Welcome to my place - PowerPoint PPT Presentation

Welcome to my place
Download
1 / 15

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welcome to my place. INFORMACJE PODSTAWOWE BASIC INFORMATION. NASZA GMINA OUR MUNICIPALITY. TAJEMNICE NATURY: SECRETS OF NATURE : - Mieszkańcy lasów i łąk I nhabitants of the forests and meadow s Geografia Geography - Zbiornik wodny i jego lokatorzy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Welcome to my place

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welcome to my place

Welcome to my place


Nasza gmina our municipality

 • INFORMACJE PODSTAWOWE BASIC INFORMATION

NASZA GMINAOUR MUNICIPALITY

 • TAJEMNICE NATURY:

 • SECRETS OF NATURE:

 • - Mieszkańcy lasów i łąk

 • Inhabitants of the forestsand meadows

 • Geografia

 • Geography

 • - Zbiornik wodny i jego lokatorzy

 • - Water tank and their inhabitants

 • WAŻNE BUDYNKI, POMNIKI I KAPLICZKI

 • IMPORTANT BUILDINGS AND OBJECTS

 • QUIZ O GMINIE

 • QUIZ OF THE MUNICIPALITY

 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 • SOURCE MATERIALS

Strona główna

Home


Informacje podstawowe basic information

Informacje podstawoweBasic information

Herb gminy

Coat of arms of the municipality

gmina Raniżów leży na wyżynnych terenach Płaskowyżu Kolbuszowskiego, we wschodniej części powiatu kolbuszowskiego,

siedziba gminy mieści się w Raniżowie,

- w jej skład, oprócz Raniżowa, wchodzi: Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Posuchy, Poręby Wolskie, Korczowiska,

gmina Raniżów ma obszar 96.77 km², w tym:

użytki rolne: 74%

użytki leśne: 18%

inne: 8%

gmina stanowi 12.5% powierzchni powiatu,

obecnym wójtem jest Daniel Fila,

liczba ludności-7292 osoby.

- Raniżów commune lies on the upland areas Kolbuszowski Plateau in the eastern part of the district of Kolbuszowa,

seat of the municipality is located in Raniżów,

The municipality except Raniżów includes: Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Posuchy, Poręby Wolskie, Korczowiska,

- Raniżów municipality has area of 96.77 km ² , including:

arable land: 74%

forest land: 18%

other: 8%

municipality covers12.5% of the district.

present mayor is Daniel Fila,

- population-7292 people.


Tajemnice natury secrets of nature

Rośnie tutaj dużo grzybów…

…zarówno prawdziwych jak i sztucznych

TajemnicenaturySecrets of nature

Wystarczy wyjść na dwór, aby zobaczyć piękno otaczającego nas świata. Wszystko dookoła budzi się do życia. Nawet nie wiemy ile różnych gatunków owadów czy zwierząt może zamieszkiwać pobliski las czy łąkę.

Here grows a lot of mushrooms…

…both real and artificial

Mieszkańcy lasów i łąk naszej gminy

Inhabitants of the forests and meadowsour commune

Geografia

Geography

Just go outside to see the beauty of the surrounding world us. All around wakes up to life. We don't even know how many different species of insects and animals can live in the nearby forest or meadow.

Zbiornik wodny…

Water tank…


Po o enie gminy position of the municipality

Położenie gminyPosition of the municipality

Nasza gmina otoczona jest lasami, będącymi pozostałościami dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jej tereny leżą też w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. W dolinach rzecznych, głównie w dolinie rzeki Zyzogi, występują osady rzeczne.

Our community is surrounded by forests, which are remnants of the old Forest of Sandomierz. The area also lies within the Carpathian Foredeep. In the valleys, mainly in the river valley Zyzogaare present fluvial deposits.


Welcome to my place

Mieszkańcy lasów i łąk

Inhabitants of the forests and meadows

Obfitość zwierzyny żyjącej w lesie czy na polach powoduje, że gmina jest uczęszczanym terenem łowieckim.

Oprócz zwierząt takich jak sarny, dziki, zające, bażanty, bociany, jastrzębie występują też rzadkie okazy, takie jak orzeł bielik.

Abundance of animals living in the forest or on the field makes the municipality great hunting ground.

In addition to animals such as deer, wild boar, hares, pheasants, storks, hawks there are also some really rare, such as white-tailed eagle.


Welcome to my place

Zbiornik wodny…

Water tank …

… i jego lokatorzy

…and its tenants

Zalew Maziarnia

Maziarnia artificial lake

Płoć

Okoń

Roach

Szczupak

Perch

Pike


Wa ne budynki pomniki i kapliczki

Important buildings

Ważne budynki, pomniki i kapliczki

Kościół p.w. Św. Wojciecha w Woli Raniżowskiej

Church of the St. Wojciech in Wola Raniżowska

Kościół Wniebowzięcia NMP w Raniżowie

Church of the Assumption in Raniżów


Welcome to my place

Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mazurach

Kapliczka w Stecach

The chapel in Stece

Church ofOur Lady of Perpetual Help in Mazury


Welcome to my place

Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Porębach Wolskich

Figura Pana Jezusa Miłosiernego

Branch church of Exaltation of the Holy Cross in Poręby Wolskie

The figure of Christ the Merciful


Welcome to my place

Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego w Zielonce

The chapel of the Sacred Heart of Jesus in Zielonka

Kapliczka w Woli Raniżowskiej

The chapel in Wola Raniżowska


Sprawd swoj wiedz na temat swojej gminy

Test your knowledge about your municipality!

Sprawdź swoją wiedzę na temat swojej gminy!

1.Raniżów municipality islocated in the western part of thekolbuszowski district.

TRUEFALSE

2. The coat of arms of the municipality is a deer on a green background.

TRUEFALSE

3. The main river flowing through its territory isZyzoga.

TRUEFALSE

4. The forests around municipality , are ​​the remains of the Sandomierz Woods.

TRUEFALSE

5. Maziarnia lake is home of pikes, perches and roaches.

TRUEFALSE

6. St. Wojciech is the patron saint of the parish of Wola Raniżowska.

TRUEFALSE

Gmina Raniżów leży w zachodniej części powiatu kolbuszowskiego.

PRAWDAFAŁSZ

2. Herbem gminy jest jeleń na zielonym tle.

PRAWDAFAŁSZ

3. Główna rzeka przepływająca przez jej tereny to Zyzoga.

PRAWDA FAŁSZ

4. Lasy otaczające gminę to pozostałości Puszczy Sandomierskiej.

PRAWDAFAŁSZ

5. Zalew Maziarnia jest siedliskiem m.in. szczupaków., okoni i płoci.

PRAWDAFAŁSZ

6. Św. Wojciech jest patronem parafii Wola Raniżowska.

PRAWDAFAŁSZ


Dobra odpowied

Dobra odpowiedź

Good answer


Z a odpowied

Zła odpowiedź

Wrong answer


Materia y r d owe source materials

Materiały źródłoweSource materials

http://www.ranizow.pl/

http://e-tapety.za.pl/grzyby.html

http://www.tapeta-bordowe-tlo.na-pulpit.com/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Rani%C5%BC%C3%B3w

http://polskalokalna.pl/galerie/galeria/orzel-bielik-wrocil-na-wolnosc/zdjecie/duze,1218332,5,0

http://www.aguria.pun.pl/viewtopic.php?id=118

http://www.bocian.org.pl/bocian-bialy/o-bocianie

http://www.zwe.pl/szczupak-pospolity/

http://www.nurkomania.pl/fauna_ploc.htm

http://parafia.ranizow.org/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Kwiatkowski

http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/2858

http://info.wiara.pl/doc/913143.Kamerun-Wysokie-odznaczenie-dla-bp-Ozgi

W prezentacji użyłam również zdjęć własnego wykonania.


 • Login