Th tra ng i t a u e n ta c gia tra n a ng khoa
Download
1 / 12

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa - PowerPoint PPT Presentation


  • 179 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa. MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU. Hoaït ñoäng 1: Cuøng ngaém chò Haèng. Beù ôi ! Traêng troøn ñeïp quaù !. OÀ ! Traêng khuyeát maát roài !. Hoaït ñoäng 2: Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ? Taùc giaû : Traàn Ñaêng Khoa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Thô:

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Taùc giaû: Traàn Ñaêng Khoa


MUÏC ÑÍCH –YEÂU CAÀU


Hoaït ñoäng 1:Cuøng ngaém chò Haèng


Beù ôi ! Traêng troøn ñeïp quaù !


OÀ ! Traêng khuyeát maát roài !


Hoaït ñoäng 2:Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?


Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay töø caùnh ñoàng xaTraêng hoàng nhö quaû chínLöûng lô leân tröôùc nhaø…


Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay bieån xanh dieäu kyøTraêng troøn nhö maét caùKhoâng bao giôø chôùp mi…


Traêng ôi töø ñaâu ñeán?Hay töø moät saân chôi?Traêng bay nhö quaû boùngBaïn naøo ñaù leân trôøi.


Traêng ôi töø ñaâu ñeùn?

Hay töø caùnh ñoàng xa

Traêng hoàng nhö quaû chín

Löûng lô leân tröôùc nhaø

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Hay bieån xanh dieäu kyø

Traêng troøn nhö maét caù

Khoâng bao giôø chôùp mi

Traêng ôi töø ñaâu ñeán ?

Hay töø moät saân chôi

Traêng bay nhö quaû boùng

Baïn naøo ñaù leân trôøi.


Hoaït ñoäng 4:Beù laø Traêng !

Treû moâ phoûng ñoäng taùc Traêng troøn- Traêng khuyeát


Chaøo taïm bieät !Chuùc caùc beù chaêm ngoan, hoïc gioûi !


ad
  • Login