Pr vo ivotn ho prostredia
Download
1 / 59

Právo životného prostredia - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Právo životného prostredia. Štát: 1. Zákonodarná moc NR SR 2. Výkonná moc Vláda, Prezident 3. Súdna moc. Vláda (premiér, ministri) ústredná ŠS Ministerstvo ŽP Obvodný úrad Špecializovaná ŠS miestna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Právo životného prostredia' - emery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Subjekty p p

Štát:

1. Zákonodarná moc

NR SR

2. Výkonná moc

Vláda, Prezident

3. Súdna moc

Vláda

(premiér, ministri)ústredná

ŠS

Ministerstvo ŽP

Obvodný úrad

Špecializovaná ŠSmiestna

Obce ŠS

VÚC

Subjekty PŽP


Súdy

 • základná záruka ochrany práv- čl.46 Ústavy SR

 • právo na súdnu ochranu sa chápe ako:

  1. právo na prístup k súdu

 • zabezpečenie súdnej sústavy, ktorá je zriadená zákonom, nezávislá a nestranná a kompetentná

 • zabezpečenie každému koho práva sú krátené, aby si ich mohol uplatniť na súde bez prekážok

  2. právo na spravodlivý proces


S dna ochrana v sr spr vne s dnictvo
Súdna ochrana v SR - správne súdnictvo

Vo veciach ŽP sa možno domáhať na úrovni:

- vnútroštátnej (všeobecné súdy-

okresný súd, krajský súd,

Najvyšší súd SR)

- nadštátnej(Európsky súd pre ľudské

práva, Štrasburg)


Stavn s d sr
Ústavný súd SR

 • je popri všeobecnom súde oprávnený chrániť práva v oblasti ŽP

 • rovnocenný parlamentu a vláde

 • rozhodnutím môže zrušiť zákon -> rozhodnutie nadobúda silu zákona (nemôže však napadnutý zákon prepracovať)

  Realizácia kompetencií podlieha obmedzeniam:

 • následná ústavná kontrola ústavnosti

 • návrhové konanie


Ústavný súd SR rozhoduje o sťažnostiach FO

alebo PO, ak namietajú porušenie svojich

základných práv alebo slobôd, alebo ľudských

práv a slobôd vyplývajúcich z medz. zmlúv a ak

o ochrane týchto práv nerozhoduje iný súd.

 • zásada subsidiarity ÚS SR

 • zásada nealternatívnosti

 • zásada uzatvorenosti súdnych sústav

  -> ÚS SR koná najmä vo veciach preskúmavania ústavnosti postupu orgánov verejnej správy


Zemn samospr va
Územná samospráva

 • starostlivosť o ŽP patrí medzi základné funkcie samosprávy

 • územnú samosprávu reprezentujú:obcea VÚC

  Základné právne predpisy:

 • Ústava SR

 • z.č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení

 • z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom

  usporiadaní SR

 • z.č. 302/2001 z.z. o samospráve VÚC


Obce a VÚC sú:

 • korporáciami (spoločenstvami) združujúcimi osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt

 • právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami

 • subjektami verejnej moci - spolu s orgánmi ŠS tvoria verejnú správu, ktorú uskutočňujú v rozsahu a spôsobom vymedzeným zákonom

  - v rámci výkonu samosprávy

  - v rámci výkonu úloh miestnej štátnej správy prenesených na ňu zákonom


Obyvatelia obce/VÚC vykonávajú samosprávu:

- priamo (referendum, voľby)

- nepriamo (volené orgány obce/VÚC)

Hlavné orgány obce/VÚC

 • starosta obce/ predseda VÚC – správny orgán v prípade rozhodovania o právach a povinnostiach FO/PO

 • zastupiteľstvo obce/VÚC - zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce


Pr vomoc samospr vy
Právomoc samosprávy:

 • normotvorná činnosť (všeobecne záväzné nariadenia obce/VÚC)

  - vo veciach samosprávy nepotrebuje obec a VÚC splnomocnenie zákona

 • rozhodovanie o právach a povinnostiach PO a FO v rámci správneho konania

 • uzatváranie tzv. verejnoprávnych zmlúv

 • prostredníctvom iných úkonov (vydávanie stanovísk, vyjadrení, informačné úkony,...)


Kompetencie obce v oblasti p
Kompetencie obce v oblasti ŽP:

 • údržba a ochrana kultúrnych pamiatok, pamiatkových území

 • zabezpečuje verejnoprospešné služby (nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, správa a údržba zelene, zásobovanie vodou,...)

 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov

 • chráni životné prostredie

 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu, koncepciu rozvoja obce

 • dbá o zachovávanie prírodných hodnôt


Kompetencie v c v oblasti p
Kompetencie VÚC v oblasti ŽP

 • obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady VÚC a územné plány regiónov

 • podieľa sa na tvorbe a ochrane ŽP

 • stará sa o ochranu pamiatkového fondu

 • ....


Tret sektor subjekt p p
Tretí sektor – subjekt PŽP

 • združenia majetku (nadácie)

 • združenia FO a PO (občianske združenia, neinvestičné fondy, verejnoprospešné organizácie)

 • kombinácia prvkov združenia majetku a osôb (neinvestičné fondy)

 • vždy ide o právnické osoby

 • majú súkromný charakter

 • sú vytvárané a vyvíjajú činnosť za účelom riešenia problémov spoločnosti (ochrana ľudských práv a slobôd, výskum, ochrana a tvorba ŽP, zdravotná starostlivosť, sociálna a humanitárna pomoc...)


 • predpisy práva ŽP neupravujú postavenie tretieho sektora často

 • presadzovanie záujmov a práv sa uskutočňuje nepriamo -> prostredníctvom iných ústavou garantovaných základných práv a slobôd: petičné právo, sloboda prejavu a právo na informácie, právo zhromažďovať sa, právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ....)


Podnikatelia subjekty p p
Podnikatelia- subjekty PŽP často

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

  Podnikateľom podľa tohto zákona je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (z.č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon),

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Povinnosti podnikate ov pod a predpisov p p
Povinnosti podnikateľov podľa predpisov PŽP často

 • predpisy PŽP upravujú požiadavky týkajúce sa činností s vplyvmi na ŽP, resp. zdravie ľudí (ide najmä o prevádzkovanie činností, pri ktorých sa využívajú prírodné zdroje alebo vlastnosti výrobkov)

  K administratívnoprávnym nástrojom regulovania

  vplyvom prevádzok na ŽP patrí:

  1.emisné štandardy

  2. prevádzkové požiadavky

  3. požiadavky na tzv. odbornú spôsobilosť

  4. požiadavky na výrobky


Emisné štandardy: často

maximálne množstvo znečisťujúcej látky, ktoré

môže byť (za určitý čas) pri konkrétnej činnosti

vypustené do vonkajšieho prostredia (napr.

emisné limity, emisné kvóty)

Prevádzkové požiadavky:

požiadavky na zariadenia, ktoré predstavujú

potenciálne alebo faktické nebezpečenstvo pre

ŽP (predpisuje sa konkrétny spôsob

prevádzkovania zariadenia, resp. konkrétne

prostriedky ktoré sa musia použiť)

-> špecifická prevádzková požiadavka: povinnosť

prevádzkovateľa použiť najlepšiu dostupnú technológiu


Odborn častoá spôsobilosť osôb

osobitné požiadavky na FO, ktoré v

prevádzkach vykonávajú alebo zabezpečujú

túto činnosť po odbornej stránke

Požiadavky na výrobky

cieľom právnej úpravy je zabezpečiť

minimalizáciu nepriaznivých vplyvov výrobkov

na ŽP a na zdravie ľudí


Konkrétne povinnosti podnikateľov, ktorí často

realizujú činnosti s vplyvom na ŽP sa viažu

na obdobie:

 • pred začatím vykonávania takejto činnosti

 • počas prevádzkovania tejto činnosti

 • po jej ukončení

 • pred začatím podnikania v vplyvom na ŽP sú podnikatelia povinní požiadať kompetentný orgán o vydanie povolenia alebo súhlasu


Fyzick osoby subjekty p p
Fyzické osoby – subjekty PŽP často

 • sú nositeľmi základného práva na priaznivé ŽP ako aj práva na včasné a úplne informácie o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu

 • povinnosť chrániť a zveľaďovať ŽP a kultúrne dedičstvo

 • fyzické osoby môžu vystupovať v rámci starostlivosti o ŽP v rôznych pozíciách (obyvatelia obce/VÚC, vlastníci zložiek ŽP, súčasť verejnosti)


FO = obyvateľ obce často

 • obyvateľ obce je povinný podieľať sa

  na rozvoji a na zveľaďovaní ŽP v obci

 • kolektív obce- subjekt územnej samosprávy

  FO = vlastník zložiek ŽP

 • obsah a ochrana vlastníckeho práva ktoréhokoľvek vlastníka (FO/PO/štát) je rovnaká

  FO = verejnosť

 • v zákonom stanovených prípadoch môže verejnosť vystupovať ako formalizovaná skupina a mať postavenie účastníka správneho konania


V kon vlastn ckeho pr va
Výkon vlastníckeho práva často

Vlastník je oprávnený vec:

1. mať

2. užívať a požívať plody -> využívať úžitkovú hodnotu veci, príp. ju meniť (v súlade s trvalo udržateľným rozvojom)

- obmedzenia vo verejnom záujme

3. disponovať s vecou -> realizácia výmennej hodnoty veci ale aj celkové spotrebovanie veci a jej zničenie

Obmedzenia v predpisoch PŽP

- úprava predkupného práva štátu

- vydaním rozhodnutia orgánu verejnej správy

- obmedzením vlastníka vec ničiť- viaže sa na

vydanie rozhodnutia správneho orgánu


Práva osôb, ktoré musí vlastník často

rešpektovať:

 • vstup na lesné pozemky

 • voľný prechod cez pozemky

 • zber lesných plodín pre vlastnú potrebu

 • ...

  Práva vlastníka:

 • právo byť písomne upovedomený o zámere vyhlásiť vec za osobitne chránenú

 • požiadať príslušný orgán o vyhlásenie súkromného chráneného územia

 • vyberať vstupné podľa cenových predpisovEur pska nia
Európska únia často

= Exekutívnym orgánom EÚ

je Európska komisia

(eurokomisár pre ŽP= Stavros Dimas)

EK podlieha 36 špecializovaných organizácií, z toho 23 tzv. generálnych direktoriátov. Problematiku životného prostredia má na starosti DG (Directoriate-General) Environment.

 • http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm


Loha dg environment
Úloha DG Environment často

Hlavnou úlohou je iniciovať a definovať novú environ.

legislatívu a zabezpečiť realizáciu dohodnutých opatrení v

členských štátov EÚ

K úlohám DG Environment ďalej patrí:

 • udržiavanie a zlepšovanie kvality života prostredníctvom vysokej úrovne ochrany prírodných zdrojov, efektívne zhodnotenie a manažment rizík, ako aj včasná implementácia právnych noriem Spoločenstva.

 • Zlepšenie efektivity zdrojov pri výrobe, spotrebe a likvidácii odpadov.

 • Včlenenie environmentálneho hľadiska do ostatných oblastí politiky EÚ.

 • Podpora rozvoja v EÚ so zreteľom na hospodárske, sociálne a ekologické potreby tak súčasných, ako aj budúcich generácií.

 • Prijatie globálnych výziev, zvlášť v oblasti klimatických zmien, medzinárodnej ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja.


Pr vo ivotn ho prostredia1

Právo životného prostredia často

6. prednáškaPredmet pravy mp p
Predmet úpravy MPŽP často

= systém pravidiel správanie sa štátov ako subjektov medzinárodného práva pri ochrane a tvorbe životného prostredia a racionálnom využívaní prírodných zdrojov, tak by nedochádzalo k ohrozovaniu a poškodzovaniu ŽP v susediacich i geograficky vzdialených štátoch a v oblastiach vyňatých spod jurisdikcie štátov (napr. šíre more)


Pramene mp p
Pramene MPŽP často

 • MPŽP sa začalo systematicky rozvíjať po prijatí tzv. montrealského programu pre rozvoj a periodické revízie environmentálneho práva Riadiacou radou UNEP

 • Medzinárodné zmluvy (dvojstranné, viacstranné -> rezolúcia, deklarácia, charta,..)

  (obsahom zmlúv sú záväzky, ktoré na seba štáty dobrovoľne preberajú)

 • Medzinárodná obyčaj

  (napr. zásada nespôsobenia škody druhému štátu používaním vlastnej časti prírody)


Slovensk p p a mp p
Slovenské PŽP a MPŽP často

 • SR uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medz. zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky

 • Medz. dohody o ĽP a ZS, medzinárodné zmluvy, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva a povinnosti FO alebo PO, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi


Z sady medzin rodnej ochrany p
Zásady medzinárodnej ochrany ŽP často

1. Zásada ochrany ŽP

- medzinárodný záväzok na spoluprácu v otázkach

ochrany ŽP

2. Zásada úplnej zvrchovanosti štátu nad

svojimi prírodnými surovinami

- Sloboda nakladania so svojimi prírodnými zdrojmi v

súlade so svojou politikou a ostatné štáty musia

rešpektovať toto právo

3. Zásada nespôsobenia škody ŽP mimo jurisdikciu štátu(Štokholmská deklarácia 1972)


Osobitn z sady
Osobitné zásady často

 • Zásada environmentálneho posúdenia

 • Zásada výmeny informácií

 • Zásada vzájomných konzultácií

 • ...

 • Environmentálne právo sa


Subjekty mp p
Subjekty MPŽP často

1. Štáty

2. Medzinárodné organizácie

3. Integračné zoskupenia

4. Mimovládne záujmové organizácie na ochranu životného prostredia


Medzin rodn organiz cia osn
Medzinárodná organizácia- OSN často

Na ochrane prírody a krajiny sa podieľajú

okrem OSN aj viaceré medzivládne organizácie

pridružené k OSN:

 • Organizácia pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO)

 • Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)

 • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

 • Svetová meteorologická organizácia (WMO)

 • Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA)

 • ...


Unep un environmental programme
UNEP – UN častoEnvironmental Programme

UNEP = program OSN, ktorý adresuje otázky ŽP na svetovej a regionálnej úrovni.

-> Podporuje rozvoj medzinárodnej spolupráce

-> Sleduje vývoj situácie v ŽP s cieľom zabezpečiť, aby vlády venovali pozornosť problémom ŽP, ktoré majú medzinárodný význam

-> Napomáha získavaniu informácií, štúdiu a výmene poznatkov o ŽP

www.unep.org


Hlavn priority unep
Hlavné priority UNEP často

Cieľ:

Zabezpečiť vedenie a partnerstvo v starostlivosti o ŽP a to motivovaním, informovaním, umožnením, aby národy a ľudia zlepšovali svoje životné prostredie a svoju kvalitu života so zachovaním pre ďalšie generácie

 • Klimatické zmeny

 • Katastrofy a konflikty

 • Manažment ecosystémov

 • Environmentálne riadenie

 • Škodlivé látky

 • Efektívnosť prírodných zdrojov

 • ...


Charakteristika unep
Charakteristika UNEP často

 • Založené po Konferencií OSN o „Human Environment“ v Štokholme v roku 1972

 • Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN

  2997 z 15 Decembera 1972

 • Zloženie: 58 národov volené na 4 ročné obdobia VZ OSN (starostlivosť vykonáva UNEP Sekretariát so sídlom v Nairobi, Keňa)

  Sekretár: Achim Steiner

  Financovanie: rozpočet OSN,

  dobrovoľné príspevky


Unpd un development programme
UNPD- UN častoDevelopment Programme

 • UNDP svetová rozvojová sieť/organizácia, ktorá háji zmenu a spájanie štátov v oblasti výmeny informácií, skúseností s cieľom pomôcť ľuďom budovať lepší život na základe ich vlastných rozhodnutí

 • UNDP pracuje v 166 krajinách sveta

  www.undp.org


Ciele undp
Ciele UNDP často

 • Eliminovanie chudoby

 • Kreatívnosť práce a trvalo udržateľné živobytie

 • Zrovnoprávnenie žien

 • Ochrana a regenerácia ŽP => orientuje sa na TU poľnohospodárstvo a zabezpečenie výživy obyvateľstva, starostlivosť o lesy, vodné zdroje, vodné ŽP, TU energia


Rada eur py
Rada Európy často

 • Rada Európy vznikla v roku 1949 s cieľom rozvíjať spoločné a demokratické princípy v celej Európe na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach a ďalších relevantných dokumentov o ochrane jednotlivca

 • Výbor pre ŽP

 • Pracovná skupina Rady pre PŽP

  www.coe.int

  www.coe.int/t/sk/com/about_coe/


Medzin rodn mimovl dne organiz cie
Medzinárodné mimovládne organizácie často

 • Greenpeace – odpor proti jadrovým skúškam

  www.greenpeace.sk

 • Hnutie Medzinárodných priateľov Zeme – ochrana ozónovej vrstvy

  www.priateliazeme.sk

 • Medzinárodný zväz na ochranu prírody (IUCN)

  www.seps.sk/zp/iucn/index.htm

 • GLOBE pre Európu- Globálna legislatívna organizácia

  www.globe.gov/r

 • Medzinárodný súd pre arbitráž a zmierovacie konanie v ŽP-Mexiko


Európska únia často

Integračné zoskupenie


Tri eur pske spolo enstv
Tri európske spoločenstvá často

 • ES uhlia a ocele (Montánna únia)

 • Európske hospodárske spoločenstvo (EHS->ES)

 • ES atómovej energie (EURATOM)

 • sú medzinárodné organizácie nadnárodného charakteru založené medzinárodnými zmluvami (zmluvami medzinárodného práva verejného)

 • majú vlastnú právnu subjektivitu

 • všeobecný cieľ: integrácia


Reformy zakladaj cich zml v
Reformy zakladajúcich zmlúv často

 • Jednotný európsky akt

 • prijatý 28.2.1986 -> platný od1.7.1987

 • Maastrichtská zmluva

 • prijatá 7.2.1992 -> platná od1.11.1993

 • Amsterdamská zmluva

  prijatá 2.10.1997 -> platná od mája 1999

 • Nicejská zmluva

  prijatá 11.12.2000 -> platná od mája 2001

 • Lisabon ( ? )


Ciele ess e
Ciele ESS/EÚ často

 • Zaistenie mieru

 • Založenie medzinárodnej organizácie – Spoločenstva, ktoré združujú členské štáty a majú nadštátnu povahu

 • Vyvážený a udržateľný ekonomický a sociálny pokrok

 • Vytvorenie priestoru bez vnútorných hraníc (spoločný trh)

 • Zavedenie hospodárskej a menovej únie (vrátane €)

 • Presadzovanie medz. identity, najmä prostredníctvom zahraničnej a bezpečnostnej politiky (dôraz na obrannej politike)

 • Posilňovanie ochrany práv a záujmov štátnych občanov zavedením občianstva EÚ

 • Zachovávať a rozvíjať právny poriadok ESS (acquis communitaire)


Pr vna subjektivita e
Právna subjektivita EÚ často

 • podľa v súčasnej dobe prevládajúceho názoru možno vyvodiť, že EÚ zatiaľ nie je právny subjekt (nemá pr.subjektivitu) a preto nie je ani medzinárodnou organizáciou => EÚ nemá členské štáty; tie sú len zmluvnými stranami Zmluvy o EÚ

 • ESS sú medzinárodné organizácie oprávnené konať voči tretím štátom, rovnako aj voči členským štátom

  - zmena je možná: Lisabonskou zmluvou


Syst m eur pskeho pr va
Systém Európskeho práva často

 • komunitárne právo

 • unijné právo


Prim rne sekund rne pr vo
Primárne/Sekundárne právo často

 • Primárne právo tvoria zakladajúce zmluvy – ich zmeny a doplnky, ako aj všetky ich prílohy (protokoly, prehlásenia, ktoré patria k základnému obsahu práva), zmluvy o pristúpení

 • Sekundárne právo je odvodené od primárneho práva (sekundárne právo musí byť vždy v súlade s primárnym právom)

  - základ platnosti primárneho a sekundárneho práva spočíva v delegovaní výsostných práv členských štátov


Sekund rne komunit rne pr vo
Sekundárne komunitárne právo často

 • Typické právne akty = nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská

 • Atypické právne akty = v Zmluve o ES sa vraví aj o ostatných právnych aktoch ako napr. opatreniach,

  hlavných smerovaniach a pod.


Nariadenie
Nariadenie často

 • „európsky zákon“

 • súbor všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré sú záväzné vo všetkých častiach a platia okamihom vstupu bezprostredne vo všetkých členských štátoch

 • všetky orgány sú povinné nariadenie aplikovať (rovnaké právne následky vyvoláva tam, kde sú rovnaké podmienky)

 • nariadenie vytláča všetko vnútroštátne právo, ktoré je s ním v rozpore


Smernica
Smernica často

 • ESS vydávajú smernice s určitým obsahom úpravy, ktorý je potom v lehote stanovenej v smernici vykonávaný členskými štátmi, pre ktoré je záväzná, a to prostriedkami a vo formách vnútroštátneho práva

 • môže zaväzovať všetky štáty, alebo len určité štáty (rozdiel oproti nariadeniu)

 • záväznosť smernice je len pokiaľ ide o cieľ, ktorý sa má dosiahnuť (prostriedky sú ponechané na vôľu každého členského štátu, avšak cieľ musí byť dosiahnutý)


Rozhodnutie
Rozhodnutie často

 • rozhodnutie sa týka jednotlivého prípadu a je záväzné pre toho, komu je určené, teda pre určitý obmedzený počet adresátov (riešia konkrétne prípady)

 • adresáti: FO, PO, skupiny, členské štáty

 • má bezprostredný účinok na adresátov (môže však vyvolať právne účinky u iných osôb ako adresátov -> tieto osoby môžu podať žalobu na neplatnosť)


Odpor ania a stanovisk
Odporúčania a stanoviská často

 • nezáväzné právne akty (sú však predpokladom určitého konania, resp. ďalšieho postupu)

 • dotknutí adresáti ich nemusia rešpektovať

 • nemôže z nich plynúť nevýhoda

 • obsahujú posúdenie právne relevantnej situácie orgánom ESS (ide o druh návodu, rady)

 • adresáti: členské štáty, príp. iné subjekty

  - nevydanie odporúčania/stanoviska je dôvodom na podanie žaloby na nečinnosť (nikdy nie žaloba na neplatnosť, lebo nie sú záväzné)


Pramene unijn ho pr va
Pramene unijného práva často

 • predvídané Zmluvou o EÚ a rozvíjané nasledujúcimi zmluvami

 • patria sem medzinárodné zmluvy, rozhodnutia ER, spoločné postupy a spoločné postoje

  Členenie:

 • pramene unijného primárneho práva -> Zmluva o EÚ

 • pramene unijného sekundárneho práva -> Zmluva o EÚ, právne akty vydávané v rámci II. a III. piliera


Priamy inok komunit rneho pr va
Priamy účinok komunitárneho práva často

 • priamy účinok = schopnosť komunitárnej normy ovplyvňovať právne postavenie subjektov práva členských štátov priamo (bez recepcie do vnútroštát.práva)

  - dôvodom je dobrovoľné obmedzenie suverenity

  členských štátov

 • komunitárne právo sa aplikuje na území členských štátov tak, že pristupuje k národným právnym poriadkom, ale nestráca svoju povahu


Dôsledky priameho účinku: často

 • komunitárne právo pristupuje bez ďalšieho k aplikovateľnému právu členských štátov bez recepcie

 • komunitárne právo sa pričleňuje k právu členských štátov a priamo spôsobuje právne účinky bez zmeny svojej komunitárnej povahy (je aplikované ako komunitárne právo, nie ako vnútroštátne právo)

 • Norma je priamo aplikovaná ako na návrh dotknutých subjektov práva členských štátov, tak aj ex offo orgánmi členských štátov

 • priamy účinok primárneho práva = evidentný

 • priamy účinok sekundárneho práva = rozdielnyad