KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: GDCD – Lớp 12 Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: GDCD – Lớp 12 Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (tiêt 4). Trường THPT Hồng Bàng GV: Vòng Toàn An. yù nghóa cuûa vieäc baûo veä quoác phoøng vaø an ninh.

Download Presentation

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: GDCD – Lớp 12 Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

MÔN: GDCD – Lớp 12

Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

(tiêt 4)

Trường THPT Hồng Bàng

GV: Vòng Toàn An


Y ngh a cu a vie c ba o ve quo c pho ng va an ninh

yù nghóa cuûa vieäc baûo veä quoác phoøng vaø an ninh

 • Laø moät boä phaän cuûa chieán löôïc phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi nöôùc ta trong giai ñoaïn hieän nay

 • Taïo ra moâi tröôøng hoaø bình, oån ñònh, raát caàn thieát cho söï phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi .


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

Đất nước trong tương lai


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

 • Phaùp luaät nöôùc ta veà baûo veä quoác phoøng vaø an ninh

 • qui ñònh baûo veä Toå quoác , giöõ vöõng an ninh quoác

 • gia laø söï nghieäp cuûa toaøn daân maø noøng coát laø quaân

 • đñoäi vaø coâng an .


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam

Boä ñoäi giuùp daân

Lao ñoäng cuøng nhaân daân

Baûo veä bieân giôùi


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

 • Slide 4

Löïc löôïng coâng an nhaân daân

Khaùm xeùt hieän tröôøng aùn maïng

Löïc löôïng CSGT

Kieåm tra giaáy pheùp laùi xe


Nhie m vu cu a nha n c

Nhieäm vuï cuûa nhaø nöôùc

 • Thöïc hieän cheá ñoä nghóa vuï quaân sö vaø chính saùch haäu phöông quaân ñoäi.

 • Xaây döïng coâng nghieäp quoác phoøng, baûo ñaûm trang bò cho löïc löôïng vuõ trang

 • Xaây döïng löïc löôïng vuõ trang huøng maïnh khoâng ngöøng taêng cöôøng khaû naêng baûo veä Toå quoác trong moïi tình huoáng.


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

Löïc löôïng vuõ trang huøng maïnh

Taêng cöôøng quoác phoøng


Nhie m vu cu a co ng da n

Nhieäm vuï cuûa coâng daân

 • Moät laø coâng daân coù boån phaän laøm nghóa vuï quaân söï vaø tham gia xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân

 • Hai laø coâng daân töû 18-45 tuoåi coù nghóa vuï tham gia vaøo caùc ñoäi töï veä , luyeän taäp quaân söï, laøm löïc löôïng quaân söï döï bò saün saøng baûo veä Toå quoác

 • Ba laø coâng daân, hoïc sinh trung hoïc phoå thoâng coù nghóa vuï luyeän taäp quaân söï theo chöông trình qui ñònh trong naêm hoïc ñeå khi caàn thieát saün saøng ñaùp öùng yeâu caàu baûo veä Toå quoác, baûo veä an ninh , traät töï an toaøn xaõ hoäi ôû ñòa phöông, cô quan, tröôøng hoïc


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

Leân ñöôøng thöïc hieän NVQS

Raïng rôõ nieàm vui thöïc hieän NVQS

Tieãn con leân ñöôøng thöïc hieän NVQS

Saün saøng leân ñöôøng thöïc hieän NVQS


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

Huaán luyeän quaân söï

Ñoäi töï veä

Tham gia giuùp ñoõ nhaân daân


K ho ch gi ng d y m n gdcd l p 12 b i 9 ph p lu t v i s ph t tri n b n v ng c a t n c

Tham gia hoïc taäp quoác phoøng nghieâm tuùc


 • Login