Et fagligt l ft af folkeskolen
Download
1 / 18

Et fagligt løft af folkeskolen - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Et fagligt løft af folkeskolen. Tre overordnede mål. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Et fagligt løft af folkeskolen' - erling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tre overordnede m l
Tre overordnede mål

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan

 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis


Tre overordnede indsatsomr der
Tre overordnede indsatsområder

 • En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring

 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere

 • Få klare mål og regelforenklinger


L ngere og mere varieret skoledag fase 1 august 2014
Længere og mere varieret skoledagFASE 1 – august 2014

 • Lektiehjælp – frivillig (Ydertimer eftermiddag)

 • Hvis lektiehjælp vælges: Børnehaveklasse – 3 klasse: 30 timer/uge, 4. – 6. klasse: 33 timer/uge, 7. – 9. klasse: 35 timer/uge

 • Hvis lektiehjælp fravælges: Børnehaveklasse – 3. klasse: 28 timer/uge, 4. – 6. klasse: 30 timer/uge, 7. – 9. klasse 33 timer/uge


L ngere og mere varieret skoledag fase 2 august 2016 folketingsvalg
Længere og mere varieret skoledagFase 2 – august 2016 (folketingsvalg)

 • Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden

 • Børnehaveklasse – 3. klasse: 30 timer/uge, 4. – 6. klasse 33 timer/uge,7. – 9. klasse 35 timer/uge.


L ngere og mere varieret skoledag
Længere og mere varieret skoledag

 • Flere fagopdelte timer

 • Ny tid til UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

 • Fokus på faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel

 • Varierede og differentierede læringsformer

 • Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer

 • Viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet


Idr t motion og bev gelse hver dag
Idræt, motion og bevægelse hver dag

 • Omfang: gennemsnit ca. 45 min. Pr dag

 • I den fagopdelte undervisning (idræt)

 • I den understøttende undervisning

 • Korte sekvenser med bevægelsesaktivitet (morgenløb, boldspil etc.)

 • Større sekvenser i samarbejde med fx foreningsliv, idrætsforeninger

 • Arbejde med fagenes indhold (”Hoppe en tabel og løbe en diktat”)


Faglig fordybelse og lektiehj lp
Faglig fordybelse og lektiehjælp

 • Alle skoler skal tilbyde lektiehjælp

 • Styrke det faglige niveau hos både fagligt stærke og fagligt svage elever

 • Faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb


Fagene
Fagene

 • Engelsk fra første klasse

 • 2. fremmedsprog fra 5. klasse (fransk eller tysk) – obligatorisk

 • 3. fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse (fransk/tysk/spansk el. andet)

 • Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde (fokus på innovation og entreprenørskab)

 • Håndværk og design indgår i valgfagsrækken

 • Hjemkundskab ændres til Madkundskab


Timetallet
Timetallet

 • Forhøjelse af dansk og matematik i 4. – 9. klasse med én lektion om ugen

 • Engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen

 • Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen

 • Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen

 • Forhøjelse af Håndværk og Design i 4. klasse med en lektion om ugen

 • Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen

 • Forhøjelse i Natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen

 • Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen

 • En ugentlig lektion i geografi flyttes fra 8. klasse til 7. klasse


M lbare forbedringer 1
Målbare forbedringer 1

 • Fælles mål præciseres og forenkles

 • Fælles mål skal tydeligt angive hvilke færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig.

 • Sammenhæng til pædagogiske lærerplaner fra dagtilbud og faglige mål i ungdomsuddannelserne

 • Folkeskolens afgangsprøver omdøbes til 9. klasseprøver

 • Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2. i dansk og matematik

 • Idræt vil på 9. klassetrin indgå i prøvefag til udtræk

 • Valgfag der ikke indgår i prøverækken, men som eleven undervises i, skal indgå i projektopgaven


M lbare forbedringer 2
Målbare forbedringer 2

 • Nationale test omlægges – følge elevernes kompetenceniveau og progression

 • Fastlæggelse af faglige kriterier for dansk og matematik

 • National definition af hvornår en elev læser/regner godt og hvornår eleven hører til gruppen af de allerdygtigste.

 • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

 • Andelen af elever med de dårligste resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

 • Elevernes trivsel skal øges (DCUM trivselsbarometer)

 • På sigt skal elever i 8. klasse kunne det samme som de i dag kan i 9. klasse


Den bne skole
Den åbne skole

 • Skolerne skal åbne sig mod det omgivne samfund

 • Større inddragelse af det lokale idræts- kultur og foreningsliv (Kommunerne er forpligtiget til at sikre er samarbejde – udmøntning i praksis påhviler skolelederen

 • Forpligtigelse til samarbejde med kommunale musik- og billedskoler

 • Undervisningspligt kan opfyldes ved deltagelse i fx musikundervisning på den lokale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening (Skolebestyrelsen kan fastsætte principper herom)

 • Undervisningspligt kan opfyldes ved deltagelse i undervisning i ungdomsskolen i fag den findes i folkeskolelens fagrække


It

 • Pulje til digitale lærermidler

 • Forsøg med digitale demonstrationsskoler

 • Netværk for digital forandringsledelse

 • Etablering af fælles brugerportal (Danmarks undervisningsportal - EMU moderniseres)

 • Kvalitetsrapporten digitaliseres

 • Over en årrække skal it i forbindelse med afgangsprøver øges. (De skriftlige prøver digitaliseres og øget anvendelse af selvrettende prøver i udvalgte fag)


Inklusion
Inklusion

 • Flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning. Den længere og varierede skoledag skal bidrage hertil.

 • Dispensation fra skoledagens længde for nogle klasser (to voksne i fagopdelt undervisning herunder dansk og matematik)

 • Målrettet indsats for ord- og talblinde (redskaber)

 • Nationale understøttende tiltag (Ressourcecenter, Rådgivningsteam m.v.)


Personale
Personale

 • Lærere kan varetage alle folkeskolens opgaver i forhold til fagdelt- og understøttende undervisning

 • Pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer kan inddrages (understøtte fagopdelt undervisning – varetage understøttende undervisning)

 • I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver

 • I 2020 skal alle lærere undervise i fag hvor de har linjefag eller gennem efteruddannelse har opnået tilsvarende kompetencer


For ldre og elever
Forældre og elever

 • Principper for skole-hjem samarbejde skal suppleres med principper for forældrenes ansvar

 • Forældre fra alle afdelinger sikres repræsentation i SB

 • Kompetenceudvikling for SB medlemmer

 • Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg til SB og sammensætning (fx tilbyde to pladser til repræsentanter fra erhvervs- , foreningsliv og/el ungdomsuddannelser) (forældrevalgte fortsat flertal/formandsskab)

 • SFO leder kan deltage i SB møder uden stemmeret

 • Nyt nationalt projekt for elevinddragelse


Andet
Andet

 • Elevplanen forenkles

 • Kvalitetsrapport version 2

 • Fleksible rammer om klasselæreropgaven (krav til årlige antal timer til opgaven udgår)

 • Dannelse af pædagogisk råd gøres frivillig

 • 50 % regel for 4. – 9. klasse vedr. holddannelse ophæves

 • 50% regel i indskoling fastholdes (praktiske grunde fx idræt/praktiske fag tæller ikke med)

 • Nationalt korps af læringskonsulenter (40)

 • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

 • DCUM trivselsbarometer udbygges – konkret mål for trivsel

 • Fokus på klasseledelse og mindske forstyrrende uro.


ad