“ Впевнений
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

“ Впевнений старт – сходинка у підготовці майбутніх школярів ” PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“ Впевнений старт – сходинка у підготовці майбутніх школярів ”. Проказюк М. В. вихователь – методист ДНЗ №51. Нормативно-правові акти. Закон України «Про дошкільну освіту » ( від 11.07.2001 № 2628-III ( Редакція станом на 10.08.2012)

Download Presentation

“ Впевнений старт – сходинка у підготовці майбутніх школярів ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6459152

“ Впевнений старт – сходинка у підготовці майбутніх школярів ”

Проказюк М. В.

вихователь – методист

ДНЗ №51


6459152

Нормативно-правові акти

Закон України«Про дошкільнуосвіту» (від 11.07.2001 № 2628-III (Редакція станом на 10.08.2012)

Державна Базова програма розвитку дітей дошкільного віку “Я у світі ” (затверджена наказом МО від 29.01.2009 р. № 41 Базовапрограмарозвиткудитинидошкільноговіку)

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (наказ МО04.05.2012  № 5/2-2)

Наказ МОН від 23.11.2010 №1111

«Про впровадженняпрограмирозвиткудітей старшого дошкільноговіку «Впевнений старт»


6459152

Інструктивно-методичні листи

 • “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах” (від 17.08.2005 р. № 1/9-431)

 • “Про режим роботи дошкільних навчальних закладів”

  (від 24.01.2007 р. № 1/9-36)

 • “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”

  (від 07.05.2007 р.№ 1/9-263)

 • “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (від 04.10.2007 р. № 1/9-583)

 • “Про здійснення соціально-педагогічного патронату ”

  (від 17.12.2008 р. № 1/9-811)

 • “Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році”


6459152

Програмирозвиткудітей старшого дошкільноговіку“ Впевнений старт “

 • Програма «Впевнений старт» зарекомендувала себе як додаткова комплексна програма для підготовки дітей 5-річного віку до школи в умовах обов’язкової дошкільної освіти;

 • оптимальним є використання даної Програми для підготовки дітей до школи в умовах загальноосвітнього навчального закладу та груп короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах;

 • у Програмі чітко визначені завдання розвитку 5-річної дитини за основними розділами;

 • Програма містить поради батькам за всіма розділами, що дає можливість використовувати її в родинному вихованні, та педагогу планувати та ефективно здійснювати роботу з батьками.


6459152

Висновки, узагальнення результатів, розробка методичних рекомендацій.

Ознайомлення учасників навчально-виховного процесу з програмою «Впевнений старт»

Вивчення думки батьків про зміни в навчально-виховному процесі і організація сімейної підтримки

Створення умов для впровадження програми і оформлення необхідного педагогічного досвіду

Включення в педагогічний процес нових освітніх технологій

Провести діагностування готовності педагогів до впровадженняпрограми.

Реалізація завдань програми підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи «Впевнений старт»

Послідовність впровадження програми


6459152

Орієнтирирозвиткудитини

Соціальний розвиток

добре орієнтується в новому середовищі, пристосовується до йоговимог, конструктивно впливає на інших;

у разі потреби звертається до дорослого по допомогу;

узгоджуєсвоїдіїз партнерами по спільнійдіяльності, вмієдомовлятися, укладати угоди, виходитизконфліктузнайменшими затратами зусиль; поводиться миролюбно;

знаємежісоціальносхвалюваної, прийнятної та неприйнятноїповедінки;

Емоційнийрозвиток

 • • орієнтується в основнихемоціях, називаєкожну словами;

 • • адекватно реагує на різніжиттєвіподії, ситуації;

 • • знає, якоюмімікоюпередаєтьсякожназосновнихемоцій;

 • • вносить корективи у власнуповедінкувідповідно до настрою оточення, намагається бути емоційносуголосноюіншим.

 • Розвиток пізнавальної активності

 • та основ логіки

 • цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе; виявляє допитливість;

 • • уміло використовує набуті знання для отримання нових;

 • • знаходить нове у знайомому та знайоме в новому;

 • • порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження;

 • • знаходить кілька варіантів розв’язання проблеми;

 • • диференціює реальне та фантастичне;

 • • розмірковує над глобальними проблемами — сенсом життя людини, народженням, смертю, причинами війн, природними катаклізмами тощо;


6459152

Мовленнєвий розвиток

• розуміє значення мовлення для людини;

• ефективно спілкується рідною мовою; дістає задоволення від читання (дорослим та власного);

• рука готова до письма;

• має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;

• розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення

Розвиток математичних умінь:

 • • здійснює розташуванням предметів у просторі за величиною, масою, об’ємом, перебігом подій у часі;

 • • знає співвідношення між одиницями часу, вміє визначати час за годинником;

 • • прагне самостійно знаходити розв’язання математичних задач.

Екологічнийрозвиток

• маєуявлення про відмінностіприродирізнихрегіонівУкраїни та світу;

• визначаєіназиваєхарактерніознакирослин, знає, як їхдоглядати, дотримується правил безпечногоспілкуваннязрослинами;

• усвідомлює, щосміттязабруднюєприроднедовкілля; володієнавичкамидбайливогоставлення до нього;

• розумієвідповідальність людей та власну за стан природного довкілля.

Художньо-естетичний розвиток

• сформовані зачатки художнього смаку: має свої літературні, музичні, образотворчі уподобання;

 • • розуміє, що мистецтво відображає культуру народу;

 • • розрізняє “красиве” і “потворне”, емоційно відгукується на нього, передає враження кольором, лінією, композицією тощо.


6459152

Середні показники рівня навченості дітей


6459152

Ми вважаємо, що переваги Програми «Впевнений старт» полягають у:

 • - чіткості структури;

 • - конкретності освітніх завдань з кожного розділу, їх узгодженість з вимогами Державної Базової програми «Я у Світі» як основної;

 • - визнання пріоритетності гри як провідної діяльності дошкільника;

 • - наявності порад для батьків щодо розвитку дітей;

 • - виокремлення орієнтовної тематики занять з образотворчості, додаткових до Базової програми переліків творів живопису та музичного репертуару;

 • - визначення у додатках орієнтовних форм освітньої роботи з дітьми до всіх блоків програми;

 • - введено розділ «Підготовка руки дитини до письма»;

 • - можливості змістовного наповнення освітньої роботи з дітьми при здобутті ними дошкільної освіти через різні інші форми.


6459152

Але можна визначити і деякі недоліки, а саме:

 • - ця програма не містить завдань з трудового виховання;

 • - не включений розділ щодо навчання дітей іноземної мови


6459152

Програма розвитку ДНЗ №51

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, закладання основ її компетентності.

Формування шкільної зрілості.

Виховання у дитини активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

Заміна кількісних показників розвитку дитини-дошкільника на якісні.


6459152

Перші кроки впровадження


6459152

Завдання щодо впровадження програми “Впевненийстарт”

 • Øзабезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку;

 • Ø     збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку;

 • Ø    підвищення якості дошкільної освіти

 • - забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини;

 •   - підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей;

 • - заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги;

 • - залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.


6459152

Фізичнийрозвиток:

• у своїхдіяхкеруєтьсявсіма органами чуттів;

• орієнтується в ознакахздоров’я та хвороби;

• дотримуєтьсяосновних правил культуриспоживаннярізноманітнихпродуктів;

• знає про існуваннянебезпечнихоб’єктівіпредметів, розуміє правила безпечноїповедінки, дотримуєтьсяїх у реальному житті;

• належним чином застосовуєрізнітехнології у фізичній та предметно-практичнійдіяльності, володієконструктивнимивміннямийнавичками.


6459152

Пропозиції до розділу “Фізичнийрозвиток”.

 • Розробити Програму для інших вікових груп, щоб забезпечити послідовність та системний характер. 

 • У програмі передбачаються лікувально - профілактичні процедури, які слід проводити за призначенням лікаря та згодою батьків, але відсутні рекомендації по виконанню цих завдань.

 • Невідповідність вимог програми «Впевнений старт» щодо температурного режиму повітря в спальній кімнаті та спортивній залі під час занять ,який має відповідати 14-15 градусів, вимогам санітарних правил щодо організації роботи ДНЗ, за якими температура повітря в спальній кімнаті та спортивній залі під час занять має бути 19 градусів.

 • Враховуючи те, що Програма для дітей із затримкою психічного розвитку відсутня, в дошкільних закладах мають місце групи з ЗПР і кількість дітей зростає, як додаток – дати орієнтовні показники нервово психічного розвитку дітей з особливими потребами. 


6459152

Перспектививпровадженняпрограми «Впевнений старт»

Єдиний програмний документ,який допомагає батькам визначити орієнтири навчально-виховного процесу самостійно,що робить його доступним у досягненні результату

Найбільш наближений до нового стандарту початкової школи,дасть можливість скоротити відрив між програмами


6459152

БАЖАЄМО ВПЕВНЕНОГО СТАРТУ!!!


 • Login