • Předzásobení bank a druhotné předzásobení podniků
  • Výměna korunového oběživa za eurové, stažení a likvidace korunových bankovek a mincí
  • Zapojení do TARGET2
  • Konverze účtů a platebních nástrojů
  • Komunikace s veřejností
 • Zpracován podrobný indikativní harmonogram úkolů (kompetence ČNB)
 • Aktualizace harmonogramu podle slovenských zkušeností
  • Hlasování občanů o národní straně euromincí
  • Popularita startovacích sad pro domácnosti
p prava ve ejn ho sektoru
Příprava veřejného sektoru
 • Dvojí úkol orgánů státní správy a územních samospráv
  • Řešení řady věcných problémů spojených se začleněním české ekonomiky do eurozóny
  • Vnitřní transformace zabezpečující vnitřní chod resortů (IT, školení, komunikace, aj.)
 • Metodika přechodu státní správy na euro
  • Jedna z priorit letošního roku
  • Přístup projektového řízení: komplexní a víceúrovňový problém – inspirace twinningovým projektem s NBB
  • Nastavení efektivních plánovacích, řídících a reportujících mechanismů a jejich koordinace (např. europrojektová kancelář, reportovací formuláře, pravidelné informování vlády o stavu příprav, aj.)
 • Schválená metodika využitelná jako inspirativní zdroj pro územní samosprávy
 • Přípravy na zavedení eura v rezortech MF, MPSV a MZdr
  • Výjimečné postavení těchto rezortů v přípravách na zavedení eura (dopady na veřejné rozpočty, rozsah duálního označování peněžních částek, specifické problémy zaokrouhlování aj.)
aktivity v i soukrom mu sektoru
Aktivity vůči soukromému sektoru
 • Zpracované metodické texty
  • Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura
  • Odhad rozpočtových nákladů spojených s principem nepoškození občana při zavedení eura v ČR
  • Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen
  • Metodická příprava finančního sektoru na zavedení eura
  • Monitorování cenového vývoje v období zavádění eura
 • Plánované úkoly v letošním roce
  • Příručka připraveného podnikatele
  • Zásady férových cen při zavádění eura
komunika n kampa
Komunikační kampaň
 • Důležitost komunikační strategie
  • Klíčový nástroj pro zajištění podpory veřejnosti
  • Důležitá nákladová položka veřejných rozpočty
 • Spuštění internetové stránky k euru (únor 2008)
  • Cca 30 % Čechů získává informace z internetu
  • Měsíční návštěva průměrně okolo 3000 návštěvníků a má rostoucí trend
 • Úkoly pro letošní rok
  • Koncepce komunikační strategie (obsahová stránka, harmonogram, nástroje vůči cílovým skupinám, aj.)
  • Organizačně-institucionální zázemí komunikační kampaně (koordinace komunikačních aktivit, monitoring, distribuce, aj.)
 • Slovenské zkušenosti
  • Zahájení kampaně mnohem dříve než po vypracování kladných hodnotících zpráv
  • Komunikační kampaň nelze pojmout jako technologii zavádění eura, důležitý též důraz na objasňování výhod společné měny
ad