pa stwowa wy sza szko a zawodowa w che mie termodynamika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Termodynamika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Termodynamika - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Termodynamika. Jednostki miar stosowane w termodynamice. Przedrostki Używane są do określenia potęg liczb i umieszczane są przed jednostką. 10 1 – deka [da] 10 2 – hekto [h]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Termodynamika ' - erich-hester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pa stwowa wy sza szko a zawodowa w che mie termodynamika

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Termodynamika

Jednostki miar stosowane w termodynamice

przedrostki u ywane s do okre lenia pot g liczb i umieszczane s przed jednostk
Przedrostki Używane są do określenia potęg liczb i umieszczane są przed jednostką

101 – deka [da]

102 – hekto [h]

103 – kilo [k]

106 – mega [M]

109 – giga [G]

1012 – tera [T]

1015 – peta [P]

1018 – eksa [E]

1021 – zetta [Z]

1024 – jotta [Y]

10-1 – decy [d]

10-2 – centy [c]

10-3 – mili [m]

10-6 – mikro [µ]

10-9 – nano [n]

10-12 – piko [p]

10-15 – femto [f]

10-18 – atto [a]

10-21 – zepto [z]

10-24 – jokto [y]

Przykładowo 1 MW=1 000 000W

jednostki d ugo ci
Jednostki długości
 • Metry (m)
 • Cal (in lub ‘’)
 • Stopa (ft)
 • Yard (yd)
 • Mila morska (nm)
 • Mila lądowa (mi)
przeliczanie wiatowych jednostek d ugo ci na metry
Przeliczanie światowych jednostek długości na metry
 • Cal; 1in = 25,400 mm = 0,0254 m
 • Stopa; 1ft = 12in = 0,30480m
 • Yard; 1yd = 3ft = 0,9144m
 • Mila morska; 1nm = 1852m
 • Mila lądowa; 1mi = 1609,2 m
jednostki obj to ci
Jednostki objętości
 • Metry sześcienne (m3)
 • Litry (decymetry sześcienne) (l); (dm3)
 • Galon amerykański (U.S. gal)
 • Galon angielski (Imp. Gal.)
przeliczanie wiatowych jednostek obj to ci na litry
Przeliczanie światowych jednostek objętości na litry
 • Galon amerykański; 1 U.S. gal = 3,785 dm3
 • Galon angielski; 1 Imp. Gal = 4,546 dm3
jednostki pr dko ci
Jednostki prędkości
 • Metry na sekundę (m/s)
 • Węzły (stosowane w lotnictwie) (kt)

1kt = 1NM/h = 1,852 km/h = 0,514 m/s

slide8
SIŁA

Wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.

jednostki si y
Jednostki siły
 • Niuton
 • Dyna
 • Kilogram-siła
 • Funt-siła
niuton
Niuton
 • 1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s²
slide11
Dyna

Jest jednostką siły w układzie jednostek CGS. Odpowiada sile, która nadaje ciału o masie 1 grama przyspieszenie 1 cm na sekundę do kwadratu.

funt si a
Funt-siła

Funt-siła jest to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie jednego funta, przyjmując że przyspieszenie ziemskie ma standardową wartość 9,80665 m/s².

kilogram si a
Kilogram-siła

Jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga masę

1 kg w miejscu, w którym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s2.

Jest to poza układowa jednostka miary!

czy waga pokazuje mas czy ci ar
Czy waga pokazuje masę czy ciężar?

Waga pokazuje ciężar, ponieważ zgodnie z definicją ciężar odpowiada kilogramowi siły, czyli sile z jaką ziemia przyciąga nasze ciało w miejscu o przyspieszeniu równym 9,80655m/s2.

Niezależnie od tego w jakim miejscu we wszechświecie się znajdujemy masa zawsze pozostaje bez zmian, ponieważ jest niezależna od przyspieszenia, natomiast ciężar ulega zmianie w zależności od przyspieszenia.

ci nienie
CIŚNIENIE

Wartość siły działającej na jednostkę powierzchni prostopadle do niej skierowanej

jednostki ci nienia
Jednostki ciśnienia
 • Atmosfera fizyczna
 • Atmosfera techniczna
 • Bar
 • Paskal
 • Tor (mmHg)
 • Psi
 • mmH2O
 • Baria
atmosfera fizyczna odpowiada redniemu ci nieniu atmosferycznemu na poziomie morza
Atmosfera fizyczna- odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza
slide19

Wysokościomierze barometryczne używane w lotnictwie nie są wyskalowane tylko i wyłącznie z Paskalach. Można się również spotkać z wysokościomierzami wyskalowanymi w mmHg oraz w inHg

Wysokościomierz wyskalowany w hPa oraz inHg

Wysokościomierz wyskalowany w mmHg

por wnanie jednostek ci nienia warto ci ustawione malej co
Porównanie jednostek ciśnienia(wartości ustawione malejąco)
 • 1 atm = 101325Pa
 • 1 bar = 10 000 Pa
 • 1 at = 98066,5 Pa
 • 1 psi = 6896 Pa
 • 1 tor (mmHg) = 133,3224 Pa
 • 1 mmH2O = 9,80665 Pa
 • 1 Pa
 • 1 b = 10-1 Pa
wielko ci ci nienia w yciu codziennym
Wielkości ciśnienia w życiu codziennym
 • Ciśnienie krwi podawane jest w mmHg. Wzorcowe ciśnienie wynosi: RR=120/80mmHg gdzie: 120 – ciśnienie skurczowe, 80 – ciśnienie rozkurczowe
 • Ciśnienie w oponach samochodu jest równe około 2-3 bary
 • Ciśnienie w oponach samolotu jest równe około 7-8 barów
 • Ciśnienie w instalacji pneumatycznej samolotu wynosi około 100 barów
 • Ciśnienie w instalacji hydraulicznej samolotu wynosi około 200 barów
moc skalarna wielko fizyczna okre laj ca prac wykonan w jednostce czasu przez uk ad fizyczny p w t
Moc Skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny.P=W/T
jednostki mocy
Jednostki mocy
 • Koń mechaniczny
 • Wat
 • Koń parowy
 • Erg na sekundę
ko mechaniczny moc urz dzenia kt re podnosi cia o o ci arze 75kg na wysoko 1m w czasie 1s
Koń mechaniczny – moc urządzenia, które podnosi ciało o ciężarze 75kG na wysokość 1m w czasie 1s
ko mechaniczny a wat
Koń mechaniczny a Wat

Wat a Koń mechaniczny

ko parowy moc urz dzenia kt re podnosi cia o o ci arze 550lb na wysoko 1ft w czasie 1s
Koń parowy – moc urządzenia, które podnosi ciało o ciężarze 550Lb na wysokość 1ft w czasie 1s
ko parowy a wat
Koń parowy a Wat

Wat a koń parowy

por wnanie jednostek mocy warto ci ustawione rosn co
Porównanie jednostek mocy(wartości ustawione rosnąco)
 • 1 erg/s = 10-7 W
 • 1 W
 • 1KM = 735,5 W
 • 1HP = 745,66 W
jednostki energii
Jednostki energii

Energia - wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.

 • Dżul
 • Kilowatogodzina
 • Kaloria
 • Erg
slide39
Dżul

Praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

kilowatogodzina
Kilowatogodzina

Odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata.

kaloria
Kaloria

Dawniej definiowana jako ilość ciepła potrzebna do podgrzania, pod ciśnieniem 1 atmosfery, 1 g czystej chemicznie wody o 1 °C od temperatury 14,5 do 15,5 °C. Obecnie używany przelicznik:

slide42
Erg

Jednostka pracy i energii w układzie CGS

por wnanie jednostek energii warto ci ustawione rosn co
Porównanie jednostek energii(wartości ustawione rosnąco)
 • 1 erg = 10-7 J
 • 1 J
 • 1 cal = 4,1868 J
 • 1kWh = 3 600 000 J
jednostki temperatury
Jednostki temperatury
 • Stopień Celsjusza
 • Kelwin
 • Stopień Fahrenheita
zale no pomi dzy stopniem celsjusza a kelwinem
Zależność pomiędzy stopniem Celsjusza a Kelwinem
 • Kelwiny na Celsjusze

Przykład dla 352 K

 • Celsjusze na Kelwiny

Przykład dla 8 stopni Celsjusza

zale no pomi dzy stopniem celsjusza a stopniem fahrenheita
Zależność pomiędzy stopniem Celsjusza a stopniem Fahrenheita
 • Stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza

Przykład dla 14 stopni Farenheita

 • Stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita

Przykład dla 17 stopni Celsjusza

zale no stopni fahrenheita a kelwinem
Zależność stopni Fahrenheita a Kelwinem
 • Stopień Fahrenheita na Kelwiny

Przykład: dla 212˚F

 • Kelwin na stopień Fahrenheita

Przykład: dla 284K

por wnanie jednostek temperatury
Porównanie jednostek temperatury
 • Kelwin: 0 K

Stopień Celsjusza: -273,15˚C

Stopień Fahrenheita: -459,67˚F

 • Stopień Celsjusza: 0˚C

Kelwin: 273,15

Stopień Fahrenheita: 32˚F

 • Stopień Celsjusza: 100 ˚C

Kelwin: 373,15K

Stopień Fahrenheita: 212˚F

mi dzynarodowa atmosfera wzorcowa maw
Międzynarodowa atmosfera wzorcowa (MAW)

W celu umożliwienia:

- Porównywania osiągów samolotów badanych w różnych warunkach atmosferycznych (parametry atmosfery są różne zależnie od położenia geograficznego, pory roku, a nawet pory dnia),

- Wykonywania bezpiecznie lotów

wprowadzono umowną międzynarodową atmosferę wzorcową charakteryzującą się stałymi parametrami zwanymi normalnymi.

Wszystkie parametry atmosfery zmierzone w danej chwili odnoszą się do parametrów MAW ujętych w tabelach.

mi dzynarodowa atmosfera wzorcowa maw1
Międzynarodowa atmosfera wzorcowa (MAW)

Przyjęto, że ma poziomie morza H=0m:

-Temperatura powietrza:

t0= 15˚C

-Ciśnienie powietrza:

p0= 1013 hPa = 760mmHg = 29,92 inHg

-Gęstość powietrza:

ρ= 1,226 kg/m3

-Ciężar właściwy powietrza:

γ= 12,022 N/m3

mi dzynarodowa atmosfera wzorcowa maw2
Międzynarodowa atmosfera wzorcowa (MAW)

Do wysokości H = 11km parametry powietrza oblicza się z następujących wzorów:

 • Temperatura
 • Ciśnienie
 • Gęstość powietrza

gdzie TH , pH, ρH– parametry powietrza na wysokości H wyrażonej w kilometrach

slide52

Po tak wyczerpującej prezentacji pora na chwilę relaksu

W raju spotykają się Newton, Pascal i Einstein.

Trzej fizycy stwierdzili, że pobawią się w chowanego.

Einstein zaczyna liczyć: 1, 2, 3...

Pascal i Newton zastanawiają się gdzie tu się schować.

Pascal chowa się za jakąś chmurką.

Newton bierze kredę i rysuje na ziemi kwadrat metr na metr, po czym staje w nim.

- ... 99, 100. Szukam.

Einstein odwraca się i widzi za sobą Newtona.

- Ha! Mam Cię Newton!

- Nie, nie, nie - odpowiada Newton - Ja jestem jeden Newton na metr kwadrat, czyli Pascal.

bibliografia
Bibliografia
 • „Materiały pomocnicze do przedmiotu Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu”; zebrał i opracował inż. Roman Wicha; Warszawa 2005
 •  "Słownik fizyczny" praca zbiorowa Wiedza Powszechna 1984
 • Wikipedia, wolna encyklopedia
 • Własne notatki z zajęć
 • www.dreamstime.com/stock-images-aircraft-altimeter-image2214974
 • Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych

Wykonali:

 • Kamil Mielewczyk
 • Michał Rostkowski
 • Dominik Dąbrowski
ad