Rancangan dan pembangunan wawasan negara
Download
1 / 11

RANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WAWASAN NEGARA - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

RANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WAWASAN NEGARA. RRJP3 telah digubalkan berasaskan dasar yg dinamakan Dasar Wawasan Negara (DWN) dengan tema utama ‘ Meningkatkan keutuhan dan daya saing negara ’. Dimensi baru dasar yg diperkenalkan dlm DWN ialah :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WAWASAN NEGARA' - eloise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • RRJP3 telahdigubalkanberasaskandasarygdinamakanDasarWawasanNegara (DWN) dengantemautama ‘Meningkatkankeutuhandandayasaingnegara’.

 • Dimensibarudasarygdiperkenalkandlm DWN ialah:

  a) membangunkan Malaysia sebagaisebuahmasyarakatberasaskanpengetahuan.

  b) menjanapertumbuhanygdidorongolehsumberdankekuatantempatanmelaluipengukuhanpelaburandalamnegeridanpembangunankeupayaantempatandisampingpenarikanpelaburanlangsungasing (FDI) ygberterusankedalambidangstrategik.

  c) menjadisektorpertanian, pembuatandanperkhidmatanlebihdinamikmelaluipenerapanpengetahuanyglebihtinggi


d) Membasmikemiskinandikalangankelompokkecilmiskindikawasanterpencilspt org aslidankumpulanminoritiBumiputeradi Sabah dan Sarawak sertameningkatkanpendapatandankualitihidupkumpulanberpendapatan 30 peratusrendah.

e) Mencapaipenyertaanbumiputeradlmsektorutamaekonomi.

f) Meningkatkanpenyertaanbumiputeradlmsektorutamaekonomi.

g) Mengorientasikansemulapembangunansumbermanusiabagimenyokongpembentukanmasyarakatygberasaskanpengetahuan.


TerasUtamaDasarWawasan Negara (DWN)

 • Membinabangsaygberdayatahandenganmemupukperpaduan, menyemarakkansemangatpatriotik, mendidikkematanganpolitik, membinamasyarakatsupayalebihbertolakansurdanpenyayangygtersematdengannilaipositifsertameningkatkankualitihidupdankeutuhanekonomi.

 • menggalakkanpewujudanmasyarakatygsaksamamelaluipembasmiankemiskinandanpenguranganketidakseimbangandikalangandandidalamkumpulanetniksertawilayah.

 • Mengekalkanpertumbuhanekonomiygtinggidenganmemperkukuhkansumberpertumbuhan, institusikewangandankorporatsertapengurusanekonomimakro.


4. Mempertingkatkandayasaingutkmenghadapicabaranglobalisasidanliberalisasi.

5. Membangunkanekonomiberasaskanpengetahuansebagaisatulangkahstrategikutkmeningkatkannilaiditambahbagisemuasektorekonomidanmengoptimumkandayapemikiranbangsa.

6. Mengukuhkanpembangunansumbermanusiautkmenghasilkantenagakerjaygcekap, produktifdanberpengetahuan.

7. Meneruskanpembangunanalamsekitarutkmeneguhkanpertumbuhanjangkapanjang.


Teras 1 – MembinaBangsaygBerdayaTahan

 • Utkmembinabangsaygberdayatahan, rakyatperlulahbersatupadu, matangdlmpolitik, bertolakansur, penyayangdanterusmenikmatikehidupanygtinggi.

 • Kematanganpolitikadalahpentingbagikestabilanygberterusandnrakyat Malaysia tidakterjerumuskedalamfahamansempitdanekstrem.

 • Sebagaisatubangsa, kitahendaklahterusmemupukmasyarakatyglebihbertolakansurdanpenyayang, mempunyainilai moral dankerohanianygbaik, berkasihsayang, jujurdanetikakerjaygbaik. Keutuhanekonomijugaadalahpentingutkmenyumbangkepadabangsayglebihberdayatahan.


Teras 2 - MewujudkanMasyarakat yang Saksama

- DWN meneruskanserampangduamataiaitupembasmiankemiskinantanpamengirakaumdanpenyusunansemulamasyarakatsebagaikaedahutkmencapaiperpaduannegara.


Teras 3 – MengekalkanPertumbuhanEkonomi

 • KDNK dijangkaberkembangsebanyak 7.5 peratusdanpendapatperkapitadiunjurkankepadadua kali gandakepada RM23,610 menjelangtahun 2010.

 • Di dalamsektorperkhidmatan, usahaakanditumpukankepdsektorpelancongan, pendidikan, kesihatan, kewangan, ICT danpengangkutanutklebihberdayasaingdiperingkatantarabangsa


Teras 4 - MenghadapiPersainganAntarabangsa

 • Persaingandiperingkatantarabangsadanrantaumenjadilebihhebatberikutanpelaksanaankomitmen WTO dan AFTA.

  Teras 5 – MembangunkanEkonomiberasaskanPengetahuan

 • Untukmembangunkanekonomiberasaskanpengetahuanini, infrasturkturkomunikasidan multimedia akandipertingkatkanutkmenyokongpengaliranpesatmaklumatdidalamdandiluarnegarapadahargaygkompetitif.

 • Sektorswastahendaklahmelihatdrpdperspektif global memandangkanpasaranakanmenjaditanpasempadan.

 • Sektorawamakanmengubahsistemnyadenganmenggunakan IT danteknologi multimedia tekinisertamenyesuaikancarapemikirandanproseskerjanya.


Teras 6 - Mengukuhkan Pembangunan SumberManusia

 • Keupayaan Malaysia dlmmendapatkanataumenggunakanmaklumatdanteknologibaruakanditentukanolehkualitisumbermanusianya.

 • PenekananakanlebihdiberikanutkmeningkatkantahappengajarandanpembelajaranmatapelajaranMatematik, Sainsdanbahasaasing

 • Pembelajaransepanjanghayatakandigalakkandikalanganrakyatuntukseiringdenganperubahanteknologi. Beliaperludilengkapkandengankemahirandanpengetahuanygbersesuaian, disamping niliai2 positif, sementarapenglibatandankeusahawananwanitaakandigalakbagimeningkatkanperananwanitadalmpembangunan.


Teras 7 - Meneruskan Pembangunan AlamSekitarygMapan

 • Usaha dilaksanakanutkmemastikanpersekitaranygbesih, sihatdanproduktifsertamampumemenuhikeperluannegara

 • PrinsipPencemarMestiMembayarakandilaksanakandandilengkapidenganpenggunaaninstrumenekonomidancukai.


ad