Planowane akty wykonawcze do ustawy oraz system kontroli ministerstwa nad jej wdra aniem
Download
1 / 20

PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Rydułtowy, dnia 29 sierpnia 2011 r. PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM

Bernard Błaszczyk

Podsekretarz Stanu

Rydułtowy, dnia 29 sierpnia 2011 r.


PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE


W ustawie znajduje się 8 delegacji dla ministra środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne)


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;

 • Wymagania zostaną określone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.


Rozporządzenie w spr. wymagań

Rozporządzenie w dniu 23 sierpnia 2011 r. zostało przekazane do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag: 8 września 2011 r.

 • W dniu 4 lipca MŚ zwróciło się z prośbą o propozycję zapisów do KIGO, PIGO, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPGO, IPHIZ;

 • Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie propozycji przesłanych przez organizacje pracodawców.


Rozporządzenie w spr. wymagań

Rozporządzenie reguluje następujące kwestie:


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące wzorów sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wzorów sprawozdań rocznych sporządzanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz marszałka województwa

 • Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania

 • Zostaną określone poziomy z podziałem na poszczególne lata, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

 • 50% papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

 • 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania

Obecnie na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska dostępne są wytyczne określające sposób obliczenia uzyskanego poziomu

 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagań dla odpadów powstających z tych procesów

 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;


Stan prac nad rozporządzeniami

Trwają wstępne prace nad rozporządzeniami

 • Planowany termin przekazania ich do konsultacji: październik b.r.


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji

 • Rozporządzenie fakultatywne;


Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji

 • Rozporządzenie fakultatywne;


Prace nad rozporządzeniami

Projekty rozporządzeń będą dostępne na stronie www.mos.gov.pl w zakładce „Prawo”.


SYSTEM KONTRoliMINISTERSTWA NAD WDRAŻANIEM USTAWY


Konsekwencje niewdrożenia ustawy

Kara pieniężna 10 000 – 50 000 zł;

Roszczenia mieszkańców gminy – gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazują oni odpady komunalne podmiotowi posiadającemu wpis do rejestru na koszt gminy;

W przypadku niepodjęcia przez radę gminy określonych w ustawie uchwał, wojewoda podejmuje działania.


Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

WÓJT / BURMISTRZ / PREZYDENT

SPRAWOZDANIE ROCZNE (Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM.)

MARSZAŁEK

WIOŚ

MINISTER ŚRODOWISKA

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE


Planowane wsparcie dla gmin

Informacje na stronie internetowej Ministerstwa

Podręcznik dla gmin

Internetowe forum dyskusyjne


Dziękuję za uwagę

Emilia Kołaczek

emilia.kolaczek@mos.gov.pl


ad
 • Login