Farlig avfall
Download
1 / 32

Farlig avfall - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Farlig avfall. Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012. Agenda:. Presentasjon av Specon Miljø AS Kort om bransjen Tilsynsmyndigheter, regelverk og tilsynsaksjoner Hva sier avfallsforskriften Deklarering Avfallsstoffnumre og EAL koder Merking stykkgods .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Farlig avfall' - erasmus-copeland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Farlig avfall

Farlig avfall

Orientering NGLF Årsmøte

Jan Viggo Hansen 21. mai 2012


Agenda
Agenda:

 • Presentasjon av Specon Miljø AS

 • Kort om bransjen

 • Tilsynsmyndigheter, regelverk og tilsynsaksjoner

 • Hva sier avfallsforskriften

 • Deklarering

 • Avfallsstoffnumre og EAL koder

 • Merkingstykkgods.

 • Sikkerhetsrådgiver, trenger man det?

 • Spørsmål og svar


 • KORT OM BRANSJEN:

 • Kjemisk overflatebehandling omfatter ulike kjemiske våtprosesser i behandling av metall­overflater for å gi dem noen ønskede egenskaper. Disse prosesser innebærer bruk av mange kjemiske stoffer og flere av disse kan være svært skadelige for miljøet. Virksomhetene har i mange tilfeller egne vann­renseanlegg som behand­ler prosessavløpsvann fra ulike prosesser.Fordi de bruker farlige kjemikalier genereres også farlig avfall som ikke må komme på avveie.
Galvanobad norge 2010
Galvanobad Norge 2010


TILSYNSMYNDIGHET:

 • KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet)

 • FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING

 • ARBEIDSTILSYNET


Noen aktuelle regelverk
NOEN AKTUELLE REGELVERK

 • Forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning.

 • Avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall

 • Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og krav til dokumentasjon

 • Kjemikalieforskriften (Arbeidstilsynet)

  vern mot eksponering for kjemikalier på

  arbeidsplassen.


Tilsynskontroll i 2009 avdekket
TILSYNSKONTROLL I 2009 AVDEKKET

 • 60 % har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering for ytre miljø.

 • 40 % har ikke skriftlig avviksbehandling.

 • 25 % har ikke oppdaterte sikkerhetsdatablad.

 • 25% overskred grenseverdien på tungmetaller i avløpsvann.

 • 12 % fikk avvik på sikring av kjemikalietanker og bad.

 • 25 % fikk avvik på mellomlagring av farlig avfall (emballasje, merking)

 • 20 % fikk avvik på levering av farlig avfall.


Farlig avfall avfallsforskriften
Farlig avfall - Avfallsforskriften

 • Avfallsforskriften & 11 dreier seg om:

 • Identifisere avfallet

 • Oppbevare avfallet

 • Deklarere avfallet


Identifisere farlig avfall 11 4
Identifisere farlig avfall (§ 11-4)

 • Avfallsprodusenten har ansvar i å vurdere om avfallet er farlig avfall.

 • Det viktigste hjelpemidlet er EAL koden.

 • Hvis EAL koden er merket med * er avfallet å betrakte som farlig avfall.

 • Hvis man ikke vet må man sende inn en prøve å få avfallet analysert.


Plikt til sikker oppbevaring 11 5
Plikt til sikker oppbevaring ( § 11-5)

 • Farlig avfall skal ikke medføre fare for forurensning, søl, spill eller personskade.

 • Bruk godkjent emballasje.

 • Emballasje bør stå på tett dekke slik at søl kan stoppes og lett tas opp.


Leveringsplikt 11 8
Leveringsplikt ( § 11-8)

 • Alle bedrifter der det oppstår mer en 1 kg farlig avfall i løpet av året har leveringsplikt minst en gang i året.

 • Du står fritt til å velge hvem du leverer avfallet til, så lenge innsamleren / mottakeren har tillatelse.


Deklarasjonsplikt 11 12
Deklarasjonsplikt (§ 11-12)

 • Avfallsprodusenten er pliktig til å fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av farlig avfall.

 • Du kan få hjelp av innsamler til utfylling.


Deklarering av farlig avfall hvordan gj res det
Deklarering av farlig avfall – hvordan gjøres det?

Deklarasjonsskjema for farlig avfall har flere oppgaver:

 • Gi avfallsprodusenten kvittering for levert farlig avfall, slik at han kan dokumentere at leveringsplikten er oppfylt.

 • Kan brukes som transportdokument for farlig avfall som er farlig gods.

 • Kan benyttes av aktørene som faktureringsgrunnlag.

 • Benyttes av myndighetene som faktureringsgrunnlag for deklarasjonsgebyret.


 • Feil eller manglende utfylling av deklarasjonsskjemaet kan

  medføre risiko for skade på mennesker, miljø eller materiell ved håndteringen, noe som kan medføre erstatningsansvar.

 • Det skal brukes ett deklarasjonsskjema for hvert avfallsstoffnummer.

 • Skjemaet består av fem deler på selvkopierende papir.

 • Avfallsprodusenten som leverer avfallet skal ha gul del av skjemaet.

 • Den røde delen sender mottakeren til Norsas som registrerer opplysningene i en database.


 • Avfallsprodusent

 • Organisasjonsnummer samt navn og adresse på virksomheten hvor avfallet har oppstått skal oppgis.

 • Organisasjonsnummer

 • Under organisasjonsnummer oppgis organisasjonsnummeret fra enhetsregisteret i Brønnøysund.


 • Navn

 • Som navn skal det brukes det navnet avfallsprodusenten er

 • oppført med i enhetsregisteret i Brønnøysund

 • Adresse

 • Under adresse oppgis besøksadressen, d.v.s. gate- eller stedsadressen der avfallsprodusenten er fysisk plassert.

 • Før også opp navn og telefonnummer til en kontaktperson.

 • Faktureringsadresse

 • Er en intern informasjon om hvor faktura skal sendes.


 • Inneholder halogener

 • Sett kryss dersom du kjenner til at avfallet inneholder

 • halogener (fluor, klor, brom eller jod).

 • Inneholder tungmetall

 • Kryss av hvis avfallet inneholder tungmetaller. Oppgi i tilfelle hvilket tungmetall det dreier seg om og, om mulig,

 • mengden/konsentrasjonen av disse under rubrikken

 • “Nærmere beskrivelse”.

 • Eksempler på tungmetaller er:

 • antimon, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tinn.


 • EAL- kode

 • EAL-koden er EUs standard for klassifisering av avfall, og er en sekssifret kode som betegner den aktuelle avfallstypen.

 • Avfallsstoffnummer

 • Avfallsstoffnummeret er den norske koden for å klassifisere farlig avfall, og numrene er en del av NS-9431,

 • Antall kilo/liter

 • For fast avfall oppgis mengden i kg. For flytende avfall oppgis volumet i liter.


Flammepunkt:

 • Flammepunktet brukes blant annet til å avgjøre om væsker er farlig gods.

 • Væsker med flammepunkt under 60 °C er alltid farlig gods.

 • Væsker med flammepunkt over 60 °C kan likevel være farlig gods dersom de har andre farlige egenskaper, f.eks giftig.


Nærmere beskrivelse:

 • Det er ønskelig med mest mulig utfyllende opplysninger om avfallet.

  Denne rubrikken bør derfor alltid fylles ut.

 • Handelsnavn,

 • Kjemisk sammensetning,

 • Reaktive komponenter,

 • PH,

 • I hvilken prosess eller bruksområde det har blitt generert etc. kan være andre aktuelle data.


Transportklassifisering adr rid og imdg
*Transportklassifisering: ADR, RID og IMDG

 • Hvis avfallet ikke er farlig gods er det tilstrekkelig å sette kryss i rubrikken ”ikke klassifiseringspliktig”.


 • Det betyr at følgende skal angis:

 • UN- nummer.

 • Fareklasse. Skriv inn korrekt ADR- klasse og kryss av for tilsvarende fareseddel.

 • Emballasjegruppe angis (I, II eller III) for de typer

 • farlig gods der dette er påkrevet.

 • ADR boka inneholder forslag til UN- nummer, fareklasse og emballasjegruppe.

 • Underskrift

 • Avfallsprodusenten skal underskrive skjemaet.


De viktigste avfallstoffnummerne
De viktigste avfallstoffnummerne:

 • 7095 METALLHYDROKSIDSLAM

 • Avvannet slam fra renseanlegg for tungmetallholdig avløpsvann.

 • 7097 UORG. LØSNINGER OG BAD

 • Flytende avfall som inneholder tungmetaller eller andre uorganiske forbindelser. Kromsvovelsyre

 • 7100 CYANIDHOLDIG AVFALL

 • Eks. Natriumcyanid, kaliumcyanid etc. eller slam som inneholder cyanid.


Forsettelse avfallstoffnr
ForsettelseAvfallstoffnr:

 • 7131 SYRER, UORGANISKE.

 • Saltsyre, rykende svovelsyre, salpetersyre, flussyre, fosforsyre kongevann, Oleum etc.

 • Gir sur reaksjon. Lav ph på indikasjonspapiret

 • Etsende på hud.

 • ”Flussyrehistorien”

 • 7134 SURT ORGANISK AVFALL

 • Eddiksyre, maursyre, oksalsyre etc.

 • 7135 BASISK ORGANISK AVFALL

 • Aminer, organisk avfall som inneholder uorganisk base.


Eksempel p eal koder fra kjemisk overflatebehandling
Eksempel på EAL koder fra kjemisk overflatebehandling:

 • 110105 Sur beis

 • 110107 Basisk beis

 • 110108 Fosfateringsslam

 • 110111 Skyllevann som inneholder farlige stoffer.

 • 110301 cyanidholdig avfall

 • 110504 Brukt flussmiddel

 • 161001 Vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer.

 • 190205 Slam som inneholder farlig avfall


Merking av kolli
Merking av kolli:

 • Emballasjen skal ha synlig påført nummeret til deklarasjonen (e) som beskriver innholdet i emballasjen.

 • Gammel merking og tekst på emballasjen som ikke har noe med innholdet å gjøre, skal fjernes eller males over.

 • Avfallsemballasjen skal være ren, hel og egnet til lagring

  og transport av det aktuelle stoffet.

 • Avfallsleverandøren er ansvarlig for at avfallet er forskriftsmessig emballert og merket.


Hvis det er farlig avfall skal i tillegg:

 • Hvis avfallet er farlig gods etter ADR skal emballasjen være merket med faresedler og påført avfallets UN- nummer.

 • Emballasjen som benyttes skal være UN- godkjent.

 • Del 1 av deklarasjonen følger avfallet videre.


Merking av kolli med farlig avfall
MERKING AV KOLLI MED FARLIG AVFALL

 • Deklarasjonsnummer

 • UN nummer

 • Faresymbol (Mest brukt: Brannfarlig, Etsende og Giftig)


Sikkerhetsr dgiver
SIKKERHETSRÅDGIVER.

 • § 10 i ADR sier om Sikkerhetsrådgiver

 • Virksomhet som kommer i befatning med transport av farlig gods skal utpeke en sikkerhetsrådgiver.

 • Virksomheten skal sende melding om hvem det er til DSB.

 • Dette gjelder bedrifter som leverer over 500 kg/ltr farlig avfall pr. gang.


ad