Doktorantūra kā Boloņas procesa 3. cikls - PowerPoint PPT Presentation

Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls
Download
1 / 19

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doktorantūra kā Boloņas procesa 3. cikls. AIP priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža. Doktorantūra kā diskusijas objekts Bergenā, IZM apspriedē 2005. gada maijā. Zalcburgas konferences priekšlikumi diskusijai Bergenā.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Doktorantūra kā Boloņas procesa 3. cikls

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

Doktorantra k Boloas procesa 3. cikls

AIP prieksdtja

akadmie Baiba Riva


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

Doktorantra k diskusijas objekts Bergen, IZM apspried 2005. gada maij


Zalcburgas konferences priek likumi diskusijai bergen

Zalcburgas konferences prieklikumi diskusijai Bergen

 • Ptniecisks prasmes un zinanas ir svargks doktorantu studiju sastvdaas, bet nepiecieamas ar zinanas, kas vajadzgas darba tirgum.

 • Universittm nepiecieams palielint autonomiju un atbildbu par doktorantras programmm.

 • Dadbas btiskums: Eiropas spks ir mekljams liel doktorantras programmu dadb Eirop, kas balstta uz kvalitti un labu praksi


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

4.doktoranti: nodarbintie vai studenti

5. disertciju un ptniecisk procesa vadanas un novrtanas milzg loma: kas nozm to, ka, respektjot katru individulo doktorantu, nepiecieams palielint doktorantu, viu zintnisko vadtju atbildbu


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

6.doktorantras programmm jsniedz kritisk masa un jveicina novatorisku pieeju studiju un ptnieciskajam procesam, paturot prt, ka risinjumi dados kontekstos un situcijs ir attiecgi piemrojami lielks un mazks Eiropas valsts universitu un industrijas sadarbbai

7.studiju ilgums: doktorantras programmm jbt trs vai etri gadi pilna laika studijas


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

8. veicint starpdisciplinru pieeju un ptniecisko prasmju attstanu

9. palielint mobilitti: doktorantras programmm jveicina mobilitti un starptautisku sadarbbu starp universittm u.c. sadarbbas partneriem


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

10. nodroint attiecgu finansjumu: kvalitatvai doktorantu sagatavoanai un doktorantras programmu radanai nepiecieams atbilstos finansjums.

11. Erasmus Mundus programma (dubultie diplomi) ar doktora studijs


Studentu skaits latvijas augstskol s 2004 2005 ak gad

Studentu skaits Latvijas augstskols 2004. / 2005. ak. gad

Studentu kopskaits 130 693

Studenti 14 privtajs augstskols

32 315 (25%)

Studenti privtajs koleds

4166 (3%)

Studenti 20 valsts augstskols

89 641 (69%)

Studenti valsts koleds

4571 (3%)

Pilna laika studjoie 80 291 (61%)

Nepilna laika studjoie 50 402 (39%)

Studjoie par valsts budeta ldzekiem30 607 (23%)

Studjoie par studiju maksu

100 086 (77%)


Bud eta vietas pa studiju jom m 2004 2005 sak g

Budeta vietas pa studiju jomm(2004./2005. sak. g., %)


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

 • Valst kopum ir 532 studiju programmas

 • No tm 62 ir studiju programmas doktora zintnisk grda ieganai. 81 maistra grda ieganai.


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

 • 2004. gad budeta ldzekiem maistrantras un rezidenta studijs stud 3775 un doktorantr 835


Doktorant ras studentu un ieg to zin tnisko gr du skaits atsevi s valst s 2003 ak g

Doktorantras studentu un iegto zintnisko grdu skaits atsevis valsts 2003. ak.g.


Vzk komisijas izskat tie promocijas darbi

VZK komisijas izskattie promocijas darbi


Vzk komisijas izskat tie promocijas darbi1

VZK komisijas izskattie promocijas darbi


Vzk komisijas izskat tie promocijas darbi2

VZK komisijas izskattie promocijas darbi


Lab s zi as

Labs zias

Papildus finansjums zintnei 2004. gad


Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls

+ 2,5 miljoni latu:

 • 1,2 miljoni zintniski ptniecisks bzes finansjums

 • 0,6 miljoni Valsts ptjumu programmm


5 priorit t s

5 prioritts

 • Informcijas tehnoloijas

 • Materilzintnes

 • Biomedicna un organisk sintze

 • Mea zintne un koksnes tehnoloijas

 • Letonika


Pateicos par j su uzman bu

Pateicos par Jsu uzmanbu!


 • Login