Program yeterl l kler yle renme iktilarini l k lend rme
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

PROGRAM YETERLİLİKLERİYLE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İLİŞKİLENDİRME PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGRAM YETERLİLİKLERİYLE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İLİŞKİLENDİRME. Yrd. Doç.Dr . Serap EMİR İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF). TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ). Temel Alan Yeterlilikleri. Temel Alan

Download Presentation

PROGRAM YETERLİLİKLERİYLE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İLİŞKİLENDİRME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program yeterl l kler yle renme iktilarini l k lend rme

PROGRAM YETERLİLİKLERİYLE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İLİŞKİLENDİRME

Yrd. Doç.Dr. Serap EMİR

İstanbul Üniversitesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi


Program yeterl l kler yle renme iktilarini l k lend rme

AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

(EQF)

TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM

YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

Temel Alan

Yeterlilikleri

Temel Alan

Yeterlilikleri

Temel Alan

Yeterlilikleri

Temel Alan

Yeterlilikleri

Program Çıktıları

(Program Yeterlilikleri)

Program Çıktıları

(Program Yeterlilikleri)

Program Çıktıları

(Program Yeterlilikleri)

Program Çıktıları

(Program Yeterlilikleri)

Ders

Ders

Ders

Ders

Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

İş Yükü

AKTS Kredisi

İş Yükü

AKTS Kredisi

İş Yükü

AKTS Kredisi

İş Yükü

AKTS Kredisi

2


Temel kavramlar

TEMEL KAVRAMLAR

 • Yeterlilik

  Bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen program çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir.

 • Yeterlilikler Çerçevesi

  Yeterlilikleri öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır.


Temel kavramlar1

TEMEL KAVRAMLAR

 • Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.


Temel kavramlar2

TEMEL KAVRAMLAR

 • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

  Ulusal Yeterlilikler çerçevelerinin ilgi tutulabileceği

  ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbiriyle ilişkilendirebileceği şemsiye (üst) çerçevedir.

 • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi:

  Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir.


Temel kavramlar3

TEMEL KAVRAMLAR

 • Program Eğitim Amaçları

  Bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerinin nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir.

 • Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.


Program yeterl l kler yle renme iktilarini l k lend rme

YETERLİLİKLER

PROGRAM ÇIKTILARI

 • Eğitim amaçları , bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerini nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir.

 • Programın eğitim amaçları, mezunların bir programı bitirmelerini izleyen birkaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadelerdir.

 • Programın öngörülen eğitim amaçlarını sağlayabilmesi için programdan beklenen “programçıktıları” nın belirlenmesi gerekir. 

Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerinilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

Bölüm Misyonu

Temel Alan Yeterlilikleri

Paydaş Görüşleri

Eğitim Amaçları

Program Çıktıları

 • Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu)

 • İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler, ..)

Program çıktıları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi ve becerileri tanımlayan ifadelerdir.

Ders

Öğrenme Çıktıları


Program yeterl l kler yle renme iktilarini l k lend rme

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)

 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek (BİLGİ)

 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. (BECERİLER)


T rk ye y ksek ret m yeterl l kler er eves tyy

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)

3.Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) (KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER)

4.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey) (KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER )


Yapilmasi gerekenler

YAPILMASI GEREKENLER

 • Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktılarını (learning outcomes) yüksek öğretim ulusal yeterlilikleri çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanması amaçlanmaktadır. Buna göre üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin;


Yapilmasi gerekenler1

YAPILMASI GEREKENLER

 • Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren Programın Eğitim Amaçları yazılmalı

 • Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için mezunların ne tür yeterliliklere sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı Program Çıktıları belirlenmeli,


Yapilmasi gerekenler2

YAPILMASI GEREKENLER

 • Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar verilmeli,

 • Öğretim Programlarında yer alan/alacak her bir ders için “Öğrenme Çıktıları yazılmalı,


Yapilmasi gerekenler3

YAPILMASI GEREKENLER

 • Her bir derse ilişkin Öğrenme Çıktıları’nın Program Çıktıları’ndan hangisi/lerini sağladığını belirleyerek Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktıları İlişkilendirilmelidir.


Program yeterl l kler yle renme iktilarini l k lend rme

PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

Örnek:

A Üniversitesi B Mühendislik Bölümü Program Çıktıları

(PÇ1)Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi

(PÇ2)Bmühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi

(PÇ3)Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi

.......


Rnek kamu y netimi program kt lar

(PÇ1)Kamu yönetimi alanında temel bilgileri anımsamak

(PÇ2)Kamu yönetimi alanında güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek

(PÇ3)Kamu yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

...............

Örnek: Kamu Yönetimi Program Çıktıları


Program iktilarini renme iktilari le l k lend rme

PROGRAM ÇIKTILARINI ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME

 • Program çıktıları belirlendikten sonra hazırlanan ders planlarındaki çıktıların her biri programın hangi çıktısı ile ilişkili ise o kısıma işaret konulmalıdır.


Program iktilarini renme iktilari le l k lend rme1

PROGRAM ÇIKTILARINI ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME

.


Program yeterl l kler yle renme iktilarini l k lend rme

DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

Temel Alan Yeterlilikleri

Program Çıktıları

Ders A

Ders B

Ders C

Ders D

Öğrenme Çıktıları

Öğrenme çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları


Kaynaklar

Kaynaklar

 • http://duadek.dicle.edu.tr/sunumlar/bologna_sureci

 • http://www.yok.gov.tr/content/view/706

 • www.ege.edu.tr/excelword/bolognasunum1

  http://bologna.ankara.edu.tr/epgc/sunumlar/auepgc1asama


 • Login