Ewaluacja wewn trzna profil szko y
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY. Warsztaty 04.03.2014r. CEL SPOTKANIA:. OCENA WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ WPŁYWU NA ICH WZAJEMNY ROZWÓJ. UCZESTNICY:. RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM. CZYM JEST EWALUACJA ?.

Download Presentation

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ewaluacja wewn trzna profil szko y

EWALUACJA WEWNĘTRZNAPROFIL SZKOŁY

Warsztaty 04.03.2014r.


Cel spotkania

CEL SPOTKANIA:

OCENA WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ WPŁYWU NA ICH WZAJEMNY ROZWÓJ

UCZESTNICY:

 • RODZICE

 • NAUCZYCIELE

 • UCZNIOWIE

 • INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM


Czym jest ewaluacja

CZYM JEST EWALUACJA ?

 • Czym jest ewaluacja?

 • Można spotkać się z wieloma definicjami ewaluacji:

 • …jest to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji – H. Mizerek

 • …jest to systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, którego celem jest dostarczenie przydatnej informacji zwrotnej – materiały szwajcarskie.

 • …jest to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji – Ch. Galloway.

 • …jest to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia – L. Korporowicz.

Ewaluacja w szkoleto systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących dokumentów, działań i osób. Ewaluację przeprowadzamy według ustalonych kryteriów w celu podjęcia decyzji przyszłych działań.


Wymagania men wobec szk

Wymagania MEN wobec szkół

 • Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 • Uczniowie są aktywni

 • Respektowane są normy społeczne

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 • Promowana jest wartość edukacji

 • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

 • Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

 • Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

 • Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi


Ewaluacja wewn trzna profil szko y

Wymaganie 10Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.Poziom wymagania B: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój

Celem głównym ewaluacji ma być:

 • Stopień wykorzystywania zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego (rodzice, uczniowie, samorząd lokalny, władze gminy, instytucje działające na terenie gminy, parafia RK, lokalni przedsiębiorcy) na rzecz wzajemnego rozwoju.


Ewaluacja wewn trzna profil szko y

Cele szczegółowe:

 • zbadanie wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

 • rozpoznanie, czy szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska

 • zbadanie, czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku

 • określenie, czy w działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska

 • zbadanie, czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów


Etap pierwszy wywiady focusowe

ETAP PIERWSZY WYWIADY FOCUSOWE

Pierwszy etap diagnozy „Profil szkoły” przebiegał w czterech osobnych grupach.

Każda z grup dyskutowała na temat sytuacji naszej szkoły w podanym wymaganiu, analizując poszczególne aspekty współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, zaznaczając na schemacie swoją ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian sytuacji w danym zakresie poprzez wstawienie „kropki” w wybrane miejsce ze znakiem i tendencją.

Najistotniejszym elementem tabeli jest ostatnia kolumna argumenty. Każda ocena i opinia była poparta konkretnymi spostrzeżeniami, faktami i danymi.


Etap drugi rozmowa panelowa wszystkich grup

ETAP DRUGI ROZMOWA PANELOWA WSZYSTKICH GRUP

W drugim etapie spotkały się wszystkie społeczności.

W rozmowie panelowej wzięli udział dwaj przedstawiciele każdej grupy. Obserwatorami dyskusji byli wszyscy pozostali uczestnicy, jednak bez prawa głosu. Dyskusją kierowała dyrektor szkoły.

Podczas spotkania przedstawiciele każdej grupy uzasadniali sformułowane oceny i prognozowane tendencje, przedstawiając ustalone argumenty.

Pozwoliły one określić i ocenić współpracę szkoły

ze środowiskiem oraz wpływ na ich wzajemny rozwój.


Ewaluacja wewn trzna profil szko y

ZAGADNIENIA

Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego.

Szkoła podejmuje działania, aby zaspokoić potrzeby i w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska (np. imprezy środowiskowe, projekty, konkursy, wycieczki i wyjazdy, realizacja projektów unijnych).

Podejmowane przez szkołę działania zaspokajają potrzeby środowiska. Proszę podać w jakim stopniu.

Działania podejmowane przez szkołę powtarzają się cyklicznie i systematycznie. Proszę wymienić działania oraz ich częstotliwość.

Szkoła odnosi korzyści dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Argumentując proszę wymienić jakie.

Środowisko lokalne odnosi korzyści dzięki współpracy ze szkołą. Argumentując proszę wymienić jakie.

Szkoła realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców na rzecz rozwoju uczniów i placówki.

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wspiera uczniów w rozwoju.

Szkoła, instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym wpływają wzajemnie na swój rozwój.

Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.


Ewaluacja wewn trzna profil szko y

Dziękujemy za uwagę

Wyniki ewaluacji będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce EWALUACJA


 • Login