od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2
Download
Skip this Video
Download Presentation
Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu – ĆW 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu – ĆW 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu – ĆW 2. Analiza finansowa projektu. Podstawa oceny opłacalności każdego przedsięwzięcia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu – ĆW 2' - emilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Analiza finansowa projektu

Podstawa oceny opłacalności każdego przedsięwzięcia

Bazując wyłącznie na przychodach (zyskach) i kosztach (stratach) podmiotu będącego animatorem projektu (firma, instytucja zarządzająca), określa się opłacalność finansową projektu - prognoza zasobów, dzięki którym zostaną pokryte przyszłe wydatki.

Punkt wyjścia do dokonywania analizy ekonomicznej projektu

slide3

Analiza ekonomiczna

Analiza finansowa

 • ekonomiczna zaktualizowana wartość netto - ENPV,
 • ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu – EIRR (ERR)
 • finansowa zaktualizowana wartość netto - FNPV,
 • finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FIRR (FRR)

Dyskontowe wskaźniki oceny opłacalności:

np. NPV, IRR,

slide5
Etap 1 – Skorygowanie o efekty fiskalne
 • celem etapu jest właściwe uwzględnienie efektów fiskalnych z punktu widzenia gospodarki (społeczeństwa),
 • na potrzeby analizy ekonomicznej należy przyjmować ceny nakładów i produktów przed naliczeniem podatku VAT i innych podatków pośrednich,
 • objęte analizą ekonomiczną ceny czynników nakładczych powinny obejmować podatki bezpośrednie
  • z punktu widzenia projektu podatek dochodowy jest odpływem i zmniejsza jego opłacalność,
  • z punktu widzenia gospodarki nie jest to koszt, a część dochodu z podatków jest rozdzielana przez rząd na zaspokojenie potrzeb ogólnospołecznych – stąd niekiedy podatki dochodowe należy zapisać jako korzyść projektu;
slide6
dotacje (rozumiane jako dochód transferowy) będą stanowiły cześć kosztów projektu (jako wyraz kosztów społecznych);
 • niekiedy podatki pośrednie lub dotacje mają na celu skorygowanie efektów zewnętrznych (np. podatki od cen energii, które mają zniechęcać do wytwarzania negatywnych efektów zewnętrznych na środowisko) – wtedy uzasadnione może być włączenie takich podatków do kosztów projektu (należy jednak uważać, by nie liczyć ich podwójnie, np. poprzez włączenie do oceny zarówno podatków energetycznych, jak i szacunkowych zewnętrznych kosztów środowiskowych).

Problem podatków nie musi być potraktowany w bardzo precyzyjny sposób, jeśli ma on niewielkie znaczenie dla oceny projektu, jednak zawsze należy go rozważyć.

slide7
Etap 2 – Skorygowanie o efekty zewnętrzne (externalities)

Efekty zewnętrzne (externalities) - w analizie projektów jest to rezultat projektu odczuwany przez jego otoczenie (stąd nie uwzględniany w finansowej ocenie projektu). Efekt zewnętrzny występuje wtedy, gdy fakt produkcji lub konsumpcji dobra lub usługi przez jedną jednostkę gospodarczą ma bezpośredni wpływ na poziom dobrobytu producentów lub konsumentów wchodzących w skład innej jednostki. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne.

slide8
celem tego etapu jest ustalenie wartości korzyści i kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,
 • niekiedy koszty i korzyści zewnętrzne, które są łatwe do zidentyfikowania, okazują się trudne do wycenienia, a efekty objawią się w połączeniu z innymi czynnikami dopiero w dłuższej perspektywie czasowej
 • można sporządzić wykaz niekwantyfikowalnych efektów zewnętrznych, dzięki czemu będzie istniała możliwość porównania relatywnej wagi aspektów kwantyfikowalnych, z czynnikami nie poddającymi się kwantyfikacji (dokonanie analizy wielokryterialnej).
slide9
metodologia OECD – uwzględnianie efektów zewnętrznych tylko w formie opisowej, ze względu na ich małe znaczenie
 • metodologia UNIDO – efekty zewnętrzne są wyceniane i włączane do opłacalności ekonomicznej projektu.
 • uwzględnienie oddziaływania na środowisko – przy zastosowaniu metody jakościowo-ilościowych, nawet nieprecyzyjne szacunki dają możliwość uchwycić część istotnych kosztów środowiskowych.
slide10
Przykłady społecznych korzyści zewnętrznych:
 • korzyści w postaci niższej wypadkowości w rejonach o dużym natężeniu ruchu;
 • oszczędności w czasie przewozu w ramach zintegrowanej sieci transportowej;
 • wydłużenie przewidywanej długości życia dzięki lepiej wyposażonym obiektom opieki zdrowotnej lub w wyniku redukcji substancji zanieczyszczających środowisko;
 • wyszkolenie zatrudnionych w projekcie robotników, którzy później będą mogli znaleźć lepiej płatną pracę;
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej (przyciąganie nowych inwestorów) i tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu;
 • linia kolejowa, która może zmniejszyć zagęszczenie ruchu na określonej drodze;
 • nowy uniwersytet, który może wspierać nauki stosowane a dzięki lepiej wykształconej sile roboczej mogą wzrosnąć przyszłe dochody pracowników;
 • uratowane życia ludzkie dzięki projektom w sektorze opieki zdrowia itp.
slide11
Przykłady społecznych kosztów zewnętrznych:
 • utrata produkcji rolnej z powodu odmiennego wykorzystania ziemi;
 • dodatkowe koszty netto dla władz lokalnych związane z przyłączeniem nowego zakładu przemysłowego do istniejącej infrastruktury transportowej;
 • wzrost kosztów usuwania ścieków;
 • zmniejszenie wartości rynkowej domów, w wyniku budowy nowego „uciążliwego” zakładu produkcyjnego w okolicy osiedla, itp.
slide12
Przykłady oddziaływania projektu na środowisko
 • ekologiczne koszty drogi szybkiego ruchu - szacowane na podstawie potencjalnego spadku wartości sąsiadujących z drogą nieruchomości, z powodu większego hałasu lub spalin, pogorszenia jakości krajobrazu;
 • ekologiczne koszty dużego „truciciela” przemysłowego, np. rafinerii - szacowane na podstawie potencjalnego wzrostu wydatków na opiekę zdrowia wśród mieszkańców i pracowników..
slide13
Przykład:

Zagospodarowanie obiektu zabytkowego na cele turystyczne

slide16
Etap 3 - Od cen rynkowych do cen kalkulacyjnych

Celem tego etapu analizy jest określenie wartości współczynników przeliczeniowych, które umożliwiają przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne (eliminujące zniekształcenia rynkowe i wpływ regulacji państwowych i przez to lepiej odzwierciedlające alternatywny społeczny koszt zasobów).

slide17
Ceny produktów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej
 • Każdy produkt będący przedmiotem wymiany międzynarodowej będzie wyceniany na podstawie cen rynku międzynarodowego – OCRM (w anglojęzycznej literaturze – border price)
 • OCRM – sprowadza wartość rynku międzynarodowego do granicy projektu (np. brama zakładu, składowisko na którym producent sprzedaje swoje wyroby, itp.)
slide18

PROJEKT

Granica państwa

Cena CIF

Koszt transportu z zakładu do rynku

Koszt transportu od granicy do rynku

RYNEK

Wycena OCRM - substytucja importu

OCRM = (cena CIF + koszt transportu od granicy do rynku) – koszt transportu z projektu do rynku

slide19

Granica państwa

PROJEKT

Cena FOB

Koszt transportu do granicy

Koszt transportu do projektu

Wytwórca surowca

(np. kopalnia)

Wycena OCRM (zużycie produktu dotychczas eksportowanego)

OCRM = (cena FOB - koszt transportu z kopalni do granicy) + koszt transportu z kopalni do projektu

slide20

Ceny produktów i nakładów nie będących przedmiotem wymiany międzynarodowej

 • stosowane będą ceny obserwowane na rynku lokalnym (brak bardziej konkurencyjnych rynków).
 • na rynku, na którym występują zakłócenia, konsument może towar kupić lub nie, przez co wyraża swoją „gotowość do zapłaty” (willingnes to pay) – cena przyjmowana w analizie ekonomicznej.
 • krańcowy koszt produkcji surowca - koszt pozyskania surowca przez krańcowego dostawcę, w sytuacji gdy realizacja projektu wymusza wzrost podaży surowca.
slide21
Przykłady zniekształceń cenowych
 • ziemio-chłonny projekt, np. budowa obiektu przemysłowego, gdzie ziemia zostanie udostępniona bezpłatnie przez publiczną instytucję, podczas gdy w przeciwnym wypadku mogłaby przynosić rentę gruntową;
 • projekt rolniczy, którego realizacja uzależniona jest od dostaw wody według bardzo niskiej taryfy, wysoko dotowanej przez sektor publiczny;
 • energo-chłonny projekt, którego funkcjonowanie zależy od dostaw energii elektrycznej w ramach systemu regulowanych taryf, przy czym taryfy te odbiegają od długookresowych kosztów krańcowych.
 • elektrownia funkcjonująca w ramach systemu monopolistycznego, który powoduje znaczne rozbieżności między cenami elektryczności a długookresowymi kosztami krańcowymi: w takim przypadku korzyść ekonomiczna może być mniejsza od korzyści finansowej.
dyskontowanie
Dyskontowanie
 • po przygotowaniu tabeli dla analizy ekonomicznej, dokonuje się dyskontowania przy pomocy wybranej społecznej stopy dyskontowej w celu uzyskania:
  • ekonomicznej zdyskontowanej wartości netto inwestycji (ENPV)
  • ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (ERR lub EIRR).
slide23
europejska stopa dyskontowa – wyznaczona na poziomie 5% funkcjonuje jako standardowy wskaźnik wzorcowy dla projektów współfinansowanych ze środków UE (projektodawcy po uzasadnieniu mogą przyjąć inną wartość stopy)
 • dzięki uwzględnieniu, w analizie ekonomicznej, efektów zewnętrznych i cen dualnych, większość projektów o niskiej lub ujemnej finansowej rentowności wykazuje dodatnią stopę ERR
slide24
każde przedsięwzięcie, które po aktualizacji przy założeniu stopy dyskontowej na poziomie 5%, wykazuje wskaźnik ERR niższy od 5% lub ujemną wartość ENPV, powinno być poddane dodatkowej ocenie lub zostać odrzucone
 • ujemna wartość ENPV może być do przyjęcia w pewnych wyjątkowych przypadkach, np.: projekt niesie ze sobą istotne korzyści nie dające się oszacować w kategoriach pieniężnych, pod warunkiem jednak, że korzyści takie zostaną szczegółowo ukazane
slide25
Zadanie 1

Korzystając z poniższych danych oraz tabeli dotyczącej opłacalności finansowej (FNPV) projektu XYZ określ ekonomiczną opłacalność inwestycji (ENPV):

 • korzyści wynikające z oszczędności czasu wynoszą 42 tys. EUR
 • korzyści wynikające ze zwiększonego ruchu turystycznego 78 tys. EUR
 • koszty związane ze zwiększonym zanieczyszczeniem środowiska 33 tys. EURO
 • współczynnik przeliczeniowy dla sprzedaży produktu A wynosi 1,1, dla produktu B 1,15, dla odpraw 1,2, a dla kosztów operacyjnych 0,98, a dla nakładów inwestycyjnych 0,9,
 • ostatni okres to zamknięcie projektu
ad