planowane akty wykonawcze do ustawy oraz system kontroli ministerstwa nad jej wdra aniem
Download
Skip this Video
Download Presentation
PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Rydułtowy, dnia 29 sierpnia 2011 r. PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM' - emlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planowane akty wykonawcze do ustawy oraz system kontroli ministerstwa nad jej wdra aniem
PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM

Bernard Błaszczyk

Podsekretarz Stanu

Rydułtowy, dnia 29 sierpnia 2011 r.

slide3
W ustawie znajduje się 8 delegacji dla ministra środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne)
rozporz dzenia
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;
 • Wymagania zostaną określone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.
rozporz dzenie w spr wymaga
Rozporządzenie w spr. wymagań

Rozporządzenie w dniu 23 sierpnia 2011 r. zostało przekazane do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag: 8 września 2011 r.

 • W dniu 4 lipca MŚ zwróciło się z prośbą o propozycję zapisów do KIGO, PIGO, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPGO, IPHIZ;
 • Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie propozycji przesłanych przez organizacje pracodawców.
rozporz dzenie w spr wymaga1
Rozporządzenie w spr. wymagań

Rozporządzenie reguluje następujące kwestie:

rozporz dzenia1
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące wzorów sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wzorów sprawozdań rocznych sporządzanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz marszałka województwa

 • Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;
rozporz dzenia2
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania

 • Zostaną określone poziomy z podziałem na poszczególne lata, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
 • 50% papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
 • 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;
rozporz dzenia3
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania

Obecnie na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska dostępne są wytyczne określające sposób obliczenia uzyskanego poziomu

 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;
rozporz dzenia4
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;
rozporz dzenia5
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagań dla odpadów powstających z tych procesów

 • Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;
stan prac nad rozporz dzeniami
Stan prac nad rozporządzeniami

Trwają wstępne prace nad rozporządzeniami

 • Planowany termin przekazania ich do konsultacji: październik b.r.
rozporz dzenia6
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji

 • Rozporządzenie fakultatywne;
rozporz dzenia7
Rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji

 • Rozporządzenie fakultatywne;
prace nad rozporz dzeniami
Prace nad rozporządzeniami

Projekty rozporządzeń będą dostępne na stronie www.mos.gov.pl w zakładce „Prawo”.

konsekwencje niewdro enia ustawy
Konsekwencje niewdrożenia ustawy

Kara pieniężna 10 000 – 50 000 zł;

Roszczenia mieszkańców gminy – gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazują oni odpady komunalne podmiotowi posiadającemu wpis do rejestru na koszt gminy;

W przypadku niepodjęcia przez radę gminy określonych w ustawie uchwał, wojewoda podejmuje działania.

sprawozdawczo
Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

SPRAWOZDANIE

KWARTALNE

WÓJT / BURMISTRZ / PREZYDENT

SPRAWOZDANIE ROCZNE (Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM.)

MARSZAŁEK

WIOŚ

MINISTER ŚRODOWISKA

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE

planowane wsparcie dla gmin
Planowane wsparcie dla gmin

Informacje na stronie internetowej Ministerstwa

Podręcznik dla gmin

Internetowe forum dyskusyjne

ad