Wielkopolski klaster medyczny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Wielkopolski Klaster Medyczny PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wielkopolski Klaster Medyczny powstał 17 listopada 2010 roku z inicjatywy wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Główne cele związane z powstaniem Wielkopolskiego Klastra Medycznego.

Download Presentation

Wielkopolski Klaster Medyczny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wielkopolski klaster medyczny

Wielkopolski Klaster Medyczny

powstał 17 listopada 2010 roku z inicjatywy wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji


Wielkopolski klaster medyczny

Główne cele związane z powstaniem Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Wielkopolski klaster medyczny

 • zapotrzebowanie społeczne na podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych

 • stworzenie platformy współpracy w obszarze praktyki i nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Wielkopolsce w celi zlikwidowania niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej w sferze organizacji świadczeń oraz podnoszenia ich jakości poprzez wdrażanie nowych technologii, procedur, materiałów i leków

 • współpraca z zagranicą w zakresie wdrażania innowacji, jak również podjęcia działań eksportowych dotyczących produktów oraz usług medycznych

 • pacjent – docelowym beneficjentem podejmowanych działań przez Wielkopolski Klaster Medyczny


Wielkopolski klaster medyczny

Członkowie

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Wielkopolski klaster medyczny

 • Obecnie Klaster zrzesza blisko 30 firm reprezentujących branże medyczną, są to:

 • producenci i dystrybutorzy różnego typu narzędzi i wyrobów medycznych, aparatury medycznej, kompleksowego wyposażenia bloków operacyjnych

 • firmy zajmujące się wdrażaniem oprogramowania dla podmiotów opieki zdrowotnej, w tym oprogramowania do badań klinicznych, naukowych, oprogramowania do zarządzania projektami, działalnością szkoleniową

 • firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową i usługową w zakresie LifeScience

 • placówki ambulatoryjnej i szpitalnej opieki medycznej i medycyny pracy,

 • jednostki zajmujące się transportem medycznym i pomocą doraźna

 • firmy zajmujące się działalnością doradczą w zakresie porad prawnych, doradztwa gospodarczego i zarządzania


Wielkopolski klaster medyczny

W działalność klastra zaangażowane są również poznańskie uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

  oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.


Wielkopolski klaster medyczny

 • Działania Klastra

 • ukierunkowane są na rozwój firm w nim zrzeszonych

 • po weryfikacji problemów zgłoszonych przez Członków Wielkopolski Klaster Medyczny prowadzi prace w trzech obszarach:

 • Nowe technologie medyczne

 • Doskonalenie systemów zarządzania placówkami służby zdrowia, w tym informatyzacja procesów kierowniczych

 • Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia


Wielkopolski klaster medyczny

Cele działań

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Wielkopolski klaster medyczny

 • rozszerzenie oferty usług medycznych dzięki implementowaniu nowych technologii medycznych, materiałów, narzędzi oraz leków

 • stworzenie sieci zakładów opieki zdrowotnej realizujących na zasadzie komplementarności świadczenia medyczne na rzecz otwartej grupy pacjentów

 • wsparcie świadczeniodawców w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, urzędami i instytucjami państwowymi oraz jednostkami samorządu lokalnego

 • aktywizacja współpracy w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych

 • napływ inwestorów do branży medycznej, farmaceutycznej, informatycznej i branż pokrewnych

 • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i okołomedyczne


Wielkopolski klaster medyczny

 • realizowanie nowych projektów badawczych i biznesowych,

 • poprawa konkurencyjności dzięki obniżeniu kosztów działalności (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku)

 • możliwość pozyskania dotacji z UE w ramach projektu przedsiębiorstw zrzeszonych w WKM

 • możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, obsługa prawna)

 • możliwość wsparcia przedsiębiorców w okresie rozpoczynania działalności

 • poprawawizerunkumarketingowegoprzedsiębiorstw,

 • współpraca i wymiana doświadczeń między przedsiębiorstwami


Wielkopolski klaster medyczny

Spotkania grup projektowych

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Wielkopolski klaster medyczny

Tematy omawiane na spotkaniach grup projektowych klastra

 • „Systemy zarządzania jakością w służbie ochrony zdrowia – rzeczywista potrzeba, czy tylko formalizm” – projekt stworzenia listy DOBRYCH PRAKTYK w placówkach służby zdrowia ze szczególnym naciskiem na ocenę efektywności obsługi pacjenta

 • „Systemowe przyczyny niewydolności systemu ochrony zdrowia” – projekt dotyczący pracy nad poprawą efektywności wykorzystania zasobów podmiotów leczniczych oraz zmian organizacji opieki medycznej w regionie

 • „Klaster jako forma monitorowania i implementacji technologii medycznych” – klaster jako organ pomostowy pomiędzy uczelniami a członkami klastra przekazujący wszelkie nowinki z zakresu wiedzy medycznej, jak również służący pomocą dotyczącą zdobywania funduszy unijnych na wdrażanie nowych metod leczenia oraz leków oraz szerszej promocji produktów oferowanych przez członków klastra


Wielkopolski klaster medyczny

Inicjatywy

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Wielkopolski klaster medyczny

 • Deklarowanie chęci współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie realizacji programów i projektów prowadzących do korzystnych zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej

 • Interwencja u Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka w sprawie aktualnego stanu systemu ochrony zdrowia w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej sytuacji w dostępności do świadczeń specjalistycznych w zakresie okulistyki dziecięcej

 • Interwencja u Wojewody Wielkopolskiego - Pana Piotra Florka w sprawie obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych określonych w prawach pacjenta

 • Interwencja u Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO, Przewodniczącego Regionu PO w Wlkp., Posła na Sejm RP – Pana Rafała Grupińskiego w sprawie wsparcia działań klastra dotyczących zmiany przepisów podatkowych dla podmiotów leczniczych


Wielkopolski klaster medyczny

Działalność bieżąca

Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Wielkopolski klaster medyczny

Przekazywanie członkom klastra informacji dotyczących

 • możliwości podjęcia współpracy w zakresie eksportu produktów na rynki zagraniczne oraz udziału w targach medycznych – intensywna współpraca w tym zakresie z rynkiem Iraku, Maroka, Korei Płd., Chorwacji, Kanady i Republiki Uzbekistanu

 • możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla uczestników klastra oraz odbycia szkoleń oraz doradztwa w zakresie systemów zarządzania

 • oferty oraz możliwości nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami klastra


Wielkopolski klaster medyczny

Dziękuję za uwagę

Monika Glabiszewska

Wielkopolski Klub Kapitału

Koordynator Wielkopolskiego Klastra Medycznego


 • Login