03 04 201 4
Download
1 / 19

СОФИЯ, 03 . 04 .201 4 “ПРАКТИКА-О.К.” ООД - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Преобразуване на Висшия ислямски институт Откриване на Български ислямски университет - София. Автономията – основен принцип при изграждането и управлението на висшето училище. СОФИЯ, 03 . 04 .201 4 “ПРАКТИКА-О.К.” ООД. СТУДЕНТИ. ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. ОБКРЪЖЕНИЕТО НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' СОФИЯ, 03 . 04 .201 4 “ПРАКТИКА-О.К.” ООД' - emilie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
03 04 201 4

Преобразуване на Висшия ислямски институт

Откриване на Български ислямски

университет - София

Автономията – основен принцип при изграждането и управлението на висшето училище

СОФИЯ, 03.04.2014

“ПРАКТИКА-О.К.” ООД


СТУДЕНТИ ислямски институт

ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ

ОБКРЪЖЕНИЕТО

НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕДА

КОНКУРЕНТНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

БИУ

МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛ


МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ ислямски институт

- УЧРЕДИТЕЛ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗВО

Закон за вероизповеданията

Чл. 33. (6) Регистрираните вероизповедания могат да откриват висши училища при условията и по реда на Закона за висшето образование.

МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

може да открие висше училище по Закона за висшето образование

КОЙ?

КАК?

КАКВО?

Чл. 14. Религиозните общности могат да придобиват статут на юридическо лице при условията и по реда на този закон.

Мюсюлманско изповедание


МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ ислямски институт

- УЧРЕДИТЕЛ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗВО

КОЙ ОТКРИВА?

КАКВО ОТКРИВА?

МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

1.

ДУХОВНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

1.

УЧРЕДИТЕЛ

2.

ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

УЧАСТВА В УПРАВЛЕНИЕТО

3.

УНИВЕРСИТЕТ

2.

БЪЛГАРСКИ ИСЛЯМСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Закон за висшето образование


БЪЛГАРСКИ ислямски институтИСЛЯМСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КАКСЕ ОТКРИВА?

ПРОЕКТ ЗА ОТКРИВАНЕ

Чл. 15.

(1)Висше училище се открива и преобразува въз основа на проект, в който:

1.са поставени обществено приемливи цели пред предлаганото висше училище;

2.се съдържа описание на основните звена и/или на филиалите на висшето училище, необходимата учебна документация и данни за научно-преподавателски състав, материалната база и начините на финансиране;

3.се осигурява начин на управление, гарантиращ спазването на основните академични свободи;

4.има съответствие с държавните изисквания.

(2)Проектът ЗА ОТКРИВАНЕ трябва да е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.


КАК ислямски институтСЕ ОТКРИВА?

БЪЛГАРСКИ ИСЛЯМСКИ УНИВЕРСИТЕТ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Чл. 15.

(3) Към проекта за създаване на частни висши училища се представя и учредителен акт, който включва:

1. вид, наименование и седалище;

2. предмет на дейност;

3. име (фирма) на учредителя;

4. имущество, предоставено от учредителите, за осигуряване на дейностите по чл. 6, ал. 1 и 2 и начин на финансиране;

5. управление и начин на представителство;

6. права и задължения на учредителите;

7. отговорност на учредителите в случаите, когато участват в управлението на висшето училище.


КАКВО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО? ислямски институт

Чл. 17 (2) 2. разполага с академичен състав на основен трудов договор, който по всяка специалност води не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия, като хабилитираните лица в него четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове;

3. разполага с материална база, която осигурява и практическото обучение в съответствие с държавните изисквания;

4. обучава в степените "бакалавър","магистър" и "доктор" в съответните основни области на науката;

5. има научен и художествено-творчески потенциал и с дейността си развива основни области на науката и културата;

6. осигурява на академичния състав, на студентите и на докторантите условия за отпечатване на научни трудове, учебници, монографии, както и за реализация на присъщи творчески изяви;

7. притежава библиотека и други средства за информационно обслужване на обучението и научните изследвания;

8. поддържа международни контакти при обучението и творческата си дейност;

9. разполага с университетски информационен център за административно обслужване на студентите и докторантите.


БЪЛГАРСКИ ИСЛЯМСКИ УНИВЕРСИТЕТ ислямски институт

КАКВО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО?

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ!

Чл. 19.

(4) Висшето училище осъществява цялостната си дейност върху принципа на академичната автономия в съответствие със законите на страната.

Висшето училище осъществява цялостната си дейност върху принципа на академичната автономия

1.

Висшето училище осъществява цялостната си дейноств съответствие със законите на страната.

2.

КАКВО Е?

АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ


ПРИНЦИП НА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ

КЪДЕ Е?

1.

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

2.

КАКВО Е?

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 53.(1) Всеки има право на образование. (3) При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.(6) Държавата упражнява контрол върху всички видове и степени училища.


КАКВО Е АВТОНОМИЯ?

АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ

 • Чл. 19

 • Висшите училища се ползват с академична автономия.

 • В нея намира израз

 • интелектуалната свобода на академичната общност и

 • творческата природа на образователния, изследователския и художествено-творческия процес

 • като върховни ценности.

КАКВО Е?

АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ

Чл. 19

(2) Академичната общност обхваща членовете на академичния състав, студентите, докторантите и специализантите.

КАКВО Е?

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

ЗРАСРБ: Чл. 2. (1) Академичният състав включва заемащите академични длъжности във висшите училища и научните организации, както и други лица по Закона за висшето образование. (3) Академичните длъжности са: 1. "асистент";

2. "главен асистент"; 3. "доцент"; 4. "професор".


КАКВО ВКЛЮЧВА АВТОНОМИЯ?

АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ

 • Чл. 19 (3)

 • Академичната автономия включва:

 • академични свободи,

 • академично самоуправление и

 • неприкосновеност на територията на висшето училище.


АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ АВТОНОМИЯ

КАКВО Е?

АКАДЕМИЧНА СВОБОДА

Чл. 20. Академичната свобода се изразява в:

1. Свобода на преподаването,

2. Свобода на провеждането на научни изследвания,

3. Свобода на творческите изяви,

4. Свобода на обучението,

5. Свобода на сътрудничество за:

5а. Извършване на съвместна учебна дейност с други висши училища и научни организации,

5б. Образователен франчайз с други висши училища, както и на

5в. Съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност с други висши училища и организации в страната и чужбина.


АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ АВТОНОМИЯ

АКАДЕМИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАКВО Е?

Чл. 21. Академичното самоуправление се изразява във:

1. Изборност и мандатност на всички органи за управление;

2. Право на висшето училище да урежда устройството и дейността си в собствени правилници в съответствие с този закон;

3. Самостоятелно определяне на:а -научно-преподавателския състав, б -условията за приемане и в - формите на обучение на студентите, докторантите и специализантите;

4. Самостоятелно разработване и изпълнение на учебни планове и научноизследователски проекти;

5. Избор на специалностите, по които се осъществява обучение;

6. Право за обявяване на конкурси и избор на преподаватели при условия и по ред, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България ;

7. Право за формиране на собствени фондове и самостоятелно определяне на условията и реда за тяхното изразходване;


АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ АВТОНОМИЯ

АКАДЕМИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАКВО Е?

8.Право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на договори за извършване на научни и приложни изследвания за художественотворческа, проектна и иновационна дейност, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование;

9.Право на сдружаване с български и/или чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот, на образователен франчайз, както и право на сдружаване с висши училища и други организации в страната и чужбина при изпълнение на дейностите по т.8;

10.Право на изграждане, притежаване или ползване на материална база, нужна за образователната и научноизследователската дейност и за социално-битовото обслужване на студенти и преподаватели, докторанти и служители;


АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ АВТОНОМИЯ

АКАДЕМИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАКВО Е?

12.Право на организиране на международно сътрудничество, на членуване в международни организации, на сключване на договори за съвместна учебна дейност и на договори за образователен франчайз с чуждестранни висши училища, при спазване на изискванията на § 4, ал. 4 от допълнителните

разпоредби, както и на договори за съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност и други форми на съвместна дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати

по законодателството на съответната държава;

13.Право на признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, с цел продължаване на обучението във висшето училище, което извършва признаването.


АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ АВТОНОМИЯ

КАКВО Е?

Неприкосновеност на територията

Чл. 22. Автономията на висшето училище не може да се нарушава чрез:

1. Намеса в дейността на висшето училище, освен в случаите, изрично посочени в закон;

2. Влизане или оставане на органите на сигурността и обществения ред без съгласието на академичните власти, освен за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на природни бедствия и аварии;

3. Създаване и дейност на политически и религиозни организации във висшето училище;

4. Осъществяване на дейност, накърняваща конституционни права на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия, убеждение, политическа принадлежност.


? АВТОНОМИЯ

Имате ли въпроси ? ?


Информация за АВТОНОМИЯлекторите:

Тел. : 02/ 9441806

GSM : 0888/ 984798, 0888/989635

www.praktika-ok.com


КРАЙ АВТОНОМИЯ

Благодаря за Вашето внимание!!!


ad