Wielkopolski klaster medyczny
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Wielkopolski Klaster Medyczny PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wielkopolski Klaster Medyczny powstał 17 listopada 2010 roku z inicjatywy wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Główne cele związane z powstaniem Wielkopolskiego Klastra Medycznego.

Download Presentation

Wielkopolski Klaster Medyczny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wielkopolski Klaster Medyczny

powstał 17 listopada 2010 roku z inicjatywy wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji


Główne cele związane z powstaniem Wielkopolskiego Klastra Medycznego


 • zapotrzebowanie społeczne na podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych

 • stworzenie platformy współpracy w obszarze praktyki i nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Wielkopolsce w celi zlikwidowania niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej w sferze organizacji świadczeń oraz podnoszenia ich jakości poprzez wdrażanie nowych technologii, procedur, materiałów i leków

 • współpraca z zagranicą w zakresie wdrażania innowacji, jak również podjęcia działań eksportowych dotyczących produktów oraz usług medycznych

 • pacjent – docelowym beneficjentem podejmowanych działań przez Wielkopolski Klaster Medyczny


Członkowie

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


 • Obecnie Klaster zrzesza blisko 30 firm reprezentujących branże medyczną, są to:

 • producenci i dystrybutorzy różnego typu narzędzi i wyrobów medycznych, aparatury medycznej, kompleksowego wyposażenia bloków operacyjnych

 • firmy zajmujące się wdrażaniem oprogramowania dla podmiotów opieki zdrowotnej, w tym oprogramowania do badań klinicznych, naukowych, oprogramowania do zarządzania projektami, działalnością szkoleniową

 • firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową i usługową w zakresie LifeScience

 • placówki ambulatoryjnej i szpitalnej opieki medycznej i medycyny pracy,

 • jednostki zajmujące się transportem medycznym i pomocą doraźna

 • firmy zajmujące się działalnością doradczą w zakresie porad prawnych, doradztwa gospodarczego i zarządzania


W działalność klastra zaangażowane są również poznańskie uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

  oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.


 • Działania Klastra

 • ukierunkowane są na rozwój firm w nim zrzeszonych

 • po weryfikacji problemów zgłoszonych przez Członków Wielkopolski Klaster Medyczny prowadzi prace w trzech obszarach:

 • Nowe technologie medyczne

 • Doskonalenie systemów zarządzania placówkami służby zdrowia, w tym informatyzacja procesów kierowniczych

 • Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia


Cele działań

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


 • rozszerzenie oferty usług medycznych dzięki implementowaniu nowych technologii medycznych, materiałów, narzędzi oraz leków

 • stworzenie sieci zakładów opieki zdrowotnej realizujących na zasadzie komplementarności świadczenia medyczne na rzecz otwartej grupy pacjentów

 • wsparcie świadczeniodawców w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, urzędami i instytucjami państwowymi oraz jednostkami samorządu lokalnego

 • aktywizacja współpracy w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych

 • napływ inwestorów do branży medycznej, farmaceutycznej, informatycznej i branż pokrewnych

 • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i okołomedyczne


 • realizowanie nowych projektów badawczych i biznesowych,

 • poprawa konkurencyjności dzięki obniżeniu kosztów działalności (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku)

 • możliwość pozyskania dotacji z UE w ramach projektu przedsiębiorstw zrzeszonych w WKM

 • możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, obsługa prawna)

 • możliwość wsparcia przedsiębiorców w okresie rozpoczynania działalności

 • poprawawizerunkumarketingowegoprzedsiębiorstw,

 • współpraca i wymiana doświadczeń między przedsiębiorstwami


Spotkania grup projektowych

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Tematy omawiane na spotkaniach grup projektowych klastra

 • „Systemy zarządzania jakością w służbie ochrony zdrowia – rzeczywista potrzeba, czy tylko formalizm” – projekt stworzenia listy DOBRYCH PRAKTYK w placówkach służby zdrowia ze szczególnym naciskiem na ocenę efektywności obsługi pacjenta

 • „Systemowe przyczyny niewydolności systemu ochrony zdrowia” – projekt dotyczący pracy nad poprawą efektywności wykorzystania zasobów podmiotów leczniczych oraz zmian organizacji opieki medycznej w regionie

 • „Klaster jako forma monitorowania i implementacji technologii medycznych” – klaster jako organ pomostowy pomiędzy uczelniami a członkami klastra przekazujący wszelkie nowinki z zakresu wiedzy medycznej, jak również służący pomocą dotyczącą zdobywania funduszy unijnych na wdrażanie nowych metod leczenia oraz leków oraz szerszej promocji produktów oferowanych przez członków klastra


Inicjatywy

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


 • Deklarowanie chęci współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie realizacji programów i projektów prowadzących do korzystnych zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej

 • Interwencja u Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka w sprawie aktualnego stanu systemu ochrony zdrowia w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej sytuacji w dostępności do świadczeń specjalistycznych w zakresie okulistyki dziecięcej

 • Interwencja u Wojewody Wielkopolskiego - Pana Piotra Florka w sprawie obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych określonych w prawach pacjenta

 • Interwencja u Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO, Przewodniczącego Regionu PO w Wlkp., Posła na Sejm RP – Pana Rafała Grupińskiego w sprawie wsparcia działań klastra dotyczących zmiany przepisów podatkowych dla podmiotów leczniczych


Działalność bieżąca

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Przekazywanie członkom klastra informacji dotyczących

 • możliwości podjęcia współpracy w zakresie eksportu produktów na rynki zagraniczne oraz udziału w targach medycznych – intensywna współpraca w tym zakresie z rynkiem Iraku, Maroka, Korei Płd., Chorwacji, Kanady i Republiki Uzbekistanu

 • możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla uczestników klastra oraz odbycia szkoleń oraz doradztwa w zakresie systemów zarządzania

 • oferty oraz możliwości nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami klastra


Dziękuję za uwagę

Monika Glabiszewska

Wielkopolski Klub Kapitału

Koordynator Wielkopolskiego Klastra Medycznego


 • Login