Th tra ng i t a u e n ta c gia tra n a ng khoa
Download
1 / 12

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa. MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU. Hoaït ñoäng 1: Cuøng ngaém chò Haèng. Beù ôi ! Traêng troøn ñeïp quaù !. OÀ ! Traêng khuyeát maát roài !. Hoaït ñoäng 2: Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa' - elsu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Th tra ng i t a u e n ta c gia tra n a ng khoa

Thô:

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Taùc giaû: Traàn Ñaêng KhoaHoa t o ng 1 cu ng nga m ch ha ng
Hoaït ñoäng 1:Cuøng ngaém chò Haèng


Be i tra ng tro n e p qua
Beù ôi ! Traêng troøn ñeïp quaù !Hoa t o ng 2 tra ng i t a u e n
Hoaït ñoäng 2:Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?


Tra ng i t a u e n hay t ca nh o ng xa tra ng ho ng nh qua ch n l ng l le n tr c nha
Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay töø caùnh ñoàng xaTraêng hoàng nhö quaû chínLöûng lô leân tröôùc nhaø…


Tra ng i t a u e n hay bie n xanh die u ky tra ng tro n nh ma t ca kho ng bao gi ch p mi
Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay bieån xanh dieäu kyøTraêng troøn nhö maét caùKhoâng bao giôø chôùp mi…


Tra ng i t a u e n hay t mo t sa n ch i tra ng bay nh qua bo ng ba n na o a le n tr i
Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay töø moät saân chôi?Traêng bay nhö quaû boùngBaïn naøo ñaù leân trôøi.


Traêng ôi töø ñaâu ñeùn?

Hay töø caùnh ñoàng xa

Traêng hoàng nhö quaû chín

Löûng lô leân tröôùc nhaø

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Hay bieån xanh dieäu kyø

Traêng troøn nhö maét caù

Khoâng bao giôø chôùp mi

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Hay töø moät saân chôi

Traêng bay nhö quaû boùng

Baïn naøo ñaù leân trôøi.


Hoa t o ng 4 be la tra ng
Hoaït ñoäng 4:Beù laø Traêng !

Treû moâ phoûng ñoäng taùc Traêng troøn- Traêng khuyeát


Cha o ta m bie t chu c ca c be cha m ngoan ho c gio i
Chaøo taïm bieät !Chuùc caùc beù chaêm ngoan, hoïc gioûi !


ad