Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Download
1 / 45

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Podsumowanie egzaminu przeprowadzonego w czerwcu 2012 r. Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w liczbach: szkół zawodów zdających egzaminatorów. Liczba egzaminatorów. Zdawalność. 96,3%. 93,8%. 83,7%. 73,5%. 99,7%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ' - emera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Podsumowanie egzaminu przeprowadzonego w czerwcu 2012 r.


Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowew liczbach:

 • szkół

 • zawodów

 • zdających

 • egzaminatorów
96,3%

93,8%

83,7%

73,5%


99,7%

89,0%

67,0%

62,6%


Wyniki egzaminu w zawodach

Wyniki egzaminu w zawodach


Ewaluacja przebiegu egzaminu na podstawie

 • kart odpowiedzi obserwatorów egzaminu

 • dokumentacji egzaminacyjnej przekazanej ze szkół/OE

 • wykazów nieprawidłowości sporządzanych przez egzaminatorów sprawdzających prace z etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów T i SP


I. Przygotowanie egzaminu

 • skład ZN niezgodny z roporządzeniem, w tym: za mała liczba członków, brak nauczyciela z innej szkoły, w składzie ZN nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem

 • problemy z powołaniem ZNEP, w tym: nauczyciel wyznaczony na przewodniczącego nie spełniał wymagań rozporządzenia, za mała liczba członków, termin egzaminu niezgodny z harmonogramem, brak nauczyciela z innej szkoły

  3. pojedyncze przypadki szkół i ośrodków, w których sale i stanowiska nie były przygotowane nieprzygotowane komputery do wykonania zadania – technik informatyk:pozostawienie w systemie komputerowym danych lub programów z zadania z poprzedniej zmiany, nieodłączenie dostępu komputera do Internetu, pozostawienie w systemie komputerowym szkodliwych programów - wirusów


II. Przeprowadzenie egzaminu

 • nieprawidłowości w pracy ZN i ZNEP zdającywykorzystywali niedozwolone przybory, błędy w dokumentacji: braki podpisów, pieczątek,na materiałach egzaminacyjnych zdających brak naklejek z numerem PESEL lub pojawiające się naklejki z imieniem i nazwiskiem zdających, w szczególności błędy w zapisach na pierwszej stronie KPE w zawodzie technik ekonomista – niezgodnie ze stanem rzeczywistym podana liczba wydrukowanych dokumentów z programu Insert

 • w 3 szkołach PSZN unieważnili etap pisemny egzaminu3 zdającym z powodu wniesienia i korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego

 • przewodniczący ZNEP unieważnili etap praktyczny egzaminu6 zdającym z powodu niesamodzielnej pracy oraz 4 innym zdającym z powodu wniesienia i korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego


Dyrektor OKE (w porozumieniu z Dyrektorem CKE) unieważnił egzamin

- w etapie pisemnym 1 zdającemu – w zawodzie

sprzedawca – z powodu naruszenia przez PSZN

(dyrektora szkoły) i PZN przepisów przeprowadzania

egzaminu, tj. niedostosowania warunków egzaminu do potrzeb zdającego

- w etapie praktycznym 4 zdającym w zawodzie opiekun medyczny z powodu naruszenia przez ZE przepisów przeprowadzania egzaminu

Uwagi w Protokołach z egzaminu - etap praktyczny dla absolwentów ZSZ

Najczęściej pojawiająca się informacja – anulowanie zmian egzaminowania z powodu nie stawienia się na egzamin zdających


III. Praca egzaminatorów oceniających unieważnił egzamin

 • wykonanie zadania przez absolwentów ZSZ

 • prace egzaminacyjne absolwentów T i SP

  Problem:

  liczne błędy techniczne w sumowaniu punktów, przenoszeniu i kodowaniu Kart obserwacji i Kart oceny


Wymagaj poprawy
Wymagają poprawy unieważnił egzamin

 • Przestrzeganie Procedur organizowania egzaminów

 • Efektywność szkoleń PSZN/KOE, PZE, PZN, PZNEP w zakresie obowiązujących Procedur

 • Przygotowanie asystentów technicznych


ORGANIZACJA EGZAMINU ZAWODOWEGO unieważnił egzamin W 2013 ROKU


Przepisy prawne reguluj ce organizacj egzamin w zawodowych w 2013 roku
Przepisy prawne regulujące organizację egzaminów zawodowych w 2013 roku

 • ·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami z dnia 17 listopada 2010 r. )

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652ze zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2011 Nr 97, poz.624)


Przepisy prawne regulujące organizację egzaminów zawodowych w 2013 roku

Inne uregulowania opracowywane na podstawie obowiązujących aktów prawnych

 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu

  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

 • Komunikaty Dyrektora CKE dotyczące egzaminów

  zawodowych w roku szkolnym 2012/2013

  www.cke.edu.ploraz www.oke.wroc.pl

  • w sprawie terminów przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2013 roku

  • w sprawie szczegółowej informacji o dostosowaniu

   egzaminu zawodowego od 2012/2013 roku

  • o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2013 roku


Komunikaty i materia y oke we wroc awiu
Komunikaty i materiały OKE we Wrocławiu zawodowych w 2013 roku

1. Komunikaty Dyrektora OKE w sprawie harmonogramu etapu praktycznego egzaminu przeprowadzanego

- w styczniu 2013 roku

- w czerwcu 2013 roku

2. Serwis informacyjny dyrektora szkoły

 • Instrukcje OKE we Wrocławiu

 • Harmonogramy prac

  – egzamin sesja zimowa 2013 roku

  – egzamin sesja letnia 2013 roku

 • Materiały pomocnicze – broszura informacyjna

 • Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych – etap praktyczny T i SP

 • Komunikaty

  3. Serwis kierownika ośrodka


Organizacja zawodowych w 2013 roku

etapu praktycznego dla ZSZ oraz zawody SP

(opiekun medyczny)

Organizacja etapu pisemnego

i etapu praktycznego dla technikum i szkół policealnych


Dostosowania
Dostosowania zawodowych w 2013 roku

Od roku szk.2012/2013 sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Komunikacie Dyrektora CKE


Dostosowania absolwenci
Dostosowania -absolwenci zawodowych w 2013 roku

W przypadku absolwentów, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub chorych czy niesprawnych czasowo, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości absolwentów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora CKE, wskazuje:

 • w etapie pisemnym – przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej;

  2) w etapie praktycznym – kierownik ośrodka egzaminacyj-

  nego, w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.


Sesja styczniowa 2013

SESJA STYCZNIOWA 2013 zawodowych w 2013 roku

Harmonogram prac

strona: www.oke.wroc.pl

serwis informacyjny dyrektora szkoły


Terminy egzamin w zawodowych w 20 13 roku sesja styczni owa zimowa
Terminy egzaminów zawodowych zawodowych w 2013 rokuw 2013 rokusesja styczniowa (zimowa)


Harmonogram prac
HARMONOGRAM PRAC zawodowych w 2013 roku


Harmonogram prac c d
HARMONOGRAM PRAC c.d. zawodowych w 2013 roku


Terminy egzamin w zawodowych w 20 13 roku sesja letnia czerwcowa
Terminy egzaminów zawodowych zawodowych w 2013 rokuw 2013 rokusesja letnia (czerwcowa)


Harmonogram prac1

HARMONOGRAM PRAC zawodowych w 2013 roku

Sesja letnia 2013

Strona www.oke.wroc.pl

serwis informacyjny dyrektora szkoły


Harmonogram prac2

Termin zawodowych w 2013 roku

Zadanie

do 15listopada

2012

do 15 grudnia

2012

Składanie do OKE wniosków:

- o upoważnienie szkoły (placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego, pracodawcy) do zorganizowania etapu praktycznego

- o przedłużenie upoważnienia

ZSZ i technika/szkoły policealne – zawody, w których etap praktyczny polega na oprac. projektu i wykonaniu prac

HARMONOGRAM PRAC


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę zawodowych w 2013 roku


ad