W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej A naliza modeli współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami z perspektywy zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa.

Download Presentation

W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej

Analiza modeli współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami z perspektywy zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Program prezentacji:

1. Relacja PRACA - EDUKACJA

2. Standardy kwalifikacji zawodowych

3. Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli

4. Doskonalenia zawodowe i dokształcanie nauczycieli

5. Podsumowanie

Diagnoza stanu obecnego

Główne cele praktyk i staży zawodowych nauczycieli


RelacjaPRACA – EDUKACJA

 • wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania)

 • rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych

 • ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi

 • brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego


RelacjaPRACA – EDUKACJA

wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania)

rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych

ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi

brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego


KWALIFIKACJE-

zbiór wzajemnie powiązanych umiejętności pozwalających na rozwiązywanie zagadnień przynależnych do określonego obszaru działalności


KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI -„PIRAMIDA KWALIFIKACJI”

KWALIFIKACJE

OGÓLNOZAWODOWE

KWAL.

SPECJALIST.

KWALIFIKACJE

PODSTAWOWE

DLA ZAWODU

KWALIFIKACJE

PONADZAWODOWE


KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI -„PIRAMIDA KWALIFIKACJI”

KWALIFIKACJE

OGÓLNOZAWODOWE

KWAL.

SPECJALIST.

KWALIFIKACJE

PODSTAWOWE

DLA ZAWODU

WIADOMOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

CECHY PSYCHOFIZYCZNE

KWALIFIKACJE

PONADZAWODOWE


STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Standard kwalifikacji zawodowych jest rodzajem normy opisującej kwalifikacje pracownicze, konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie lub inaczej:

standard kwalifikacji zawodowych jest to norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodu.


STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Opracowywanie standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce zostało zainicjowane przez MPiPS w ramach projektów EFS.

Dotychczas opracowano standardy dla 253 zawodów.


STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Projekt badawczy MPiPS:

„Metodologia tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce”

Projekt badawczy COST:

„Rozwój metod badań standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukacyjnych”


STRUKTURA STANDARDU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

ZADANIA ZAWODOWE

wiadomości

umiejętności

postawa

K1

K2

K3

kwalifikacje


STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

ASPEKTY APLIKACYJNE:

baza do budowy podstaw programowych kształcenia w zawodzie i programów kształcenia zawodowego

możliwość potwierdzania kwalifikacji uzyskanych w systemie pozaszkolnym

możliwość porównywania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w różny sposób (również w skali międzynarodowej)


STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PROBLEMY:

potrzeba okresowej aktualizacji opracowanych standardów

utrudniona transformacja do sfery edukacji

ograniczenia w upowszechnianiu

różne podejścia metodologiczne stosowane przy konstruowaniu standardów w krajach EU


STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Obecnie w Polsce brak jest regulacji prawnych na stosowanie standardów np. w kształceniu zawodowym!!


KSZTAŁCENIE MODUŁOWE wg METODOLOGII MES

Każdy zawód można opisać poprzez wyszczególnienie pojedynczych zadań zawodowych

Wykonanie każdego zadania zawodowego wymaga określonych umiejętności praktycznych i opanowania pewnych treści teoretycznych

Kształcenie wg programów modułowych przygotowuje uczestnika szkolenia bezpośrednio do wykonywania konkretnych zadań zawodowych – uczymy się tak, jak później pracujemy

Zadania zawodowe podczas szkolenia nazywamy jednostkami modułowymi

Jednostka modułowa – zadanie zawodowe, którego efektem jest produkt, usługa lub decyzja


ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

studia wyższe na kierunku Edukacja techniczno informatyczna

studia wyższe studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego

studia wyższe staż zawodowy studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego    

studia wyższe staż zawodowy kurs kwalifikacyjny pedagogiczny


PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I METODYCZNE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

jakość kształcenia nauczycieli na wyższych uczelniach

doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli

wymagania systemu awansu zawodowego

poziom atrakcyjności pracy w zawodzie nauczyciela

procesy fluktuacyjne kadry nauczycieli


DOSKONALENIE ZAWODOWE I DOKSZTAŁCANIENAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

-       studia podyplomowe przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu

-       studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego

-       kursy kwalifikacyjne (tylko w zakresie przygotowania pedagogicznego)

-       kursy doskonalące

-       seminaria

-       staże i praktyki zawodowe

warsztaty


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W JEDNYM Z CKP


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W JEDNYM Z CKP


 • ORGANIZATORZY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • szkoły wyższe (studia podyplomowe, kursy)

 • publiczne i niepubliczne jednostki doskonalenia nauczycieli

 • dostawcy wyposażenia technicznego i dydaktycznego oraz oprogramowania

 • centra szkoleniowe

 • inne jednostki np., stowarzyszenia, fundacje itp


  • DIAGNOZA OBECNEGO STANU

  • niska atrakcyjność materialna zawodu nauczycielskiego

  • zbyt wygórowane wymagania formalne wobec nauczycieli przedmiotów zawodowych

  • skutki reformy systemu szkolnego obejmującej stopniową likwidację szkolnictwa zawodowego

   • odejście doświadczonych nauczycieli

   • likwidacja bazy technicznej wielu szkół zawodowych

  • braki w wyposażeniu szkół w sprzęt laboratoryjny i techniczny

  • trudności z przygotowaniem uczniów do egzaminów

  • zawodowych

  • brak powiązań szkół z zakładami pracy


  • GŁÓWNE CELE PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

 • poznanie oczekiwań pracodawców formułowanych wobec absolwentów szkół zawodowych

 • analiza programów kształcenia zawodowego pod kątem oczekiwań pracodawców

 • zapoznanie z technologiami i organizacją pracy stosowanymi przez pracodawców

 • rozpoznanie możliwości i zasad współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi.


 • Dziękuję za uwagę

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • Login