Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej. Elżbieta Trubiłowicz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin MOPR Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II . Art. 33. Piecza zastępcza zapewnia: .

Download Presentation

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej

Elżbieta Trubiłowicz

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin MOPR Lublin,

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II


Art. 33. Piecza zastępcza zapewnia:

 • 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;

 • 2) przygotowanie dziecka do:

 • a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

 • b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

 • c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

 • 3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyj-nych.


Art. 40 Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie a w szczególności

 • 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

 • 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

 • 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 • 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

 • 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

 • 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

 • 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.


Trauma

 • prosta- jednokrotna ekspozycja na traumę

 • złożona - wielokrotna ekspozycja na traumę

 • indywidualna – wypadek komunikacyjny

 • gwałt, kazirodztwo (70% PTSD)

 • nagła śmierć bliskiego

  masowa –klęska żywiołowa (20% - PTSD)

 • skażenie

  - obóz jeniecki


Trauma odrzucenia

 • indywidualna przemoc

 • utrata najbliższych (sieroctwo lub brak poczucia wsparcia)

 • deprywacja emocjonalna (odrzucenie emocjonalne przez rodziców)


Typ przywiązania

 • 1. bezpieczne- matki troskliwe, nienarzucające lecz dostrojone do dzieci, wrażliwe, akceptujące, gotowe raczej do współpracy niż kontroli, uważne

 • 2. unikowe – dziecko reaguje na matkę pozorną obojętnością, jest pełne rezygnacji – matki są odrzucające, szorstkie, niechętne


Przywiązanie cd.

 • 3. ambiwalentne - matki są nieprzewidywalne, mało wrażliwe, choć nie odrzucające, zniechęcają dzieci do autonomii, są niekonsekwentne (Ainsworth i in. 1978)

 • 4. zdezorganizowana – zachowania matek są sprzeczne ,niezdecydowane, matka jednocześnie jest bezpieczna i zagraża, matka boi się i przeraża (Main, Hesse. 1992)


Skutki u dzieci

 • 1. bezpieczna więź – dzieci z wysoką samooceną, zdrowe emocjonalnie, prężne, kompetentne społecznie, elastyczność

 • 2. unikowa więź – postrzegane jako naburmuszone i aroganckie, pełne buntu, często przemocowe, psychopatologia obsesyjnych, narcystyczne i shizoidalne

 • 3. ambiwalentna więź – postrzegane jako infantylne, często nadmiernie lgnące, są czasem ofiarami przemocy rówieśniczej

 • 4. zdezorganizowana więź - częste psychopatologie np. borderlain


NIEPEWNOŚĆ

POCZUCIE WINY

OBNIŻONE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

KONFLIKT LOJALNOŚCI

POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI


niepewność


Poczucie winy


OBNIŻONE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI


Konflikt lojalności


Poszukiwanie tożsamości


Problemy w regulacji emocji

 • Zagrożenie wywołuje nadmierne

  - pobudzenie (niepokój, rozdrażnienie, agresja, panika)

  - zamrożenie (odrętwienie, odpłynięcie, zaburzenia uwagi, pamięci,


Pomoc

 • I. Bezpieczeństwo

 • fizyczne – brak zagrożeń,

 • zdrowotne – diagnoza i leczenie np. PTSD,

 • emocjonalne – zrozumienie mechanizmów zachowań przez otoczenie

 • II. Budowanie więzi dziecko – opiekun

 • III. Kształtowanie autoregulacji fizjologicznej i emocjonalnej

 • IV. Kształtowanie kompetencji społecznych

 • V. Psychoterapia traumy

  (Drozdowski, 2011)


Identyfikacja

 • Identyfikacja podstawową strategią rozwoju.

 • „Identyfikacja jest strategią obronną po traumie stosowaną po to by np. zaprzeczyć bolesnym uczuciom straty i porzucenia, uniezależnić się od obiektu lub traumatycznego przeżycia, poradzić sobie z lękiem lub pozbyć się poczucia winy i wstydu”(Srinath,2010)

 • Procesy identyfikacyjne są zawsze złożone, po traumie są szczególnie skomplikowane.

 • Obiekty pozytywnej identyfikacji ????


W zdrowej rodzinie rodzice są po to by zaspakajać potrzeby dzieci.

W niezdrowej rodzinie dzieci są po to, żeby zaspakajać potrzeby rodziców.

(Wirginia Satir, 2000)


 • Login