1.Louis Malle:LACOMBE,Lucien

1.Louis Malle:LACOMBE,Lucien PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

2. Louis Malle: LACOMBE Lucien. Hvordan viser Louis Malle os det? P

Related searches for 1.Louis Malle:LACOMBE,Lucien

Download Presentation

1.Louis Malle:LACOMBE,Lucien

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1.Louis Malle:LACOMBE,Lucien Hvad hedder hovedpersonen? Han hedder Lucien Lacombe 2. Hvad viser de første scener om Luciens karakter. De viser, at han er voldelig og intellektuelt begrænset 1.Comment s’appelle le personnage principal? Il s’appelle Lucien Lacombe. 2. Qu’est-ce que les premières scènes montrent du caractère de Lucien? Elles montrent qu’il est violent et intellectuellement limité

2. 2. Louis Malle: LACOMBE Lucien Hvordan viser Louis Malle os det? På plejehjemmet, slår Lucien en fugl ihjel, idet han smiler. Og lidt senere ser vi (on) ham nedlægge harer, ikke fordi han har brug for dem, men for at afreagere. Og lidt senere dræber han en høne ved at slå så hårdt, at han slår hovedet af den. 3. Comment est-ce que Louis Malle nous montre cela? A l’hospice, Lucien tue un oiseau avec une fronde en souriant. Et un peu plus tard, on le voit massacrer des lièvres, non pas parce qu’il en a besoin, mais pour se défouler. Et peu après, il tue une poule en tapant si fort qu’il lui arrache la tête.

3. 3. Louis Malle: LACOMBE Lucien 4. Er Lucien ondskabsfuld med vilje? Man kan stille sig spørgsmålet, men jeg tror ikke, at han er ondskabsfuld, men at han reagerer på denne måde, fordi han er isoleret på alle niveauer 4. Est-ce que Lucien est volontairement méchant? On peut se poser la question, mais je ne crois pas qu’il soit méchant, mais qu’il réagit de cette façon parce qu’il est isolé à tous les niveaux

4. 4. Louis Malle: LACOMBE Lucien 5. Hvorfor er han isoleret? I sin familie er han isoleret, fordi hans fader er i fængsel i Tyskland, og hans moder har taget en elsker, ejeren af gården, hvor hun arbejder. Hun bor sammen med ham og har overladt sit hus til en anden familie. Vi ser, at Laborit ikke kan lide Lucien, men vi ved ikke hvorfor 5. Pourquoi est-ce qu’il est isolé? Dans sa famille, il est isolé parce que son père est prisonnier en Allemagne et sa mère a pris un amant, M. Laborit, le propriétaire de la ferme où elle travaille. Elle habite avec lui et a laissé sa maison à une autre famille. On voit que M. Laborit n’aime pas Lucien, mais on ne sait pas pourquoi.

5. 5.Louis Malle: LACOMBE Lucien Også på sit arbejde er Lucien isoleret fra de andre. Tilsyneladende taler han hverken med de syge eller med nonnerne.Og på det sociale plan har han ingen venner, ingen relationer. Den unge mand, som ledsager ham på jagten, er hele tiden langt bag ved Lucien. Læreren skubber ham også fra sig Dans son travail aussi, Lucien est isolé des autres. Apparemment, il ne parle ni avec les malades ni avec les soeurs. Et sur le plan social, il n’a pas d’amis, pas de relations. Le jeune homme qui l’accompagne à la chasse est toujours loin derrière Lucien. L’instituteur le repousse aussi.

6. 6.Louis Malle: LACOMBE Lucien 6. Hvordan kan man se, at han søger en social kontakt? Han savner sin fader. Filmen insisterer på dette. Han forsvarer sin faders ejendom, går på jagt med sin faders gevær, siger til sin moder ‘når min fader kommer hjem, så bliver her varmt’. Man kan også mene, at de forhold, han har til Pierre Tonin, Jean-Bernard og især til Albert Horn er en måde at erstatte en fraværende fader  6. Comment est-ce qu’on peut voir qu’il cherche un contact social? Son père lui manque. Le film insiste là-dessus. Il défend les biens de son père, chasse avec le fusil de son père, dit à sa mère ”quand mon père reviendra, ça va chauffer ’’. On peut aussi penser que les rapports qu’il a avec Pierre Tonin, Jean-Bernard et surtout avec Albert Horn sont une manière de compenser un père absent.

7. 7.Louis Malle: LACOMBE Lucien Hvilket middel har han til at etablere en kommunikation? Han medbringer altid en gave: penge, når han kommer hjem til sin moder, haren til skolelæreren, champagnen til Albert Horn, blomsterne til bedstemoderen. Gaven er den eneste kontakt. Gestapisterne giver ham muligheden for at give disse gaver. De er også venlige over for ham. Med dem er han integreret i en gruppe 7. Quel moyen est-ce qu’il a pour établir une communication? Il apporte toujours un cadeau: l’argent quand il arrive chez sa mère, le lièvre pour l’instituteur, le champagne pour Albert Horn, les fleurs pour la grand-mère. Le cadeau, le don, est son seul contact. Les Gestapistes lui donnent la possibilité de faire ces cadeaux. Ils sont aussi gentils avec lui. Avec eux, il est intégré dans un groupe.

8. 8.Louis Malle: LACOMBE Lucien 8. Hvis vi taler om Luciens moral, hvordan er han? Det er vanskeligt at sige, om han er ondskabsfuld eller blot uvidende 8. Si on parle de la morale de Lucien, comment est Lucien? C’est difficile de dire s’il est méchant ou seulement ignorant.

9. 9.Louis Malle: LACOMBE Lucien Forklar! Tilsyneladende er han voldelig og ufølsom over for lidelse, men samtidig ser man ham, i starten af filmen, kærtegne hovedet på en død hest. Han knytter sig til hr. Horn, men han truer ham også. Han elsker France, men bidrager til hendes anholdelse. Han prøver at undskylde sig over for hr. Peyssac, men han forbliver indifferent over for torturen af ham. Det er altså en kompleks person. Bestemt ikke uskyldig, men heller ikke helt skyldig 9. Expliquez! Apparemment, il est violent et insensible à la souffrance, mais en même temps on le voit, au début du film, caresser la tête d’un cheval mort. Il s’attache à M. Horn, mais il le menace aussi. Il aime France, mais contribue à son arrestation. Il essaie de s’excuser devant M. Peyssac, mais il reste indifférent à ses tortures. C’est donc un personnage complexe. Certainement pas innocent, mais pas tout à fait coupable non plus

10. 10.Louis Malle: LACOMBE Lucien 10. Er han den eneste komplekse person? Nej, France for eksempel har tvetydige følelser over for Lucien. Hun giver sig hen til ham for at opnå en fordel, undertiden foragter hun ham, undertiden beundrer hun ham. Luciens moder vil godt have hans penge, og læreren vil godt have haren. Albert Horn afslår ikke at modtage en cigaret af Lucien 10. Est-ce qu’il est le seul personnage complexe? Non, France, par exemple, a des sentiments ambigus à l’égard de Lucien. Elle se donne à lui pour obtenir un avantage, parfois elle le méprise, parfois elle l’admire La mère de Lucien veut bien son argent et l’instituteur veut bien le lièvre. Albert Horn ne refuse pas de recevoir une cigarette de Lucien .

11. 11.Louis Malle: LACOMBE Lucien 11. Hvilken rolle spiller tilfældet i Luciens liv? Tilfældet spiller en stor rolle, fordi det er tilfældet, som anbringer ham blandt gestapisterne, og det er tilfældet, som bringer ham tilbage i hans rette miljø i slutningen af filmen. 11. Quel est le rôle du hasard dans la vie de Lucien? Le hasard y joue un rôle important parce que c’est le hasard qui le met parmi les Gestapistes et c’est le hasard qui le remet dans son juste milieu à la fin du film.

12. 12.Louis Malle: LACOMBE Lucien Det er en film af Louis Malle optaget i 1974. Handlingen foregår i det sydvestlige Frankrig i slutningen af anden verdenskrig C’est un film de Louis Malle, réalisé en 1974. L’action du film se passe dans le sud-ouest de la France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale

13. 13.Louis Malle: LACOMBE Lucien Hovedpersonen hedder Lucien Lacombe. Det er en ung dreng på 17 år, som arbejder på et plejehjem. Han kan ikke lide sit arbejde og keder sig. På plejehjemmet ser man ham smilende dræbe en fugl og lidt senere ser man ham massakrere harer for at afreagere. Lidt efter slår han en høne ihjel ved at slå så hårdt, at han slår hovedet af den Le personnage principal s’appelle Lucien Lacombe. C’est un jeune garçon de 17 ans qui travaille dans un hospice. Il n’aime pas son travail et s’ennuie. A l’hospice, on voit qu’il tue un oiseau en souriant et un peu plus tard on le voit massacrer des lièvres pour se défouler. Peu après, il tue une poule en tapant si fort qu’il lui arrache la tête.

14. 14.Louis Malle: LACOMBE Lucien Det er scener, som viser, at han er voldelig og mentalt begrænset. Han har vanskelige forhold til sin familie. Hans fader er fange i Tyskland, og hans moder har taget en elsker, hr. Laborit, ejeren af gården, hvor moderen arbejder. Man kan se, at hr. Laborit ikke kan lide Lucien, men man ved ikke hvorfor Ce sont des scènes qui montrent qu’il est violent et intellectuellement limité. Il a des rapports difficiles avec sa famille. Son père est prisonnier en Allemagne et sa mère a pris un amant, M. Laborit, le propriétaire de la ferme où la mère travaille. On voit que M. Laborit n’aime pas Lucien, mais on ne sait pas pourquoi

15. 15.Louis Malle: LACOMBE Lucien Han har lyst til at blive på gården, men hr. Laborit vil ikke have, at han bliver. Lucien prøver at komme ind i modstandsbevægelsen, men chefen for den lokale undergrundsbevægelse hr. Peyssac vil ikke have, at han kommer ind, fordi han synes, at han ikke er tilstrækkelig intelligent. Så han er nødt til at vende tilbage til plejehjemmet efter sine 5 fridage Il a envie de rester à la ferme, mais M. Laborit ne veut pas qu’il reste. Lucien essaie d’entrer dans la Résistance, mais le chef du maquis local, M. Peyssac, ne veut pas qu’il entre dans le maquis parce qu’il ne le trouve pas assez intelligent. Alors il est obligé de retourner à l’hospice après ses 5 jours de congé.

16. 16.Louis Malle: LACOMBE Lucien På vej til plejehjemmet bliver han forsinket af en punktering, og han ankommer til byen efter spærretid. Han bliver arresteret og ført ind på et hotel besat af franskmænd, som arbejder for det tyske politi. På hotellet drikker de ham fuld for sjov og spørger ham, om han kender chefen for den lokale modstand. En route vers l’hospice, il est retardé par une crevaison de bicyclette et il arrive à la ville après le couvre-feu. Il est arrêté et amené dans un hôtel occupé par des Français qui travaillent pour la police allemande. A l’hôtel, ils le saoulent par jeu et lui demandent s’il connaît le chef local de la résistance.

17. 17.Louis Malle: LACOMBE Lucien Eftersom han er fuld, ved han ikke, hvad han siger. Det er så på den måde, at han angiver sin tidligere lærer hr. Peyssac. Den følgende dag bliver læreren arresteret og tortureret. Lucien vender ikke tilbage til plejehjemmet, han foretrækker at blive sammen med gestapisterne, fordi de er venlige imod ham og giver ham et nyt sæt tøj og en revolver. Comme il est saoul, il ne sait pas ce qu’il dit. C’est comme ça qu’il dénonce son ancien instituteur M. Peyssac. Le lendemain, l’instituteur est arrêté et torturé. Lucien ne retourne pas à l’hospice, il préfère rester avec les gestapistes parce qu’ils sont gentils avec lui et lui donnent un nouveau costume et un revolver.

18. 18.Louis Malle: LACOMBE Lucien For at købe et sæt tøj til Lucien tager Jean-Bernard, en af gestapisterne, ham med hen til Albert Horn, som er en jødisk skrædder fra Paris, som skjuler sig i byen sammen med sin datter på 20 år, France, og sin gamle moder. Lucien bliver forelsket i France og slår sig ned hos familien Horn. Pour acheter un costume à Lucien, Jean-Bernard, un des gestapiste, l’emmène chez Albert Horn, qui est un tailleur juif de Paris qui se cache dans la ville avec France, sa fille de vingt ans, et sa vieille mère. Lucien tombe amoureux de France et s’installe chez les Horn.

19. 19.Louis Malle: LACOMBE Lucien Luciens moder har modtaget anonyme trusler og presser Lucien til at flygte, men Lucien siger, at han har det godt der, hvor han er. Horn kan ikke længere holde det ud og overgiver sig til Faure, en af gestapisterne, som er meget jødefjendtlig. Hr. Horn bliver arresteret og sendt til en koncentrationslejr La mère de Lucien a reçu des menaces anonymes et presse Lucien de prendre la fuite, mais Lucien dit qu’il est bien là où il est. Horne ne peut plus le supporter et se rend à Faure, un des gestapistes qui est très antisémite. M. Horn est arrêté et envoyé dans un camp de concentration.

20. 20.Louis Malle: LACOMBE Lucien Lucien ankommer sammen med en tysk soldat hos familien Horn for at arrestere France og hendes bedstemoder. Idet han går ud af ejendommen, dræber han soldaten og flygter ud på landet sammen med de to kvinder Lucien arrive avec un soldat allemand chez les Horn pour arrêter France et sa grand-mère. Au moment de sortir de l’immeuble, il tue le soldat et s’enfuit dans la campagne avec les deux femmes.

21. 21.Louis Malle: LACOMBE Lucien Deres bil får motorstop og de flygter ind i en forladt gård, hvor de fører et idyllisk liv. Til sidst bliver Lucien arresteret, dømt til døden og henrettet Leur voiture tombe en panne et ils se réfugient dans une ferme abandonnée où ils mènent une vie idyllique. A la fin, Lucien est arrêté, condamné à mort et executé.

  • Login