hac z
Download
Skip this Video
Download Presentation
HACİZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

HACİZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

HACİZ. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 8. HAFTA. GENEL OLARAK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HACİZ' - emilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hac z

HACİZ

Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

Çukurova Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

8. HAFTA

genel olarak
GENEL OLARAK
 • İcra konusu alacağın ödenmesini sağlamak üzere alacaklı lehine olarak alacağı karşılayacak miktardaki mal ve haklara icra dairesi tarafından el konulmasıdır.
 • Haciz işlemlerine başlanabilmesi için iki şart aranır:
  • Ödeme emrinin kesinleşmesi
  • Haciz talebi (1 yıl)
hacz n yapilmasi
HACZİN YAPILMASI
 • Alacaklının haciz talebini alan icra dairesi, bu talebi 3 gün içinde yerine getirmek zorundadır.
 • Birden fazla haciz talebi varsa tarih sırasına göre haciz yapılır.
 • Aynı gün içinde yapılan talepler aynı derecede kabul edilir.
hacz n esaslari
HACZİN ESASLARI
 • Resmi tatil günlerinde de haciz yapılabilir.
 • Mal kaçırma ihtimali olan veya gece iş görülen yerlerde gece vakti de haciz yapılabilir.
 • Borçluya önceden tebligat yapılmaz.
 • Haciz sırasında kilitli yer açılabileceği gibi, zor kullanılması da mümkündür.
 • Borçlunun bütün mallarına değil, alacağa yetecek kadarına el konulur.
hacz n a amalari
HACZİN AŞAMALARI
 • Haciz talebi
 • Borçlunun ikametgahına gidilmesi
 • Borçlunun mallarının incelenmesi ve kıymet takdiri yapılması
 • Haciz tutanağının düzenlenmesi
 • Haczedilen malların muhafaza altına alınması
 • Haciz davetiyesi gönderilmesi
hac zde tert p
HACİZDE TERTİP
 • Haciz işlemlerinde, yokluğu borçluya en az yük teşkil edecek, haczi ve satılması en kolay olan mallardan başlanmasına hacizde tertip denir.
 • İcra müdürü, alacaklı ve borçlunun menfaatlerini bağdaştırmakla yükümlüdür.
 • Haciz sırası şu şekilde olmalıdır:
  • Çekişmesiz mallar
  • Menkul mallar
  • Taşınmazlar
  • Çekişmeli mallar
hacze t rak
HACZE İŞTİRAK
 • Borçlunun alacaklılarından her biri borçlu aleyhine önceden yapılmış olan hacze katılma hakkına sahiptir.
 • Hacze iştirak iki şekilde olur:
  • Adi iştirak
  • İmtiyazlı iştirak
ad t rak
ADİ İŞTİRAK
 • Hacze iştirak için, alacaklının yaptığı icra takibinin kesinleşmiş olması gerekir.
 • Alacağın, ilk haciz sahibi alacaklının takip talebinden veya dava tarihinden önce doğmuş olması gerekir.
 • Alacak önceki tarihli bir belgeye (aciz belgesi, mahkeme ilamı, resmi senet veya makbuz) dayanmalıdır.
 • Haciz konusu mallar henüz satılmamış olmalıdır.
mt yazli t rak
İMTİYAZLI İŞTİRAK
 • Bazı alacaklılara kanun, takip açmalarına gerek olmaksızın öncelikli iştirak hakkı tanımıştır.
 • Bunlar:
  • Borçlunun eşi, çocukları, vasi veya kayyım olduğu kişiler
  • Ölünceye kadar bakma alacaklıları
  • İlama dayalı nafaka alacaklıları
hacz ca z olmayan mallar
HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR
 • Borçlunun şahsi eşyası
 • Devlet malları
 • SSK ve Bağ-Kur tarafından bağlanan aylık ve yardımlar
 • Borçlunun maaş veya ücretinin ¼’ünden fazlası
 • İşçi aylığının ¼’ünden fazlası
hacze kar i st hkak davalari
HACZE KARŞI İSTİHKAK DAVALARI
 • İcra memuru tarafından haczedilen mallardan bazıları borçluya ait olmayabilir.
 • Haciz konusu malların emanet, ödünç, kira vb. nedenlerden dolayı borçlunun elinde olması mümkündür.
 • Bu tür durumlarda haciz işlemini geçersiz hale getirmek için istihkak davası açmak gerekir.
st hkak davasi
İSTİHKAK DAVASI
 • İcra memurluğu tarafından gerçekleştirilen haciz işleminin haksız olduğu ve haczedilen malların borçluya ait olmadığı iddiasıyla açılır.
 • İstihkak davası haciz konusu malların haczedildiği yere göre iki gruba ayrılır:
  • Borçlunun elinde haczedilen mallarda
  • Üçüncü kişilerde haczedilen mallarda
bor lunun elinde haczedilen mallarda
Borçlunun elinde haczedilen mallarda
 • İstihkak iddiası, borçlu tarafından haciz sırasında yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerce icra dairesine 7 gün içinde ileri sürülebilir.
 • İstihkak iddiasına karşı 3 gün içinde alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilebilir.
 • Süresi içinde itiraz edilmediği takdirde, istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır, haciz kalkar ve mallar sahibine iade edilir.
 • İstihkak iddiasına itiraz edildiğinde, İM tarafından takibin devamına veya ertelenmesine karar verilir. Erteleme için 3. kişiden teminat alınması gerekir.
 • İM’nin kararına karşı 7 gün içinde istihkak davası açılabilir.
st hkak dd asinin spati
İSTİHKAK İDDİASININ İSPATI
 • İstihkak iddiasının ispatında iki önemli karine mevcuttur:
  • Birlikte oturulan yerdeki eşyadan niteliği itibarıyla kadına, erkeğe veya çocuklara ait olanlar bu kişilere ait sayılır.
  • Malı elinde bulunduran kişiler malik olarak kabul edilirler.
nc ki ilerde haczedilen mallarda
Üçüncü kişilerde haczedilen mallarda
 • Borçluya ait olduğu bildirilen mallar, başka bir kişinin zilyetliğinde ise, icra müdürü yine de haczi uygular.
 • Ancak, alacaklıya 7 gün içinde üçüncü kişiye karşı istihkak davası açması için süre verir.
 • Dava açılmazsa haciz kalkar.