Dreigend gevaar voor brabantse monumenten
Download
1 / 31

Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten. Valkenswaard 25 januari 2012 Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant. Monumenten van belang voor :. Identiteit Ruimtelijke kwaliteit economie. Doelstelling MoMo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten' - erasmus-hutchinson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dreigend gevaar voor brabantse monumenten

Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten

Valkenswaard

25 januari 2012

Harrie Maas,

directeur Monumentenhuis Brabant


Monumenten van belang voor
Monumenten van belangvoor:

 • Identiteit

 • Ruimtelijkekwaliteit

 • economie


Doelstelling momo
Doelstelling MoMo

“Het moderniseren van het mon.beleidomervoortezorgendat de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onzeleefomgevinggewaarborgd is, en verderwordtuitgebreid”


MoMo

3 pijlers:

 • Cultuurhistoriemeewegen

  in R.O.

 • Krachtiger en eenvoudigerregelgeving

  (o.a. vergunningenstelsel, Brim)

 • Bevorderenherbestemming


MoMo

 • Gemeentenkrijgennogmeerdanvoorheeneencrucialepositiebinnen de monumentenzorg.


Situatie v r momo
Situatie vóór MoMo

 • Gemeenten, m.n. de kleine en middelgrote, blijken niet/ onvoldoende in staat en toegerust te zijn om op een goede manier invulling te geven aan hun m

 • Dit heeft te maken met:


Situatie v r momo1
Situatie vóór MoMo

 • Problemen gem. mon.zorg:

  - omvang en complexiteit van het werkveld

  - (veel) teweinigkennisbij heel veelmon.ambtenaren

  - teweinigftebeschikbaar

  - mon.zorgneemt in veelgemeenteneen “ondergeschikte” positie in


Situatie v r medio 2011
Situatie vóór medio 2011

 • Diverse onderzoekentonentekortgem.monumentenzorg

 • Erfgoedinspectie (2008)

 • BeleidsbriefMoMo (2009)

 • NRF: onderzoekmonumenteigenaren (2009)

 • NRF: onderzoekgemeenten (2009)

 • Onderzoekstagiaire Univ. A’dam (2010)

 • Onderzoek Monumentenhuis (2010)


Situatie v r medio 20111
Situatie vóór medio 2011

Onderzoek Monumentenhuis(2010):

 • 63,4 % van gemeentenzegtonvold. tijdtehebbenvoormon.zorgtaak

 • 58,5 % heefttussen 0,1 en 0,5 fte

 • 48,8 % zegtonvoldoendekennis in huistehebben

  (responsBrab. Gemeenten: 60%)


Kan naar uw mening voldoende tijd besteed worden aan de gem. monumentenzorgtaak?

□ nee □ ja

(onderzoek onder mon. ambt.)


Is in uw gemeente voldoende kennis monumentenzorgtaak?

aanwezig voor de uitvoering van de

gemeentelijke monumentenzorgtaak?

 • □ nee

  A: op het gebied van beleid in het algemeen

  B: op het gebied van culturele planologie

  C: op het gebied van archeologie

  D: op uitvoeringsniveau, namelijk

  E: anders

 • □ ja


 • Ervaart u dat de gemeentelijke monumentenzorgtaak de laatste jaren omvangrijker is geworden? □ ja

  - A: door decentralisatie van rijks- en provinciale taken naar de gemeentelijke overheid

  - B: ten gevolge van nieuwe werkterreinen die op de gemeente zijn afgekomen

  - C: vanwege extra aandacht binnen de gemeente voor monumentenzorg

  - D: door extra vragen / aandacht vanuit de burgers


Onderzoek nrf 2009 monumenteigenaren
Onderzoek jaren omvangrijker is geworden? □ ja(NRF; 2009)monumenteigenaren

 • Dienstverlening gemeente:

  ▫ 27% slecht

  ▫ 15% onvoldoende

  ▫ 26% neutraal


Ontwikkelingen
Ontwikkelingen jaren omvangrijker is geworden? □ ja

2007 Wet arch. mon.zorg

2009 Wet beperkingadviesplicht

2012 Vergunningvrijbouwen

(rijks)monumenten

2012 wijzigingBesluitr.o.

> verdergaandedecentralisering

2010 Agenda van Brabant

> provinciaalbelang


Brim 2011 vs 2012
Brim 2011 vs. 2012 jaren omvangrijker is geworden? □ ja

* Subs. kostenkerken:

€ 699.000 > € 100.000

subsidiepercentage 65%

* Subs. kostenoverigemonum.

€ 100.000 > € 50.000

subsidiepercentage 60%


Brim 2011 vs 20121
Brim 2011 vs. 2012 jaren omvangrijker is geworden? □ ja

 • 2011: 2300 subsidieaanvragen:

  toegekend: ca. 500

 • 2012: 3000 subsidieaanvragen

  toegekend: ?

 • 2012: Gehonoreerdeaanvragen 2006 (molens – buitenplaatsen – kastelen) hebbenvoorrang


Brim 2012
Brim 2012 jaren omvangrijker is geworden? □ ja

 • Geen budget voorgrootschaligerestauratieprojecten (> € 100.000)

 • Héélvéélwordtnietgehonoreerd

 • 2013: Brim wordtaangepast;

  Hoe?

  Conclusie: instandhoudingrijksmonumentenonderdruk


Herbestemming monumenten
Herbestemming jaren omvangrijker is geworden? □ jamonumenten

 • Rijkssubsidieregeling,

  ingegaan 1 nov. 2011

 • Haalbaarheidsonderzoek

 • wind- en waterdichtregeling

  • ookvoor gem. monumenten

  >> Helaas: geld al op


Provinciale subsidieregelingen
Provinciale jaren omvangrijker is geworden? □ jasubsidieregelingen

 • Subsidieregelingcultureel Erfgoed, waaronder:

  - regeling ‘Ruimtelijkerfgoed’ voor

  gem. monumenten: 5 miljoen euro

  * instandhouding: € 100.000

  * haalbaarheidsonderzoek: € 20.000

  - instandhoudingmolens

 • Na 2011 vervallen


Provinciale subsidieregelingen1
Provinciale jaren omvangrijker is geworden? □ jasubsidieregelingen

 • In totaal: ruim 39 miljoen

 • Resultaat:

  - restauratie 89 rijksmonumenten en 135 gemeentelijkemon.

  - pos. invloedwerkgelegenheid en ROP in bouwsector

  - multipliereffect


Provinciale subsidieregelingen2
Provinciale jaren omvangrijker is geworden? □ jasubsidieregelingen

• BeleidsregelStimuleringgemeentelijkearcheologie- en erfgoedkaarten 2009 – 2011

 • Vervallen

  Nieuw prov. Beleid:

 • van object- naargebiedsgericht

 • van subsidiërennaar (mede)investeren

 • bredebenadering: > o.a. erfgoedtoerisme


Cultuurfonds voor monumenten brabant
Cultuurfonds jaren omvangrijker is geworden? □ javoor Monumenten Brabant

 • Sinds 2003

 • Revolving fund

 • Doelgroep:

  - gemeentelijkemonumenten

  - CHW-objecten

 • Fonds al uitgeputvoor 2012


Provinciale subsidieregelingen3
Provinciale jaren omvangrijker is geworden? □ jasubsidieregelingen

 • Positief: Agenda van Brabant!!

  - regelinggrootschalige

  erfgoedcomplexen (61,5 miljoen)

  - Landschappen van allure (56 milj.)

 • Periode 2012 – 2018

 • In beginsel: revolving fund-principe

 • Van subsidiërennaarinvesteren

 • Maar: wel erg gericht op groteprojecten


Ontwikkelingen bij gemeenten
Ontwikkelingen jaren omvangrijker is geworden? □ jabijgemeenten

• forse bezuinigingen op ambtelijke inzet voor monumenten: ontslag, niet invullen vacatures, minder fte

• amper nieuw mon.beleid

• bestaand uitvoeringsbeleid niet meer veilig: afschaffen/verminderen subs. gem. monumenten, intrekken opdrachten

• gem. mon.cie in veel gemeenten onder de maat (1 persoon).


Conclusies
Conclusies jaren omvangrijker is geworden? □ ja

 • Monumenten in de knel en dreigendafbraakbeleid

 • MoMoonderdruk

  Immers: de ingezettedecentraliseringvraagtjuistomeengroteregemeentelijkeinzet


App l
Appél jaren omvangrijker is geworden? □ ja

 • Investeren in monumenten !!!

 • Datloont !!!


Onderzoek nrf 2010
Onderzoek jaren omvangrijker is geworden? □ ja NRF (2010):

“ Investeren in monumentenloont”

 • Identiteit

 • Ruimtelijkekwaliteit

 • Economie


Monumenten en economie
Monumenten en jaren omvangrijker is geworden? □ jaeconomie

 • Terugverdieneffectenoverheden

  > CPB: voorelke euro € 1,50 retour

 • mon. eigenaren: hogerevastgoedwaarde

 • hogerevastgoedwaardelevertgemeentenhogereinkomsten op

 • mon. hebbenpositieveuitstraling op leefomgeving en dragenbijaanpositiefvestigingsklimaat

  > van belangvoor locale economie

 • werkgelegenheidbouwsector

 • erfgoedteorisme


Investeren in monumenten loont
jaren omvangrijker is geworden? □ jaInvesteren in monumentenloont”

>>> Missiewerk<<<


ad