Zem d lstv ii
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Zemědělství II PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zemědělství II. ......troška čísel a povídání o českém zemědělství. O čem tato lekce bude:. o ukazatelích charakterizujících zemědělství, o podpoře zemědělství, o budoucnosti zemědělství. Zemědělství v ČR extrémně vysoký podíl pronajaté půdy v podnicích (v průměru 92 %, v EU 40 %),

Download Presentation

Zemědělství II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zemědělství II

......troška čísel a povídání o českém zemědělství.......


O čem tato lekce bude:

 • o ukazatelích charakterizujících zemědělství,

 • o podpoře zemědělství,

 • o budoucnosti zemědělství.


 • Zemědělství v ČR

 • extrémně vysoký podíl pronajaté půdy v podnicích (v průměru 92 %, v EU 40 %),

 • dominantní produkční postavení podniků právnických osob – družstev a společností (75 % obhospodařované zemědělské půdy),

 • výrazná duální podniková struktura (5 % největších podniků obhospodařuje přes 75 % zemědělské půdy),

 • vysoká „třígenerační“ zadluženost podniků a „neusazenost“ kapitálu v podnicích,

 • velké rozdíly ve výkonnosti podniků,

 • nižší technická účinnost faktorů (práce a půdy), avšak levnost faktorů proti EU (4-6x práce, 10-15x půda),

 • vztah k životnímu prostředí a venkovu


Hrubá zemědělská produkce

rostlinná produkce

živočišná produkce

sklizeň zemědělských plodin

chov skotu

chov prasat

chov drůbeže

soupis hospodářských zvířat


podíl zemědělství na HDP

1990 - 7,32

2008 – 1,85

vývoj cen zemědělských výrobců

1990 – 104,1

2008 – 108,8 (s.c. 143,8)

vývoj cen vstupů do zemědělství

1990 - 102,1

2008 - 110,8 (s.c. 385,0)


Produktivita

 .

 • půdy

 • práce


Souhrnný zemědělský účet

Účet výroby

Kapitálový účet

Účet tvorby důchodu

Účet podnikatelského důchodu


Podpora zemědělství

 • přímé platby

 • Horizontální plán rozvoje venkova

 • národní podpory resortu MZe

 • organizace trhu


Přímé platby

 • základní jednotná platba na plochu (SAPS);

 • doplňková platba k platbě na plochu (TOP-UP); pěstování lnu na vlákno;pěstování chmele; chov přežvýkavců; pěstování plodin na orné půdě (mimo jiné pro pěstování geneticky upravené kukuřice seté).

 • podpora méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními (LFA).

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/


Horizontální plán rozvoje venkova

Cílem HRDP je především ekonomická stabilizacezemědělského podnikání v horších přírodních podmínkách prostřednictvím:

 • kompenzace

 • agro-envi programy („Méně příznivé oblasti“, opatření „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“, „Zakládání skupin výrobců)

 • OP Zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/dobihajici-a-ukoncene-dotace/horizontalni-plan-rozvoje-venkova-hrdp/


OP Zemědělství

OP je základní programový dokument, který byl schválen Evropskou komisí 2. července 2004 a umožňuje pro období 2004–2006 čerpání prostředků určených pro podporu zemědělství z fondů EU. Celkem má být za toto období českým zemědělcům, zpracovatelům a rybářům vyplaceno přibližně 250 mil. € .

OP je postaven na třech základních prioritách:

 • Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům (Priorita I);

 • Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (Priorita II);

 • Technická pomoc (Priorita III).

Přestože by měl být OP především restrukturalizačním nástrojem

(zejména prostřednictvím Priority II), je dosud využíván

ponejvíce jako podpora investic (Priorita I), například na nákup

zemědělské techniky


Národní podpory rezortu MZe

 • výdaje Mze (Ministerstva zemědělství

 • podpory PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond)

http://www.pgrlf.cz/pgrlf/menu_programy.php


Organizace trhuStátní zemědělský intervenční fond

 • subvence vývozu

 • intervenční nákupy

 • ostatní výdaje

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/uvod


Ekvivalent produkčních subvencí(ProducerSubsidyEquivalent – PSE).

zahrnuje všechny:

 • přímé subvence poskytnuté zemědělským výrobcům

 • podporu trhu se zemědělskými produkty


Možné scénáře vývoje českého zemědělství

 • Produkce přebytků

 • Konkurenceschopné zemědělství

 • Krajina a venkov

 • Voda


Konkurenceschopné zemědělství

 • rozdělení ZP na produkční a neprodukční oblasti

 • opuštění neprodukčních oblastí ???? – ponechání svému osudu


Produkce přebytků

 • orientace na intenzivní výrobu a export očekávaných přebytků

 • předpoklad – „záchranná síť“


Krajina a venkov

 • orientace na krytí co největšího podílu domácí poptávky – výroba provozována na co největší ploše

 • problém – nadvýroba, nedostatečná kvalita programů podporující zemědělce


Voda

 • orientace na výrobu čisté vody pro regiony, ČR a evropské odběratele (scénář je podporován environmentalisty a institucemi, které zajišťují vodní hospodářství


Koncepce zemědělské politiky České republiky po vstupu do EU

členěna na tři časové etapy:

 • etapu vstupní (2004-2006),

 • etapu přizpůsobení (2007-2010),

 • etapu vyrovnání (2010-2013), tzn. po vyrovnání úrovně podpor zemědělství ČR s úrovní podpor stávajících zemí EU


„zamyšlení“

 • vstup do EU znamenal nárůst finančních prostředků(nepřispěly ale k žádoucí restrukturalizaci českého zemědělství)

 • nespoléhat se jen na získání nárokových přímých plateb(stejně tak se nedoporučuje zaměřovat se na produkci toho, co „dělají“ všichni ostatní )

 • vhodné posilovat orientaci na rozvoj venkovských oblastí(mimoprodukční funkce zemědělství)

 • od roku 2007 bude potřeba dodržovat Zásady správné zemědělské praxe

 • normy se týkají v zásadě dvou oblastí, a to:

  životního prostředí a ochrany zdraví

  evidence zvířat.


Informace

 • Český statistický úřad (czso.cz)

 • Ministerstvo zemědělství (mze.cz)

 • Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (vuze.cz)

 • Internetový zemědělský portál (agroweb.cz)


 • Login