Kvalitet attendo skandinavien
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Kvalitet – Attendo Skandinavien PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kvalitet – Attendo Skandinavien. 20130924 Anita Sandberg Kvalitetschef. Organisation Attendo Skandinavien. Ammy Wehlin VD. Margareta Nyström vVD. Region Syd. Region Sydost. Region Mellan. Region Kundval Mellan. Region Skåne/ Blekinge. Region Väst. Region Norr. Region

Download Presentation

Kvalitet – Attendo Skandinavien

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kvalitet – Attendo Skandinavien

20130924

Anita Sandberg Kvalitetschef


Organisation Attendo Skandinavien

Ammy Wehlin

VD

Margareta Nyström

vVD

Region Syd

Region Sydost

Region Mellan

Region Kundval Mellan

Region Skåne/Blekinge

Region Väst

Region Norr

Region

Kundval Norr

Region Stockholm Gotland

Region Stockholm Väst

Region

Göteborg/Halland

Region LSS Syd

Region

Stockholm Öst

Region StockholmNorr

Region LSS Norr

Region LSS Mellan

Region

Individ och familj

Affärsutveckling

Egen regi

Region Norge

Region Danmark

Marknad

Kvalitet

Ekonomi

Personal

Kost och inköp


Våra verksamhetsområden

Vårdboenden på

Entreprenad

Egen regi

Kundval

Hemtjänst

Entreprenad

Kundval

Individ- och familjeomsorg

Funktions

nedsättning

Äldreomsorg

 • Öppenvård

 • Jour- och familjehem

 • HVB

 • Beroendevård

 • Krisboenden

 • Transitboenden

 • Gruppbostad vuxna

 • Gruppbostad barn

 • Daglig verksamhet

 • Korttidsvistelse

 • Ledsagning

 • Socialpsykiatri


Hur definierar vi kvalitet?

Nöjda individer

Systematiskt kvalitetsarbete

Evidens -forskningsbaserad kunskap

4


Kvalitetsorganisationen regionalt

Medarbetare

Regionchef

Lokal kvalitets-grupp, Verksamhets-chef

VD

Kvalitetschef

Ledningsgrupp

Kvalitets-

utvecklare

Medarbetare


Lokal Kvalitetsgrupp

 • Alla verksamheter har en kvalitetssamordnare som är sammankallande

 • Följ upp månadens händelserapporter och tidigare åtgärdsplaner

 • Gå igenom och utred varför händelserna har skett

 • Ge förslag på hur händelserna kan förhindras och ta fram förbättringsåtgärder

 • Gör en riskbedömning för händelsen

 • Mötet protokollförs


Kvalitetssamordnarens ansvar

 • Ordförande i kvalitetsgruppen

 • Sammankallande till möten

 • Samordnar kvalitetsarbetet

 • Skriver in statistik i databasen och mejlar protokollet till regional kvalitetsutvecklare

 • Deltar vid egenkontrollen

 • Verksamhetschefen är alltid ytterst ansvarig för kvaliteten och kvalitetsarbetet på verksamheten


Händelsehantering

Syfte:

Att verksamheten ska vara säker och trygg för brukare/klient.

Arbetet ska syfta till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till

risker och negativa händelser

Definition av en händelse:

Allt som inte är en förväntad händelse och som avviker

från våra riktlinjer och lokala rutiner och som innebär skada eller risk

för skada för enskild person. Vad som är att definiera som en händelse

kan skilja sig åt verksamheter emellan.

Alla händelser ska rapporteras in skriftligt på särskild blankett.

Händelserapportera är underlag till förbättringsarbetet.


Kategorier

 • Läkemedelshantering

 • Fall

 • Omvårdnad/behandling

 • Hot och Våld/aggressioner

 • Informationsöverföring

 • Medicintekniska produkter

 • Avvikit från enheten

 • Kost/Mat hantering

 • Förkomna medel/ägodelar

 • Larm

 • Leverantörer

 • Rutiner

 • Synpunkter och klagomål

 • Övrigt

 • Sammanbrott (IOF)


Flöde för Händelsehantering


Särskilda händelser

 • Lex Sarah-allvarliga missförhållande, -risk för allvarliga missförhållande

 • Lex Maria- skada eller risk för skada i hälso- o sjukvård

 • Allvarliga klagomål

 • Allvarliga händelser

  • sexuella, fysiska och psykiska övergrepp

  • suicidförsök

  • svåra våld och hot utbrott

  • då vi använt nödvärnsrätten t. ex fasthållning och nedläggning

   Alla särskilda händelser ska utredas utifrån modellen för händelseanalys!


Vad är kvalitet och hur ska den mätas?

 • Många olika metoder, modeller och mått används – dessutom följs verksamheter upp i olika grad

 • Det råder inte brist på lagar, författningar och förordningar – men tillämpningen är inte adekvat

 • Viktigaste frågan – vad är kvalitet?

 • Viktigt idag, viktigare i morgon – allt aktivare konsumenter inom vård och omsorg


 • KVALITETSTERMOMETERN

 • Databas som underlättar uppföljning

 • samt ger ökad översikt

 • Indelning i resultatnivåer:

 • RÖD – GUL – GRÖN

 • Uppföljning av kvalitet utifrån nio

 • kategorier:

  • 1.Egenkontroller

  • 2.Händelser - avvikelser

  • 3.Externa granskningar

  • 4.Särskilda händelser

  • 5.Brukarundersökningar

  • 6.Innovationer & projekt

  • 7.Värderingar

  • 8.Riskanalyser

  • 9. Metoder el. Genomförandeplan

 • Månads- och kvartalsrapporter

2014-09-12

Värderingarnas ABC

13


Viktning

 • Brukarundersökning 20 %

 • Extern granskning 17 %

 • Särskilda händelser 14 %

 • Egenkontroll 13 %

 • Händelsehantering 8 %

 • Projekt 7 %

 • Värderingar7 %

 • Riskanalyser7 %

 • Metoder el. genomförandeplan7 %


Flera målgrupper behöver en gemensam måttstock för äldreomsorg

 • Äldre och deras närstående som ska välja äldreboende, hemtjänst mm

 • Kommuner som ska kunna göra adekvata uppföljningar

 • Utförarna som på ett rättvist sätt ska kunna jämföras

 • Politiker som fattar beslut

 • Övriga intressenter som söker information


Attendos förslag till lösning - SeniorLotsen

 • Baserad på mångårig erfarenhet från systematiskt kvalitetsarbete

 • Belyser kvalitet ur tre perspektiv

  • Den enskildes bedömning

  • De nationella regelverken

  • Kommunens krav


SeniorLotsen i praktiken

 • Den enskildes bedömning = brukarnöjdhet

 • De nationella regelverken

  • Verksamhetsnivå – kvalitetsledningssystem för SoL, HSL

  • Individnivå – genomförandeplaner, riskbedömningar

 • Kommunernas krav – kontinuitet, meningsfull vardag

 • BIB ansvarar för uppföljning


SeniorLotsen – översiktlig ”trafikljusmodell” där enheter betygssätts och kan jämföras


Var är vi nu

 • Ny hemsida

 • Resultat från Kvalitetstermometern redovisas månadsvis för varje verksamhet

 • Samarbete mellan branschorganisationerna och SKL


Tack för mig

Kontaktuppgifter

Anita Sandberg

Kvalitetschef Attendo

[email protected]

08-586 252 05


 • Login