การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
Download
1 / 16

การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [ การแก้ไขปัญหา LBW ] - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [ การแก้ไขปัญหา LBW ]. [ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ] 10 พ.ค.53. สรุปข้อมูล ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย. อัตราการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยตั้งแต่ปี 2550 ถึง มี.ค.53 ทบทวน สรุปข้อมูลจากรายงาน ก.2. 9.9 %. ร้อยละ. 8.7 %. 6.2 %. 5.6 %. ปีงบประมาณ. 2550.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [ การแก้ไขปัญหา LBW ] ' - emera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [การแก้ไขปัญหา LBW]

[อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร]

10 พ.ค.53


สรุปข้อมูลการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย

 • อัตราการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยตั้งแต่ปี 2550 ถึง มี.ค.53

  • ทบทวนสรุปข้อมูลจากรายงาน ก.2

9.9 %

ร้อยละ

8.7 %

6.2 %

5.6 %

ปีงบประมาณ

2550

2551

2552

2553


ศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อ LBW

 • คลอดทั้งหมด 433 คน

  • ปี 2552 คลอด 273 คน

  • ปี 2553 คลอด 160 คน

 • กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา162 คน

  • ปี 2552 คลอด 101 คน

  • ปี 2553 คลอด 61 คน

 • LBW ที่ศึกษา 52 คน

  • ปี 2552 คลอด 50 คน

  • ปี 2553 คลอด 2 คน


ปัจจัยที่ศึกษา

 • ข้อมูลทั่วไปของมารดา: อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI โรคประจำตัว ลำดับครรภ์ ประวัติการคลอด

 • ข้อมูลด้านสังคม: ระดับการศึกษา อาชีพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ระยะทางจากบ้านถึงหน่วยบริการ การตั้งครรภ์ที่พึง/ไม่พึงประสงค์

 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ: อาชีพ รายได้ต่อเดือน

 • ข้อมูลพฤติกรรม: การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การดื่มกาแฟ การบริโภคไข่ การดื่มนม การดื่มน้ำอัดลม การนอนหลับพักผ่อน การนอนกลางวัน การกินยา


ปัจจัยที่ศึกษา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ปัจจุบัน: ลำดับการตั้งครรภ์ จำนวนครั้งการคลอด การแท้ง จำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคนสุดท้าย ประวัติLBW/ Preterm ประวัติการผ่าคลอด DFIU IUGR เลือดออกผิดปกติระหว่างคลอด Hct. การฝากครรภ์คุณภาพ น้ำหนักที่ขึ้นระหว่างท้อง GAเมื่อคลอด ระยะห่างของการมีบุตร

 • ข้อมูลทั่วไปของทารกที่คลอด : เพศ APGAR รูปแบบการคลอด ความพิการแต่กำเนิด น้ำหนักเด็ก ลักษณะรก น้ำหนักรก


ปัจจัยที่พบว่าน่าจะมีผลต่อการคลอด LBW

 • พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่คลอด LBWขณะตั้งครรภ์

  • ร้อยละ 19.2 สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้าง

  • ร้อยละ 46.2 นอนพักผ่อน < 8 ชั่วโมง

  • ร้อยละ 32.7 ไม่ได้นอนพักกลางวัน

 • ระดับความเข้มข้นของเลือดขณะตั้งครรภ์

  • ร้อยละ 7.7 มี Hct. < 30 mg.%

  • ร้อยละ 67.3 มี Hct. < 35 mg.%

 • การคลอดก่อนกำหนด ( GA < 37 สัปดาห์ )

  • ร้อยละ 11.5 คลอดก่อน 37 สัปดาห์


ปัจจัยที่พบว่าน่าจะมีผลต่อการลด LBW

 • พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์

  • ร้อยละ 84.6 บริโภคไข่มากกว่า 3 ฟองต่อสัปดาห์

  • ร้อยละ 26.9 ดื่มนมทุกวัน

  • ร้อยละ 86.5 กินยาสม่ำเสมอ

 • ข้อมูลด้านสังคม

  • ร้อยละ 92.3 อยู่ร่วมกันกับสามี

  • ร้อยละ 76.9 มีระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการน้อยกว่า 5 กม.

  • ร้อยละ 40.4 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 2000 -5000 บาท


การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา LBW

 • ดำเนินการโดย MCH board และทีม PCT รพ.โพนนาแก้ว

 • ปรับแนวทางให้ยา

 • FBC , MTV

 • พบแพทย์ 1 ครั้ง

 • ติดตามเด็ก 1 ปี

 • ปรับปรุง CPG

 • FBC,MTV, Folic

 • พบแพทย์ 1 ครั้ง

 • ติดตามเด็ก 1 ปี

 • รร. พ่อ-แม่

 • ปรับปรุง CPG

 • FBCplus, Folic

 • พบแพทย์ 2 ครั้ง

 • เฝ้าระวัง SGA

 • รร.พ่อ-แม่ เข้มข้น

 • จัดกลุ่ม PL

 • ศึกษา LBW

 • FBCplus, Ca

 • พบแพทย์ 2 ครั้ง

 • เฝ้าระวัง SGA

 • รร.พ่อ-แม่ เข้มข้น

 • จัดกลุ่ม PL

2550

2551

2552

2553


CPGการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

กลยุทธ์ในการพัฒนา

- กำหนดเกณฑ์เสี่ยง LBW

 • ประเมินน้ำหนักที่ GA

 • 20,28,36 ถ้าเพิ่ม < 1 กก.ต่อเดือน

 • ส่งพบแพทย์ทุกราย

ข้อมูล

ที่ได้จาก

การศึกษา

- ปรับกระบวนการให้สุขศึกษา

เป็นให้การปรึกษา

ทบทวน

แนวปฏิบัติ

- แนะนำการนอนพัก

อาหารพลังงานสูงที่มีโปรตีน

ไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วน ( 25% )

- ปรับยาเป็น FBC plus / Folic /

Calciumcarbonate 1000 mg.

(ให้ Calcium 400 mg.)

กำหนด

เป้าหมาย

คิด

ทำ


การการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาวัด ประเมินผลและผลสัมฤทธิ์

 • กระบวนการวัดและประเมินผล

  • PCU เก็บข้อมูล ระหว่างการฝากครรภ์ / การคลอด

  • ห้องคลอด รวบรวมข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูล

  • ทีมวิเคราะห์ผล ดำเนินการวิเคราะห์ด้วย SPSS

  • ทีม MCH Board สรุปผลและนำไปปรับกระบวนการดูแล

 • ผลสัมฤทธิ์

  • ลดอัตรา LBW จากปี2552 ร้อยละ 9.9 เป็นร้อยละ 5.6 (วัดผล ณ 31 มีนาคม 2553 )


กลยุทธ์การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่นำไปสูความสำเร็จ

 • แผนการดำเนินการ

  • เปิดตัว Project โดยแพทย์และทีม MCH Board

  • นำไปสู่การปฏิบัติโดยผู้รับผิดชอบงานตรง ทุกสถานีอนามัย

  • การปรับวิธีการ Approach Case ทีภาวะเสี่ยงต่อการคลอด LBW

 • งบประมาณในการดำเนินการ

  • ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. เช่น อบต.นาแก้ว และ

   อบต.บ้านโพน สนับสนุน นมสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ศึกษาปัจจัย LBW

ระยะที่ 1

ปรับวิธี Approach

ระยะที่ 2

ดำเนินการโรงเรียนพ่อ-แม่ ทุก สอ.

ระยะที่ 3

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ก.ย.

ม.ค.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.


สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

 • เป้าหมายในปีแรก2553 เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • เป้าหมายในปีต่อๆ ไป ต้องลด LBW อย่างน้อย ร้อยละ 5 ( ของอัตรา LBW ในปีก่อนหน้า )

 • ศึกษาปัจจัยความสำเร็จ/ความล้มเหลว

 • ใช้ข้อกำหนดหรือวิธีปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน


สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

 • การพัฒนาเชิงระบบการดูแลแม่และเด็กตั้งแต่ ANC คลอด หลังคลอดและในชุมชน

 • ปรับปรุงระบบการดูแลกรณี Preterm และกรณีอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบ

 • ปรับปรุง การประเมินหญิงครรภ์เสี่ยง


โครงการที่ดำเนินต่อไปโครงการที่ดำเนินต่อไป

 • โครงการเตรียมสู้ สู่ความเป็นแม่ เน้นความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมของครอบครัว

  - เตรียมหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวให้พร้อมคลอด

  อย่างมีคุณภาพ / พร้อมต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  - ส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว

 • โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน

  - สร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น

  - เสริมสร้างทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

  - สร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาเรื่องเพศ / STD ในโรงเรียน


ขอขอบคุณโครงการที่ดำเนินต่อไป

 • พญ.ธีรารัตน์ พลราชม หัวหน้าทีม

 • คุณปิญากรณ์ คำผอง หัวหน้าพยาบาล

 • คุณวิไลแก้ว มุงธิสาร หัวหน้าห้องคลอด

 • คุณนงนุช เอี้ยงลักขะ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

 • คุณกรวรรณ บุระเนตร จนท.คอมพิวเตอร์

 • คุณอรอนงค์ คำประสงค์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 • คุณแสงฟ้า เหลืองชาลี ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 • จนท.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กทุกสถานีอนามัย


สวัสดีโครงการที่ดำเนินต่อไป


ad