Istra ivanje oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u srbiji
Download
1 / 23

ISTRA IVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

ISTRAŽIVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji. CETI, uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Save the Children Fund. Ciljevi istraživanja .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ISTRA IVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji' - elmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Istra ivanje oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u srbiji

ISTRAŽIVANJEOslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji

CETI, uz podršku

Fonda za otvoreno društvo i

Save the Children Fund


Ciljevi istra ivanja
Ciljevi istraživanja

 • Identifikovati faktore koji mogu podstaći uspešno inkluzivno obrazovanje, kao i faktore koji mogu predstavljati značajne barijere

 • Identifikovati koji bi uslovi mogli bitno da unaprede delotvornost i efikasnost inkluzivnog obrazovanja

  KVALITATIVNO


Polazna osnova ili ta je inkluzivno obrazovanje
Polazna osnova ili ... šta je inkluzivno obrazovanje?

 • sva deca treba da dobiju kvalitetno obrazovanjeu okviru redovnih škola bez obzira na pol, nacionalno, versko i socio-ekonomski status, sposobnosti ili zdravstveno stanje

 • škole i vrtići treba da se prilagode obrazovnim potrebama dece, a ne da se obrazuju samo ona deca koja mogu da se uklope u postojeći obrazovni proces.


Me unarodni dokumenti na koje se oslanja inkluzivno obrazovanje
Međunarodni dokumenti na koje se oslanja inkluzivno obrazovanje

 • 1948 - Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima

 • 1989 - UN Konvencija o pravima deteta

 • 1990 - Svetska Deklarcija o obrazovanju za sve

 • 1993 - Standardna pravila UN o izjednačavanju mogućnosti za obrazovanje za ometene osobe

 • 1994 - Saopštenje iz Salamanke & Okvirni principi za delovanje

 • 2000 - Svetska Deklaracija o obrazovanju za sve i Okvir za delovanje, Dakar

 • 2001 – Education for All (EFA)/Obrazovanje za sve


Glavne teme
Glavne teme obrazovanje

 • Odnos, motivacija, kompetencije i potrebe obrazovnog sistema da bi se primenio koncept inkluzivnog obrazovanja

 • Utvrđivanje statusa i potreba dece i roditelja (marginalizovane dece i druge dece) u ostvarivanju koncepta inkluzije


Vreme mesto tehnika
Vreme obrazovanje, mesto, tehnika

 • Subotica, Zaječar, Niš, Kragujevac, Novi Pazar i Beograd , od 1. septembra do 15. decembra 2006.godine

 • fokus grupe (sa donosiocima odluka u obrazovanju i direktorima škola )

 • intervjui(sa nastavnicima, roditeljima i decom bile organizovane fokus grupe

 • upitnici o temama i oblicima podrške potrebnim za uspešniji rad sa decom sa PP. (sa nastavnicima )


Uzorak broj struktura
Uzorak-broj, struktura obrazovanje

 • 114 ispitanika

 • Donosioci odluka u obrazovanju (predstavnici MPS, ZUOV, lokalne administracije zadužene za pitanja obrazovanja na lokalnom nivou)14

 • Direktori osnovnih škola6

 • Učitelji i nastavnici osnovnih škola34

 • Roditelji (dece sa posebnim obrazovnim potrebama i dece bez posebnih obrazovnih potreba)44

 • Deca sa posebnim obrazovnim potrebama 16


Obuhvat dece sa posebnim potrebama obrazovanjem
Obuhvat dece sa posebnim potrebama obrazovanjem obrazovanje

 • MPS, ZOUV, LZ-ne raspolažu preciznim podacima

 • Sve grupe- visok, ali malo u redovnoj školi

 • Roditelji- veliki troskovi, preseljenje, dodatni privatni casovi…smanjuju obuhvat


Stanje vidljivost dece
Stanje, vidljivost dece obrazovanje

 • MPS, ZOUV- mala vidljivost, nepostojanje mehanizama podrške školi ( zakon,finasiranje, obuka...)- inkluzija jedan od prioriteta

 • nerazumevanje inkluzivnog pristupa - LZ, roditelji, jedan broj nastavnika


Procena va nosti io
Procena važnosti IO obrazovanje

 • MPS, ZOUV, senzitivisani učitelji i roditelji:

  JAKO VAŽNO (svest o različitosti, unpređivanje kvaliteta, povećanje obuhvata dece, profesionalni razvoj nastavnika...)

 • LZ- VAŽNO(specijana škola)

 • Predmetni nastavnici NEMOGUĆE


Dobiti motivacija mogu nosti
Dobiti (motivacija, mogućnosti) obrazovanje

 • Za sistem obrazovanja-svest o različitosti, unpređivanje kvaliteta, povećanje obuhvata dece

 • Za nastavnike-profesionalni razvoj nastavnika, napredovanje, primanja...

 • Za decu i roditelje-podrška,druženje, podsticaj

  VEĆINA-INKLUZIJOM SVI DOBIJAJU uz odgovarajuće preduslove


Barijere
Barijere obrazovanje

 • Sistemske (nema zvanično usvojenog koncepta i zakonske regulative, veliki broj učenika, nedefinisana uloga nastavnika, nedostatak obuke nastavnika, opremljenost škole, broj stručnih saradnika...)

 • Strah i predrasude (reakcije roditelja dece bez pp, gašenje specijalnih škola, zapostavljanje dece bez pp, menjanja š. programa bez zakonskog osnova...)


Mogu nost razvoja ili ta mo e unaprediti io u postoje im uslovima
Mogućnost razvoja ili obrazovanješta može unaprediti IO u postojećim uslovima

 • Sistemska-izrada strategije, dopune Zakona o sistemu obrazovanja (cenzus, finansiranje, IOP, ocenjivanje), akreditacija i finansiranje programa za SUN, prilagođavanje školskih objekata

 • Sistematsko senzibilisanje javnosti (kampanje, okrugli stolovi, seminari)

 • Projekti, saradnja sa NVO, roditeljima, volonterski rad studenata

 • Podela troškova LZ, država


Nastava
Nastava? obrazovanje

 • Izmene školskog programa (IROP,ocenjivanje)

 • Promena metodologije rada (grupni, multimedijalni, timski rad nastavnika i stručnih saradnika)

 • Dodatne obuke nastavnika (specifičnosti obrazovnog rada sa decom pp, razvoj samopoštovanja dece pp

 • Dodatne obuke i povezivanje roditelja dece pp


Zaklju ci i preporuke obrazovne politike i regulative
Zaključci i preporuke obrazovanjeObrazovne politike i regulative

 • Strategija i plan sprovođenja IO

 • Razviti zakonsku regulativu koja će regulisati prava i obaveze u domenu inkluzivnog obrazovanja

 • Propisati i regulisati obavezu nastavnika da razvijaju IOP

 • Formirati kvote o broju učenika u odeljenjima sa decom sa PP

 • Formulisati kriterijume za pružanje finansijske podrške školama

 • Revidirati proceduru i kriterijume koji regulišu prijem dece u redovne škole i upućivanje u specijalne škole


Zaklju ci i preporuke promocija inkluzivnog obrazovanja
Zaključci i preporuke obrazovanjePromocija inkluzivnog obrazovanja

 • Osmisliti i realizovati kontinuiranu kampanju

 • Podizanje svesti stručnjaka zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama o pravu dece sa PP na obrazovanje


Zaklju ci i preporuke uklju ivanje inkluzivnog obrazovanja u lokalne planove akcije za decu
Zaključci i preporuke obrazovanjeUključivanje inkluzivnog obrazovanja u lokalne planove akcije za decu

 • Obezbediti da se aktivnosti koje vode ka povećanju inkluzije dece sa PP u redovne škole uključe u lokalne planove akcije za dece ili da se ti planovi modifikuju ako već postoje


Zaklju ci i preporuke sistematsko pra enje inkluzije dece sa pp u redovno obrazovanje
Zaključci i preporuke obrazovanjeSistematsko praćenje inkluzije dece sa PP u redovno obrazovanje

 • Obezbediti da Informacioni sistem MPS (EMIS) sadrži informacije na osnovu kojih je moguće pratiti koliki je obuhvat dece sa PP predškolskim ustanovama, specijalnim i redovnim školama


Zaklju ci i preporuke uklju ivanje dece sa pp u pred kolske programe
Zaključci i preporuke obrazovanjeUključivanje dece sa PP u predškolske programe

 • Obezbediti da deca sa PP, u zavisnosti od vrste smetnji i teškoća, budu uključena 2-3 godine u programe predškolskog vaspitanja kako bi se pripremila za polazak u redovne škole


Zaklju ci i preporuke uspostavljanje saradnje izme u specijalnih i redovnih kola
Zaključci i preporuke obrazovanjeUspostavljanje saradnje između specijalnih i redovnih škola

 • Razviti mehanizme i instrumente

 • Razviti proceduru prelaska dece iz specijalnih škola u redovne škole

 • Obezbediti zaštitne mehanizme za zaposlene u specijalnim školama u slučajevima kada sprovođenje inkluzivnog obrazovanja dovede do zatvaranja specijalne škole


Zaklju ci i preporuke nastavni programi i kvalitet nastave u specijalnim i redovnim kolama
Zaključci i preporuke obrazovanjeNastavni programi i kvalitet nastave u specijalnim i redovnim školama

 • Revidirati postojeće nastavne programe koji se realizuju u specijalnim školama da bi u većoj meri uzeli u obzir očuvane kapacitete dece i njihove obrazovne potrebe

 • Razviti uputstva za nastavnike koja će im pomoći da prilagode nastavni program obrazovnim potrebama dece sa PP

 • Na nacionalnom nivou odrediti bar minimalne standarde obrazovnih postignuća, tj. znanja, veštine i stavove koje obrazovni sistem garantuje deci sa PP i njihovim roditeljima


Zaklju ci i preporuke obuka stru njaka u obrazovnom sistemu
Zaključci i preporuke obrazovanjeObuka stručnjaka u obrazovnom sistemu

 • Obezbediti obuku stručno-pedagoških nadzornika

 • Razvijati kapacitete vaspitača i nastavnika da izađu u susret razvojnim i obrazovnim potrebama dece sa PP

 • Razviti priručnik za vaspitače i nastavnike

 • Razviti sisteme za razmenu dobrih modela rada i pozitivnih iskustava

 • Obezbediti da svi Fakulteti koji školuju nastavnike za obrazovni sistem uključe u svoje akademske programe odgovarajuće predmete/kurseve


Zaklju ci i preporuke pru anje podr ke roditeljima dece sa pp
Zaključci i preporuke obrazovanjePružanje podrške roditeljima dece sa PP

 • Napisati informator za roditelje dece sa PP

 • Pružiti podršku roditeljima dece sa PP u pogledu njihovog organizovanja i umrežavanja,


ad