Th tra ng i t a u e n ta c gia tra n a ng khoa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa. MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU. Hoaït ñoäng 1: Cuøng ngaém chò Haèng. Beù ôi ! Traêng troøn ñeïp quaù !. OÀ ! Traêng khuyeát maát roài !. Hoaït ñoäng 2: Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?.

Download Presentation

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th tra ng i t a u e n ta c gia tra n a ng khoa

Thô:

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Taùc giaû: Traàn Ñaêng Khoa


Mu c ch ye u ca u

MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU


Hoa t o ng 1 cu ng nga m ch ha ng

Hoaït ñoäng 1:Cuøng ngaém chò Haèng


Be i tra ng tro n e p qua

Beù ôi ! Traêng troøn ñeïp quaù !


O tra ng khuye t ma t ro i

OÀ ! Traêng khuyeát maát roài !


Hoa t o ng 2 tra ng i t a u e n

Hoaït ñoäng 2:Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?


Tra ng i t a u e n hay t ca nh o ng xa tra ng ho ng nh qua ch n l ng l le n tr c nha

Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay töø caùnh ñoàng xaTraêng hoàng nhö quaû chínLöûng lô leân tröôùc nhaø…


Tra ng i t a u e n hay bie n xanh die u ky tra ng tro n nh ma t ca kho ng bao gi ch p mi

Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay bieån xanh dieäu kyøTraêng troøn nhö maét caùKhoâng bao giôø chôùp mi…


Tra ng i t a u e n hay t mo t sa n ch i tra ng bay nh qua bo ng ba n na o a le n tr i

Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay töø moät saân chôi?Traêng bay nhö quaû boùngBaïn naøo ñaù leân trôøi.


Th tra ng i t a u e n ta c gia tra n a ng khoa

Traêng ôi töø ñaâu ñeùn?

Hay töø caùnh ñoàng xa

Traêng hoàng nhö quaû chín

Löûng lô leân tröôùc nhaø

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Hay bieån xanh dieäu kyø

Traêng troøn nhö maét caù

Khoâng bao giôø chôùp mi

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Hay töø moät saân chôi

Traêng bay nhö quaû boùng

Baïn naøo ñaù leân trôøi.


Hoa t o ng 4 be la tra ng

Hoaït ñoäng 4:Beù laø Traêng !

Treû moâ phoûng ñoäng taùc Traêng troøn- Traêng khuyeát


Cha o ta m bie t chu c ca c be cha m ngoan ho c gio i

Chaøo taïm bieät !Chuùc caùc beù chaêm ngoan, hoïc gioûi !


  • Login