Finan no pravo in javne finance
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Finančno pravo in javne finance PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finančno pravo in javne finance. DAVKI (IZBRANE VRSTE) Dr. Aleš Ferčič. PREDSTAVITEV NEKATERIH DAVKOV (davščin) Opozorilo(!!): splošni del - FPJF, zato predstavitev davkov ni omejena le na slovensko davčno pravo. Carine. Trošarine / akcize. Davek na dohodek fizičnih oseb.

Download Presentation

Finančno pravo in javne finance

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Finančno pravo in javne finance

DAVKI

(IZBRANE VRSTE)

Dr. Aleš Ferčič


PREDSTAVITEV NEKATERIH DAVKOV (davščin)

Opozorilo(!!): splošni del - FPJF, zato predstavitev davkov ni omejena le na slovensko davčno pravo.

Carine

Trošarine / akcize

Davek na dohodek fizičnih oseb

Davek na dohodek pravnih oseb

Nekateri izbrani davki

Davek na dodano vrednost


DAVEK NA DOHODEK FIZIČNIH OSEB / DOHODNINA (personal income tax, Einkommensteuer natürlicher Personen, impôt sur le revenu des personnes physiques)

Modeli obdavčitve

Dohodek

Kdo?

Davčna osnova

Elementi

+ / -

Ostalo

Subjektivni oz. osebni davek


Kdo?

-Fizične osebe

-Ločevanje med rezidenti in nerezidenti

(v primerjalnem pravu je prevladujoči model obdavčitve rezidentov po teritorialnem (vir) in personalnem načelu (svetovni dohodek), obdavčitev nerezidentov pa le po teritorialnem načelu).


 • Dohodek (v smislu dohodnine)

 • teorija ni uspela oblikovati popolne abstraktne in praktično uporabe definicije (“najboljši” definiciji)

 • praksa je zato izbrala pragmatično rešitev: naštevanje relevantnih dohodkov (prevladujoči dohodki – glej naslednjo stran)

t. (stalnega) izvora

t. čistega povečanja ekonomske moči oz. (Schanz, Haig, Simons – t. SHS)


 • Opomba:

 • -Davčni predpisi včasih določene dohodke izrecno

 • izvzemajo iz sistema obdavčljivih dohodkov:

 • določajo, da se sploh ne štejejo za dohodke

 • določajo, da sicer so dohodek, vendar se od njih ne plača dohodnine (oprostitev).

 • -Pri določanju dohodkov se prevladujoče upošteva t.i.

 • neto načelo.

 • -Upoštevajo se dohodki, doseženi v določenem

 • koledarskem letu.


-Davčni predpisi prevladujoče določajo obveznost plačila akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

Obseg in način tovrstnega plačevanja določajo davčni predpisi.


 • (Prevladujoča) modela obdavčitve (pri dohodnini)

 • dvotirna obdavčitev dohodka

 • enotirna obdavčitev dohodka

-nekateri dohodki se obdavčijo posebej (proporcionalno)

-ostali dohodek se obdavči (progresivno)

-celoten dohodek se obdavči (progresivno)


Davčna osnova

Krajevni / prostorski

KJE?

Časovni

KDAJ? oz. V KATEREM OBDOBJU

Osebni

KDO? oz. ČIGAVI DOHODKI?

Vidik

Stvarni

KAJ?


 • Subjektivni oz. osebni davek

 • pri obdavčitvi se upoštevajo nekatere osebne lastnosti davčnega zavezanca:

 • -ekonomska moč;

 • -zdravstveno stanje;

 • -vzdrževanje enega ali več družinskih članov…


Prednosti in slabosti

Korekcija pretirano neenakomerne razporeditve sredstev

Instrument za korekcijo slabih makrogosp. kazalcav

Izdaten in stalen vir JP

+

-

Zahtevnost: težave pri določanju DO in pri kontroli

Stroški


DAVEK OD DOHODKOV (OZ. DOBIČKA) PRAVNIH OSEB

Kdo?

Davčna stopnja

Ostalo

Elementi

Davčna osnova


Kdo?

-Pravne osebe (domačega ali tujega prava),

razen izrecno izvzete z davčnim predpisom.

-Ločevanje med rezidenti (statutarni ali dejanski sedež) in nerezidenti

-Prevladujoč model je obdavčitev rezidentov po personalnem in teritorialnem načelu, obdavčitev nerezidentov pa po teritorialnem načelu.


Davčna osnova

-DO je načeloma dobiček, dosežen v določenem obdobju

(dobiček je razlika med relevantnimi prihodki in odhodki)

-Davčni predpisi izrecno določajo relevantne prihodke in odhodke (vsak odhodek ni davčno relevanten – razlika med t.i. poslovno in davčno bilanco)

-Posebne pozornosti so deležne t.i. transferne cene (cene, ki si jih zaračunavajo povezane osebe).

Primer: DM (država A), DH (država B)

Država A je davčno manj ugodna kot država B

“Umetno” prelivanje dobička iz DM v DH

POSLEDICE na strani DM, DH, države A, države B?!


Davčna stopnja

-Prevladujoči model v primerjalnem pravu je

ena davčna stopnja (splošna DS),

razen za posebej predvidene primere (posebna DS),

ki so določeni restriktivno.


DAVEK NA DODANO VREDNOST (value-added tax, Mehrwertsteuer, impôt sur valeur ajoutée)

Dodana vrednost

Podjetje/ podjetnik

Elementi

+/-

Neto (vsefazni) davek na promet


 • Dodana vrednost

 • 2 možnosti obdavčitve DV:

 • a) neposredna (DV=DO)

 • b) posredna: skupni bruto promet relevantne faze je DO, nato pa od na tej osnovi ugotovljenega davka odbijemo davek, plačan v prejšnji fazi

2 metodi za ugotavljanje DV (DO)

-m. seštevanja: vsota vseh elementov cene

-m. odštevanja: razlika med sk.vred. prometa relevantne faze in sk.vred. prometa prejšnje faze


DBDBDBDB

10357585

103575

100350750850

ABCDPotrošnik

10357585

2540 10

Celoten davek (pri potrošniku): 10+25+40+10=85


Prednosti in slabosti (DDV)

Nevtralnost

2x kontrola: država in podjetja med seboj

Praktično ni kumuliranja

+

-

Težave pri uvedbi

Asocialnost


TROŠARINE / AKCIZE

(excises, taxes on specific goods and services, Akzisen, droits d`accises)

Promet določenega blaga/storitev

Elementi

+ / -


CARINE (customs duty, Zoll, douane)

Prečkanje carinske črte

Razvoj

Elementi

Vrste

Pomen GATT/WTO in EU

Cilji

Fiskalni

Gospodarski


 • Vrste (carin)

 • smer (uvozne, izvozne, (tranzitne))

 • vloga (fiskalne, gospodarske/zaščitne)

 • tehnika izračunavanja (količinske, vrednostne)

 • višina carinske stopnje(diferencialne, preferenčne)

 • način sprejemanja (avtonomne/nacionalne, konvencionalne/mednarodne)


 • Login