Advertisement
/ 20 []

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego -...


Cele zajecPrzedstawienie statusu i miejsca edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowejIdentyfikacja problem?w i potrzeb zwiazanych z wdrazaniem edukacji zdrowotnej (EZ) i nowa rola nauczyciela wychowania fizycznego w szkole. Edukacja zdrowotna w szkole jest to procesdydaktyczno-wy

Download Presentation

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej ksztalcenia og lnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Edukacja zdrowotna

w nowej podstawie programowej

kształcenia ogólnego

Barbara Woynarowska

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania

Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski


Slide2 l.jpg

Cele zajęć

 • Przedstawienie statusu i miejsca edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej

 • Identyfikacja problemów i potrzeb

  związanych z wdrażaniem edukacji zdrowotnej (EZ) i nową rolą nauczyciela wychowania fizycznego w szkole


Slide3 l.jpg

Edukacja zdrowotna w szkole jest to proces

dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci

i młodzież uczą się jak żyć aby:

 • zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi,

 • w przypadku choroby(urazu) aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie z nią i zmniejszać negatywne skutki


Slide4 l.jpg

Cele współczesnej edukacji zdrowotnej

Pomoc uczniom w:

 • poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych

 • w zrozumieniu czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać

 • rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi

 • wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości

 • rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia

 • przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej


Slide5 l.jpg

Cechy współczesnej edukacji zdrowotnej

 • Uwzględnienie wszystkich aspektów zdrowia i czynników je warunkujących

 • Wykorzystanie różnych okoliczności: formalnych i nieformalnych programów i sytuacji pedagogicznych; korzystanie z różnych możliwości i służb w szkole i poza nią

 • Harmonizowanie informacji pochodzących z różnych źródeł

 • Tworzenie wzorców ze strony pracowników szkoły

 • Tworzenie warunków do praktykowania w szkole zachowań prozdrowotnych

 • Koncentracja na procesie uczenia się (aktywizacja uczniów) a nie tylko na nauczaniu


Slide6 l.jpg

 • Edukacja zdrowotna

 • wspiera realizację podstawowych zadań szkoły

 • – zdrowie i dobre samopoczucie uczniów sprzyja

 • motywacji i dyspozycji do nauki, kreatywności,

 • dobrym relacjom międzyludzkim

 • jest fundamentem dla szkolnego programu

 • wychowawczego i programu profilaktyki


Slide7 l.jpg

Istotą edukacji zdrowotnej w szkole

jest nie tylko przekazywanie wiedzy

ale przede wszystkim kształtowanie:

 • właściwych postaw wobec zdrowia

 • umiejętności życiowych

  umożliwiających uczniom (teraz i w przyszłości)

  dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu oraz

  podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego

  i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska


Slide8 l.jpg

1999 - reforma systemu edukacji

Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna

2008 – reforma programowa

„Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja

zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wielu

przedmiotów, której celem jest kształtowanie u

uczniów umiejętności dbania o zdrowie własne

i innych ludzi i tworzenia środowiska sprzyjającego

zdrowiu”(Preambuła podstawy programowej)


Slide9 l.jpg

 • Obecna podstawa programowa

 • w III i IV etapie edukacyjnym

 • jest zgodna z modelem

 • zalecanym przez WHO:

 • Wiodący przedmiot – wychowanie fizyczne

 • Wymagania dotyczące zdrowia włączone

 • do wielu przedmiotów


Slide12 l.jpg

 • Rozszerzenie zakresu edukacji zdrowotnej

 • o zagadnienia zdrowia psychospołecznego,

 • w tym umiejętności życiowe (osobiste

 • i społeczne) – dotychczas zaniedbany

 • obszar tej edukacji


Slide13 l.jpg

Holistyczny model zdrowia – Simovska i wsp. 2006


Slide14 l.jpg

 • Umiejętności życiowe (psychospołeczne) sprzyjają pozytywnym zachowaniom przystosowawczym, dzięki którym możemy radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia.

  Umiejętności uwzględnione w podstawie programowej:

  - pozytywne myślenie, budowanie poczucia własnej

  wartości, wiary w siebie

  - podejmowanie decyzji

  - utrzymywanie dobrych relacji z innymi, dawanie

  i przyjmowanie wsparcia

  - rozwiązywanie problemów

  - gospodarowanie czasem

  - radzenie sobie z presją, krytyką, negatywnymi emocjami,

  stresem


Slide15 l.jpg

 • Blok tematyczny „edukacja zdrowotna” –w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

 • - jeden semestr, ok. 30 godzin – z puli zajęć

 • fakultatywnych WF

 • „Wysycenie” podstawy programowej WF

 • zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów

 • zdrowia


Slide16 l.jpg

„Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej”

Podstawa programowa. Uwagi do realizacji


Slide17 l.jpg

 • Bloki tematyczne wymagań

 • w podstawie programowej WF

 • Szkoła podstawowa

 • Dbałość o ciało

 • Bezpieczeństwo

 • Zdrowie i choroby

 • Dominuje podejście tradycyjne


Slide18 l.jpg

 • Bloki tematyczne wymagań

 • w podstawie programowej WF

 • Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

 • Aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, żywienie

 • Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania

 • i młodzieńczym

 • Dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby

 • Zdrowie i dbałość o zdrowie

 • Zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe

 • .


Slide19 l.jpg

 • Nowa podstawa programowa

 • to szansa

 • dla nauczycieli wychowania fizycznego

 • zwiększenie prestiżu osobistego, zawodowego i społecznego

 • zwiększenie udziału w życiu szkoły

 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego

 • zwiększenie satysfakcji z pracy


Slide20 l.jpg

Wdrażanie nowej podstawy programowej

to wyzwanie dla szkoły

I wielu instytucji ją wspierających

Niezbędne są :

 • pozytywne podejście i zaangażowanie nauczycieli WF, dyrekcji szkół i innych nauczycieli

 • uzyskanie przez nauczycieli WF nowych umiejętności, w tym stosowania metod aktywizujących

 • zmiany w kształceniu przedyplomowym nauczycieli

 • szkolenia dla pracujących nauczycieli

 • podręczniki i pomoce metodyczne dla nauczycieli WF