Centrum
Download
1 / 11

Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet2) ITMS: 26240120018. Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti. Hlavný partner : Medzinárodné laserové centrum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti' - enrico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet2)ITMS: 26240120018

Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti

Hlavný partner :Medzinárodné laserové centrum

Partneri: Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky

Zodpovedný riešiteľ na UK:doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UKprof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc., KOCH PRIF UK

PodporujemevýskumnéaktivitynaSlovensku/ Projekt je spolufinancovanýzozdrojov EÚ


Nanonet2
NanoNet2

Ciele projektu

 • Zvýšiť kvalitu výskumu a infraštruktúry výskumného centra excelentnosti pre nanotechnológie a molekulárnu elektroniku

 • Zlepšenie zapojenia sa centra do medzinárodnej spolupráce v rámci Európskeho výskumného priestoru

 • Zvýšenie kvality a rozvoj technickej infraštruktúry pracovísk centra vrátane modernej IKT infraštruktúry a siete integrujúcej partnerov

 • Zvýšenie kvality centra excelentnosti, integrácia zúčastnených partnerov s cieľom synergického využitia vložených vstupov


Nanonet21
NanoNet2

Budované technológie

 • technická infraštruktúra pre prípravu organických materiálov pre elektroniku (PRIF UK),

 • metódy modifikácie elektrických a optických vlastností povrchov, hlavne depozícia tenkých vrstiev vákuovými a spinovými metódami, plazmatické leptanie (FEI STU, MLC),

 • pre meranie dvojfotónovej absorpcie, HyperRayleighovho rozptylu a polovodivých vlastností organických zlúčenín (spoločné pracoviská)


Nanonet22
NanoNet2

Spôsob riešenia projektu

 • Predikcia štruktúry a príprava nových organických zlúčenín s predpokladanými optoelektronickými vlastnosťami; depozícia tenkých vrstiev, resp. príprava kvapalných vzoriek; vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre meranie hore uvedených optoelektronických vlastností; realizácia meraní.

 • Vybudovanie laboratórií pre sofistikované organické syntézy za špeciálnych podmienok vrátane potrebnej separácie a diagnostiky, vytvorenie spoločných laboratórií vybavených špičkovou elektronickou a laserovou technológiou pre náročné, často unikátne merania.

 • Zapojenie študentov a doktorandov, prenos získaných poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvorenie podmienok pre dlhodobé využívanie vytvorených laboratórií.


Nanonet23
NanoNet2

Aktivita 1.1 Aktualizácia potrieb a  integrácia aktivít partnerov pre udržanie trvalého rozvoja

Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc., KOCH PRIF UK

Výsledky:

 • Vytvorenie optimálneho modelu spolupráce v Centre a pre prax


Nanonet24
NanoNet2

Aktivita 2.3 Zvýšenie kvality infraštruktúry pre prípravu organických materiálov pre elektroniku

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UK

Výsledky: Dobudovanie laboratórií pre syntézu organických látok s požadovanými optoelektronickými vlastnosťami:

 • Digestorová jednotka

 • Laboratórne stoly

 • Zariadenie na flashchromatografiu

 • Glove box

 • Výrobník ľadu

 • Automatický bodotávok


Nanonet25
NanoNet2

Aktivita 2.3 Zvýšenie kvality infraštruktúry pre prípravu organických materiálov pre elektroniku

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UK

Výsledky: Dobudovanie laboratórií pre syntézu organických látok s požadovanými optoelektronickými vlastnosťami:

 • Rotačné vákuové odparky

 • Rotačný vákuový destilačný prístroj

 • Vákuová sušiareň


Nanonet26
NanoNet2

Aktivita 2.3 Zvýšenie kvality infraštruktúry pre prípravu organických materiálov pre elektroniku

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UK

Výsledky: Dobudovanie laboratórií pre syntézu organických látok s požadovanými optoelektronickými vlastnosťami:

 • Infračervený mikroskop(unikátny prístroj)

 • Fluorescenčný spektrometer


Nanonet27
NanoNet2

Aktivita 3.1 Prezentácia potenciálu centra pre zvýšenie zapojenia sa do medzinárodných projektov

Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc., KOCH PRIF UK

Výsledky:

 • Inovácia prednášok pre študentov magisterského a doktorandského štúdia.

 • Riešenia doktorandských prác so zapojením do riešenia výskumných problémov v Centre.

 • Transfer vedomostí a know-how pre zapojenie do spolupráce v rámkci Európskeho výskumného priestoru.


Nanonet28
NanoNet2

Dosiahnuté výsledky

 • Spolupráca výskumných tímov Centra vyústila v zriadenie laboratória na meranie dvojfotónovej absorpcie v MLC (hlavný partner), kde boli realizované testovacie merania na zlúčeninách pripravených na pracovisku Partnera 1 (PRIF UK). Podobne bola sprevádzkovaná infraštruktúra na merania polovodivých vlastností organických zlúčenín v spolupráci s Partnerom 2 (FEI STU).

 • V oblasti implementácie nových poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu boli pripravené 3 prednáškové prezentácie z oblasti nelineárnej optiky a taktiež boli zakomponované do študijných materiálov pre doktorandské a magisterské štúdium.

 • Laboratórium pre syntézu organických látok v organizácii Partnera 1 (PRIF UK) s vybavenou infraštruktúrou bolo naplno využívané na prípravu a charakterizáciu nových zlúčenín s nelineárnymi optickými vlastnosťami, s fotochemickými a polovodivými predpokladmi. Získané výsledky boli prezentované na domácich a zahraničných konferenciách.


Nanonet
NanoNet

Výhľad ďalšieho postupu pri realizácii projektu

 • Do konca roka 2012 bude u hlavného partnera (MLC) finalizovaná (vrátane otestovania) infraštruktúra pre meranie HyperRayleighovho rozptylu organických zlúčenín. Originálne zlúčeniny s potrebnými vlastnosťami boli syntetizované na pracovisku Partnera 1 (PRIF UK), merania sú a budú uskutočnené na pracovisku hlavného partnera.

 • Ďalej bude optimalizovaná a využívaná infraštruktúra pre nanášanie vrstiev a vodivostné merania pre OFET aplikácie (syntéza látok - Partner 1 – PRIF UK, príprava vzoriek a merania –Partner 2 - FEI STU).

 • Poznatky z optoelektroniky organických zlúčenín budú súčasťou doktorandského a magisterského curricula pre odbor organická chémia a mikroelektronika


ad